Region ln politika politika zemn a soci ln soudr nosti kohezn politika
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Regionální politika politika územní a sociální soudržnosti Kohezní politika. Základy regionalistiky. Nejvýznamnější kapitoly evropského rozpočtu. Fondy zaměřené na: Podporu politiky soudržnosti (politika koheze) Politiky rozvoje venkova a venkovského prostoru

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - bendek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Region ln politika politika zemn a soci ln soudr nosti kohezn politika

Regionální politikapolitika územní a sociální soudržnostiKohezní politika

Základy regionalistiky


Nejv znamn j kapitoly evropsk ho rozpo tu
Nejvýznamnější kapitoly evropského rozpočtu

Fondy zaměřené na:

 • Podporu politiky soudržnosti (politika koheze)

 • Politiky rozvoje venkova a venkovského prostoru

 • Společné námořní a rybářské politiky

  Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)
Definice region ln politiky
Definice regionální politiky

 • Obtížně definovatelný pojem, který v průběhu let prochází vývojem. Konkrétní vymezení je ovlivněno aktuálním socioekonomickým vývojem a převládající stávající hospodářskou a sociální politikou.

 • Regionální politika je zaměřena na snížení meziregionálních rozdílů (disparit) a vytváření srovnatelných životních podmínek ve všech regionech

 • RP – cílená politika státu/EU!!!!

  • Soubor legislativních, ekonomických a dalších opatření, cíl RR!!!

  • Řešení meziregionálních rozdílů


Region ln politika
Regionální politika

 • Obecná definice:

  Soubor cílů, opatření a nástrojů vedoucích ke snižování rozdílů v socioekonomické úrovni jednotlivých regionů.

 • Definice EU:

  Regionální politiku lze charakterizovat jako určitou koncepční a cílevědomou činnost veřejných orgánů (místních, regionálních a centrálních vlád, řídících orgánů EU) usilující o eliminaci negativních důsledků teritoriálně nerovnoměrného ekonomického rozvoje a probíhajících strukturálních změn.

D vody pro rp eu
Důvody pro RP EU

 • Ekonomické motivy, konkurenceschopnost Evropy

 • Sociální motivy

 • Politické motivy

 • Environmentální motivy

 • Soudržnost, solidarita, jednotný trh

 • snaha o vytvoření ekonomické a monetární unie

 • rozpor mezi závažností regionálních problémů a schopnostmi států tyto problémy řešit

 • požadavek některých členských států na kompenzaci regionálních dopadů ostatních (neregionálních) politik EU, zvláště zemědělské politiky

 • některé vlády příliš často regionálními problémy omlouvaly poskytování nejrůznějších dotací do průmyslu (s cílem jeho podpory proti zahraniční konkurenci)


Hlavn c le region ln politiky eu
Hlavní cíle regionální politiky EU

 • Cíl 1- Podpora rozvoje zaostávajících regionů

  Regiony s HDP pod hranicí 75% průměru EU (podpora udržitelného rozvoje zejména prostřednictvím investic do výroby). Podpora z ERDF, ESF, EAGGF a FIFG

 • Cíl 2 – Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizacíVšechny oblasti, které nespadají pod Cíl 1, a které dlouhodobě vykazují vysokou míru nezaměstnanosti, kriminality, špatnou úroveň školství nebo životního prostředí. Podpora z ERDF, ESF, FIFG.

 • Cíl 3 – Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání

  Snížení nezaměstnanosti prostřednictvím rekvalifikace, vzdělávání a školení. Pouze ESF.


Evropsk struktur ln a investi n fondy esif
Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)

 • Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF/EFRR)

 • Evropský sociální fond (ESF),

 • Fond soudržnosti (CF/FS)

 • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD/EZFRV) 

 • Evropský námořní a rybářský fond (EMFF/ENRF)


Erdf evropsk fond pro region ln rozvoj
  ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)

 • ERDF bude soustředěn zejména na podporu produktivních investic převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur pro základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do zajištění vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu zkušeností;

 • Investice do infrastruktury, transfer technologií

 • Podpora endogenního potenciálu

 • Podpora MSP, služeb pro MSP

 • Podpora přístupu k úvěrům, inovacím

 • Přeshraniční a nadnárodní spolupráce


Esf evropsk soci ln fond

procesy.fme.vutbr.cz

ESF (Evropský sociální fond)

 • cílem ESF je podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti a kvalitních zaměstnání, mobilitu pracovních sil, povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání a výcviku, podporovat rovnost pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci a podpořit sociální začleňování a boj s chudobou;

 • Investice do lidských zdrojů

 • Integrace mladých pracovníků, rovné příležitosti, boj x diskriminaci, uznávání kvalifikace (ECTS)


Fs fond soudr nosti
FS (Fond soudržnosti)

 • FS bude zacílen na investice do infrastruktury v oblastech životního prostředí, dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání energie; 


Ezfrv evropsk zem d lsk fond pro rozvoj venkova
EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova)

 • cílem EZFRV je podpora konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj venkovských území;


Enrf evropsk n mo n a ryb sk fond
ENRF (Evropský námořní a rybářský fond)

 • podpora ENRF bude v ČR zaměřena na podporu akvakultury, která bude konkurenceschopná, životaschopná a sociálně i environmentálně udržitelná, a podpoří rozvoj území.
Nov v zvy rp po roce 2014
Nové výzvy RP po roce 2014

 • Ex ante kondicionality (obecné, tematické)

 • Důraz na strategické řízení, integrované přístupy k rozvojovým projektům

  • Strategie regionálního rozvoje ČR

  • Program rozvoje územního obvodu kraje

  • Obce, města, DSO, MAS

  • Další strategické dokumenty

 • vyčlenění 3 kategorií regionů podle parametrů jejich ekonomické výkonnosti

 • Větší tlak na efektivitu výdajů

 • Sbližování podmínek mezi jednotlivými fondy

 • ESUS, lokální partnerství