Hospod sk politika
Download
1 / 24

Hospodářská politika - PowerPoint PPT Presentation


 • 265 Views
 • Uploaded on

Hospodářská politika. Téma 3 Měnová politika. Měnová politika. Úvod do měnové politiky Centrální banka Cíle měnové politiky Inflace Režimy měnové politiky Transmisní mechanismy Taylorovo pravidlo Inflační cílování. Měnová politika – úvod. Definice

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hospodářská politika' - jereni


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hospod sk politika

Hospodářská politika

Téma 3 Měnová politika


M nov politika
Měnová politika

 • Úvod do měnové politiky

 • Centrální banka

 • Cíle měnové politiky

 • Inflace

 • Režimy měnové politiky

 • Transmisní mechanismy

 • Taylorovo pravidlo

 • Inflační cílování


M nov politika vod
Měnová politika – úvod

 • Definice

  • Měnová politika je makroekonomická hospodářská politika prováděná měnovou autoritou (nejčastěji centrální bankou) s cílem zajistit cenovou stabilitu

 • Cenová stabilita:

  • vnitřní: stabilita domácích cen

  • vnější: stabilita měnového kurzu


M nov politika historie 1
Měnová politika – historie (1)

 • 70. léta rozpad poválečného měnového uspořádání, zklamání z keynesovské HP

 • „Zlatá éra“ v době rozkvětu monetaristické teorie

 • Důraz na boj s inflací

 • Podpora nezávislosti centrální banky – vzor Bundesbanka (nezávislá na vládě od svého založení 1948)

 • Prohlubování evropské integrace


M nov politika historie 2
Měnová politika – historie (2)

Meziroční míra spotřebitelské inflace v procentech

Zdroj: OECD, únor 2008


Nez vislost centr ln banky 1
Nezávislost centrální banky (1)

 • Motiv: zamezit zneužití centrální banky k politickým cílům

 • Politická nezávislost CB

  • Guvernér i bankovní rada nejsou jmenováni vládou a jejich funkční období je delší než u politiků (5.*)

  • Účast zástupce vlády je dobrovolná

  • Vláda neschvaluje záměry CB ohledně MP (4.)

  • Cíl CB je určen zákonem (3.)

  • Existuje zákonný prostředek řešení případného sporu mezi vládou a CB

   * Pořadí důležitosti podle výzkumu mezi centrálními bankéři


Nez vislost centr ln banky 2
Nezávislost centrální banky (2)

 • Ekonomická nezávislost CB

  • CB sama a svobodně rozhoduje o nástrojích (1.*)

  • CB sama formuluje měnovou politiku (2.)

  • Poskytování úvěru vládě jen za tržních podmínek

  • Přímý úvěr vládě poskytován jen dočasně a v omezeném objemu (6.)

  • CB se nepodílí na primárním trhu veřejného dluhu

   * Pořadí důležitosti podle výzkumu mezi centrálními bankéři


Nez vislost centr ln banky 3
Nezávislost centrální banky (3)

 • Výhody

  • Nižší inflace (http://www.fernuni-hagen.de/VWLMAKRO/mitarbeiter/pdf/255.pdf; s. 30)

  • Neutrální nebo i pozitivní vliv na hospod. růst

  • Nižší volatilita úrokových sazeb event. i růstu

  • Vnímáno pozitivně v zahraničí

 • Nevýhody

  • Stejné nebo dokonce vyšší úrokové sazby

  • CB – fackovací panák pro vládu

  • Oddělení fiskální a měnové politiky – nutná jejich vzájemná koordinace

  • CB nemá politickou zodpovědnost nebo jen omezenou


 • C le mp
  Cíle MP

  • Cenová stabilita – jediný cíl (26 %)

  • Cenová stabilita a jiný nekonfliktní cíl týkající se reálné ekonomiky (57 %)

  • Cenová stabilita a jiný konfliktní cíl (13 %)

  • Zákonem blíže nespecifikovaný cíl (3%)

  • Jiné než cenové cíle (např. finanční stabilita, platební systém) (1%)

   Zdroj: FRY et al. 2000


  Inflace
  Inflace

  • Náklady

   • náklady na „ošoupané podrážky“

   • informační šum

   • nečekané přerozdělení důchodu a bohatství

   • deformace daňového systému

   • narušení dlouhodobých plánů

   • peněžní iluze

 • Přínosy stabilní, předvídatelné a mírné inflace

  • při neflexibilních cenách a mzdách usnadňuje obnovu ekonomické rovnováhy přes přizpůsobení se reálných veličin

  • seignorage (ražebné)


 • Deflace
  Deflace

  • Nebezpečí deflace

   • Deflace vs. cenová a mzdová rigidita

   • Deflační očekávání

   • Deflační spirála


  N stroje mp
  Nástroje MP

  • Přímé – selektivní: selektivní pravidla likvidity, úvěrové a úrokové limity, povinné vklady, doporučení, výzvy

  • Nepřímé – plošné:

   • PMR

   • Operace na volném trhu (nákup / prodej CP, repo sazba)

   • Diskontní a lombardní úvěr / sazba (reeskontní úvěr / sazba)

   • Kurzové operace (konverze, swapy, intervence)


  Sch ma mp

  ostatní úrokové sazby

  peněžní zásoba

  inflace

  úrokové sazby

  mezibankovního

  trhu

  operace na

  volném trhu

  měnový kurz

  agregátní poptávka

  reálný produkt

  zahraniční úrokové sazby

  Schéma MP


  Transmisn mechanismy 1

  nástroje

  operativní kritéria

  střednědobá kritéria

  cíle

  dlouhodobé úrokové sazby

  zaměstnanost, reálný produkt

  krátkodobé úrokové sazby

  nástroje

  úvěry

  nástroje

  bankovní rezervy

  nominální produkt

  Transmisní mechanismy (1)

  • Obecné schéma

  • Keynesiánský transmisní mechanismus

  • Uvěrový transmisní mechanismus


  Transmisn mechanismy 2

  měnová báze

  nástroje

  peněžní zásoba

  cenová hladina

  krátkodobé úrokové sazby

  peněžní zásoba

  cenová hladina

  nástroje

  devizový kurz

  nástroje

  cenová hladina

  Transmisní mechanismy (2)

  • Monetaristický transmisní mechanismus

  • Řízení peněžní zásoby pomocí úrokové sazby

  • Kursový transmisní mechanismus


  Kan ly mp 1
  Kanály MP (1)

  • Přímá měnová transmise

  produkt,

  ceny

  atd.

  MP

  peníze

  • Úrokový kanál

  produkt,

  ceny

  atd.

  MP

  reálné úrokové sazby

  • Kanál cen aktiv

  reálný měnový kurz

  čistý vývoz

  produkt,

  ceny

  atd.

  MP

  akcie, nemovitosti atd.


  Kan ly mp 2
  Kanály MP (2)

  • Úvěrový kanál

  produkt,

  ceny

  atd.

  úroková prémie

  nabídka úvěrů

  MP

  čisté jmění

  • Kanál očekávání a nejistot

  inflační očekávání

  reálné úrokové sazby

  produkt,

  ceny

  atd.

  MP

  morální hazard,

  problémy výběru

  nejistota


  Re imy m nov politiky
  Režimy měnové politiky

  • Režim pevného měnového kurzu

  • Cílování peněžní zásoby

  • Cílování inflace


  Diskrece vs pravidlo
  Diskrece vs. pravidlo

  • Diskrece (zaměření na krátkodobé cíle – problém časové nekonzistentnosti)

   • Náklady: inflační tendence (inflation bias), tendence stabilizovat ekonomiku (stabilisation bias) x Výhody: flexibilita

   • Vhodná pro podmínky strnulých cen a mezd, důrazu na stabilizaci produktu, převahy zpět-hledících očekávání, nízké kredibility CB a vysoké ekonomické nerovnováhy

  • Pravidlo: časově konzistentní (sleduje dlouhodobé cíle)

   • Snižují nejistotu, předvídatelné, posilují důvěryhodnost, formují očekávání

    příklad: Zlatý standard, …, Taylorovo pravidlo


  Taylorovo pravidlo
  Taylorovo pravidlo

  • Definice

   f = r + p + 0,5 (y – y*) + 0,5 (p – p*)

   f … sazba federálních fondů

   r … dlouhodobá rovnovážná reálná úroková míra (stanovená jako konstanta)

   p … inflace (skutečná)

   p – p*… mezera mezi skutečnou inflací a inflačním cílem

   y – y* … mezera výstupu

 • Jedná se tedy o cílování nominální úrokové sazby

 • Centrální banka de facto pohybuje s r

 • Je-li f > r+p … měnová politika je restriktivní

  f < r+p … měnová politika jeexpanzivní

  f = r+p … měnová politika jeneutrální


 • C lov n inflace pil e
  Cílování inflace - pilíře

  • Jedinečnost inflačního cíle – absence jiných nominálních kotev

  • Institucionální závazek k cenové stabilitě

  • Absence fiskální dominance

  • Nezávislost CB a především nástrojů MP

  • Politika transparentnosti a předvídatelnosti


  Sch ma re imu infla n ho c lov n

  Oficiální úrokové míry

  Očekávání

  Bankovní a tržní úrokové míry

  Peníze, úvěry

  Ceny aktiv

  Měnový kurz

  Stanovení mezd a cen

  Nabídka a poptávka na trhu zboží a trhu práce

  Domácí cenová hladina

  Importní ceny

  Vývoj cenové hladiny

  Schéma režimu inflačního cílování


  Mp samostudium
  MP - Samostudium

  • Nezávislost CB – měření a ekonomické dopady

   Zdroj: KISSMER, F. –WAGNER, H.: Central Bank Independence and macroeconomic performance: a survey of the evidence.http://www.fernuni-hagen.de/VWLMAKRO/mitarbeiter/pdf/255.pdf

  • Eurosystém, Evropská centrální banka – cíle, nástroje a strategie

   Zdroj BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, , s.401-414.


  Literatura
  Literatura

  • HAMILTON, K. - RUTA, G.: Measuring Social Welfare and Sustainability. Environment Department, The World Bank, June 8, 2006. http://www.iaos2006conf.ca/pdf/Kirk%20Hamilton.pdf

  • KISSMER, F. –WAGNER, H.: Central Bank Independence and macroeconomic performance: a survey of the evidence. Diskussionsbeitrag N. 255. Juni 1998. http://www.fernuni-hagen.de/VWLMAKRO/mitarbeiter/pdf/255.pdf

  • FRY, M. et al.Key issues in the Choice of Monetary Policy Framework. In Lavan Mahadeva and Gabriel Sterne, eds., Monetary Policy Frameworks in a Global Context. London: Routledge, ch.1, pp. 3-17.


  ad