Kwalifikowanie wydatk w w ramach programu operacyjnego rozw j polski wschodniej 2007 2013
Download
1 / 76

Wojciech Krzyczkowski Malgorzata Scierko - PowerPoint PPT Presentation


 • 183 Views
 • Updated On :

Kwalifikowanie wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013. Wojciech Krzyczkowski Małgorzata Ścierko. Warszawa, 12 października 2009 r. Kwalifikowalność wydatków - akty prawne.

Related searches for Wojciech Krzyczkowski Malgorzata Scierko

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wojciech Krzyczkowski Malgorzata Scierko' - rashida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kwalifikowanie wydatk w w ramach programu operacyjnego rozw j polski wschodniej 2007 2013

Kwalifikowanie wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013

Wojciech Krzyczkowski

Małgorzata Ścierko

Warszawa, 12 października 2009 r.


Kwalifikowalność wydatków - akty prawne

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., z późn. zm.)

 • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L. 371 z 27.12.2006 r., z późn. zm.)


Kwalifikowalno wydatk w akty prawne
Kwalifikowalność wydatków - akty prawne

 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.)

 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przyjęty przez Radę Ministrów (uchwała z dnia 30 stycznia 2007 r.) i Komisję Europejską (decyzja nr K (2007) 4568 z dnia 1 października 2007 r.)

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013 (wersja z dnia 25 sierpnia 2009 r. – obowiązuje od 10 września 2009 r.)

 • Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013


Zakres wytycznych
Zakres Wytycznych

 • Zasady ponoszenia wydatków przez Beneficjenta – zarówno w ramach współfinansowania krajowego jak i ze środków wspólnotowych w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 • Wytyczne należy stosować, opierając się zarówno na aktach prawa wspólnotowego jak prawa krajowego


Zakres wytycznych1
Zakres Wytycznych

 • przy ocenie kwalifikowalności wydatków stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą na dzień ponoszenia wydatku

 • ale

 • w przypadku, kiedy zasady dotyczące kwalifikowania wydatków są korzystniejsze w dniu dokonywania oceny wydatku pod kątem kwalifikowalności, np. przy weryfikacji wniosków o płatność, niż zasady dotyczące kwalifikowania wydatków obowiązujące na dzień poniesienia wydatku – stosuje się zasady kwalifikowania wydatków korzystniejsze dla Beneficjenta


Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatk w w ramach po rpw
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO RPW:

 • są zgodne z zasadami kwalifikowania wydatków w ramach EFRR przyjętymi na okres 2007-2013 oraz Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków

 • nie wszystkie zasady zostały zaimplementowane na potrzeby Programu, np. leasing zwrotny – specyfika projektów

 • zasady doprecyzowane w stosunku do Krajowych wytycznych (np. zakup nieruchomości niezabudowanej i sposób traktowania limitu 10 % wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na zakup nieruchomości)

 • w niektórych przypadkach zasady kwalifikowania zostały określone bardziej szczegółowo niż w Krajowych wytycznych


Wydatek kwalifikowalny
Wydatek kwalifikowalny

 • Wydatek kwalifikowalny – wydatek lub koszt poniesiony przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu w ramach PO RPW, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wytycznych, który kwalifikuje się do refundacji (sfinansowania) ze środków przeznaczonych na realizację PO RPW w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu


Wydatek kwalifikowalny1
Wydatek kwalifikowalny

 • Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli:

 • został poniesiony w ramach projektu realizowanego w ramach PO RPW

 • jest niezbędny dla realizacji projektu

 • jest racjonalny i efektywny

 • jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania

 • jest spójny z obowiązującymi przepisami


Wydatek kwalifikowalny2
Wydatek kwalifikowalny

 • Wydatki w ramach projektu muszą być poniesione i udokumentowane:

 • zgodnie z obowiązującym prawem polskim oraz prawem wspólnotowym, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności poniesionych wydatków z przepisami obowiązującymi w obszarach zamówień publicznych, ochrony środowiska, pomocy publicznej oraz rachunkowości.

 • Kwalifikowalność wydatków oceniana w trakcie realizacji projektu - wnioski o płatność oraz kontroli projektu na miejscu


Wydatki ponoszone musz by na podstawie prawnie wi cych um w z wykonawcami
Wydatki ponoszone muszą być na podstawie prawnie wiążących umów z wykonawcami

 • Wydatki poniesione na podstawie umowy, która została zawarta z naruszeniem prawa lub zostały poniesione z naruszeniem prawa mogą zostać uznane za niekwalifikowalne w całości lub w części, w zależności od wagi tego naruszenia

 • Do umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp, jeżeli ogólną praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy pisemnej, zawarcie umowy musi być potwierdzone dowodem księgowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz dokumentem potwierdzającym zlecenie zamówienia (np. przy zamówieniu ogłoszeń w gazecie należy przedstawić odpowiednio zamówienie ogłoszenia, fakturę lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z kserokopią wycinka z gazety obejmującego zamówione ogłoszenie)


Wydatek faktycznie poniesiony
Wydatek faktycznie poniesiony wiążących umów z wykonawcami

 • to wydatek faktycznie zrealizowany w znaczeniu kasowym (jako rozchód środków pieniężnych z kasy/rachunku bankowego Beneficjenta lub innego podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych) – wyjątkiem są wyłącznie koszty związane z wkładem niepieniężnym, lub amortyzacją

 • data poniesienia wydatku to dzień, w którym nastąpił rozchód środków pieniężnych z kasy/rachunku bankowego Beneficjenta lub innego podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych


Og lne zasady dotycz ce kwalifikowania wydatk w
Ogólne zasady dotyczące kwalifikowania wydatków wiążących umów z wykonawcami

 • Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków

 • Trwałość projektu

 • Podmiot dokonujący wydatków kwalifikowalnych

 • Dokumentowanie wydatków kwalifikowalnych

 • Zakaz podwójnego finansowania

 • Powiązanie wartości wydatków kwalifikowalnych z dochodem generowanym przez projekt


Horyzont czasowy kwalifikowalno ci
Horyzont czasowy kwalifikowalności wiążących umów z wykonawcami

 • data początkowa - 1 stycznia 2007 r.

 • data końcowa - 31 grudnia 2015 r.

 • data szczegółowa dla beneficjentów zostaje określona w umowie o dofinansowanie

 • Uwaga na projekty objęte zasadami pomocy publicznej


Horyzont czasowy kwalifikowalno ci1
Horyzont czasowy kwalifikowalności wiążących umów z wykonawcami

 • Dla uznania za kwalifikowalny wydatku, który został faktycznie poniesiony w okresie kwalifikowalności, nie ma znaczenia, czy podpisanie umowy z Wykonawcą, jak również wystawienie faktury, nastąpiło przed początkiem okresu kwalifikowalności, pod warunkiem, że projekt nie został zakończony przed 1 stycznia 2007 r.


Trwa o projektu
Trwałość projektu wiążących umów z wykonawcami

 • W ciągu 5 lat od daty lat odzakończenia realizacji projektu – tj. daty określonej w umowie o dofinansowanie (dla PO RPW tj. dzień złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową) projekt nie może podlegać znaczącej modyfikacji

 • Znacząca modyfikacja (art. 57 rozporządzenia 1083/2006):

  • Mająca wpływ na charakter oraz warunki realizacji projektu lub powodująca uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny,

  • Wynikająca ze zmiany charakteru własności infrastruktury lub zaprzestania działalności produkcyjnej lub innej, dla której infrastruktura została przeznaczona,

   Jednoczesne spełnienie przesłanek, powiązanie przyczynowo skutkowe (zgodnie z interpretacją KE przedstawioną podczas 20. posiedzenia Komitetu Koordynującego Fundusze COCOF


Dokumentowanie wydatk w kwalifikowalnych
Dokumentowanie wydatków kwalifikowalnych wiążących umów z wykonawcami

 • wydatki faktycznie poniesione (z wyjątkiem wkładu niepieniężnego i kosztów amortyzacji),

 • dokumenty - faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości wraz z wyciągami bankowymi z wyodrębnionego rachunku bankowego, potwierdzającymi dokonanie płatności na rzecz wystawcy stosownego dokumentu

 • wydatki muszą być przypisane poprzez przejrzysty i oddzielny system rozliczania projektu oparty na dokumentach księgowych lub na dokumentach o równoważnej wartości dowodowej


Dokumentowanie wydatk w kwalifikowalnych1
Dokumentowanie wydatków kwalifikowalnych wiążących umów z wykonawcami

 • wyciąg bankowy musi zawierać nazwę Beneficjenta, nr rachunku na jaki przekazano środki oraz tytuł płatności

 • jeżeli brak tych danych – dodatkowo polecenie przelewu wskazujące dokonanie płatności na konto wystawcy faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej

 • opisy księgowe i merytoryczne w zakresie przewidzianym przez ustawę o rachunkowości oraz dodatkowo opis przewidziany dla PO RPW (wzór załącznik nr 2 do wytycznych)

 • ponadto – dokumenty potwierdzające odbiór prac i urządzeń (protokoły odbioru, świadectwa płatności)

 • w celu spełnienia wymogów prawidłowego dokumentowania wydatków – wyodrębniona ewidencja księgowa lub stosowanie odrębnego kodu księgowego w ramach istniejącej ewidencji


Dokumentowanie wydatk w kwalifikowalnych2
Dokumentowanie wydatków kwalifikowalnych wiążących umów z wykonawcami

 • W uzasadnionych przypadkach, za wydatek kwalifikowalny można uznać płatność gotówkową dokonaną z kasy Beneficjenta. Wówczas, zgodnie z zasadami rachunkowości, dokonanie zapłaty z kasy Beneficjenta musi być należycie udokumentowane poprzez fakturę lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej z oznaczeniem „zapłacono gotówką”, dokument „Kasa przyjmie” lub „Kasa wypłaci” odnoszące się faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej którego dotyczy ze wskazaniem daty dokonania płatności i raport kasowy ze wskazaniem daty dokonania płatności


Dokumentowanie wydatk w kwalifikowalnych3
Dokumentowanie wydatków kwalifikowalnych wiążących umów z wykonawcami

 • Kwoty zatrzymane

 • gdy Beneficjent nie opłacił faktury w pełnej wysokości ze względu na pomniejszenie kwoty zawartej na fakturze o kwotę wskazaną w umowie jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wysokość kwoty zatrzymanej nie stanowiwydatku kwalifikowalnego

 • Kwota zatrzymana, będzie mogła zostać uznana za wydatek kwalifikowalny dopiero wówczas, gdy kwota ta zostanie przekazana na konto wykonawcy w okresie realizacji projektu, mieszczącego się w okresie kwalifikowalności wydatków


Dokumentowanie wydatk w kwalifikowalnych4
Dokumentowanie wydatków kwalifikowalnych wiążących umów z wykonawcami

 • Kary umowne

 • Kara umowna, zapłacona przez wykonawcę Beneficjentowi w związku z realizacją kwalifikowalnej części projektu, zmniejsza kwotę wydatków kwalifikowalnych, które będą przedstawiane do refundacji we Wniosku beneficjenta o płatność


Zakaz podw jnego finansowania
Zakaz podwójnego finansowania wiążących umów z wykonawcami

 • Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone (dwukrotne) zrefundowanie/ sfinansowanie całkowite lub częściowe danego wydatku ze środków publicznych - wspólnotowych lub krajowych


Podw jnym finansowaniem jest w szczeg lno ci
Podwójnym finansowaniem jest w szczególności: wiążących umów z wykonawcami

 • zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów

 • zrefundowanie podatku VAT ze środków Programu, a następnie odzyskanie go ze środków budżetu państwa w oparciu o Ustawę o VAT (oświadczenie o kwalifikowalności VAT!!!)

 • zakup środka trwałego z udziałem środków dotacji ze środków publicznych, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach PO RPW (w ciągu 7 lat od zakupu)

 • zakup używanego sprzętu w ramach PO RPW, jeżeli w ciągu ostatnich 7 lat był zakupiony ze środków publicznych


Podw jnym finansowaniem jest w szczeg lno ci1
Podwójnym finansowaniem jest w szczególności: wiążących umów z wykonawcami

 • zakup budynku jeżeli w ciągu ostatnich 7 lat był zakupiony ze środków publicznych

 • otrzymanie refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności na wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych, oraz niedokonanie niezwłocznego zwrotu zrefundowanej części tej pożyczki


Podmiot dokonuj cy wydatk w kwalifikowalnych
Podmiot dokonujący wydatków kwalifikowalnych wiążących umów z wykonawcami

 • Beneficjent lub podmiot przez niego upoważniony (w umowie o dofinansowanie projektu oraz za zgodą IP)

 • Beneficjent zawsze pozostajeodpowiedzialny za prawidłowość rzeczowej i finansowej realizacji projektu i odpowiada przed IP za prawidłowość całości wydatków kwalifikowalnych

 • dofinansowanie przekazywane jest wyłącznie na rachunek bankowy Beneficjenta (wyjątek – Państwowe Jednostki Budżetowe)


Podmiot dokonuj cy wydatk w kwalifikowalnych1
Podmiot dokonujący wydatków kwalifikowalnych wiążących umów z wykonawcami

 • Gdy Beneficjent planuje zadeklarować jako kwalifikowalne wydatki poniesione przez inny podmiot przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (podmiot ten nie będzie wskazany w umowie o dofinansowanie jako upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych), wydatki poniesione przez ten podmiot mogą być uznane za kwalifikowalne

 • Warunek: Beneficjent przedstawi oświadczenie potwierdzające, że wydatki zostały poniesione przez ten podmiot zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, na podstawie stosownego dokumentu upoważniającego go do ponoszenia wydatków w imieniu Beneficjenta oraz przyjmie na siebie odpowiedzialność za prawidłowość poniesienia tych wydatków


Podmiot dokonuj cy wydatk w kwalifikowalnych2
Podmiot dokonujący wydatków kwalifikowalnych wiążących umów z wykonawcami

 • Dopuszczalne jest:

 • dokonywanie wydatków bezpośrednio na rzecz podwykonawcy (z zachowaniem obowiązujących zasad oraz jeśli Beneficjent niedokonał dwukrotnej/ponownej płatności za ten sam zakres wykonywanych robót)

 • dokonywanie wydatków w przypadku dokonania przez Wykonawcę cesji płatności na rzecz instytucji finansowej

 • dokonywanie wydatków w przypadku dokonania przez Wykonawcę cesji płatności na rzecz podwykonawcy

 • dokonywanie wydatków na rachunek wskazany przez komornika na podstawie tytułu wykonawczego


Projekty generuj ce doch d
Projekty generujące dochód wiążących umów z wykonawcami

 • Wydatki kwalifikowalne do wysokości wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o wartość dochodu netto z inwestycji

 • Kalkulacja – w analizie finansowej

 • Dochody incydentalne – pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu (jeśli koszty związane z ich uzyskaniem są wydatkami kwalifikowalnymi)

 • Dochody nieuwzględnione wygenerowane po zakończeniu realizacji projektu – zwrot części dochodu proporcjonalnie do poziomu dofinansowania


Szczeg owe zasady dotycz ce kwalifikowania wydatk w
Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków wiążących umów z wykonawcami

 • Wydatki na przygotowanie niezbędnej dokumentacji

 • Wydatki związane z zarządzaniem projektem

 • Zakup nieruchomości

 • Roboty budowlane

 • Zakup sprzętu i wyposażenia

 • Leasing i inne techniki finansowania

 • Podatek VAT i inne podatki

 • Niezbędne opłaty związane z realizacją projektu


Wydatki na przygotowanie niezb dnej dokumentacji
Wydatki na przygotowanie niezbędnej dokumentacji wiążących umów z wykonawcami

 • Niezbędne wydatki dla realizacji projektu poniesione na przygotowanie:

 • dokumentacji technicznej (w tym map lub szkiców lokalnych sytuujących projekt)

 • studium wykonalności

 • raportu oddziaływania na środowisko

 • dokumentacji przetargowej, a także

 • innych dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu, o ile są wymagane przez prawo krajowe, wspólnotowe lub przez IZ PO RPW,

 • mogą być uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem, że projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach PO RPW.


Wydatki na przygotowanie niezb dnej dokumentacji1
Wydatki na przygotowanie niezbędnej dokumentacji wiążących umów z wykonawcami

W przypadku, gdy Beneficjent przygotowuje dokumentację „siłami własnymi”, nie zlecając wykonania podmiotowi zewnętrznemu, lecz angażując do tego własnych pracowników, wówczas wynagrodzenie pracowników przygotowujących dokumentację powinny spełniać zasady dot. kosztów osobowych, wchodzących w skład wydatków związanych z zarządzaniem projektem. Oznacza to również, iż do tych wydatków zastosowanie będzie miał 3% limit przyjęty dla kosztów zarządzania projektem.


Wydatki na przygotowanie niezb dnej dokumentacji2
Wydatki na przygotowanie niezbędnej dokumentacji wiążących umów z wykonawcami

Z kolei limit 8% wydatków kwalifikowalnych będzie miał zastosowanie w sytuacji, w której dokumentacja bądź jej część przygotowywana będzie przez podmiot zewnętrzny – wówczas wydatki takie powinny być wskazane we wniosku o dofinansowanie w kategorii dotyczącej przygotowania niezbędnej dokumentacji i jako takie rozliczane


Wydatki na przygotowanie niezb dnej dokumentacji3
Wydatki na przygotowanie niezbędnej dokumentacji wiążących umów z wykonawcami

 • Wydatki poniesione na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie nie stanowią wydatków kwalifikowalnych, chyba że formularz wypełniany jest przez pracownika Beneficjenta, a wynagrodzenie pracownika zostało ustalone na zasadach określonych jak dla kosztów osobowych

 • Wypełnienie wniosku o dofinansowanie powinno być wskazane w zakresie obowiązków pracownika związanych z realizacją projektu


Wydatki na przygotowanie niezb dnej dokumentacji4
Wydatki na przygotowanie niezbędnej dokumentacji wiążących umów z wykonawcami

 • Nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne wydatki poniesione na wykonanie dokumentów jeżeli jednocześnie dokumenty te lub analogiczne zostały przygotowane w ramach Inicjatywy JASPERS


Wydatki zwi zane z zarz dzaniem projektem
Wydatki związane z zarządzaniem projektem wiążących umów z wykonawcami

 • TO WYDATKIna działania niezbędne, towarzyszące realizacji projektu :

 • wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi

 • wydatki związane z zakupem i instalacją informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie

 • koszty osobowe

 • koszty ogólne

 • pozostałe wydatki związane z realizacją projektu

 • całkowita kwota planowanych kosztów zarządzania projektem, z wyłączeniem wydatków związanych z nadzorem nad robotami budowlanymi, nie może przekroczyć 3% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.


Wydatki zwi zane z zarz dzaniem projektem koszty osobowe
Wydatki związane z zarządzaniem projektem – koszty osobowe

 • zatrudnienie przez Beneficjenta nowych pracowników na potrzeby realizacji projektu

 • LUB

 • pisemne oddelegowania wcześniej zatrudnionych pracowników do realizacji zadań związanych z realizacją projektu

 • Koszty osobowe mogą stanowić koszt kwalifikowalny w proporcji w jakiej dany pracownik poświęca swój czas na działania związane z realizacją projektu współfinansowanego w ramach PO RPW


Wydatki zwi zane z zarz dzaniem projektem koszty osobowe1
Wydatki związane z zarządzaniem projektem – koszty osobowe

 • Wysokość wynagrodzenia pracownika powinna wynikać z regulaminu wynagradzania przyjętego w instytucji Beneficjenta

 • Koszty wynagrodzenia pracowników ponoszone przez pracodawcę mogą obejmować zarówno wynagrodzenie brutto wraz z obowiązkowymi składkami, dodatki specjalne w myśl szczegółowych przepisów w tym zakresie, jak również nagrody i premie oraz 13. pensje, jeżeli takowe wynikają z regulaminu wynagradzania przyjętego w instytucji Beneficjenta

 • Beneficjent, składając wniosek o płatność uwzględniający wydatki na wynagrodzenia, powinien załączyć oświadczenie, iż wydatki na wynagrodzenia uwzględnione we wniosku o płatność dotyczą wyłącznie pracy związanej z przygotowaniem lub realizacją projektu w ramach PO RPW


Wydatki zwi zane z zarz dzaniem projektem1
Wydatki związane z zarządzaniem projektem osobowe

 • Nie ma przeszkód co do zatrudnienia pracowników Beneficjenta w projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jednakże zlecenie pracownikowi pracy przy projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej nie może być sprzeczne w żadnym wypadku z obowiązującymi przepisami krajowymi w tym zakresie (tj. Kodeks Pracy, ustawa Prawo zamówień publicznych). W przeciwnym razie, wydatek taki, na etapie kontroli projektu może zostać uznany za wydatek niekwalifikowalny


Wydatki zwi zane z zarz dzaniem projektem koszty og lne
Wydatki związane z zarządzaniem projektem – koszty ogólne

 • związane z projektem, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi, takie jak opłaty czynszowe (np. opłaty za dzierżawę pomieszczeń, miejsc wykorzystywanych do realizacji projektu), koszty administracyjne, opłaty za energię, ogrzewanie

 • Warunek:

 • kalkulacja tych kosztów jest oparta na rzeczywistych kosztach związanych z realizacją danego projektu

 • koszty te zostały wyodrębnione jako odpowiednia proporcja kosztów ogólnych związanych bezpośrednio z realizacją projektu, zgodnie z należycie uzasadnioną, rzetelną i bezstronną metodologią


Wydatki zwi zane z zarz dzaniem projektem koszty og lne1
Wydatki związane z zarządzaniem projektem – koszty ogólne

 • Koszty ogólne nie mogą być wykazywane w ramach konkretnego zadania realizowanego projektu. Powinny one stanowić odrębną kategorię wydatków wskazaną we wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że IP PO RPW dokonująca oceny kwalifikowalności na etapie wyboru projektu ma obowiązek zweryfikować, czy w ramach zadań określonych w budżecie projektu nie zostały wykazane koszty, które stanowią koszty ogólne.


Zakup nieruchomo ci
Zakup nieruchomości ogólne

 • Pod pojęciem „zakup nieruchomości” należy rozumieć:

 • zakup nieruchomości (niezabudowanej, zabudowanej)

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego,

 • przejęcie nieruchomości za odszkodowaniem zgodnie z odpowiednimi przepisami (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008 nr 193, poz. 1194)


Zakup nieruchomo ci1
Zakup nieruchomości ogólne

 • Nieruchomość niezabudowana – część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), z wyłączeniem budynków, budowli, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych

 • Nieruchomość zabudowana – część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki, budowle, obiekty małej architektury, jeżeli są trwale związane z gruntem


Zakup nieruchomo ci niezabudowanej
Zakup nieruchomości niezabudowanej ogólne

 • Nie może przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu

 • zakup nieruchomości niezabudowanej jest niezbędny do realizacji celów projektu (został wskazany we wniosku o dofinansowanie)

 • cena zakupu nieruchomości niezabudowanej nie przekracza jej wartości rynkowej, co musi zostać potwierdzone w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami


Zakup nieruchomo ci niezabudowanej1
Zakup nieruchomości niezabudowanej ogólne

 • zakup dodatkowej powierzchni danej nieruchomości, której część nie jest związana z realizowanym projektem, to wydatek związany z zakupem dodatkowej powierzchni nie stanowi wydatku kwalifikowalnego

 • w przypadku, gdy cena zakupu nieruchomości niezabudowanej przekracza jej wartość rynkową, za kwalifikowalną można uznać jedynie tę część poniesionego wydatku, która odpowiada wartości rynkowej nieruchomości niezabudowanej


Metoda obliczania kosztu kwalifikowalnego nieruchomo ci niezabudowanej
Metoda obliczania kosztu kwalifikowalnego nieruchomości niezabudowanej

 • Dla obliczenia maksymalnej wysokości kosztu kwalifikowalnego nieruchomości niezabudowanej, należy posłużyć się następującą metodą:

  • zsumować wszystkie wydatki kwalifikowalne z wyjątkiem wydatków zakupu gruntów – otrzymując wielkość „a”;

  • przyjąć za niewiadomą „x” wydatek kwalifikowalny ogółem,

 • następnie

  • wiedząc, że 90% wydatku kwalifikowalnego ogółem stanowi wydatek kwalifikowalny bez kosztu zakupu gruntu, obliczymy całkowity wydatek kwalifikowalny projektu „x”:

 • x = a/0,9

 • z czego najwyżej 10% może stanowić wydatek kwalifikowalny zakupu gruntu.


Zakup nieruchomo ci zabudowanej
Zakup nieruchomości zabudowanej niezabudowanej

Zakup budynku oraz gruntuna którym został on wybudowany może zostać uznany za kwalifikowalny, pod warunkiem, że:

 • cena nabycia nieruchomości nie przekracza jej wartości rynkowej (potwierdzona operatem szacunkowym)

 • nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu

 • nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu

 • zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu


Zakup nieruchomo ci zabudowanej1
Zakup nieruchomości zabudowanej niezabudowanej

 • nie ma ograniczenia 10% wartości wydatków kwalifikowalnych, jeżeli budynek będzie używany do realizacji celów projektu

 • jeśli wyburzenie – kwalifikowalny zakup gruntu + koszty wyburzenia

 • w całości niekwalifikowalny, jeżeli w ciągu ostatnich 7 lat budynek był wspierany ze środków publicznych lub też na przeszkodzie wyburzenia budynku stoją przepisy prawa polskiego (np. o ochronie zabytków).


Zakup nieruchomo ci zabudowanej2
Zakup nieruchomości zabudowanej niezabudowanej

Budynek i grunt, na której został on wybudowany, traktowane są jako całość, tzn. nie można dokonać rozróżnienia na budynek i niezabudowany grunt.

W przypadku planowanej budowy nowych obiektów na gruncie wchodzącym w skład nieruchomości zabudowanej za wydatek kwalifikowalny będzie można uznać jedynie wydatek odpowiadający wartości gruntu, obliczonego jak dla nieruchomości niezabudowanej oraz wydatek związany z nabyciem budynku.


Zakup nieruchomo ci zabudowanej3
Zakup nieruchomości zabudowanej niezabudowanej

W przypadku zakupu nieruchomości zabudowanej na rynku wtórnym – w związku z zasadą zakazu podwójnego finansowania – wskazane jest by deklaracja potwierdzająca niewspółfinansowanie nieruchomości ze środków wspólnotowych lub krajowych, wystawiona była przez wszystkich kolejnych właścicieli w okresie 7 lat od daty zakupu przez Beneficjenta

Niemniej jednak, w sytuacji kiedy Beneficjent nie jest w stanie zdobyć takiego potwierdzenia od wszystkich poprzednich właścicieli, dopuszczalne jest przedstawienie przez Beneficjenta deklaracji pochodzącej od ostatniego właściciela wraz z oświadczeniem wyjaśniającym powody braku dostarczenia pozostałych dokumentów


Nabycie prawa u ytkowania wieczystego
Nabycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej

 • Warunki:

 • nieruchomość, w odniesieniu do której nabyto prawo użytkowania wieczystego jest bezpośrednio niezbędna dla realizacji projektu i zostanie bezpośrednio wykorzystana do realizacji projektu

 • wartość nieruchomości będąca podstawą ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości co zostało potwierdzone operatem szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości zostało przewidziane we wniosku o dofinansowanie


Nabycie prawa u ytkowania wieczystego1
Nabycie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej

 • Przez wydatki poniesione na nabycie prawa użytkowania wieczystego należy rozumieć:

 • pierwszą opłatę roczną za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste

 • opłaty roczne wnoszone przez okres użytkowania wieczystego w okresie kwalifikowania wydatków dla projektu


Wydatki zwi zane z zakupem nieruchomo ci
Wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej

 • wynagrodzenie rzeczoznawcy

 • opłaty notarialne

 • sporządzenie odpowiednich map i szkiców niezbędnych do nabycia nieruchomości

 • wyciągi z księgi wieczystej

 • inne niezbędne opłaty


Wydatki zwi zane z zakupem nieruchomo ci1
Wydatki związane z zakupem nieruchomości niezabudowanej

 • W przypadku wywłaszczenia, opłaty związane z decyzją o wywłaszczeniu mogą zostać uznane za kwalifikowalne jak również odszkodowania związane z wywłaszczeniem, o ile zostało to wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu i spełnione zostały warunki dotyczące kwalifikowalności zakupu nieruchomości


Roboty budowlane
Roboty budowlane niezabudowanej

 • Wydatki zgodne z ustawą Prawo budowlane, w szczególności związane z:

  • przygotowaniem dokumentacji budowlanej

  • przygotowaniem placu budowy

  • budową, przebudową, montażem, remontem i rozbiórką

 • Zlecanie wykonania prac - zgodnie z Pzp (w zakresie w jakim obowiązuje)


Roboty budowlane1
Roboty budowlane niezabudowanej

W przypadku gdy Beneficjent samodzielnie wykonuje całość lub część prac związanych z przygotowaniem placu budowy lub robotami budowlanymi, związane z tymi pracami wydatki muszą być przypisane poprzez przejrzysty i oddzielny system rozliczania projektu oparty na dokumentach księgowych lub dokumentach o równoważnej wartości dowodowej


Roboty budowlane2
Roboty budowlane niezabudowanej

W przypadku, gdy w prace są zaangażowani pracownicy zatrudnieni w instytucji Beneficjenta, stosuje się odpowiednio postanowienia dot. kosztów osobowych w ramach zarządzania projektem

W przypadku, gdy z projektu budowlanego wynika konieczność przebudowy urządzeń obcych (np. stacji wysokiego napięcia) i jest ona niezbędna dla realizacji projektu, wydatki związane z przebudową mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne, jednakże we wniosku o dofinansowanie należy wskazać krótką informację, iż w ramach realizacji projektu będą realizowane prace związane z przebudową urządzeń obcych, w zakresie określonym w projekcie budowlanym


Roboty budowlane inspektor nadzoru
Roboty budowlane – inspektor nadzoru niezabudowanej

 • W  przypadku inwestycji obejmującej również koszty niekwalifikowalne, wynagrodzenie inspektora nadzoru kwalifikuje się do wsparcia w całości

 • Inspektor nadzoru powinien samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie, niezbędne do wykonywania zadań inspektora nadzoru. Wydatki związane z zapewnieniem lub utrzymaniem sprzętu i wyposażenia powinny zostać ujęte w wynagrodzeniu inspektora nadzoru


Roboty budowlane inspektor nadzoru1
Roboty budowlane – inspektor nadzoru niezabudowanej

 • umowa na nadzór nie powinna przewidywać, iż Zamawiający zapłaci Wykonawcy (inspektorowi) za zakup sprzętu i wyposażenia (np. samochód, telefon komórkowy, komputer). Wydatki poniesione przez Beneficjenta na zakup sprzętu i wyposażenia dla inspektora nadzoru stanowią wydatki niekwalifikowalne

 • wydatki związane z zapleczem inspektora nadzoru na terenie placu budowy lub zapleczem budowy mogą zostać uznane za kwalifkowalne, o ile zostały one poniesione w ramach umowy z Wykonawcą robót budowlanych, który takie zaplecze zapewnia


Roboty budowlane inspektor nadzoru2
Roboty budowlane – inspektor nadzoru niezabudowanej

 • W przypadku, gdy nadzór nad robotami budowlanymi jest realizowany przez posiadających odpowiednie kwalifikacje pracowników Beneficjenta, wydatki związane z ich wynagrodzeniem mogą zostać uznane na warunkach określonych jak dla kosztów osobowych, a zakup niezbędnego sprzętu na warunkach określonych jak dla zakupu środków trwałych przeznaczonych do użytku na czas realizacji projektu (Sekcja 7.5.2 Wytycznych)


Roboty budowlane nadz r autorski nadz r archeologiczny i rodowiskowy
Roboty budowlane – nadzór autorski, niezabudowanejnadzór archeologiczny i środowiskowy

 • Wydatki związane z prowadzeniem nadzoru autorskiego, nadzoru archeologicznego oraz środowiskowego mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli prowadzone są przez uprawnione jednostki w zakresie zgodnym z prawem oraz są niezbędne dla realizacji projektu


Zakup sprz tu i wyposa enia
Zakup sprzętu i wyposażenia niezabudowanej

 • Wydatek na zakup środków trwałych, którebędą na stałe zainstalowane w ramach projektu będzie wydatkiem kwalifikowalnym pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta

 • Wydatek poniesiony na zakup środka trwałego który nie będzie na stałe zainstalowany w projekcie (przy zakupie środków trwałych przeznaczonych do użytku na czas realizacji projektu) - kwalifikowalne odpisy amortyzacyjne, w okresie wykorzystywania go do realizacji projektu


Zakup sprz tu i wyposa enia1
Zakup sprzętu i wyposażenia niezabudowanej

 • Zakup używanego sprzętu:

  • deklaracja sprzedającego określająca pochodzenie sprzętu (wskazanie miejsca i daty zakupu, dane zakupującego, sprzedający sprzęt określa w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat sprzęt nie został zakupiony ze środków dotacji krajowej lub wspólnotowej)

  • cena sprzętu używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa od kosztu podobnego, nowego sprzętu

  • sprzęt musi posiadać właściwości techniczne niezbędne do wdrażania i realizacji projektu i odpowiadać stosownym normom i standardom


Zakup sprz tu i wyposa enia2
Zakup sprzętu i wyposażenia niezabudowanej

 • Za wydatki kwalifikowalne mogą zostać uznane wydatki związane z:

 • instalacją

 • montażem

 • niezbędnymi szkoleniami do obsługi urządzeń

 • kosztami odbioru urządzeń

 • kosztami certyfikacji, testów, zakupów materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przetestowania i uruchomienia urządzeń

 • o ile czynności te są niezbędne do prawidłowego rozruchu zakupionej aparatury


Vat i inne podatki
VAT i inne podatki niezabudowanej

 • Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy gdy:

 • został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta oraz

 • Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT, w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług


Vat i inne podatki1
VAT i inne podatki niezabudowanej

 • Beneficjent, który uzna VAT za wydatek kwalifikowalny jest zobowiązany do przedstawienia we wniosku o dofinansowanie informacji, w której wskaże, iż realizując dany projekt w ramach PO RPW nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, w wysokości określonej we wniosku o dofinansowanie, podając przy tym podstawę prawną


Vat i inne podatki2
VAT i inne podatki niezabudowanej

 • W przypadku, gdy Beneficjent zaliczył VAT do wydatków kwalifikowalnych zobowiązany jest przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu złożyć podpisane „Oświadczenie o kwalifikowalności VAT”.

 • Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 Wytycznych


Vat i inne podatki3
VAT i inne podatki niezabudowanej

 • Podatki bezpośrednie i składki na ubezpieczenie społeczne

 • podatki bezpośrednie

 • składki na ubezpieczenie społeczne

 • wynikające z wynagrodzeń i pensji mogą być uznane za kwalifikowalne, w przypadku gdy są faktycznie i ostatecznie poniesione przez Beneficjenta, a wynagrodzenie jest wydatkiem kwalifikowalnym w ramach realizowanego projektu


Niezb dne op aty zwi zane z realizacj projektu
Niezbędne opłaty związane z realizacją projektu niezabudowanej

 • Opłaty finansowe takie jak:

 • opłaty związane z otwarciem oraz prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym Beneficjenta lub odrębnego rachunku bankowego;

 • opłaty pobierane od dokonywanych transakcji finansowych (krajowych lub zagranicznych);

 • opłaty poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie projektu


Niezb dne op aty zwi zane z realizacj projektu1
Niezbędne opłaty związane z realizacją projektu niezabudowanej

 • mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne, o ile ich poniesieniejest niezbędne do przygotowania lub realizacji projektu, lub wymagane przez prawo krajowe, wspólnotowe lub przez IZ PO RPW


Niezb dne op aty zwi zane z realizacj projektu2
Niezbędne opłaty związane z realizacją projektu niezabudowanej

 • Opłaty związane z zakupem i wykorzystaniem wartości niematerialnych i prawnych

 • Opłaty administracyjne

 • Opłaty w ramach wycinki drzew i krzewów

 • Opłata za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej lub rolnej

 • Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego

 • Opłaty za przyłączenie do mediów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu

 • Wydatki związane z odtworzeniem nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót

 • Wydatki poniesione na obowiązkowe ubezpieczenia (np. ubezpieczenie placu budowy) oraz obowiązkowe gwarancje bankowe (np. gwarancja wypłaconej zaliczki)


Niezb dne op aty zwi zane z realizacj projektu3
Niezbędne opłaty związane z realizacją projektu niezabudowanej

 • Odszkodowania - wydatki związane z odszkodowaniami za utracone zbiory i naprawą szkód oraz niezbędne wydatki związane z opłatami/odszkodowaniami za czasowe zajęcie części nieruchomości w trakcie realizacji projektu mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne, jeżeli będą niezbędne do realizacji projektu

 • Odszkodowanie, polegać może na przywróceniu do stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody, o ile jest to w ogóle możliwe, bądź rekompensacie pieniężnej


Niezb dne op aty zwi zane z realizacj projektu4
Niezbędne opłaty związane z realizacją projektu niezabudowanej

 • Wydatki związane z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej stanowią wydatki kwalifikowalne, jako że prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej w ramach projektów lub działań jest wymagane w ramach PO RPW i przez odpowiednie zapisy zawarte w umowie o dofinansowanie projektu

 • W przypadku pracownika Beneficjenta zajmującego się czynnościami związanymi prowadzeniem ewidencji księgowej wynagrodzenie pracownika uznaje się za kwalifikowalne na zasadach określonych jak dla kosztów osobowych ramach wydatków związanych z zarządzaniem projektem


Niezb dne op aty zwi zane z realizacj projektu5
Niezbędne opłaty związane z realizacją projektu niezabudowanej

 • Koszty archiwizacji dokumentów związanych z projektem - poniesione w okresie realizacji projektu i nie później niż do końca okresu kwalifikowalności wydatków. Po tym okresie wydatki związane z archiwizacją dokumentów nie stanowią wydatków kwalifikowalnych


Niezb dne op aty zwi zane z realizacj projektu6
Niezbędne opłaty związane z realizacją projektu niezabudowanej

 • Nie jest wydatkiem kwalifikowalnym opłata, która może zostać odzyskana przez Beneficjenta

 • Kara nie jest wydatkiem kwalifikowalnym


Wa ne adresy internetowe
Ważne adresy internetowe niezabudowanej

 • http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl – Portal Funduszy Europejskich

 • http://www.polskawschodnia.gov.pl – Strona Główna Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • http://www.mrr.gov.pl – strona internetowa Instytucji Zarządzającej PO RPW

 • http://www.parp.gov.pl – strona internetowa Instytucji Pośredniczącej PO RPW

 • http://porpw.parp.gov.pl – strona Programu - IP PO RPW

 • Dokumenty do pobrania:

 • http://www.polskawschodnia.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx

 • http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1129


Kontakt
KONTAKT niezabudowanej

 • Zespół Projektów Infrastrukturalnych

 • e-mail: [email protected]

 • Fax: (022) 432 80 46

 • Sekcja Projektów Komunikacyjnych i Kubaturowych

 • e-mail: [email protected]

 • Kontakty na stronie: http://porpw.parp.gov.pl/index/index/1146

 • Sekcja Projektów Drogowych

 • e-mail: [email protected]

 • Kontakty na stronie: http://porpw.parp.gov.pl/index/index/819


Dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę niezabudowanej

 • Małgorzata Ścierko - Starszy Specjalista, Sekcja Projektów Drogowych, Zespół Projektów Infrastrukturalnych

 • e-mail: [email protected]

 • tel.: (022) 432-71-29

 • Wojciech Krzyczkowski - Starszy Specjalista, Sekcja Projektów Drogowych, Zespół Projektów Infrastrukturalnych

 • e-mail: [email protected]

 • tel.: (022) 432-81-34


ad