ob ansk sdru en prev centrum n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
občanské sdružení Prev-Centrum PowerPoint Presentation
Download Presentation
občanské sdružení Prev-Centrum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

občanské sdružení Prev-Centrum - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

občanské sdružení Prev-Centrum. prevence a psychosociální služby pro děti, mládež a rodiny. Centrum poradenství pro mládež a rodiny Služby. Ambulantní poradenské a terapeutické služby pro uživatele návykových látek: Služby prvního kontaktu Anonymní jednorázové poradenské služby

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

občanské sdružení Prev-Centrum


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ob ansk sdru en prev centrum
občanské sdružení Prev-Centrum

prevence a psychosociální služby pro děti, mládež a rodiny

centrum poradenstv pro ml de a rodiny slu by
Centrum poradenství pro mládež a rodinySlužby

Ambulantní poradenské a terapeutické služby pro uživatele návykových látek:

 • Služby prvního kontaktu
 • Anonymní jednorázové poradenské služby
 • Předléčebný a motivační kontakt, zprostředkování léčby
 • Substituční program Subutexem – psychosociální složka
 • Následná péče, doléčování

Ambulantní poradenské a terapeutické služby pro rodiny v obtížné životní situaci:

 • Poradenské služby pro rodiče a blízké uživatelů návykových látek, experimentátorů, dětí a mladistvých v rizikových životních situacích
 • Rodinná terapie a poradenství

Vzdělávání pro pracovníky pomáhajících profesí

 • Vzdělávací kurz rodinného poradenství
 • Kazuistické semináře ORT „O rodinné terapii“
 • Otevřené mezioborové semináře

Informační a poradenský servis po telefonu a internetu

 • telefonická linka: 233 355 459 nebo 777 161 138
 • Informační servis a web poradna: www.prevcentrum.cz
centrum poradenstv pro ml de a rodiny c lov skupina
Centrum poradenství pro mládež a rodinyCílová skupina
 • děti a mladiství experimentující s návykovými látkami
 • mladiství a mladí dospělí užívající návykové látky
 • osoby užívající návykové látky, u nichž lze diagnostikovat závislost na těchto látkách
 • účastníci substitučního programu Buprenorfinem (Subutex) ve zdravotnickém zařízení
 • osoby abstinující po ambulantní nebo rezidenční péči (i nedokončené)
 • rodiny, rodiče, další rodinní příslušníci a jinak blízcí uživateli drog
 • rodiny s potížemi spojenými s rizikovým chováním dítěte (záškoláctví, krádeže apod.)
centrum poradenstv pro ml de a rodiny v voj aktivit v roce 2005
Centrum poradenství pro mládež a rodinyvývoj aktivit v roce 2005
 • stabilní počet výkonů a kontaktů
 • rozšíření služeb a změna struktury v rámci substitučního programu Subutexem – psychosociální složka

(úzká spolupráce se zdravotnickými zařízeními, koncepční změny programu, nárůst klientů, rozvoj sociálního poradenství, příprava projektu Podporované zaměstnávání klientů v SPS)

 • Rozvoj rodinné případové práce

(včasná intervence, jiné formy rizikového chování, spolupráce s praktickými lékaři)

 • rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit

(otevření Kurzu rodinného poradenství pro drogové pracovníky II.)

centrum poradenstv pro ml de a rodiny v voj c lov skupiny v roce 2005
Centrum poradenství pro mládež a rodinyvývoj cílové skupiny v roce 2005

Uživatelé návykových látek – věkové složení:

Celkový věkový průměr klientů 23,5 let

 • 3 % klientů ve věku 14 let a méně
 • 27 % klientů ve věku 15 až 19 let
 • 59 % klientů ve věku 20 až 29 let
 • 11 % klientů ve věku 30 let a více

Uživatelé návykových látek - primární droga:

 • Subutex-legálně 34 %
 • THC 24 %
 • Subutex - ilegálně 11 %
 • pervitin 14 %
 • Heroin 11 %
 • Alkohol 2 %
 • Jiné návykové látky 4 %

Rodinní příslušníci, blízké osoby uživatelů drog:

 • Počet všech rodinných konzultací s ID klientem 80 %
 • Počet všech rodinných konzultací bez přítomnosti ID klienta 20 %
centrum poradenstv pro ml de a rodiny trendy 2005
Centrum poradenství pro mládež a rodinyTrendy 2005
 • Nízká zaměstnanost klientů v SPS

Ze souboru 121 klientů:

59 % osob nezaměstnaných nebo na soc. dávkách nebo má příležitostné brigády bez smlouvy a pojištění

Hypotéza: nezaměstnanost komplikuje zdárný průběh substituční léčby

Možné řešení: rozvoj podporovaného zaměstnávání a sociálního poradenství pro danou cílovou skupinu

 • Absence programu následné péče pro mládež (15 – 17) v regionu

Hypotéza: nižší úspěšnost léčby bez zajištění následné péče pro danou věkovou skupinu

 • Rodiny přicházejí s problematikou užívání návykových látek nebo jiným rizikovým chováním svých dětí dřív než dojde k progresi symptomů

Hypotéza: příležitost pracovat včas se symptomy a kontextem umožní zastavení progrese užívání NL a rozvoj závislosti

centrum poradenstv pro ml de a rodiny spolupracuj c organizace
Centrum poradenství pro mládež a rodinyspolupracující organizace

Vnitřní spolupráce s dalšími programy v rámci o.s. Prev-Centrum

 • Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum
 • Centrum komunitních aktivit, o.s. Prev-centrum

Spolupráce s odbornými zařízeními v rámci systému péče

 • Hepatologická ordinace – MUDr. Vratislav Řehák
 • Ordinace praktického lékaře MUDr. Zuzana Škodová
 • AT ordinace Praha 6,
 • K-centrum Sananim,
 • FN Motol, infekční oddělení
 • Ordinace PhDr. Aleny Paloušové
 • Dětské a dorostové detoxifikační centrum Pod Petřínem,
 • Léčebná zařízení, terapeutické komunity apod.

Spolupráce s institucemi místní a státní správy

 • Odbory sociální péče, OPD
 • Probační a mediační služba

Spolupráce s odbornými zařízeními v oblasti dalšího vzdělávání

centrum poradenstv pro ml de a rodiny person ln zabezpe en
Centrum poradenství pro mládež a rodinypersonální zabezpečení

Kmenový tým:

 • VŠ speciální pedagog – poradce/terapeut, výcvik: SUR (U), systemická rodinná terapie psychosomatických poruch (N)
 • VŠ speciální pedagog/psycholog – poradce/terapeut, výcvik: SUR (U),
 • VŠ speciální pedagog/psycholog – poradce/terapeut, výcvik: gestalt terapie (N)
 • VOŠ sociální pracovník – sociální pracovník/poradce, krizová intervence (U)
 • VŠ psycholog – poradce/terapeut, výcvik: systemická rodinná terapie psychosomatických poruch (U)
 • VŠ psycholog – poradce/terapeut, výcvik: PCA (N)
 • VŠ lékař - poradce/terapeut, výcvik: systemická rodinná terapie psychosomatických poruch (U)

Odborný garant programu: PaedDr. Michael Chytrý

Odborný garant substitučního programu Subutexem: MUDr. Vratislav Řehák

Supervize individuální a skupinové terapie: MUDr. Richard Zajíc

Supervize rodinné terapie: PhDr. Alena Paloušová

Supervize týmu: PhDr. Marie Henková

centrum poradenstv pro ml de a rodiny finan n zabezpe en
Centrum poradenství pro mládež a rodinyfinanční zabezpečení

Finanční zabezpečení služeb podle výše finanční dotace

 • Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Vlastní spoluúčast o.s. Prev-Centrum
 • Městská část Praha 1
 • Městská část Praha 6
centrum poradenstv pro ml de a rodiny priority pro rok 2006
Centrum poradenství pro mládež a rodinypriority pro rok 2006

Kontinuální poskytování služeb v rámci psychosociální sítě

 • pokračování v dosavadním rozvoji a budování programu Centra poradenství pro mládež a rodiny

Rozvoj psychosociální složky substitučního programu Subutexem

 • intenzivní spolupráce se zdravotnickými zařízeními
 • revize struktury a koncepce programu
 • otevření léčebné skupiny paralelně s motivační skupinou
 • Zahájení projektu Podporované zaměstnávání klientů SPS

Kontinuální rozvoj rodinné případové práce

 • rozvoj kvality poskytovaných služeb v rámci rodinné případové práce a rozšíření služeb na jiné formy rizikového chování

Příprava a realizace programu následné péče pro mládež (15 – 17 let)

Podpora vzdělávacích aktivit

 • otevření nového Kurzu rodinného poradenství pro drogové pracovníky III. ročník
 • otevření nového cyklu kazuistických a balintovských seminářů ORT – VII. ročník
centrum poradenstv pro ml de a rodiny kontakt
Centrum poradenství pro mládež a rodinykontakt

Adresa:Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6

tel./fax: 233 355 459, 777 161 138

e-mail: poradna@prevcentrum.cz

http: www.prevcentrum.cz

Provozní doba:

Pondělí: 8.00 – 20.00

Úterý: 8.00 – 18.00

Středa: 8.00 – 18.00

Čtvrtek: 8.00 – 18.00

Pátek: 8.00 – 16.00