Uudet kemikaaliasetukset:REACH ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? - PowerPoint PPT Presentation

uudet kemikaaliasetukset reach ja clp mit niist tulee kemian opetuksessa tiet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uudet kemikaaliasetukset:REACH ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uudet kemikaaliasetukset:REACH ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää?

play fullscreen
1 / 15
Uudet kemikaaliasetukset:REACH ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää?
250 Views
Download Presentation
jayme
Download Presentation

Uudet kemikaaliasetukset:REACH ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Uudet kemikaaliasetukset:REACH ja CLP,mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4.2009 Juha Pyötsiä17042009

 2. REACHAsetus kemikaalien rekisteröinnistä,arvioinnista, lupamenettelystä jarajoittamisesta.Regulation concerning Registration,Evaluation, Authorisation and Restrictionof CHemicals Asetus (EY) N:o 1907/2006 annettu 18.12.2006 95 art. Juha Pyötsiä17042009

 3. ASETUKSEN PÄÄTAVOITTEET • AINEIDEN OMINAISUUSTIETOJEN SELVITTÄMINENEU-VALMISTAJIEN JA -MAAHANTUOJIEN YHTEISTYÖNÄ • KEMIKAALIEN TUOTTAJAT LAATIVAT KÄYTTÄJILLE OHJEET AINEIDEN TURVALLISESTA KÄYTÖSTÄ (turvallisuuden varmistaminen) • VAARALLISISTA ESINEISSÄ OLEVISTA AINEISTA TIETO KÄYTTÄJILLE • KAIKKEIN VAARALLISIMPIEN AINEIDEN KÄYTÖLLE LUPA Juha Pyötsiä17042009

 4. Mikä muuttuu? • Rekisteröinti ja lupamenettely ovat kokonaan uusia • Enemmän aineita testaus- ja tietovaatimusten piiriin • Yritykset tekevät aineiden turvallisuusarvioinnit • Tieto kulkee sekä ylös- että alaspäin toimitusketjussa • Esineissä olevien aineiden riskien hallinta uutta • Luokitus- ja merkintäjärjestelmä muuttuu (CLP/GHS) GHS– Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals. Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä. Juha Pyötsiä17042009

 5. REACH korvaa vain osan kemikaaleja koskevasta lainsäädännöstä ainedirektiivi seosdirektiivi R E A C H CLP poistuvat uudet mm. nämä jäävät EU-asetus olemassa olevista aineista kielto & rajoitus- direktiivi lääkkeet ruoka, rehut ja lisäaineet biosidit torjunta-aineet lannoitteet kosmetiikka pesuaineet tuoteturvallisuus vaarallisten aineiden kuljetus prosessiturvallisuus työsuojelu tuottajanvastuu kansainväliset kemikaalisopimukset jäte ympäristöluvat kansallinen tuoterekisteri Juha Pyötsiä17042009

 6. REACH muuttaa yritysten vastuita ! Aineen valmistaja, EU-maahantuoja Jatkokäyttäjä Juha Pyötsiä17042009

 7. Tiedonkulku toimitusketjussa Aineen käyttötapa- ja altistumistietoja Aineen käyttötapa- ja altistumistietoja Valmistaja/ maahantuoja Jatkokäyttäjä 2 Jatkokäyttäjä 1 T i e d o t t a m i n e n t o i m i t u s k e t j u s s a Rekisteröinti, jossa tunnistetut käyttötavat KTT tai vaaditut tiedot Jos tunnistamaton käyttötapa, niin ilmoitus KTT tai vaaditut tiedot Euroopan kemikaalivirasto KTT= käyttöturvallisuustiedote

 8. Vaiheittain rekisteröitävän aineen rekisteröinti Valmistaja/EU-tuoja>1 t/a ESIREKISTERÖINTI « ESI SIEF » Aineen identiteetin varmistus Rekisteröityjen aineiden luettelo (1.1.2009) « SIEF » Tietojenjako,Sopimus luokituksesta Muut osallistujat Yhteinen tietojen kerääminen, Päärekisteröijä Irottautuminen REKISTERÖINTI SIEF, saman aineen rekisteröijien tietojenvaihtofoorumi (substance information exchange forum) Juha Pyötsiä17042009

 9. MITEN TOIMEENPANO HOIDETAAN • TARVITTAVA ASIANTUNTEMUS REACH:in TOIMEENPANOSSA • JURIDIIKKA (sopimukset, kilpailulainsäädäntö, luottamukselliset tiedot) • KEMIA (aineen identiteetti ja aineen ”samuuden” määrittely) • TOKSIKOLOGIA (humaani- ja eko-, tutkimusten laatu, valinta, hinnoittelu) • AINEIDEN TESTAAMINEN (laboratoriopalvelut) • ALTISTUKSEN ARVIOINTI ja RISKINARVIOINTI (kemikaaliturvallisuus arviointi) • IT-OSAAMINEN, käytössä useita järjestelmiä ja ohjelmistoja (REACH-IT ym.) • REKISTERÖINNIN TOIMEENPANO EU-TASOLLA (Suomen osuus noin 1 %) • KÄYTÖSSÄ OLEVILLE AINEILLE TOIMEENPANOAIKAA 2 – 10 VUOTTA • JATKOKÄYTTÄTTÄJIEN TUNNETTAVA • uudet KT-tiedotteet (eSDS) • altistumisskenaariot, eri käyttöjä koskevat turvallisuusohjeet Juha Pyötsiä17042009

 10. CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008, voimaan 20.1.2009, yhteensä 1355 sivua • Toimeenpanee globaalin YK:n GHS-suosituksen • CLP-merkinnät poikkeavat nykyisistä • Varoitusmerkit/-kilvet (pictograms) ja niiden kriteerit • tuotteen tunnistustiedot: nimi, nimike, koodit • toiminnanharjoittajan tiedot • huomiosanat (signal words) • vaaralauseet (hazard statements) • turvalauseet/-merkit (precautionary statements, pictograms) Juha Pyötsiä 03122008

 11. Nykyiset EY:n myynti- ja käyttöpakkausten varoitusmerkit Juha Pyötsiä 03122008

 12. Uudet CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkit Juha Pyötsiä 03122008

 13. Mitä opetuksessa tulee selvittää (1) • REACH-asetus • rekisteröinnin tekemisen opettaminen mahdotonta (aina EU-tason tiimityötä, joka edellyttää laajaa eri alojen syvällistä asiantuntemusta) • korkean ja keskiasteen koulutuksessa asetuksen tarkoitus ja sen pääasiallinen sisältö selvitettävä mm. • soveltamisala • hallintomenettelyt (4) • tiedonkulku toimitusketjussa • lopputulokset (eSDS, ES) • ECHA:n ja jäsenmaiden roolit • jatkokäyttäjiä varten (kaikki asteet): aineiden eri käyttötarkoitukset kattavat turvallista käyttöä koskevat ohjeet (altistumisskenaariot, ES) ja uudet käyttöturvallisuustiedotteet (eSDS) Juha Pyötsiä17042009

 14. Mitä opetuksessa tulee selvittää (2) • CLP-asetus • korkean ja keskiasteen koulutuksessa asetuksen tarkoitus ja pääasiallinen sisältö • uudet merkinnät ja niiden tarkoitus, varoitusetiketin sisältö • luokituksen tekeminen yleisellä tasolla (korkea-asteella) • luokitus- ja merkintäinventaario • suhde REACH-asetukseen • kaikki asteet: uudet varoitusmerkinnät ja niiden merkitys, myös vanhat merkinnät muistettava 1.6.2015 (+2 a) asti • Muuta • riskikäsitteen merkitys ja suhde vaaraominaisuuksiin (risk/hazard) • taustatiedot merkityksellisistä riskitekijöistä Juha Pyötsiä17042009

 15. KIITOS Juha Pyötsiä17042009