diagnostiek van zelfconcept n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diagnostiek van zelfconcept PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diagnostiek van zelfconcept

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Diagnostiek van zelfconcept - PowerPoint PPT Presentation


 • 387 Views
 • Uploaded on

Diagnostiek van zelfconcept. Karine Verschueren Centrum voor Schoolpsychologie K. U. Leuven Gebaseerd op Verschueren & Gadeyne (2007) Hoofdstuk 9: Zelfconcept. Belang diagnostiek zelfconcept?. Directe hulpvraag naar onderkenning, verklaring, behandeling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Diagnostiek van zelfconcept' - Ava


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
diagnostiek van zelfconcept

Diagnostiek van zelfconcept

Karine Verschueren

Centrum voor Schoolpsychologie

K. U. Leuven

Gebaseerd op Verschueren & Gadeyne (2007) Hoofdstuk 9: Zelfconcept

belang diagnostiek zelfconcept
Belang diagnostiek zelfconcept?
 • Directe hulpvraag naar onderkenning, verklaring, behandeling
 • Diagnostische vraag na herkadering of verbreding van aanvankelijke hulpvraag
 • Deel van classificerend onderzoek naar depressie/internaliserende problematiek
 • Ook bij andere problemen: verheldering van (zelf)beleving kind/jongere
zelfconcept
Zelfconcept
 • Zelfconcept = verzameling van zelfevaluaties
   • m.b.t. eigen functioneren op specifieke domeinen (= “domeinspecifieke competentiebelevingen”)
   • m.b.t. eigen persoon in het algemeen (“globale zelfwaardering”, “zelfwaardegevoel”, “gevoel van eigenwaarde”)
   • al dan niet hiërarchisch opgevat
hi rarchische modellen van zelfconcept
Hiërarchische modellen van zelfconcept

Algemeen zelfconcept

Academisch

Niet-academisch

sociaal

uiterlijk

wiskunde

taal

globale zelfwaardering
Globale zelfwaardering
 • Meest cruciale onderdeel van zelfconcept
 • Neigt naar stabiliteit
 • Geen optelsom van domeinspecifieke competentiebelevingen => best apart meten
globale zelfwaardering en determinanten
Globale zelfwaardering en determinanten
 • Wel voorspeld door:
  • Competentiebelevingen
   • vooral op domeinen van belang
   • reële competentie + standaard/groep waarmee men zich vergelijkt
  • Aanvaarding door significante anderen (ouders, leeftijdgenoten, vrienden, leerkrachten, …)
ontwikkeling van zelfconcept
Ontwikkeling van zelfconcept
 • Toenemende mate van differentiatie
  • meer domeinen en minder sterke samenhang tussen domeinen
 • Toenemende mate van integratie
  • van eerder losse ideeën naar intern consistentie “theorie” over zichzelf
 • Toenemende accuraatheid
  • Jonge kinderen zijn geneigd eigen competenties te overschatten door
   • verwarring wens-realiteit
   • gebrek aan sociale vergelijking
   • lovende uitspraken nabije omgeving
  • adaptief
ontwikkeling van zelfconcept1
Ontwikkeling van zelfconcept
 • Toenemende mate van zelfreflectie
  • Bewuste reflectie op of “meta-theorie” van zichzelf
  • Gevolgen voor passende interventies !
 • Globaal zelfwaardegevoel ?
  • Wel rudimentair zelfwaardegevoel
  • Maar moeilijker te achterhalen => leeftijdsaangepaste methoden
gevolgen van zelfconcept
Gevolgen van zelfconcept
 • Lage zelfwaardering verhoogt de kwetsbaarheid voor latere problemen op emotioneel, sociaal en academisch vlak
  • Prospectieve studies (DuBois & Flay, 2004)
  • Interventieonderzoek (meta-analyse Haney & Durlak, 1998)
gevolgen van zelfconcept1
Gevolgen van zelfconcept
 • Echter recent: Hoge niveaus van zelfwaardering nietvoldoende voor aangepaste ontwikkeling
 • Andere relevante vragen:
  • Waaraan ontleent iemand zijn zelfwaardegevoel (‘contingenties’)?
  • Hoe sterk schommelen zelfwaardegevoelens?

 kwetsbaarheidsfactoren

verband zelfconcept externaliserend probleemgedrag
Verband zelfconcept – externaliserend probleemgedrag
 • Verwachting: negatieve feedback van omgeving  verlaagde zelfwaardering
 • Doch: geen eenduidige verbanden bij ernstig probleemgedrag
 • Verklaring: Externe attribuering van problemen als zelfbeschermingsmechanisme tegen overvloedige negatieve feedback
 • Problemen spelen vooral mee in directe zelfrapporteringen aanvullen met: spontane zelfevaluaties zoals geuit in diagnostisch interview, dagelijkse leefsituatie, vrije zelfbeschrijvingen (opstel, zinaanvultest), ...
verband tussen academisch zelfconcept en schoolse prestaties
Verband tussen academisch zelfconcept en schoolse prestaties
 • Wederkerige beïnvloeding tussen
  • Schoolse prestaties (‘skill development model’)
  • Academisch zelfconcept (‘self-enhancement model’)

Schoolse prestaties

Academisch zelfconcept

academisch zelfconcept
Academisch zelfconcept
 • Ook onderwijsgebonden contextkenmerken hebben impact op ontwikkeling van academisch zelfconcept
  • Houding van leerkracht t.a.v. kind
  • ‘Big-Fish-Little-Pond’ Effect

individuele prestatieniveau

acad. zelfconcept

groepsprestatieniveau

+

-

diagnostische implicaties
Diagnostische implicaties
 • Belang van periodieke, preventieve screening in onderwijs
 • Individueel diagnostisch onderzoek:

Vragen i.v.m. zelfconcept: diverse plaatsen in diagnostische proces

  • Bij aanmelding
  • Bij formuleren van diagnostische vraagstellingen door diagnosticus en cliënt
  • Bij zoeken naar verklaringen voor problemen op andere domeinen van functioneren
 • Aard onderzoek: onderkennend, verklarend of indicerend
aandachtspunten intake en strategiefase
Aandachtspunten intake- en strategiefase
 • Intakegesprek met ouders/leerkrachten/jongere: verbale en niet-verbale uitingen van lage zelfwaardering
 • Multidimensionele aard: eerste inschatting van specifieke domeinen waarop het kind/de jongere zichzelf laag inschat  indicatie van aard, maar ook van ernst/uitgebreidheid van problematiek + positieve kenmerken
 • Contingenties en schommelingen
aandachtspunten intake en strategiefase1
Aandachtspunten intake- en strategiefase
 • Zoeken naar mogelijke verklaringen voor lage zelfwaardering
  • Laag schools of academisch zelfconcept  Leerprestaties en cognitief functioneren? Negatief uitvallende vergelijking met andere kinderen? Hoge eisen of (impliciete) verwachtingen van ouders en school? Belang? Attributiestijl?
  • Lage algemene zelfwaardering  Opvoedingsklimaat? Houding leerkracht? Aanvaarding leeftijdgenoten? Succeservaringen op minstens een aantal domeinen? Belang?

Op basis van verzamelde informatie: Is gericht onderzoek naar zelfbeleving en beïnvloedende factoren nodig?

aanbevelingen onderzoeksfase
Aanbevelingen onderzoeksfase
 • Gebruik verschillende soorten instrumenten en bevragingswijzen  convergenties en discrepanties
 • Houd rekening met de ontwikkelingsfase van het kind
  • Bijv. til niet te zwaar aan tegenstrijdige uitspraken van jonge kinderen over zichzelf, maar wel aan negatieve uitlatingen
 • Vergelijk oordeel kind/jongere met het feitelijke functioneren  over- of onderschatting of juiste inschatting?
selectie van diagnostische middelen zelfrapportagelijsten
Selectie van diagnostische middelen:zelfrapportagelijsten
 • Susan Harter en Herbert Marsh: systeem van aansluitende vragenlijsten vanaf kleutertijd tot volwassenheid
 • Marsh: Self-Description Questionnaire-I, -II, -III
  • Gebaseerd op hiërarchisch zelfconceptmodel van Shavelson
  • Gedifferentieerde meting van academische zelfconcept (lezen, rekenen, algemeen school)
  • Zeer goed onderbouwd door empirisch onderzoek
  • Nederlandse vertalingen (van Simons et al.), maar (nog) geen normering
selectie van diagnostische middelen zelfrapportagelijsten1
Selectie van diagnostische middelen:zelfrapportagelijsten
 • Harter: Self-Perception Profile for Children; Self-Perception Profile for Adolescents
  • Meest bekend in Nederlandse taalgebied
  • Competentiebelevingsschaal voor Kinderen (CBSK, Veerman, Straathof, Treffers, Van den Bergh, & Ten Brink, 1997)
   • Nederlandse en Vlaamse basisschoolkinderen 8 – 12 jaar
   • Gevoel van eigenwaarde + schoolvaardigheden, sociale acceptatie, sportieve vaardigheden, gedragshouding en fysieke verschijning
   • Gestructureerde itemvorm  om sociaal wenselijk en instemmend antwoorden tegen te gaan
   • Psychometrische kwaliteiten volgens COTAN voldoende tot goed, behalve criteriumvaliditeit
selectie van diagnostische middelen zelfrapportagelijsten2
Selectie van diagnostische middelen:zelfrapportagelijsten
 • Competentiebelevingsschaal voor Adolescenten (CBSA, Treffers, Goedhart, Veerman, Van den Bergh, Ackaert, & De Rycke, 2002)
  • Nederlandse en Vlaamse jongeren 12 – 18 jaar
  • Idem als CBSK + ‘hechte vriendschap’
  • Zelfde psychometrische kwaliteiten als CBSK volgens COTAN
  • Vlaamse normen gebaseerd op computergestuurde afname test
andere zelfrapportagelijsten
Anderezelfrapportagelijsten
 • Vragenlijsten die subschaal zelfconcept bevatten, maar ruimere meetpretentie hebben, bijv. Schoolvragenlijst (Smits & Vorst, 1982)
 • Vragenlijsten voor contingente zelfwaardering (Janssen en Vonk, 2005)
  • Bv. “Als ik slechte prestaties lever, daalt mijn gevoel van eigenwaarde”
andere diagnostische middelen
Anderediagnostische middelen
 • Spontane zelfevaluaties tijdens diagnostisch gesprek of vrije zelfbeschrijvingen tijdens zinaanvultest
 • Observaties van gedragsmatige uitingen van zelfwaardering
  • Bv. weinig initiatief nemen; veel hulp, raad of bevestiging vragen; lage doelen stellen; uitdagingen uit de weg gaan; gemakkelijk opgeven bij fouten; …
andere diagnostische middelen1
Anderediagnostische middelen
 • Observaties van emotionele reacties tijdens individueel testonderzoek (Tak, 2002)
  • Stemming: vrolijk of te neergeslagen? Stabiel of wisselend?
  • Praat het kind vrolijk en betrokken over vrienden, hobby’s, interesses?
  • Kan het complimenten aanvaarden of moeten die ontkracht worden door onecht of destructief gedrag?
  • Vermijdt het inspanning of confrontatie met falen door steeds te zeggen het niet te weten of niet te kunnen
  • Is het zelfstandig of houdt het de proefleider in de gaten om te checken of het antwoord goed is? Wordt het onzeker als de proefleider doorvraagt?
  • Is het ontspannen? Laten lichaamshouding of ademhaling spanning zien of beweegt het kind soepel en met plezier? Trillen de handen? Bloost het opvallend?
  • Kan het zich met enig vertrouwen overgeven aan de situatie of blijft het overmatig waakzaam reageren?
diagnostische middelen voor jonge kinderen
Diagnostische middelen voor jonge kinderen
 • Zelfbelevingsschaal voor Jonge Kinderen (Verschueren & Marcoen, 1993)
diagnostische middelen voor jonge kinderen1
Diagnostische middelen voor jonge kinderen
 • Zelfbelevingsschaal voor Jonge Kinderen (Verschueren & Marcoen, 1993)
 • Handpop Interview (Verschueren, Marcoen, & Schoefs, 1994; gebaseerd op Cassidy, 1988)
 • Evidentie voor betrouwbaarheid en validiteit, maar geen normering  kwalitatief gebruik
aansluiting tussen diagnostiek en advisering
Aansluiting tussen diagnostiek en advisering
 • Hoe zelfwaardering verhogen?
 • Stap van diagnostiek naar advisering
  • Algemene kennis over zelfconcept en determinanten en over effectieve interventies
  • Gekoppeld aan specifieke informatie over dit kind/deze jongere in deze omgeving
aansluiting tussen diagnostiek en advisering1
Aansluiting tussen diagnostiek en advisering
 • Effectieve interventies
  • Is het mogelijk zelfwaardering te verhogen? Ja !
  • Sterkste effecten bij interventies die theoretisch of empirisch sterkst zijn onderbouwd
  • Meest effectieve interventie ~ aard zelfconceptdomein en leeftijd
  • Bijv. Elbaum en Vaughn (2001): counseling sterkste effect bij adolescenten, maar leerbegeleiding bij basisschoolkinderen
  • Versterken van onderliggende competenties/vaardigheden en adaptief interpersoonlijk gedrag (« we feel good about ourselves when we do positive actions »)