1 / 5

Koľko nás stojí Fico v roku 2013

Koľko nás stojí Fico v roku 2013. mil.eur Sporitelia 701 Dohodári 134 Zamestnanci a živnostníci 130 SZČO 52 Pracujúci s odpoč.položkou 6 Platitelia konces.poplatkov 84

ivria
Download Presentation

Koľko nás stojí Fico v roku 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Koľko nás stojí Fico v roku 2013 mil.eur Sporitelia 701 Dohodári 134 Zamestnanci a živnostníci 130 SZČO 52 Pracujúci s odpoč.položkou 6 Platitelia konces.poplatkov 84 Majitelia nových áut 30 Spolu 1,137

  2. Koľko nás stojí Fico v roku 2013 Spolu 1,137 mil.eur Na občana 210 eur Na 4-člennú rodinu 840 eur

  3. Koľko nás stojí Fico v roku 2013Ďalšie dôsledky menej práce a vyššia nezamestnanosť nižší rast miezd vyššie ceny

  4. Koľko nás stojí Fico v roku 2013 Ak existuje občan, ktorého sa netýkajú Ficove opatrenia, prihláste sa prosím! sdku@sdku-ds.sk

  5. Náš prístup zodpovedné hospodárenie s verejnými zdrojmi reforma verejných výdavkov transparentnosť v narábaní s verejnými zdrojmi spravodlivejší sociálny systém podpora nových pracovných miest nezvyšovanie priamych daní a odvodov znižovanie administratívy zjednodušovanie legislatívy podpora vzdelávania zvyšovanie vymožiteľnosti práva

More Related