egy n s politika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Egyén és politika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Egyén és politika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24
mliss

Egyén és politika - PowerPoint PPT Presentation

125 Views
Download Presentation
Egyén és politika
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Egyén és politika Politikai szociál/pszichológiai összefüggések

 2. Az előadás főbb témái • Mi a politika? (Mi a politika szociálpszichológiai szempontból?) • A politikai háromszög: POLITY, POLITICS, PUBLIC POLICY • Tekintélyelvűség – demokratikus beállítódás • Nyílt-zárt gondolkodásmód • Kemény-lágy beállítódás • Machiavellizmus • Én-más beállítódás és politikai viselkedés

 3. Mi a politika?Szociálpszichológiai szempontok • Az értékek autoritatív allokációja (Easton 1954) • Legátfogóbb eszköz arra, hogy „ezen a világon teremtsünk valamiféle világrendet.” (Erikson 1958) • Vitás jogviszony rendezése (Karácsony Sándor 1945)

 4. Politikai háromszög • POLITIY: a politika intézményes világa • A politika: nemzeti keretek között kialakult intézményrendszer. A hatalom korlátok közötti alkalmazása. • Kevésszereplős kamaradráma az állam színpadán. • Vizsgálati típus: az intézmények vizsgálata (az állam és intézményei – az államfő, kormányzat, államformák, alkotmány stb.)

 5. Politikai háromszög (folyt.) • POLITICS: a politika konfliktusos folyamat • A politika: a politikai erők, konfliktusok küzdelmének terepe. A társadalmi erők között folyamatos harc dúl az erőforrásokért az érdekek és értékek érvényesítéséért. • A folyamat szereplői: egyének és szervezett politikai csoportok – széles színpadon lejátszódó sokszereplős dráma. • Vizsgálati tárgya: a konfliktusok folyamata, szereplői, a szereplők viselkedése és motivációi - pártok, pártrendszerek, választások, a választói magatartás, érdekszervezetek stb.

 6. Politikai háromszög (folyt.) • PUBLIC POLICY (közpolitika): a közügyek intézése, politikai célok és programok elfogadása a társadalmi részvétel mellett • A döntéshozatali oldalt vizsgálja, a politikacsinálást: kik vesznek részt a döntésekben • Tárgya: számít-e egyáltalán a politika, vagy más tényezők határozzák meg, hogy milyen politika érvényesül?

 7. Politikai háromszög és a pszichológia • POLITY: hatalom, állam  (állam- és jogtudomány) politikai szociológia + társadalomlélektan • POLITICS: ideológia, tömeg, osztály, nemzet – „politikai ember”: individuális/kollektív, racionális/irracionális  politikai társadalomlélektan • PUBLIC POLICY: egyén és csoport, politikai magatartás  politikai szociál/pszichológia

 8. A politikai magatartás • „Az uralkodásnak, az államvezetésnek összhangban kell lennie a kormányzott emberek természetével” (Vico 1725)

 9. A tekintélyelvű beállítódás • Frankfurti Iskola • Erich Fromm: Menekülés a szabadság elől (1941)  individualizmus, protestantizmus, modernizáció és társadalomlélektani következménye

 10. Empirikus kutatások • A Berkeley-kutatások: Adorno és munkatársai már nem a német nép jellemét vizsgálták, hanem az amerikait tanulmányozták Antiszemitizmus-skála (A-S- skála)  Etnocentrizmus-skála (E-skála)  Politikai-gazdasági konzervativizmus skála (PEC-skála)  F-skála (a fasiszta attitűdök mérése)

 11. Tekintélyelvűség(Adorno és mtsai, 1950) • A személyiségen belüli hajtóerő az előítéletre és az antidemokratikus gondolkodásra, amely konvenzionalizmussal, a tekintélyek mindenekfölötti elismerésével, a külcsoportok lebecsülésével jár.

 12. Konvencionalizmus Alázat Agresszivitás Romboló hajlam és cinizmus Anti-intracepció (szembefordulás minden önvizsgálattal) Előítéletes és sztereotipizált gondolkodás Projektivitás Szexualitással, különösen a nemiség deviáns magatartásaival való túlzott törődés A tekintélyelvűség szindrómái

 13. Autoritarizmus hipotézis  A politikai bal-jobb dimenzió mentén a jobboldal felé haladva a tekintéylelvűség lineárisan növekszik Totalitarizmus hipotézis  A politikai centrumba tartozók alacsony autoritarizmusával szemben a bal- és jobboldali szélsőségesek egyaránt autoriter beállítódásúak Politikatudományi értelmezés

 14. Nyílt és zárt gondolkodásmód(Rokeach 1960) • Nézetrendszer: azok a meggyőződések, elvárások, hipotézisek, melyeket egy személy igaznak tart egy adott időben arról a világról, amelyben él • A nézetrendszer két-funkciós („Janus-arcú”): 1. Igazoló nézetek – az igaznak vélt nézetek, 2. Cáfoló nézetek – tévesnek vélt nézetek

 15. Zárt gondolkodás: = nagyfokú a nézetek izolációja = a cáfoló nézetek másodkézből származnak = a visszautasítási mező kiterjedt = az időperspektíva torzult Nyílt gondolkodás: = a cáfoló alrendszer szűk = a cáfoló és igazoló rendszerek között átjárás van = a visszautasítási mező nem haladja meg az elfogadási mezőt = az időperspektíva tagolt Nyílt és zárt gondolkodás (folyt.)

 16. Kemény és lágy beállítódás(Eysenck 1954) • BAL-JOBB KONTIUUM: szélsőbaltól (kommunisták) – a középen át (szocialisták, liberálisok, konzervatívok) – szélsőjobbig (fasiszták) • DEMOKRATIKUS VS. AUTOKRATA KONTINUUM: autokrata (kommunisták, fasiszták) – „közép” (szocialisták, konzervatívok) – demokratikus (liberálisok)

 17. Kemény és lágy beállítódás (folyt.) KÉTDIMENZIÓS MEGKÖZELÍTÉS:  autokrata/demokrata tengely  radikális/konzervatív tengely Ezek pszichológiai „összekapcsolása” (az „Eysenck-démon” segítségével)  kemény/lágy dimenzió – introvertált/extrovertált típus

 18. Moralizáló beállítódás: 1. Egyedi végeredményre figyel 2. Rajongás, lelkesedés. 3. Magas belső feszültség. Machiavellista: 1. Célvezérelt magatartás, kevésbé figyel az egyedire 2. Manipulációs készség 3. „Hideg” sikerorientált Machiavellizmus(Christie és Geis 1970)

 19. Mach-skála • Emberi természet • Interperszonális taktika • Absztrakt moralitás

 20. Törvényhozói játszma • Szimulációs kísérlet, amelyben a valóságos parlamenti vitát modellezik • Tétre/nem tétre menő téma az alkú és vitahelyzetben? • Ki nyer? A magas mach/alacsony mach? • A tétre menő helyzetekben (pl. sorozás) a magas mach a nyerő

 21. Én-másik beállítódás és politikai magatartás (Robert Ziller) • ÖNÉRTÉKELÉS/ÉN-KOMPLEXITÁS (alacsony/magas) • Típusok:  apolitikus (magas önértékelés/magas én-komplexitás) – úgy sajátítja el az új információkat, hogy közben korlátozza a „másik” felé nyitott érzékenységét  Pragmatikus (viszonylag alacsony önértékelés/magas én-komplexitás) – a szociális ingerek széles tartományára fogékony

 22. Én-másik beállítódás… (folyt.)  Ideológus (magas önértékelés/alacsony én-komplexitás) – saját zárt elvei mozgatják, nem fogékony mások véleményére (dogmatikus)  Határozatlan, sodródó (alacsony önértékelés/alacsony én-komplexitás) – a szociális ingerek szűk tartományára magas érzékenységet mútat, a rázúduló ingerözön elsodorja

 23. Én-másik beállítódás… (folyt.) • Vizsgálatok: • Szabad választásos helyzetekben kit választanak meg inkább?  elsősorban a pragmatikust • Szimulációs kísérletek: külpolitikai döntéseket szimulálva a jutalmazás/büntetés változó vizsgálata  apolitikus: inkább jutalmaz, pragmatikus, ideológus: inkább büntet

 24. Folytatás…(?) AKIT ÉRDEKEL! A KÖVETKEZŐ FÉLÉVBEN IS INDULÓ POLITIKAI PSZICHOLÓGIAI SPECIÁLIS KOLLÉGIUM KERETEI KÖZÖTT!!