Download
dzie otwarty klastra lifescience krak w n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków

Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków

221 Views Download Presentation
Download Presentation

Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków Jagiellońskie Centrum Innowacji Justyna Morawska - Płoskonka

 2. Jagiellońskie Centrum Innowacji pionierem kompleksowego wsparcia branży BIO w kraju i regionie Justyna Morawska-Płoskonka Menedżer ds. projektów badawczych

 3. SPÓŁKA Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (JCI) jest podmiotem utworzonym w 2004 r., w którym 100% udziałów ma Uniwersytet Jagielloński. Zapewnia kompleksowe wsparcie dla innowacyjnych projektów naukowo-badawczych branży life science. Zarządzanie Infrastrukturą Life Science Park Budowanie i rozwój powiązań kooperacyjnych Edukacja i badania kontraktowe Inwestycje kapitałowe

 4. Infrastruktura

 5. PARK LIFE SCIENCE BIOINKUBATOR - 8 000 m2 DOSTĘPNY OD 2013 BUDYNEK III – 6 000 m2 DOSTĘPNY OD 2013 BUDYNEK I 6 000 m2 UKOŃCZONY W 2008 Kompleks przeznaczony pod wynajem powierzchni laboratoryjnej i biurowej dla firm z sektora life science oraz zespołów badawczych realizujących innowacyjne projekty.

 6. Inny sposób realizacji projektu badawczego – badania zlecone Procedowanie projektu Przewaga konkurencyjna: Maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na wyniki! ocena jakości i bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych preparatów kosmetycznych i suplementów diety Specjalizacja

 7. Finansowanie innowacji

 8. Wsparcie projektów naukowych o potencjale wdrożeniowym na bardzo wczesnym etapie rozwoju,prowadzonych przez jednostki naukowe i/lub przedsiębiorstwa. www.knowledgeexchange.iamscientist.com

 9. POSZUKUJEMY WYJĄTKOWYCH PROJEKTÓW! Lider konsorcjum Jagiellońskie Centrum Innowacji Konsorcjum aplikujące o finansowanie Partner konsorcjum Jednostka naukowa/przedsiębiorca Konsorcjum aplikujące o finansowanie Wykonawca Jagiellońskie Centrum Innowacji

 10. Pozyskane Granty w ramach konsorcjum: „Synteza i nowa technologia produkcji leku zawierającego inhibitor 5α reduktazy”. "Nowa terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym genetycznie szczepie bakterii Salmonella". Uruchomienie laboratorium oraz opracowanie 5 linii do produkcji leków biopodobnych Wsparcie finansowe 5 586 190 PLN. Wsparcie finansowe 4 122 305 PLN Wsparcie finansowe ok. 1 000 000 PLN.

 11. Rozwój kompetencji zawodowych i networking

 12. „Biznes w biotechnologii” Idea studiów podyplomowych zrodziła się z obserwacji i doświadczenia braku managerów zdolnych do prowadzenia przedsięwzięć biznesowych w rozwijającej się branży life science w Polsce. Głównym atutem studiów jest oparcie programu studiów na zajęciach praktycznych oraz analizach przypadków. Ponad 60% zajęć odbywa się w formie warsztatów!

 13. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Socjologii UJ • Efekt działalności studiów: • 3 osoby założyły własną firmę • 6 osób je na etapie konstrukcji biznesplanów • 3 osoby po gwarantowanych stażach zostały zatrudnione w Polpharmie Biologics

 14. Relacje i powiązania Grupy JCI Współpracy z uczelniami Spółki portfelowe JCIV Administracja i zarządzanie stowarzyszeniami branżowymi

 15. JCI jako partner odpowiedzialne będzie za m.in.: • Organizację realizacji prac doktorskich na zlecenie przemysłu • Organizację staży dla naukowców w przedsiębiorstwach • Pozyskanie dodatkowego finansowania na projekty B+R • Wsparcie kompetencji pracowników naukowych (studia podyplomowe, doktoranckie)

 16. Zapraszamy do współpracy! justyna.morawska@jci.pl +48 512 032 476

 17. Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków EuroMD DennisBelichenko

 18. Century Health in the 21st Century Health in the 21st Myproflle£1 Medical portal Q. Sltesfl!lrch NEWS lllEDICALTOIJRl8M DISEA8E8AltDCOND1TIOH8 NEALTllY(llJIDE8 NEALTllYLMN(I ESTNETICSAflDNUTIUflON 111._0GS Latest posts DDPopular topics LabTests& Diagnostics soon could bedonefrom home Cueislhestarlupfouridedbya gmduateofUniv""'ifyofCalifomia AyubKhattak.Themainpmduct ~~~:=..t}=Ill ~~---~ii~-- I -=-- rill5:.'=.-- IE=-- Ill;-;:.;.,.~- 0;~-·-- "11=-·-

 19. SectionsofthePortal: News,Articles,Images,Blogsandother Media Medical andWellnessTourism ServicesandFunctionality OnlineandPhoneConsultations Health-ConsciousLifestyle Cross-Language MedicationsDatabase DiseasesandDisordersEncyclopedia EuroMDismulti-languageInternethealthportal that will provide uniqueandreliable healthinformation,research, andnewsservicesetc.

 20. Healthy Guides OurAudience: Over500m EUandCISresidents TheResourcewillcontainandcontinuouslyadd convenientservicesandfunctions OurMission: Educateandinformpeopleabouttheirhealth Promotehealthlylifestyle Helppeoplemake importantmedicaldecisions Findthebestmedicalsolutionsfortheirneed WeenvisionEuroMDtobecomeacompletehealthinformation andmanagementsolutionforourusersandvisitors

 21. Communication Channels Search EngineEnquiries PortalAudience News/Articles, RSS PartnerSites Forums/Blogs EmailLists Educational Webinars Social networks Context Advertising YouTube,Vimeo

 22. Medical Tourism Inducedby: Globalgrowthintheflowofpatients andhealthprofessionals Medical technology Regulatoryregimesacrossnationalborders EHRwillfoster medicalinformation exchangeamonginvolvedparties. OuruserswillbeabletoselectaProcedure, Country, andProvider fortheirneed,receive andanalyzealltherelevantinformationto make bestdecision.

 23. Telemedicine Diagnosticstation Physician Patients Telemedicine isthefuture ofglobalhealthcare. Specialistnetwork TelemedecineandEHR

 24. ElectronicHealth Practicemanagement Pharmacies Records(EHR) Improve qualityandconvenience ofpatientcare Increasepatientparticipation intheircare Improve accuracyofdiagnoses andhealthoutcomes Improve care coordination Increasepracticeefficiencies andcostsavings Accessbymultiple healthproviders Efficiency, Education, andDataSecurity Labs/Radiology Patientsportal Clouddatacenter Increasepatientflow Medical records Billing

 25. Searching for Partnerships RegionalPartnershipsandAlliances: CreatesynergybydevelopinginnovationalideaswithLifeScienceKlaster Companies IncreasevisibilityofBioTechandMedTechcompanieswithcutting-edgeinnovational contentforthepublicviaourplatform Achievehighuser baseandvisitortrafficgrowth Deepintegrationwithlocalmarketplayers EnhanceourstrategicaldevelopmentofEUmarketwithpartners’expertise Attract topadvertising$fromfirmsservinglocalmarkets

 26. SearchingforPartnerships OurOfferstoKlaster: EnhanceVisibilityandPopularityofKlaster Companies onEUMarket Аttract ContractorsforClinicalTesting /LabOutsourcing/ProductDevelopment Сonductonlinetests/surveys Improve co-marketingefforts OurGoals: Design anddevelopmentofEuroMDProductsand Functionalitywithexpertinnovationalhelppopularization oftheKlaster ontheEuropeanmkt Improve Medical TourisminPoland Cutting edgecontent Buildrelationshipswitheducationalandresearchinstitutions

 27. Questions / Comments ?

 28. Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków Elpharma Elżbieta Bętkowska-Ożóg

 29. Uwarunkowania skuteczności zarządzania jakością w branży farmaceutycznej Elżbieta Bętkowska-Ożóg Kraków, 30 maja 2014

 30. Czym jest jakość? Jak ją mierzyć?

 31. Zarządzanie Jakością Zapewnienie Jakości • QualityAssurance; QA – planowe i systematyczne działania niezbędne do zapewnienia spełnienia wymagań jakości końcowego produktu w procesie jego tworzenia • Zarządzanie jakością (Quality management): skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania, system ustanawiający politykę i cele jakości oraz ustanawiający sposób osiągania tych celów, służący do kierowania organizacją

 32. Co jest kluczem do skutecznego zarządzania jakością?

 33. Procesowe podejście do zarządzania

 34. CYKL DEMINGA

 35. Rola lidera w zarządzaniu jakością • Kreowanie misji i wizji • Wyznaczanie celów • Planowanie zasobów • Określanie odpowiedzialności • Kierowanie • Nadzór nad realizacją celów • Motywowanie

 36. Czym jest GMP? Cel: Zmniejszenie ryzyka związanego z wytwarzaniem → zapewnienie odpowiedniej jakości leku, zapewnienie ludziom bezpieczeństwa stosowania oraz oczekiwanego działania terapeutycznego GMP Good Manufacturing Practice Dobra Praktyka Wytwarzania Zapewnienie powtarzalności jakości produktu Zapobieganie zanieczyszczeniom produktu lub surowca

 37. GMP - Podstawy prawne • DYREKTYWA 2001/83/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi • DYREKTYWA KOMISJI 2003/94/WE z dnia 8 października 2003r. ustanawiająca zasady i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz produktów leczniczych stosowanych u ludzi, znajdujących się w fazie badań • Good manufacturing practice (GMP) Guidelines • Ustawa Prawo Farmaceutyczne • Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws Wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

 38. CASE STUDYRealizacja projektu szkoleniowo-doradczegow wytwórni chemicznej Zakres działań ↓ szkolenia specjalistyczne szkolenia miękkie doradztwo specjalistyczne coaching specjalistyczny coaching menedżerski

 39. Sytuacja wyjściowa • brak opracowanych i wdrożonych procedur GMP • luki kompetencyjne personelu kluczowego w zakresie zarządzania /wprowadzenie i adaptacja do zmian, komunikacja interpersonalna, budowanie zespołu, zarządzanie personelem, motywacja i automotywacja • opór wobec koniecznych zmian

 40. Proces • tworzenie wewnętrznych procedur • analiza przebiegu zachodzących procesów • budowanie zespołu projektowego • cykl szkoleń – podniesienie kompetencji personelu • doradztwo i coaching – udzielenie wsparcia w oparciu o pracę na konkretnych problemach

 41. Zaobserwowane zmiany • wdrożenie systemu zarządzania • podniesienie efektywności zespołu projektowego • wzmocnienie roli liderów zespołu • adaptacja do zmian:wzrost odpowiedzialności i postawy proaktywnej

 42. Akademia GMPautorski projekt całościowo rozwijający kompetencje w zakresie Dobrej Praktyki Wytwarzania • kompleksowość • wiedza z zakresu zarządzania przez jakość (TQM) • szkolenia rozwijające kompetencje psychospołeczne niezbędne do wdrożenia pozyskanej wiedzy w praktyce • udział i superwizja trenerów z międzynarodowym certyfikatem trenerskim • szeroki zakres: od analizy potrzeb uczestników po ewaluację i opiekę merytoryczną po zakończeniu projektu.

 43. Korzyści • zdobycie lub pogłębienie wiedzy z zakresu GMP • dostęp do najświeższych informacji oraz wytycznychz zakresu Dobrej Praktyki Wytwarzania • możliwość konsultacji ze specjalistami i omówienia konkretnych przypadków problemowych z praktyki zawodowej

 44. ELPHARMA podejście kompleksowe: • audity • szkolenia • doradztwo • specjalistyczne dedykowane branży farmaceutycznej • menedżerskie - jako element wspierający implementację twardych narzędzi • psychospołeczne – wsparcie dla liderów i zespołów

 45. ELPHARMA • współpraca z kadrą uniwersytecką • praca w oparciu o Brytyjskie Standardy Kompetencji w Zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju Osób Dorosłych • ścisła specjalizacja, szerokie spektrum wiedzy • wieloletnia obecność w branży farmaceutycznej • diagnoza luk kompetencyjnych w obszarze zarządzania, które utrudniają wdrażanie specjalistycznych rozwiązań z zakresu GMP

 46. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! Kontakt: Elżbieta Bętkowska-Ożóg tel. 691 65 65 96 email: ebetkowska@elpharma.pl

 47. Dzień Otwarty Klastra LifeScience Kraków Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Joanna Natorska

 48. Prezentacja projektu „Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych” Joanna Natorska: tel. 31 43; e-mail: j.natorska@szpitaljp2.krakow.pl