Ogólne informacje o kole ,,Młodzi Przedsiębiorczy’’ - PowerPoint PPT Presentation

og lne informacje o kole m odzi przedsi biorczy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ogólne informacje o kole ,,Młodzi Przedsiębiorczy’’ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ogólne informacje o kole ,,Młodzi Przedsiębiorczy’’

play fullscreen
1 / 18
Ogólne informacje o kole ,,Młodzi Przedsiębiorczy’’
153 Views
Download Presentation
jaclyn
Download Presentation

Ogólne informacje o kole ,,Młodzi Przedsiębiorczy’’

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ogólne informacje o kole ,,Młodzi Przedsiębiorczy’’ Nasze koło działa od października 2007 roku Przewodniczącym jest Witold Kowal, natomiast zastępcą – Kamila Wira, Klaudia Bronkowska, Sylwia Kucięba Koło działa pod opieką naukową dr Bożeny Grad i mgr Marka Miłka

 2. Jaki jest nasz cel?         Misją Naukowego Koła Przedsiębiorczości WSETiNS "Młodzi Przedsiębiorczy" jest promowanie przedsiębiorczości wśród studentów uczelni, rozwój ich aktywności oraz innowacyjności.

 3. Jaki jest sposób działania naszego koła? Rozwijanie i pogłębianie wiedzy, a także jej usystematyzowanie w zakresie przedsiębiorczości, doskonalenie wiedzy zdobytej w trakcie edukacji na WSETiNS. Udział w projektach badawczych Koła Naukowego, możliwość udziału w konkursach z dziedziny ekonomii. Rozwój umiejętności interpersonalnych. Organizacja oraz udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych

 4. Jak do nas dołączyć? Aby do nas dołączyć przede wszystkim musisz być osobą przedsiębiorczą i chętną do współpracy Osoba przedsiębiorcza: potrafi wyznaczać swoje cele życiowe; problemy i trudności traktuje jak nowe, ciekawe wyzwania; poszukuje nowych rozwiązań; nie boi się ryzyka; błędy traktuje jako doświadczenia, a nie porażki; jest otwarta i komunikatywna; chętnie wprowadza zmiany;

 5. Pojęcia i zagadnienia absorbujące nasze koło Co to jest firma? Czym jest biznes-plan? Model sił konkurencyjnych M. Portera Plan marketingowy Plan organizacyjny Plan finansowy

 6. Co to jest firma? Firma - w ujęciu prawnym, jest to nazwa podmiotu gospodarczego ujętego w Kodeksie cywilnym, natomiast w języku potocznym i ekonomii - określenie firma jest synonimem przedsiębiorstwa. Firma składa się z: rdzenia będącego imieniem i nazwiskiem osoby fizycznej lub nazwą osoby prawnej dodatków (obligatoryjnych i fakultatywnych).

 7. Działanie pod firmą Przedsiębiorca musi działać pod firmą - oznacza to w praktyce na przykład, że na umowach, innych dokumentach lub w jakichkolwiek innych formach komunikacji podmiotu z otoczeniem (np. w ofertach, reklamach, ogłoszeniach itp.), powinna widnieć pełna nazwa firmy. W praktyce, powinna to być przynajmniej skrótowa nazwa i jakiekolwiek inne dane, dzięki którym określony podmiot gospodarczy można zidentyfikować (adres, PESEL, numer NIP, REGON itd.).

 8. Misja firmy Misja to podstawowy cel istnienia firmy na rynku. Misję można osiągnąć między innymi w następujący sposób:- wprowadzając nowe produkty (usługi)- poprawiając jakość- obniżając koszty- obniżając cenę- udoskonalając lub wprowadzając nowe technologie- zdobywając nowe rynki- poprawiając terminowość- rozwijając reklamę, promocję i dystrybucję- zwiększając zdolności produkcyjne- udoskonalając zarządzanie

 9. Czym jest biznes-plan? Biznes-plan– narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firmy, a także jest elementem komunikacji zewnętrznej firmy - m.in. sporządzany jest dla banków, inwestorów w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Biznesplan to element planowania strategicznego. Wytycza cele, metody działania oraz pomaga dokonać właściwego wyboru spośród kilku wariantów inwestycyjnych. Przedstawia analizę stanu obecnego firmy, a także może być podstawą działania dla przyszłych przedsiębiorców

 10. Jaki powinien być biznes-plan? przejrzysty, łatwy do czytania, podbudowany sprawdzalnymi faktamii danymi rzetelny i przekonywujący

 11. Z czego składa się biznes-plan? Strona tytułowa Streszczenie (podsumowanie menedżerskie) Opis produktu lub usługi (pomysł) Opis firmy Analiza rynku Plan marketingowy Plan organizacyjny Plan finansowy Ocena ryzyka Dodatki

 12. Plan marketingowy Planowanie marketingowe jest etapem zarządzania marketingowego. Plan marketingowy stanowi część biznesplanu, do którego włącza się ponadto plan organizacyjny, produkcyjny i finansowy. Plan ten daje pełen obraz wszystkich czynników odnoszących się do potrzeb konsumenta bądź nabywcy, które to potrzeby firma chce zaspokoić.

 13. Planowanie marketingowe Planowanie marketingowe pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo podjęcia nieudanych decyzji. Uświadomienie sobie potrzeb rynku, potencjalnych klientów, czynników, które wywołują popyt, szans i zagrożeń dla gospodarstwa, a także jego mocnych i słabych stron, sprecyzowanie w formie rzeczowej i finansowej celów, jakie mają być osiągnięte.

 14. Plan organizacyjny Dla każdego przedsięwzięcia należy wybrać zarząd, w którym znalazłyby się osoby z doświadczeniem, wiedzą i wzajemnym zrozumieniem dla profesjonalnej sylwetki i sprawowanych funkcji pomiędzy typowanymi na określone stanowiska osobami. Do biznes planu należy dołączyć ich CV przedstawiające kompetencje kierownictwa firmy. Następnie określić prawa i obowiązki zarządu. Oprócz danych na temat zarządu, podaje się dane osobowe kluczowego personelu.

 15. Plan finansowy Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący: przychody własne dotacje z budżetu państwa wydatki będące kosztami rozliczenie z budżetem (stan należności i zobowiązań na początek i na koniec okresu rozliczeniowego)

 16. Sprawozdanie z wykładu Euro-posła dr Janusza Onyszkiewicza 6 grudzień 2008 rok

 17. Dr Onyszkiewicz - wychodząc od analizy historycznej procesu wzmacniania struktur Unii Europejskiej w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - w ciekawy sposób powiązał powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z procesami przekształceń jej struktur wewnętrznych. Zasadnicza część rozważań dotyczyła rozdziału kompetencji instytucji unijnych w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W tym kontekście prelegent wskazał na źródła słabości struktur unijnych (m.in. brak sił militarnych, dysfunkcjonalność zasady jedności rozkazodawstwa). Przyczyną trudności w procesie decyzyjnym - zdaniem dr Onyszkiewicza - jest też niewłaściwy sposób podejmowania decyzji (II Filar Unii Europejskiej - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa wymaga bowiem jednomyślności). Prelegent zakończył wystąpienie omówieniem aktualnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa energetycznego Europy.

 18. Serdecznie dziękujemy za uwagę Sylwia Kwapisz Edyta ZielińskaMartyna Sołtysik Członkinie Koła