slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentasjon - bruk av håndboken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentasjon - bruk av håndboken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Presentasjon - bruk av håndboken - PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on

Presentasjon - bruk av håndboken. Ansvarlige forfattere: Anne Grethe Vonsyld Gunnar S. Hagen. Rettelser i Håndboka. Ang Husleietvistutvalg: Kapittel 2 – 1 side 22 bokstav f nest siste linje: Skal stå: Oslo, Akershus og Bergen….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Presentasjon - bruk av håndboken' - johana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
presentasjon bruk av h ndboken

Presentasjon - bruk av håndboken

Ansvarlige forfattere: Anne Grethe Vonsyld Gunnar S. Hagen

rettelser i h ndboka
Rettelser i Håndboka
 • Ang Husleietvistutvalg:
 • Kapittel 2 – 1 side 22 bokstav f nest siste linje:
 • Skal stå: Oslo, Akershus og Bergen….
 • Fra oktober 2010 opprettes det Husleietvistutvalg også i Trondheim.
 • Kapittel 11 –7 side 108 siste linje:
 • Skal stå § 11-1 tredje ledd andre punktum
hvor i h ndboken og hvilken lovhjemmel
Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
 • Forliksrådets leder melder forfall til berammet rettsmøte. Har forliksrådets medlemmer møteplikt?
 • Må dommerne i forliksrådet være vederheftige (betalingsdyktig, solvent osv.) slik de må være i tingretten?
 • Forliksrådets medlemmer har veiledningsplikt. Har sekretariatet også veiledningsplikt ovenfor publikum?
fasit
Fasit
 • Ja. Kap.10-8 side 95. Se også domstolloven § 59 tredje ledd som omhandler forfall.
 • Ja. Kap. 1-3 side13, jf. domstolloven § 52 og 53.
 • Ja. Kap. 1-6 side 16, jf. forliksrådsforskriften § 1 tredje ledd litra a.
fortsettelse hvor i h ndboken og hvilken lovhjemmel
Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
 • Må en forliksklage være undertegnet i original?
 • Dersom en part ikke kan norsk og skal møte i rettsmøte, hvem er da ansvarlig for å dekke kostnader ved bruk av tolk?
 • PÅSTAND: Forliksrådet kan ikke behandle noen form for familiesaker verken etter ekteskapsloven eller barneloven. Riktig - galt?
fasit7
Fasit
 • Ja. Kap. 7-3 side 53, jf. tvisteloven § 6-3 første ledd og kap. 15-2 side 135, jf. tvisteloven § 12-2 andre ledd.
 • Det offentlige er ansvarlig for å dekke utgifter til rettstolk såfremt parten er norsk statsborger eller bor i Norge. Kap. 21-2 side 171-172, jf. tvistelovforskriften § 13 og § 15, domstollovens § 135.
 • Galt. Kap. 2-1 side 21, jf. tvisteloven § 6-2 første ledd.
fortsettelse hvor i h ndboken og hvilken lovhjemmel8
Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
 • PÅSTAND: Forliksrådet skal avvise en sak hvor skriftlig varsel ikke er sendt klagemotparten før sak bringes inn for forliksrådet. Riktig – galt?
 • PÅSTAND: En utlending kan ikke ta ut forliksklage. Denne må gå gjennom en advokat eller et inkassobyrå i Norge. Riktig- galt?
 • PÅSTAND: En person som ikke er myndig kan ikke være part i en sak (har ikke partsevne). Riktig – galt?
fasit9
Fasit
 • Galt. Kap 2-2 side 23, jf. tvisteloven § 5-2 første ledd.
 • Galt. Kap 2-7 side 25, kap 6-1 side 45 og kap 21-2 side 171. jf. tvisteloven § 2-2 andre ledd.
 • Galt. Kap 5-1 side 39. jf. tvisteloven § 2-1.
fortsettelse hvor i h ndboken og hvilken lovhjemmel10
Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
 • PÅSTAND: At en sak er litispendens betyr at saken er foreldet og ikke kan behandles av forliksrådet. Riktig – galt?
 • Kan en som har prokura i et selskap opptre på vegne av firmaet i rettsmøte?
 • Kan en advokat, som driver inn et forfalt pengekrav for en annen advokat, kreve seg utenrettslig inndrivelseskostnader på lik linje som et inkassobyrå?
fasit12
Fasit
 • Galt. Kap 7-1 side 51, jf.. tvisteloven § 18-1.
 • Ja om han har med fullmakt fra styrets leder. Kap. 9-7 side 81, jf. prokuraloven § 1.
 • Ja. Kap. 7-9 side 62, jf. inkassoforskriften § 2-3.
fortsettelse hvor i h ndboken og hvilken lovhjemmel13
Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
 • Klager tar ut forliksklage mot klagemotparten. I tillegg retter han krav mot en tredjeperson for det tilfellet at klagemotparten blir frifunnet. Kan han det?
 • Det er tatt ut forliksklage mot ett enkeltmannsforetak. Det blir avsagt fraværsdom. Kan denne tvangsfullbyrdes?
 • Kan et inkassobyrå kreve 4 x rettsgebyret i sakskostnader i en sak som er omtvistet?
fasit14
Fasit
 • Ja. Kap. 18-5 side 161, jf. tvisteloven § 15-2 andre ledd.
 • Nei. Kap. 5-2 side 40, jf. foretaksnavneloven § 1-1 andre ledd.
 • Ja. Kap. 12-3 side 119, jf. tvisteloven § 6-13 første ledd litra d.
fortsettelse hvor i h ndboken og hvilken lovhjemmel15
Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
 • PÅSTAND: Det er bare klagemotparten som kan kreve forliksbehandlingen avsluttet når det har gått mer enn tre måneder etter forkynnelse av forliksklagen. Riktig – galt?
 • PÅSTAND: Hvis klager går konkurs etter at forliksklage er tatt ut, stanser saken dersom tvistegjenstanden inngår i bomassen.Det samme gjelder hvis klagemotparten går konkurs. Riktig – galt?
fasit16
Fasit
 • Galt. Kap 11-2 side 101, jf. tvisteloven § 6-11 annet punktum.
 • Riktig når det gjelder klageren. Kap 20-1 side 167, § 16-16 første ledd bokstav c. Galt når det gjelder klagemotparten. Kap 20-1 side 168, jf. Konkursloven § 118 annet ledd.
fortsettelse hvor i h ndboken og hvilken lovhjemmel17
Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
 • PÅSTAND: Det kan ikke begjæres oppfriskning av fraværsdommer i forliksrådet. Riktig – galt?
 • PÅSTAND: Det kan være aktuelt å avsi fraværsdom i motsøksmål mot klageren der denne har møtefravær i rettsmøte. Riktig – galt?
fasit18
Fasit
 • Riktig Kap 13-1 side 122, jf. § tvisteloven 6-14 fjerde ledd.
 • Riktig Kap 18-4 side 160, jf. tvisteloven § 12-4.
fortsettelse hvor i h ndboken og hvilken lovhjemmel19
Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
 • PÅSTAND: Når en forliksklage er sendt klagemotpartens bostedsadresse som riktig verneting skal forliksklagen behandles der selv om klagemotparten senere flytter til en annen kommune. Riktig – galt?
 • Det er inngitt en forliksklage til Oslo forliksråd vedrørende et pengekrav. Klagemotparten bor i Ålesund. Klager vil ha vernetinget der kontrakten skal oppfylles. Hva gjør forliksrådet?
fasit20
Fasit
 • Riktig. Kap 4-3 side 34 og kap 4-6 side 37, jf. domstolloven § 34 første ledd.
 • Henviser til Ålesund forliksråd. Kap. 4-4 side 35, jf. tvisteloven § 4-5 andre ledd og § 4-7 første ledd.
fortsettelse hvor i h ndboken og hvilken lovhjemmel21
Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
 • I forlikskagen er det krevd at klager skal få tilgang til klagemotpartens strømmåler for stengning av strømleveranse. Det blir avsagt fraværsdom da klagemotparten ikke inngir tilsvar innen fristen. I fraværsdommen er påstanden om stenging av strøm utelatt. Hva gjør forliksrådet?
fasit22
Fasit
 • Lager tilleggsdom. Kap. 14-3 side 130-131, jf. tvisteloven § 19-9 første ledd.
fortsettelse hvor i h ndboken og hvilken lovhjemmel23
Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
 • Det kommer et tilsvar/motsøksmål fra klagemotparten. Skal dette forkynnes for klager med frist for klager til å inngi tilsvar eller skal det sendes motparten som informasjon og bli tatt opp under rettsmøte?
 • Hvilke prosesskriv skal forkynnes? Er forliksklagen et prosesskriv?
 • I forliksklagen er det opplyst at kravet gjelder fakturagjeld? Er dette nok?
fasit24
Fasit
 • Sendes til klager for forkynnelse og tilsvar. Kap. 15-4 side 136 og kap. 18-4 side 15, jf. tvisteloven § 12-4.
 • Kap. 15-4 side 136, jf. tvisteloven § 12-4.
 • Nei. Beskrivelsen må være konkret. Hva fakturaen gjelder, dato og forfall. Kap 3-7 side 29, jf. tvisteloven § 6-3 annet ledd bokstav d.
fortsettelse hvor i h ndboken og hvilken lovhjemmel25
Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
 • Det er begjært heving av saken da partene har inngått utenrettslig forlik. Er dette en tilbaketrekking etter § 18-4 tredje ledd.
 • Kan forliksrådet pålegge klageren å finne ny adresse på klagemotparten der det har kommet retur til forliksrådet?
 • Kan man forkynne både forliksklager og dommer ved oppslag, og er det evt. noe forskjell med tanke på hvordan man gjør det?
fasit26
Fasit
 • Nei. Kap. 19-3 side 164, jf. tvisteloven § 19-1 annet ledd litra b.
 • Ja. Kap. 22-3 side 179, jf. domstolloven § 163 a tredje ledd.
 • Ja man kan forkynne begge ved oppslag, men når man forkynner forliksklagen må man også sette innrykk i Norsk Lysningsblad (kun nettbasert) og i en eller flere aviser på klagemotparts siste bosted eller oppholdssted. Kap. 22-6 side 182-183, jf. domstollovens § 181.
fortsettelse hvor i h ndboken og hvilken lovhjemmel27
Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
 • Dersom det er tvil om kravets grunnlag for å avsi fraværsdom, grunnet manglende inngitt tilsvar, må alle 3 medlemmene møte eller kan lederen avgjøre dette alene?
 • Det er lagt ned påstand om sakskostnader kr 1720 for tidligere forliksklage. Er det tillatt?
fasit28
Fasit
 • Alle tre medlemmene. Kap. 8-6 side 68, jf. tvisteloven § 6-12 andre ledd.
 • Nei. Kap. 12-3 side 118, jf. tvisteloven § 6-13 første ledd litra a.
fortsettelse hvor i h ndboken og hvilken lovhjemmel29
Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
 • Prosessfullmektig har tatt ut forliksklage mot to klagemotparter vedrørende misligholdt betaling av en forsikringspolise. Kan man dette eller må man sende inn en forliksklage på hver?
 • Hvilke avgjørelser i forliksrådet skal forkynnes?
fasit30
Fasit
 • Ja, han/hun kan ta ut klage mot flere klagemotparter i en sak. Kap. 18-1 side 155-156, jf. tvisteloven § 15-2 første ledd.
 • Dommer og beslutninger som avslutter saken. Kap. 11-11 s. 111, jf. tvisteloven § 19-5 første ledd.
fortsettelse hvor i h ndboken og hvilken lovhjemmel31
Fortsettelse: Hvor i håndboken og hvilken lovhjemmel
 • Kan en avis kreve å få innsyn i ett rettsforlik?
 • Er det habilitetskrav til sekretær/protokollfører i rettsmøte?
fasit32
Fasit
 • Ja. Kap. 17-4 side 150, jf. tvisteloven § 14-2 første ledd.
 • Ja. Kap. 16-4 side 146, jf. domstollovens § 110 andre ledd første punktum.