ÜLEVAADE RIIGI KESKKONNAPOLIITIKAST JA SELLE ELLUVIIMISEST VILLU REILJAN keskkonnaminister - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÜLEVAADE RIIGI KESKKONNAPOLIITIKAST JA SELLE ELLUVIIMISEST VILLU REILJAN keskkonnaminister PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÜLEVAADE RIIGI KESKKONNAPOLIITIKAST JA SELLE ELLUVIIMISEST VILLU REILJAN keskkonnaminister

play fullscreen
1 / 27
ÜLEVAADE RIIGI KESKKONNAPOLIITIKAST JA SELLE ELLUVIIMISEST VILLU REILJAN keskkonnaminister
210 Views
Download Presentation
gwen
Download Presentation

ÜLEVAADE RIIGI KESKKONNAPOLIITIKAST JA SELLE ELLUVIIMISEST VILLU REILJAN keskkonnaminister

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÜLEVAADE RIIGI KESKKONNAPOLIITIKAST JA SELLE ELLUVIIMISEST VILLU REILJAN keskkonnaminister

 2. Riigi ja kohalike omavalitsuste vahel toimub kõige tihedam koostöö Eesti keskkonna seisundi säilitamiseks ja parandamiseks eelkõige kahes valdkonnas: 1) veemajandus 2) jäätmemajandus

 3. Riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarvete kõrval finantseeritakse vee- ja jäätmemajanduses läbiviidavaid tegevusi: 1) KIK keskkonnaprogrammist 2) Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF-st) 3) Ühtekuuluvusfondist (ÜF-st)

 4. KIK KESKKONNAPROGRAMM Veemajanduses jagati kuni 2006. aastani toetusi 4 alamprogrammis: 1) Joogivee alamprogramm 2) Jääkreostuse alamprogramm 3) Reovee alamprogramm 4) Mittetehniliste tööde alamprogramm 2006. aastal lisandus nendele veekogude tervendamise alamprogramm

 5. KIK KESKKONNAPROGRAMM Joogivee alamprogrammis on KOV-dele ning nende liitudele ja asutustele eraldatud aastatel 2003-2005 üle 91 miljoni krooni

 6. KIK KESKKONNAPROGRAMM Joogivee alamprogrammis jagatud suurimad toetused on eraldatud: 1) Kuusalu Vallavalitsusele Kiiu ja Kuusalu asulate veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks – 5 miljonit krooni 2) Kärdla Veevärk AS-le Käina valla ühisveevärgi korrastamiseks – 5 miljonit krooni 3) Põltsamaa Linnavalitsusele ja OÜ Põltsamaa Varahaldusele Põltsamaa linna vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks ja ehituseks – 8 miljonit krooni

 7. KIK KESKKONNAPROGRAMM Jääkreostuse alamprogrammis on KOV-dele ning nende liitudele ja asutustele eraldatud aastatel 2003-2005 üle 24 miljoni krooni

 8. KIK KESKKONNAPROGRAMM Jääkreostuse alamprogrammis jagatud suurimad toetused on eraldatud: 1) Nissi Vallavalitsusele Turba asula endise puiduimmutustehase arseenireostuse likvideerimiseks – 3,9 miljonit krooni 2) Raikküla Vallavalitsusele endise Rapla KEK-i asfaltbetoonitehase jääkainete likvideerimiseks – 3 miljonit krooni 3) Tamsalu Vallavalitsusele Tamsalu endise liipriimmutustehase jääkreostuse likvideerimiseks – 2 miljonit krooni

 9. KIK KESKKONNAPROGRAMM Reovee alamprogrammis on KOV-dele ning nende liitudele ja asutustele eraldatud aastatel 2003-2005 ligi 227 miljonit krooni

 10. KIK KESKKONNAPROGRAMM Reovee alamprogrammis jagatud suurimad toetused on eraldatud: 1) OÜ Salme SVK-le Nasva-Salme kanalisatsioonitorustiku rajamiseks – üle 12 miljoni krooni 2) Järva-Jaani Vallavalitsusele Järva-Jaani aleviku kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks – 11 miljonit krooni 3) Paldiski Vesi OÜ-le Paldiski linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks – 10,5 miljonit krooni

 11. KIK KESKKONNAPROGRAMM Jäätmemajanduses jagatakse toetusi 3 alamprogrammis: 1) Ohtlike jäätmete alamprogramm 2) Tavajäätmete alamprogramm 3) Prügilate alamprogramm

 12. KIK KESKKONNAPROGRAMM Ohtlike jäätmete alamprogrammis on KOV-dele ning nende liitudele ja asutustele eraldatud aastatel 2003-2005 üle 4 miljoni krooni

 13. KIK KESKKONNAPROGRAMM Ohtlike jäätmete alamprogrammis jagatud suurimad toetused on eraldatud: 1) Tallinna Linnavalitsusele ohtlike jäätmete statsionaarsete kogumispunktide paigutamiseks – pool miljonit krooni 2) Tallinna Linnavalitsusele ohtlike jäätmete kogumisreidide korraldamiseks – 400 000 krooni 3) Loksa Vallavalitsusele Mohni saarel olevate keskkonnaohtlike jäätmete kõrvaldamiseks – 220 000 krooni

 14. KIK KESKKONNAPROGRAMM Tavajäätmete alamprogrammis on KOV-dele ning nende liitudele ja asutustele eraldatud aastatel 2003-2005 ligi 38 miljonit krooni

 15. KIK KESKKONNAPROGRAMM Tavajäätmete alamprogrammis jagatud suurimad toetused on eraldatud: 1) Narva Linnavalitsusele Narva jäätmejaama ehitamiseks – 7 miljonit krooni 2) Kohtla-Järve Linnavalitsusele Kohtla-Järve püsijäätmete käitluskoha rajamiseks – 4 miljonit krooni 3) Rapla Vallavalitsusele Rapla jäätmejaama ehitamiseks – üle 3 miljoni krooni

 16. KIK KESKKONNAPROGRAMM Prügilate sulgemise alamprogrammis on KOV-dele ning nende liitudele ja asutustele eraldatud aastatel 2003-2005 25,5 miljoni krooni

 17. KIK KESKKONNAPROGRAMM Prügilate sulgemise alamprogrammis jagatud suurimad toetused on eraldatud: 1) Narva Linnavalitsusele Narva linna olmejäätmete prügila sulgemiseks ligi 4 miljonit krooni 2) Rapla Vallavalitsusele Mäepere prügila sulgemiseks – üle 2 miljoni krooni 3) Järvakandi Vallavalitsusele Tupiku prügila sulgemiseks üle 1 miljoni krooni

 18. EUROOPA REGIONAALARENGU FOND Toetusi on võimalik taotleda neljas valdkonnas: 1) Taastuvenergeetika 2) Jäätmekäitlus 3) Veekaitse ja –kasutus 4) Bioloogiline mitmekesisus

 19. EUROOPA REGIONAALARENGU FOND Taastuvenergeetika valdkonnas on KOV-dele eraldatud ligi 13 miljonit krooni. Suurim rahaeraldus on tehtud Elva Linnavalitsusele Elva linna Kirde katlamaja rekonstrueerimiseks – 4,5 miljonit krooni

 20. EUROOPA REGIONAALARENGU FOND • Jäätmekäitluse valdkonnas on KOV-dele eraldatud üle 18 miljoni krooni. • Suurimad rahaeraldused on tehtud: • Keila Linnavalitsusele Tuula prügila sulgemiseks - 3,7 miljonit krooni • Maardu Linnavalitsusele taaskasutatavate jäätmete kogumispunktide ehituseks - 2,5 miljonit krooni • Võnnu Vallavalitsusele Kurista prügila sulgemiseks – 2,5 miljonit krooni

 21. EUROOPA REGIONAALARENGU FOND • Veekaitse ja -kasutuse valdkonnas on KOV-dele eraldatud üle 39 miljoni krooni. • Suurimad rahaeraldused on tehtud: • Saare Vallavalitsusele Voore ökopaisjärve taastamiseks ja jääkreostuse likvideerimiseks - 5 miljonit krooni • Tähtvere Vallavalitsusele Ilmatsalu paisjärve setetest puhastamiseks ja liigveelasu rekonstrueerimiseks – 4,5 miljonit krooni • Kohtla-Järve Linnavalitsusele Kohtla-Järve linna veekogude puhastamiseks ja korrastamiseks – 4 miljonit krooni

 22. ÜHTEKUULUVFONDIST maksti 2005. aastal kohalikele omavalitsustele ning nende asutustele välja toetusi 394 707 873 krooni, sh: 1) Investeeringuprojektides – 354 863 352 2) Tehnilise abi projektides – 39 844 521

 23. ÜHTEKUULUVFONDIST planeeritakse 2006. aastal kohalikele omavalitsustele ning nende asutustele välja maksta toetusi 724 505 677 krooni, sh: 1) Investeeringuprojektides – 692 693 147 2) Tehnilise abi projektides – 31 812 530

 24. ÜHTEKUULUVFONDIST rahastatavad investeeringuprojektid: • Kohtla-Järve regionaalse reoveekäitlussüsteemi rekonstrueerimine • Rapla vee- ja kanalisatsioonitrassid • Matsalu alamvesikonna veemajandusprojekt • Läänesaarte alamvesikonna veemajandusprojekt • Emajõe-Võhandu alamvesikonna veemajandusprojekt • Pärnu ja Paide veemajandusprojekt • Pärnu jäätmemajandusprojekt • Narva tuhavälja nr 2 sulgemine • Pääsküla prügila sulgemine

 25. ÜHTEKUULUVFONDIST rahastatavad tehnilise abi projektid ehk ettevalmistamisel olevad investeeringuprojektid veemajanduses: • Ida-Harju ja Keila-Vasalemma veemajandusprojekt • Vääna veemajandusprojekt • Lääne-Viru veemajandusprojekt • Pärnu vesikonna veeprojekt • Viljandi maakonna omavalitsuste veeprojekt • Valga maakonna omavalitsuste veeprojekt • Põltsamaa-Pedja veemajandusprojekt

 26. ÜHTEKUULUVFONDIST rahastatavad tehnilise abi projektid ehk ettevalmistamisel olevad investeeringuprojektid jäätmemajanduses: • Tööstusjäätmete ja poolkoksi prügilate sulgemise ettevalmistus Kohtla-Järvel ja Kiviõlis • Narva Elektrijaama tuhaärastussüsteemi rekonstrueerimine

 27. Tänan tähelepanu eest!