Föräldramöte 5.9.2013 - PowerPoint PPT Presentation

jamar
f r ldram te 5 9 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Föräldramöte 5.9.2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Föräldramöte 5.9.2013

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Föräldramöte 5.9.2013
135 Views
Download Presentation

Föräldramöte 5.9.2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Föräldramöte 5.9.2013

 2. Presentation av personalen • Hem och skola i S:t Karins • Hemsidan: www.kaarina.fi/koulut/svenska_skolan • Wilma: https://wilma.kaarina.fi • Facebook: https://www.facebook.com/StKarinsSvenskaSkola

 3. Profileringar • Vi betonar det svenska språket genom språkstimulerande arbete, utvecklande av lässtrategier och en satsning på kontinuerlig läsning bland annat genom dagliga lässtunder, högläsning, läsmånad och läsnatt. Skolan deltar i det nationella pilotprojektet Läslust-Lukuinto. • Blogg: http://laslustiskolan.blogspot.fi/ • http://www.lukuinto.fi/sv/forsta-sidan.html INSPIRATIONSKVÄLL OM LÄSNING 26.9 kl. 18.00. Välkomna!

 4. Hemspråk i S:t Karins svenska skola

 5. Hemspråk i S:t Karins svenska skola

 6. Hemspråk i S:t Karins svenska skola

 7. Hemspråk i S:t Karins svenska skola

 8. Hemspråk i S:t Karins svenska skola

 9. Hemspråk i S:t Karins svenska skola

 10. Hemspråk i S:t Karins svenska skola

 11. Profileringar • Vi satsar på förebyggande elevvård och skoltrivsel bland annat genom att följa programmen för Kiva Skola samt Livskunskap där målet är att genom gruppsamtal och mental träning bygga upp elevernas självkänsla och självbild, den sociala kompetensen, förmågan till konflikthantering och ge värdefulla redskap för framtiden. • SkolansKiVa-team: Linn Österås, LinaLehtovaara, Maria Engblom

 12. KiVa Skola-programmet

 13. Ansvars-handen

 14. Profileringar • Vi satsar på IKT i undervisningen bl.a. genom att eleverna använder sig av teknisk utrustning såsom iPad och dator som redskap vid inlärningen. Skolan arbetar med projekten "Intelligent på tangent" och "iPad-ett språkstimulerande verktyg i undervisningen". • http://digi-ope.com/blog/?cat=87 • http://digi-ope.com/blog/?cat=19 Tillståndattpublicera foto ochskolarbete. Varförbehövs det? Gå in påWilma ->Blanketter->SKS Tillstånd

 15. Anteckningar i Wilma • Anteckning av elevens beteende i Wilma (försening, glömd läxa, glömt material) • Vid upprepade förseningar, glömda läxor eller material diskuterar vi med barnet, kontaktar föräldrarna och försöker hitta en lösning • Åk 3-6: Diskussion med barnet och meddelande hem (lapp) efter 3 anteckningar om störande beteende • Kvarsittning efter 6 störande beteenden

 16. Övrigt • Månadsinfoelektroniskteller i pappersform? • Inneskor i gymnastiken • Inneskorellerytterskor i slöjdsalen • Eftisföräldrarnaanvändereftis-ingången • Nyatrafikarrangemang för skolskjutsarochavhämtning av barn • Skolbyggnaden

 17. Vi lärareförväntaross av digsomförälderatt du… • intresserardig för ochstöderbarnet i skolarbetetochmedhemuppgifterna • följeruppresultat i provochförhör • stöderskolanochlitarpålärarna i sittarbete (TRUST) • prataromskolan i positivton • läsermånadsinfotochveckobrevet • går in påWilmanär det kommermeddelanden • interingerbarnetunderskoldagen (ringläraren) • kontaktar personalen om det ärnågotsomoroardigellersomintekännsbra. Vi kanbaraförbättra det vi kännertill.