spole n zem d lsk politika evropsk unie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Společná zemědělská politika Evropské unie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Společná zemědělská politika Evropské unie

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
haley-cantrell

Společná zemědělská politika Evropské unie - PowerPoint PPT Presentation

78 Views
Download Presentation
Společná zemědělská politika Evropské unie
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Společná zemědělská politika Evropské unie

 2. Společné politiky EU: • Společná obchodní politika • Společná zemědělská politika • Společná dopravní politika • Společná měnová politika • společná politika = členské státy nemohou samostatně tuto oblast řídit, pravomoci ke spravování těchto politik jsou v rukou Evropské unie (tzn. nadnárodního orgánu – př. Komise, Rady EU) • SZP = Společná zemědělská politika

 3. Vznik SZP a jeho příčiny • Faktické založení r. 1962 • Podmínky vzniku: poválečná Evropa • Motivy: • Zvýšit zemědělskou produkci → zajistit dostatek potravin a potravinovou soběstačnost • Zajistit přiměřené ceny potravin spotřebitelům • Zajistit zemědělcům stabilní životní úroveň a příjmy

 4. Cíle SZP • zvýšit zemědělskou produktivitu • zajistit farmářům odpovídající životní úroveň • stabilizovat trhy s potravinami • zabezpečit pravidelné a spolehlivé zásobování zemědělskými výrobky • zajistit rozumné ceny pro obyvatel členských států

 5. Principy fungování SZP • Jednotný trh = společný trh pro veškerou zemědělskou produkci všech států EU • Preference Společenství = přednostní spotřeba unijní produkce před levnější produkcí ze zemí mimo EU (clo, vývozní dotace) • Finanční solidarita (rozložení nákladů na zemědělství mezi všechny členské země – i nezemědělsky orientované)

 6. Problémy vzniklé v SZP • Nárůst zemědělské produkce → tvorba přebytků • Růst finanční náročnosti – obrovské výdaje na SZP (až 70 % rozpočtu) • Vysoké ceny zemědělských produktů v EU • Nízká konkurenceschopnost evropského zemědělství • Silné negativní působení na životní prostředí • Porušování pravidel mezinárodního obchodu při obchodu se zemědělskou produkcí (GATT) • Změna požadavků spotřebitelů • → nutnost reformy

 7. Reformy SZP • McSharryho reforma (r. 1992) • Agenda 2000 • Mid- term Review = Střednědobá zpráva (2003) • Health Check (zdravotní kontrola SZP – 2008) → nové požadavky a cíle v SZP

 8. Současná podoba SZP – nové cíle a funkce zemědělství I. • Zemědělství bez nadprodukce – oddělení podpor od produkce – podpora mimoprodukčních funkcí • Konkurenceschopné zemědělství • Snižovat výdaje na SZP

 9. Současná podoba SZP – nové cíle a funkce zemědělství II. • Produkovat bezpečné, nezávadné a kvalitní potraviny - požadavek se objevil zejména po propuknutí BSE - dosažení – např. ochranou zdraví chovaných zvířat • Péče o životní prostředí a krajinu - podpora ekologického zemědělství,… • Podpora udržitelného zemědělství

 10. Současná podoba SZP – nové cíle a funkce zemědělství III. • Zavedení Cross – compliance = požadované standardy správného hospodaření - jedná se o opatření vedoucí k ochraně životního prostředí, pohodě zvířat a kvalitě potravin - v případě jejich nedodržování jsou zemědělci odebrány dotace • Rozvoj venkova - například podpora hospodaření v méně příznivých oblastech, agroturistiky, modernizace zemědělských podniků

 11. Důležité pojmy • Dotace = finanční podpora pro zemědělce (např. dotace na ochranu životního prostředí, dobré zacházení s hospodářskými zvířaty, udržování půdy v dobrém stavu, modernizaci zemědělských podniků…) • Kvóta = množstevní limit stanovující objem produkce určité komodity, který může farmář vyprodukovat. V případě jeho překročení může být farmář pokutován. (př. kvóta na mléko, bramborový škrob, cukrovou řepu…)

 12. SZP a Česká republika • Možnost čerpat dotace • Nižší úroveň dotací v porovnání s původními členy EU • Nutnost dodržovat produkční limity (kvóty – př. cukr, mléko) • Nutnost dodržovat opatření na ochranu životního prostředí, pohodu hospodářských zvířat, bezpečnost potravin

 13. Křížovka 1. Jméno muže, dle kterého je nazvána reforma z r. 1992 2. Princip fungování SZP 3. Jedna z příčin reforem 4. Kategorie politik, kam se řadí i zemědělství 5. Požadavek na evropské potraviny 6. SZP prostřednictvím Cross-compliance usiluje o………zvířat 7. SZP podporuje………. životního prostředí 8. Nemoc šílených krav (zkratka) 9. Finanční podpora pro zemědělce 10. Množstevní limit

 14. Křížovka

 15. Zdroje: • http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/images/hi-res/09_cs_hi_res.jpg • http://ec.europa.eu/agriculture/publi/capexplained/cap_cs.pdf • http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/images/hi-res/29_cs.jpg • http://82.208.32.80/img/-650.jpg?id=-650&size=250&mg=0 • DOČKAL, V., KANIOK, P.: Evropská unie pro střední školy. Masarykova univerzita, Brno, 2006, 155 s. ISBN 80-210-3976-0 • KÖNIG, P., LACINA, L., PŘENOSIL, J. :Učebnice evropské integrace.Barrister & Principal, Brno, 2007, 402 s. ISBN 978-80-7364-044-6

 16. Děkuji za pozornost!