Marktontwikkelingen in de zorg en de noodzaak van samenwerking op het gebied van E-health en Domotic...
Download
1 / 36

Jeroen Crasborn Senior adviseur strategie Divisie achmea Zorg & Gezondheid - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Marktontwikkelingen in de zorg en de noodzaak van samenwerking op het gebied van E-health en Domotica. Jeroen Crasborn Senior adviseur strategie Divisie achmea Zorg & Gezondheid. Inhoud. “ De zorgmarkt ” in het licht van ontwikkelingen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jeroen Crasborn Senior adviseur strategie Divisie achmea Zorg & Gezondheid ' - johnna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Marktontwikkelingen in de zorg en de noodzaak van samenwerking op het gebied van E-health en Domotica

Jeroen CrasbornSenior adviseur strategieDivisie achmea Zorg & Gezondheid

Divisie Zorg en Gezondheid


Inhoud
Inhoud samenwerking op het gebied van E-health en Domotica

“ De zorgmarkt ” in het licht van ontwikkelingen

Waar ligt voor een zorgverzekeraar de primaire verantwoordelijkheid

Wat willen en kunnen wij met E-health en domotica

Hoe zien wij de mogelijkheden van een gezamenlijke aanpak met verschillende actoren in onze samenleving toegespitst op de lokale overheid

conclusies

Divisie Zorg en Gezondheid


Patiënt/ samenwerking op het gebied van E-health en Domotica Klant

Zorgverzekerings

markt

Zorgverlening

markt

(Lokale) Overheid

Zorgaanbieder/ondernemer

Zorgverzekeraar

Zorginkoopmarkt:


Zorgkostenstijging is van alle jaren, maar door afvlakkende economische groei is extra waakzaamheid geboden

Bron: CBS

Terugblik

Ontwikkeling zorguitgaven versus BBP

[EUR miljard]

Zorguitgaven (rechter-as)

BBP (linker-as)

In 2009 krimpt de economie terwijl de zorguitgaven blijven stijgen

 • Verdringings-effecten andere departementen

 • Economische groei baart zorgen

 • Maar het is niet dat het niet heeft gewerkt!

Tot 2001 groeiden de zorguitgaven ongeveer even hard als de economie


 • Momenteel zijn er in Nederland 2,5 miljoen vijfenzestig economische groei is extra waakzaamheid geboden plussers

 • Naar verwachting groeit het aantal naar 3,3 miljoen in 2020

 • Voor zoveel ouderen is geen plaats in verpleeghuizen, verzorgingstehuizen of bejaardentehuizen

 • Dus blijft deze groep langer thuis wonen

Divisie Zorg en Gezondheid


Divisie Zorg en Gezondheid economische groei is extra waakzaamheid geboden


Divisie Zorg en Gezondheid economische groei is extra waakzaamheid geboden


Zorginkoop economische groei is extra waakzaamheid geboden

Gezondheidszorg

Verzekerden

Gezondheidsrisico's

Klachten

Diagnose

Therapie

Feedback

Feedback

Verzekeraar

Transacties

Feedback

Transacties

Premiestelling obv uitkomsten, risico-, proces- en controlemanagement


Thema s zorginkoop
Thema’s economische groei is extra waakzaamheid gebodenzorginkoop

Inzet op “Poor Quality”: gaten in de zorg, patiëntveiligheid

Gezondheidsbevordering

Versterking geïntegreerde eerste lijn ( regionale benadering)

Doelmatig voorschrijf- en verwijsgedrag

Ontwikkelen zelfmanagement/ e-health

Informeren van verzekerden over de kwaliteit van preferente zorgaanbieders

Bevorderen en inkopen geïntegreerde zorgprogramma’s ( ketenzorg)

UMCU 7 december 2009


Focus op economische groei is extra waakzaamheid gebodenkostenLage kwaliteit

Focus op kwaliteitLage kosten

Divisie Zorg en Gezondheid


De (grote) stad heeft een specifieke behoefte. Achmea speelt hierop in door ontwikkelingen te stimuleren en te realiseren die toegevoegde waarde creëren voor alle betrokkenen.

Inwoners & verzekerden

Lokale overheid, bestuur & woningcorporaties

Werkgevers

Zorgaanbieders

Visie op de samenhang is noodzakelijk (bijv.: op preventie)


Achmea ziet veel kansen , interessante en uitdagende mogelijkheden voor de inwoners van de stad

“Agis/Achmea wil de zorgverbeteraar zijn in stedelijke gebieden met focus op specifieke groepen inwoners van de stad die wij helpen gezond te leven en die wij de toegang tot de beste zorg bieden”

Integraal aanbod, gedifferentieerd naar regio / stad

Inzicht in gezondheid en leefbaarheid

Regisseur samenwerking zorg & welzijn

Richten op inwoners

Gesprekspartner lokale stakeholders

Zichtbaar lokaal aanwezig


Analyse mogelijkheden voor de inwoners van de stad

Doel is om te komen tot inzicht in verschillen tussen onder andere doelgroepen, regio’s, wijken en / of ziektebeelden. Waarbij het Agis gemiddelde of de best practice als referentie fungeert.

Benchmarks zorggebruik

Verschil tussen Astma patiënten per stadsdeel / wijk

Regio analyse

Gebiedsverschillen:

 • Stad(sdeel)

 • Wijk

Doelgroep analyse

Ziektebeelden

 • Leeftijd

 • Geslacht

 • Etniciteit

 • Chronisch

  • Diabetes

  • Astma, enz

 • Niet chronisch

Positiever dan gemiddeld

Negatiever dan gemiddeld


Divisie Zorg en Gezondheid mogelijkheden voor de inwoners van de stad


Zorgverzekeraars onderscheiden binnen eHealth een breed terrein van toepassingen (indeling van Gartner :2006) Visie document (precompetitieve samenwerking eHealth ZN april 2011

Telemonitoring: bewaken en meten van de gezondheidssituatie van de patiënt;

Telebehandeling en telebegeleiding: behandeling en begeleiding op afstand;

E-consult tussen patiënt en professional: elektronisch consulteren van een arts door een patiënt (e-therapie en e-diagnose zijn specifieke vormen van het e-consult);

E-consult tussen professionals onderling: intercollegiaal consult via internet;

Elektronische dossiervorming, ondersteuning van de zorgketen en public health record: het uitwisselen van gegevens over, voor en door de patiënt;

Statistische procescontrole: monitoren van zorgprocessen om vroegtijdig bij te kunnen sturen;

Zelfdiagnose door patiënten: zelfdiagnose middels informatie op het internet;

E-buy: aanschaf van bijvoorbeeld geneesmiddelen of hulpmiddelen, thuistests en andere gezondheidsproducten via internet.

Online lotgenoten contact.

Divisie Zorg en Gezondheid


Zorgverzekeraars vinden dat ehealth toepassingen een belangrijke toegevoegde waarde hebben 1
Zorgverzekeraars vinden dat eHealth toepassingen een belangrijke toegevoegde waarde hebben (1)

 • EHealth legt meer verantwoordelijkheid en eigen regie bij de patiënt.

  • Dit sluit aan bij het profiel van de toekomstige patiënt: een patiënt die niet passief is maar participeert en die een behandelaar heeft als coach.

  • De patiënt krijgt meer mogelijkheden tot en ondersteuning bij zelfmanagement en kan regie voeren over de eigen gezondheid, kortom Gezondheid 2.01

 • Zorgverzekeraars hechten eraan dat eHealth toepassingen onderdeel worden van het reguliere zorgtraject

  • eHealth toepassingen leiden ertoe dat zorgprocessen toegankelijker, klantgerichter en efficiënter worden: zorg op maat die is afgestemd op de vraag van de patiënt.

  • Herschikking van het zorgproces is hierbij een voorwaarde: Zorgverzekeraars contracteren nieuw voor oud: door eHealth ondersteunde zorg komt in plaats van klassieke zorg en niet er bovenop (substitutie in plaats van suppletie).

Divisie Zorg en Gezondheid


Zorgverzekeraars vinden dat ehealth toepassingen een belangrijke toegevoegde waarde hebben 2
Zorgverzekeraars vinden dat eHealth toepassingen een belangrijke toegevoegde waarde hebben (2)

 • Zorgverzekeraars onderschrijven de conclusie van de RVZdat meer eigen verantwoordelijkheid en meer zelfmanagement leidt tot een beperktere vraag of uitstel van de vraag naar zorg en tot toename van betrokkenheid en therapietrouw.

  • Daarom zien zorgverzekeraars in E-Health toepassingen één van de mogelijke oplossingen om de kloof tussen de al maar stijgende vraag om zorg (vergrijzing) en het tekort aan arbeidskrachten (ontgroening) in de zorg enigszins te overbruggen.

 • Zorgverzekeraars onderstrepen de meerwaarde van verschillende eHealth toepassingen in het behoud dan wel het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

 • E-Health toepassingen ondersteunen het proces van concentratie van zorg en mede daardoor de beheersing van kosten van de zorg.

Divisie Zorg en Gezondheid


Wensscenario e health 2020
Wensscenario E-Health 2020 belangrijke toegevoegde waarde hebben (2)

 • Zorgverzekeraars hebben de ambitie dat in Nederland in 2020 een aanzienlijk deel van de zorg - mede - met behulp van eHealth geboden wordt.

  • Een eigentijdse vorm van zorgverlening die leidt tot een hogere kwaliteit, meer mogelijkheden voor zelfmanagement en (relatief) minder benodigde handen aan het bed.

 • In 2020 heeft iedere klant die dat wil en voor wie het doelmatig is, toegang tot eHealth en is eHealth reguliere zorg geworden.

  • Zorg die zorgverzekeraars - bijvoorbeeld als onderdeel van een zorgarrangement - via een regulier inkoopproces contracteren en bekostigen. EHealth is dan ook integraal in de bekostiging opgenomen.

 • In 2020 hebben diverse grootschalige effectiviteit- en efficiency studies aangetoond dat eHealth als onderdeel van een zorgproces een daadwerkelijke bijdrage levert aan de verbetering van de doelmatigheid van de zorg, terwijl de kwaliteit gelijk blijft en vaak zelfs toeneemt.

 • EHealth speelt ook een grote rol in het verbeteren van de zorglogistiek

  • de cliënt kan vanuit het comfort van eigen huis digitaal afspraken plannen, intakeformulieren invullen,

  • maar ook eenvoudige evaluaties doen en checken of het contact opnemen met een zorgaanbieder op zijn plaats is.

Divisie Zorg en Gezondheid


De nationale implementatie agenda ehealth
De nationale implementatie agenda eHealth belangrijke toegevoegde waarde hebben (2)

DOEL: E-Health een alomtegenwoordig, integraal en vanzelfsprekend onderdeel van de reguliere zorg wordt in Nederland.

Het realiseren van meer gezondheidswinst voor de burger

Het versterken van de rol en eigen verantwoordelijkheid c.q. betrokkenheid van de cliënt in het zorgproces (inclusief meer zelfzorg);

Een hogere productiviteit in de zorg;

Beheersing van de kosten met meer doelmatigheid. (minder ondoelmatige zorg; dezelfde of betere zorg voor minder euro’s);

Een hogere kwaliteit en servicegraad van zorg (minder fouten, hogere effectiviteit, meer gezondheidswinst);

Een betere samenwerking tussen zorgverleners onderling.

Divisie Zorg en Gezondheid


Onderwerpen van de nationale implementatie agenda e health zijn
Onderwerpen van de nationale implementatie agenda E-Health zijn:

Verantwoord opschalen van effectieve eHealth toepassingen;

Structurele bekostiging van eHealth;

Vergroten eHealth draagvlak onder zorgprofessionals;

Gerichter investeren in eHealth R & D in Nederland.

Divisie Zorg en Gezondheid


Uitgangspunten voor de precompetitieve samenwerking tussen zorgverzekeraars
Uitgangspunten voor de precompetitieve samenwerking tussen zorgverzekeraars

Doel: precompetitieve samenwerking is het versnellen van de opschaling van eHealth

 • Snelheid en actiegerichtheid wordt van alle betrokkenen vereist. Binnen de samenwerking gaat pragmatiek boven consensus

 • Zorgverzekeraars werken rondom eHealth - voor zover mededingingstechnisch toelaatbaar – samen op het gebied van

  • Het invullen en toepassen van randvoorwaarden voor de zorginkoop. Dit resulteert bijvoorbeeld in een inkoopgids voor verschillende toepassingen

  • Het ontwikkelen en delen van kennis en onderzoek. Zorgverzekeraars zijn voornemens om insluitingcriteria voor experimenten beter op elkaar af te stemmen en uitkomsten van onderzoek op afgesproken onderwerpen met elkaar te delen

  • Training en opleiding van medewerkers van zorgverzekeraars ter ondersteuning van de zorginkoop van eHealth

Divisie Zorg en Gezondheid


zorgverzekeraars Bij innovatie heb je altijd een doel, maar je weet nooit precies waar je uitkomt’: Stichting Zorg Binnen Bereik ( Philips werkt hier samen met Achmea)

 • ‘Telezorg wordt ook wel zorg op afstand genoemd:

  • Maar eigenlijk is het juist zorg dichtbij Dat is hoe de patiënt het moet ervaren. Hij moet het gevoel hebben dat hij beter in de gaten wordt gehouden, ook al komt hij minder vaak bij zijn arts.’

 • Zo’n 20 tot 25 procent van onze verzekerden heeft een chronische aandoening.

  • Samen zorgenzij voor zo’n 60 procent van de zorgkosten

 • Daartoe heeft de stichting drie werkgroepen opgericht:

  • Rond hartfalen, COPD en diabetes, samen goed voor het grootste deel van de chronisch zieke patiënten.

  • In de werkgroepen hebben specialisten, verpleegkundigen, patiënten en andere belanghebbenden zitting.

  • Ze worden voorgezeten door drie toppers op hun vakgebied

Divisie Zorg en Gezondheid


Enkele belangrijke toepassingen zijn opgenomen in het volgende overzicht van de Domotica domeinen. Overzicht toepassingen: (Domotica Platform Nederland www.domotica.nl)

 • Zorgen, alarmeren

 • Communicatie, veiligheid

 • Werken, telewerken

 • Ontspannen, televisie

 • Comfort, verwarming

 • Energie, telemetrie

 • Gebouwen, beheersystemen.

Divisie Zorg en Gezondheid


Achmea heeft Convenanten met volgende overzicht van de

 • Utrecht

 • Amsterdam

 • Almere

 • Amersfoort

Divisie Zorg en Gezondheid


Divisie Zorg en Gezondheid volgende overzicht van de


Divisie Zorg en Gezondheid volgende overzicht van de


Divisie Zorg en Gezondheid volgende overzicht van de


Divisie Zorg en Gezondheid volgende overzicht van de


Divisie Zorg en Gezondheid volgende overzicht van de


Divisie Zorg en Gezondheid volgende overzicht van de


Divisie Zorg en Gezondheid volgende overzicht van de


Divisie Zorg en Gezondheid volgende overzicht van de


Divisie Zorg en Gezondheid volgende overzicht van de


Divisie Zorg en Gezondheid volgende overzicht van de


beleidsterreinen volgende overzicht van de

Divisie Zorg en Gezondheid


Vragen
VRAGEN volgende overzicht van de

 • ?


ad