ravnanje z ljudmi pri delu 1 predavanje seminar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RAVNANJE Z LJUDMI PRI DELU 1. predavanje / seminar PowerPoint Presentation
Download Presentation
RAVNANJE Z LJUDMI PRI DELU 1. predavanje / seminar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

RAVNANJE Z LJUDMI PRI DELU 1. predavanje / seminar - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

RAVNANJE Z LJUDMI PRI DELU 1. predavanje / seminar. Nosilec : doc. dr. Dejan Hozjan. Kontakt. Govorilne ure: ob petkih od 16.00 do 16.30 ure Elektronska pošta: dejan.hozjan1@guest.arnes.si. Vsebina predmeta. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

RAVNANJE Z LJUDMI PRI DELU 1. predavanje / seminar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kontakt
Kontakt

Govorilne ure: ob petkih od 16.00 do 16.30 ure

Elektronska pošta:dejan.hozjan1@guest.arnes.si

vsebina predmeta
Vsebina predmeta
 • Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

(23.2.-Predavanja in 25.2.-Seminar)

2. Načrtovanje in zagotavljanje optimalnega obsega človeških virov

(2.3.-Predavanja in 4.3.-Seminar)

3. Zagotavljanje uspešnosti zaposlenih

(9.3.-Predavanja in 11.3.-Seminar)

literatura
Literatura

Obvezna literatura:

Svetlik, I. in Zupan, N. (ur.) (2009). Menedžment človeških virov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, str. 191-279 in 409-466.

Dodatna literatura:

 • Lipičnik, B. (1998). Ravnanje pri delu z ljudmi. Ljubljana: Gospodarski vestnik.
 • Treven, S. (1998). Management človeških virov. Ljubljana: Gospodarski vestnik.
literatura1
Literatura

Dodatna literatura:

Bratton, J. and Gold, J. (2003). Human Resource Management: Theory and Practice. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Florjančič, J. in Paape, B. (ur.) (2004). Kadri in management.

 • Kranj: Fakulteta za organizacijo.
 • Meško Štok, Z. (2009). Management znanja v sodobnih organizacijah. Koper: Fakulteta za management.
obveznosti tudenta
Obveznosti študenta
 • Prisotnost na seminarju
 • Pravočasna izdelava in zagovor krajših nalog (30 %)

– Pogoj za pristop k izpitu!!!

3. Pozitivno opravljen pisni izpit (70 %)

1 predavanje
1. PREDAVANJE

ANALIZA DELA IN DOLOČANJE POTREBNIH ZMOŽNOSTI DELAVCEV

vsebina predavanja
Vsebina predavanja
 • Organizacija in ljudje
 • Analiza dela
 • Zmožnosti in kompetence

4. Opis dela

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev
 • Organizacija in ljudje

Ljudje

Organizacija

c

optimizacija

c

H. R. M.

Vizija

Vizija

Potrebe

Cilji

Cilji

Kompetence

Podcilji

Podcilji

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev1
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev
 • Organizacija in ljudje

Organizacija

Vizija

Organizacijske Enote

Cilji

Delovna mesta

Podcilji

Delovne naloge / operacije

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev2
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev
 • Organizacija in ljudje

Ljudje

Potrebe

Interesi

Znanje

Spretnosti

. . .

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev3
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev
 • Organizacija in ljudje

Opredelitev pojma potreb:

Potreba je stanje neravnovesja v organizmu, ki ga povzroči določeno pomanjkanje/primanjkljaj.

1 opredlitev pojmov in razvoj m v
1. Opredlitev pojmov in razvoj MČV
 • Organizacija in ljudje

Maslowa hierarhija potreb:

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev4
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev
 • Organizacija in ljudje

Kategorije potreb in sredstva za njihovo zadovoljevanje (Alderfer):

.

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev5
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev
 • Organizacija in ljudje

Kategorije potreb in sredstva za njihovo zadovoljevanje (Svetlik):

.

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev7
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Opredelitev analize dela:

Analiza dela je vsak sistematičen postopek pridobivanja podrobnih in objektivnih informacij o delu, delovnih nalogah ali vlogah, ki se ali se bodo izvajale.

(Pearn in Kandola 1990)

.

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev8
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Temeljni cilj analize dela:

1. Pokazati, kakšne zmožnosti naj imajo posamezniki, ki opravljajo neko delo.

2. Ugotoviti, v kolikšni meri delo spodbuja potrebe posameznikov in dopušča njihovo zadovoljevanje.

.

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev9
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Nameni uporabe analize dela:

1. Pridobivanje in izbiranje kadrov za zaposlitev (prikaz značilnosti dela in opredelitev pričakovanih kompetenc – opis del)

2. Uvajanje in usposabljanje zaposlenih

3. Vrednotenje dela in nagrajevanje (določanje zahtevnosti, potrebnih kompetenc itd.)

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev10
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Nameni uporabe analize dela:

4. Ocenjevanje delovne uspešnosti (npr. letni razgovori)

5. Skrb za zdravstveno varstvo in varstvo pri delu

6. Študije časa in gibov (normiranje dela, odprava podvajanja dela)

7. Načrtovanje kadrov in kariere

8. Oblikovanje organizacijske klime

9. Oblikovanje in načrtovanje dela

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev11
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Priprava na analizo dela:

 • Določanje namena analize dela (vpliv na zbiranje informacij in metodo analize)
 • Določanje del ali delovnih mest analize (načeloma vsa, kar pa ni ekonomično (repezentativni vzorec); vedno za nova delovna mesta ali reorganizaciji)

3. Določanje izvajalca analize (ponavadi specialisti s HRM ob sodelovanju vodstva)

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev12
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Vloga različnih deležnikov pri analizi dela:

 • Vrhovni management – podpora analizi dela, določanje ciljev, pooblastil, komunikacija z zaposlenimi, spremljanje rezultatov
 • Neposredni vodje – posredovanje inforacij, izvajanje analiz in presojanje ocen

3. Strokovnjaki za analizo dela – zbira in analizira informacije ter daje informacije drugim strokovnjakom in vodjem

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev13
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Vloga različnih deležnikov pri analizi dela:

4. Zaposleni – dajejo ustrezne informacije o svojem delu

5. Sindikati – sodelovanje pri vseh fazah in končnih pogajanjih

6. Zunanji svetovalci – v večjih organizacijah pomagajo strokovnjaku za analizo dela, v manjših pa lahko izvedejo celotno analizo dela

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev14
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Viri informacij o delu:

 • Delavec, ki opravlja delo
 • Delavčev predpostavljen
 • Delavčevi sodelavci

4. Tehnični izvedenci

5. Pisni viri organizacije

6. SKP

7. Organigrami

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev15
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Metode analize dela:

 • Metode zbiranja podatkov:

- opazovanje

- intervju

- vprašalnik (anketiranje)

- samoopazovanje s pisanjem dnevnika

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev16
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Metode analize dela:

2. Metode za analizo podatkov:

- analiza delovne naloge

- analiza zahtev dela

- metoda kritičnih dogodkov

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev17
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Metoda opazovanja:

 • Najpogosteje uporabljena
 • Vnaprej določena vsebina opazovanja (smotrna dopolnitev s pogovorom z zaposlenim)

- Oblike opazovanja glede na prisotnost opazovalca: neposredno in posredno

- Oblike opazovanja glede na trajanje: občasno, opazovanje operacij, celotno

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev18
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Metoda opazovanja:

 • Opazovalec naj bo čimmanj opazen
 • Opazujejo se naj čimbolj standarden potek dela
 • Manj uporabna metoda pri organizacijskem in intelektualnem delu
1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev19
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Metoda intervjuja:

 • Učinkovita, a strokovno, časovno in stroškovno zahtevna metoda
 • Oblike glede na strukturiranost: strukturiran, polstrukturiran in nestruktiran intervju

- Oblike glede na število intervjuvancev: individualno in skupinsko

- Priprave na intervju: pregled opisa del in opazovanje pri delu

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev20
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Metoda anketiranja (vprašalniki):

 • Zbiranje informacij je relativno manj zahtevno, vendar je zahtevno oblikovanje vprašalnika (nevarnost željenih odgovorov)
 • Izvaja se lahko med večjim številom zaposlenih na istih delovnih mestih

- Oblike vprašalnikov: zaprti in pol zaprti

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev21
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Metoda samoopazovanja s pisanjem dnevnika:

 • V naprej določeni časovni zapiski o opravljnem delu ali pisanje ob spremembi operacije
 • Primeren za analizo dela z dolgimi delovnimi cikli in dela, ki jih je težko opazovati

- Precej potratni in nezanimivi za delavce (natačnost, poštenost in pozornost)

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev22
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Metoda analize delovne vloge:

 • Izvajanje ob opazovanju in intervjuju
 • Izvedba metode:

1. Identifikacija delovne naloge

2. Iskanje odgovorov na vprašanja:

I. V kakšni meri delo poteka z rečmi, podatki in ljudmi?

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev23
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Skale kompleksnosti in zahtevnosti dela

Vir: Scarpell in Ledvinka

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev24
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

II. Koliko razmišljanja in presojanja, koliko matematičnih in jezikovnih sposobnosti je potrebnih za opravljanje dela?

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev25
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

III. Kakšne standarde naj delavec doseže pri opravljanju dela in kako naj bo za to usposobljen?

- čim bolj natančno in če je le mogoče količinsko (npr. število pritožb)

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev26
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Metoda analize zahtev dela:

 • Uporablja se kot instrument za prikaz pričakovanj o delavcih in možnostih, ki jih delo ponuja
 • Primer Foxa (1991):

1. Določi se okvir vedenja posameznika

2. Opredelijo se motivatorji

3. Analiza strukture dela

4. Opredelitev delovnega okolja

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev29
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Metoda kritičnih dogodkov:

 • Zbiranje ključnih dogodkov v delovnem procesu (razlika med uspešnim in neuspešnim delom – zapisani v obliki anekdot)
 • Pogoji za izvajanje:

1. Jasno določeni delovni cilji

2. zapisovalci morajo poznati delo

3. Zbiranje podatkov z intervjuji ali vprašalniki

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev30
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

2. Analiza dela

Metoda kritičnih dogodkov:

 • Izvajanje metode:

1. Delavec opiše dogodek z ozadjem.

2. Opis mora biti čim bolj natančen (tudi z datumom)

3. Po opisu enega dogodka se opiše drugi.

4. Ponavljamo do izčrpanosti.

5. Enako naredijo ostali delavci.

6. Dogodke razvrstimo v skupine.

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev31
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

3. Zmožnosti in kompetence

Delitev zmožnosti:

 • Bistvene – brez njih kandidat za zaposlitev ne pride v poštev
 • Zaželene – dajejo kandidatu prednost pred drugimi
 • Nezažele – kandidat jih naj ne bi imel
1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev32
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

3. Zmožnosti in kompetence

Metoda kritičnih dogodkov:

 • Zbiranje ključnih dogodkov v delovnem procesu (razlika med uspešnim in neuspešnim delom – zapisani v obliki anekdot)
 • Pogoji za izvajanje:

1. Jasno določeni delovni cilji

2. zapisovalci morajo poznati delo

3. Zbiranje podatkov z intervjuji ali vprašalniki

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev33
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

3. Zmožnosti in kompetence

Pričakovane zmožnosti delavcev vsebujejo:

 • Izobrazbo
 • Delovne izkušnje
 • Dosežki

- Umske, fizične in intelektualne sposobnosti

- Interesi

- Osebni cilji

- Osebnostne lastnosti

- Fizični izgled

- Socialne vezi

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev34
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

3. Zmožnosti in kompetence

Opredelitev kompetenc

Kompetence izražajo značilnosti posameznika, ki razlikujejo odlično opravljanje njegovega dela od povprečnega ali slabega.

* razmerje zmožnost in komptenca

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev35
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

3. Zmožnosti in kompetence

Vrste kompetenc:

 • Naravne ali prirojene kompetence
 • Kompetence pridobljene z izobraževanjem
 • Prilagodljive kompetence (uporabnost)

4. Vedenjske kompetence (konkretno ravnanje)

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev36
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

3. Zmožnosti in kompetence

Primer identifikacije kompetenčnega profila:

 • Določitev strokovne skupine
 • Izbor delovnega mesta
 • Izbor 5-8 najboljših delavcev na teh delovnih mestih

4. Izvedba delavnice za zaposlene

5. Določitev ključnih delovnih nalog

6. Določitev standardov za posamezno delovno nalogo

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev37
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

3. Zmožnosti in kompetence

Primer identifikacije kompetenčnega profila:

7. Identifikacija potrebnih kompetenc

8. Natančnejši opis posamezne kompetence

9. Stopnjevanje kompetenc

10. Delavnica za delavce z opisom kompetenc in diskusijo

11. Faza urejanja gradiv po delavnici

12. Povratna informacija za vodstvo

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev38
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

4. Opis dela

Opredelitev opisa dela

Opis dela je rezultat analize dela in je seznam delovnih nalog, vedenj, obrazcev, dejavnosti, odgovornosti in delovnih razmer.

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev39
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

4. Opis dela

Sestavine opisa dela so:

 • Naziv dela (kratek opis delovnega mesta)
 • Delovno mesto (položaj v organizacijski strukturi)
 • Organizacijski kontekst (določitev organizacijske enote organigram)

5. Povzetek opisa del

6. Delovne naloge

7. Standardi opravljanja dela

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev40
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

4. Opis dela

Sestavine opisa dela so:

8. Delovne razmere (fizične, organske in socialne, plača, dodatki itd.)

9. Pričakovane zmožnosti delavca

* sestavine opisa dela so podlaga za sistematizacijo delovnih mest

1 analiza dela in dolo anje potrebnih zmo nosti delavcev41
1. Analiza dela in določanje potrebnih zmožnosti delavcev

4. Opis dela

Slabosti opisa dela so:

 • Določeni delavci (npr. managerji) bi morali imeti proste roke pri opredeljevanju svojih delovnih nalog
 • Opis dela zmanjšuje prilagodljivost na spremembe

- Opis dela hitro zastara

- Pretirano razumevanje opisa del v normativnem smislu

doma a naloga
Domača naloga

Vsebinska navodila za izdelavo 1. domače naloge

I. Vsak študent izbere eno izmed naslednjih tematik:

1. Ugotavljanje potreb

2. Analiza dela po eni izmed obravnavanih metod

3. Določanje potrebnih zmožnosti

II. Študent omenjeno tematiko aplicira na konkreten poklic ali delovno mesto

III. V skladu z navodili pripravi 1 stran povzetka in 5-10 minutno prestavitev

doma a naloga1
Domača naloga

Tehnična navodila za izdelavo 1. domače naloge

Domačo nalogo študent/ka odda na listu A4 format.

Tip pisave je Times New Roman, z velikostjo 12 in medvrstičnim presledkom 1,5 vrstice.

Domača naloga se odda na začetku vsakega seminarja v papirnati obliki. Hkrati je pripravljen za javno predstavitev domače naloge.