Download
kwalifikowanie wydatk w w ramach programu operacyjnego rozw j polski wschodniej 2007 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kwalifikowanie wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kwalifikowanie wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013

Kwalifikowanie wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013

205 Views Download Presentation
Download Presentation

Kwalifikowanie wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kwalifikowanie wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013 Wojciech Krzyczkowski Małgorzata Ścierko Warszawa, 12 października 2009 r.

 2. Kwalifikowalność wydatków - akty prawne • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., z późn. zm.) • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., z późn. zm.) • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L. 371 z 27.12.2006 r., z późn. zm.)

 3. Kwalifikowalność wydatków - akty prawne • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przyjęty przez Radę Ministrów (uchwała z dnia 30 stycznia 2007 r.) i Komisję Europejską (decyzja nr K (2007) 4568 z dnia 1 października 2007 r.) • Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013 (wersja z dnia 25 sierpnia 2009 r. – obowiązuje od 10 września 2009 r.) • Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013

 4. Zakres Wytycznych • Zasady ponoszenia wydatków przez Beneficjenta – zarówno w ramach współfinansowania krajowego jak i ze środków wspólnotowych w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego • Wytyczne należy stosować, opierając się zarówno na aktach prawa wspólnotowego jak prawa krajowego

 5. Zakres Wytycznych • przy ocenie kwalifikowalności wydatków stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą na dzień ponoszenia wydatku • ale • w przypadku, kiedy zasady dotyczące kwalifikowania wydatków są korzystniejsze w dniu dokonywania oceny wydatku pod kątem kwalifikowalności, np. przy weryfikacji wniosków o płatność, niż zasady dotyczące kwalifikowania wydatków obowiązujące na dzień poniesienia wydatku – stosuje się zasady kwalifikowania wydatków korzystniejsze dla Beneficjenta

 6. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO RPW: • są zgodne z zasadami kwalifikowania wydatków w ramach EFRR przyjętymi na okres 2007-2013 oraz Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków • nie wszystkie zasady zostały zaimplementowane na potrzeby Programu, np. leasing zwrotny – specyfika projektów • zasady doprecyzowane w stosunku do Krajowych wytycznych (np. zakup nieruchomości niezabudowanej i sposób traktowania limitu 10 % wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na zakup nieruchomości) • w niektórych przypadkach zasady kwalifikowania zostały określone bardziej szczegółowo niż w Krajowych wytycznych

 7. Wydatek kwalifikowalny • Wydatek kwalifikowalny – wydatek lub koszt poniesiony przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu w ramach PO RPW, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Wytycznych, który kwalifikuje się do refundacji (sfinansowania) ze środków przeznaczonych na realizację PO RPW w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu

 8. Wydatek kwalifikowalny • Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: • został poniesiony w ramach projektu realizowanego w ramach PO RPW • jest niezbędny dla realizacji projektu • jest racjonalny i efektywny • jest rzetelnie udokumentowany i możliwy do zweryfikowania • jest spójny z obowiązującymi przepisami

 9. Wydatek kwalifikowalny • Wydatki w ramach projektu muszą być poniesione i udokumentowane: • zgodnie z obowiązującym prawem polskim oraz prawem wspólnotowym, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności poniesionych wydatków z przepisami obowiązującymi w obszarach zamówień publicznych, ochrony środowiska, pomocy publicznej oraz rachunkowości. • Kwalifikowalność wydatków oceniana w trakcie realizacji projektu - wnioski o płatność oraz kontroli projektu na miejscu

 10. Wydatki ponoszone muszą być na podstawie prawnie wiążących umów z wykonawcami • Wydatki poniesione na podstawie umowy, która została zawarta z naruszeniem prawa lub zostały poniesione z naruszeniem prawa mogą zostać uznane za niekwalifikowalne w całości lub w części, w zależności od wagi tego naruszenia • Do umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp, jeżeli ogólną praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy pisemnej, zawarcie umowy musi być potwierdzone dowodem księgowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz dokumentem potwierdzającym zlecenie zamówienia (np. przy zamówieniu ogłoszeń w gazecie należy przedstawić odpowiednio zamówienie ogłoszenia, fakturę lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z kserokopią wycinka z gazety obejmującego zamówione ogłoszenie)

 11. Wydatek faktycznie poniesiony • to wydatek faktycznie zrealizowany w znaczeniu kasowym (jako rozchód środków pieniężnych z kasy/rachunku bankowego Beneficjenta lub innego podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych) – wyjątkiem są wyłącznie koszty związane z wkładem niepieniężnym, lub amortyzacją • data poniesienia wydatku to dzień, w którym nastąpił rozchód środków pieniężnych z kasy/rachunku bankowego Beneficjenta lub innego podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych

 12. Ogólne zasady dotyczące kwalifikowania wydatków • Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków • Trwałość projektu • Podmiot dokonujący wydatków kwalifikowalnych • Dokumentowanie wydatków kwalifikowalnych • Zakaz podwójnego finansowania • Powiązanie wartości wydatków kwalifikowalnych z dochodem generowanym przez projekt

 13. Horyzont czasowy kwalifikowalności • data początkowa - 1 stycznia 2007 r. • data końcowa - 31 grudnia 2015 r. • data szczegółowa dla beneficjentów zostaje określona w umowie o dofinansowanie • Uwaga na projekty objęte zasadami pomocy publicznej

 14. Horyzont czasowy kwalifikowalności • Dla uznania za kwalifikowalny wydatku, który został faktycznie poniesiony w okresie kwalifikowalności, nie ma znaczenia, czy podpisanie umowy z Wykonawcą, jak również wystawienie faktury, nastąpiło przed początkiem okresu kwalifikowalności, pod warunkiem, że projekt nie został zakończony przed 1 stycznia 2007 r.

 15. Trwałość projektu • W ciągu 5 lat od daty lat odzakończenia realizacji projektu – tj. daty określonej w umowie o dofinansowanie (dla PO RPW tj. dzień złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową) projekt nie może podlegać znaczącej modyfikacji • Znacząca modyfikacja (art. 57 rozporządzenia 1083/2006): • Mająca wpływ na charakter oraz warunki realizacji projektu lub powodująca uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny, • Wynikająca ze zmiany charakteru własności infrastruktury lub zaprzestania działalności produkcyjnej lub innej, dla której infrastruktura została przeznaczona, Jednoczesne spełnienie przesłanek, powiązanie przyczynowo skutkowe (zgodnie z interpretacją KE przedstawioną podczas 20. posiedzenia Komitetu Koordynującego Fundusze COCOF

 16. Dokumentowanie wydatków kwalifikowalnych • wydatki faktycznie poniesione (z wyjątkiem wkładu niepieniężnego i kosztów amortyzacji), • dokumenty - faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości wraz z wyciągami bankowymi z wyodrębnionego rachunku bankowego, potwierdzającymi dokonanie płatności na rzecz wystawcy stosownego dokumentu • wydatki muszą być przypisane poprzez przejrzysty i oddzielny system rozliczania projektu oparty na dokumentach księgowych lub na dokumentach o równoważnej wartości dowodowej

 17. Dokumentowanie wydatków kwalifikowalnych • wyciąg bankowy musi zawierać nazwę Beneficjenta, nr rachunku na jaki przekazano środki oraz tytuł płatności • jeżeli brak tych danych – dodatkowo polecenie przelewu wskazujące dokonanie płatności na konto wystawcy faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej • opisy księgowe i merytoryczne w zakresie przewidzianym przez ustawę o rachunkowości oraz dodatkowo opis przewidziany dla PO RPW (wzór załącznik nr 2 do wytycznych) • ponadto – dokumenty potwierdzające odbiór prac i urządzeń (protokoły odbioru, świadectwa płatności) • w celu spełnienia wymogów prawidłowego dokumentowania wydatków – wyodrębniona ewidencja księgowa lub stosowanie odrębnego kodu księgowego w ramach istniejącej ewidencji

 18. Dokumentowanie wydatków kwalifikowalnych • W uzasadnionych przypadkach, za wydatek kwalifikowalny można uznać płatność gotówkową dokonaną z kasy Beneficjenta. Wówczas, zgodnie z zasadami rachunkowości, dokonanie zapłaty z kasy Beneficjenta musi być należycie udokumentowane poprzez fakturę lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej z oznaczeniem „zapłacono gotówką”, dokument „Kasa przyjmie” lub „Kasa wypłaci” odnoszące się faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej którego dotyczy ze wskazaniem daty dokonania płatności i raport kasowy ze wskazaniem daty dokonania płatności

 19. Dokumentowanie wydatków kwalifikowalnych • Kwoty zatrzymane • gdy Beneficjent nie opłacił faktury w pełnej wysokości ze względu na pomniejszenie kwoty zawartej na fakturze o kwotę wskazaną w umowie jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wysokość kwoty zatrzymanej nie stanowiwydatku kwalifikowalnego • Kwota zatrzymana, będzie mogła zostać uznana za wydatek kwalifikowalny dopiero wówczas, gdy kwota ta zostanie przekazana na konto wykonawcy w okresie realizacji projektu, mieszczącego się w okresie kwalifikowalności wydatków

 20. Dokumentowanie wydatków kwalifikowalnych • Kary umowne • Kara umowna, zapłacona przez wykonawcę Beneficjentowi w związku z realizacją kwalifikowalnej części projektu, zmniejsza kwotę wydatków kwalifikowalnych, które będą przedstawiane do refundacji we Wniosku beneficjenta o płatność

 21. Zakaz podwójnego finansowania • Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone (dwukrotne) zrefundowanie/ sfinansowanie całkowite lub częściowe danego wydatku ze środków publicznych - wspólnotowych lub krajowych

 22. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności: • zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów • zrefundowanie podatku VAT ze środków Programu, a następnie odzyskanie go ze środków budżetu państwa w oparciu o Ustawę o VAT (oświadczenie o kwalifikowalności VAT!!!) • zakup środka trwałego z udziałem środków dotacji ze środków publicznych, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach PO RPW (w ciągu 7 lat od zakupu) • zakup używanego sprzętu w ramach PO RPW, jeżeli w ciągu ostatnich 7 lat był zakupiony ze środków publicznych

 23. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności: • zakup budynku jeżeli w ciągu ostatnich 7 lat był zakupiony ze środków publicznych • otrzymanie refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności na wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych, oraz niedokonanie niezwłocznego zwrotu zrefundowanej części tej pożyczki

 24. Podmiot dokonujący wydatków kwalifikowalnych • Beneficjent lub podmiot przez niego upoważniony (w umowie o dofinansowanie projektu oraz za zgodą IP) • Beneficjent zawsze pozostajeodpowiedzialny za prawidłowość rzeczowej i finansowej realizacji projektu i odpowiada przed IP za prawidłowość całości wydatków kwalifikowalnych • dofinansowanie przekazywane jest wyłącznie na rachunek bankowy Beneficjenta (wyjątek – Państwowe Jednostki Budżetowe)

 25. Podmiot dokonujący wydatków kwalifikowalnych • Gdy Beneficjent planuje zadeklarować jako kwalifikowalne wydatki poniesione przez inny podmiot przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (podmiot ten nie będzie wskazany w umowie o dofinansowanie jako upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych), wydatki poniesione przez ten podmiot mogą być uznane za kwalifikowalne • Warunek: Beneficjent przedstawi oświadczenie potwierdzające, że wydatki zostały poniesione przez ten podmiot zgodnie z zasadami kwalifikowania wydatków, na podstawie stosownego dokumentu upoważniającego go do ponoszenia wydatków w imieniu Beneficjenta oraz przyjmie na siebie odpowiedzialność za prawidłowość poniesienia tych wydatków

 26. Podmiot dokonujący wydatków kwalifikowalnych • Dopuszczalne jest: • dokonywanie wydatków bezpośrednio na rzecz podwykonawcy (z zachowaniem obowiązujących zasad oraz jeśli Beneficjent niedokonał dwukrotnej/ponownej płatności za ten sam zakres wykonywanych robót) • dokonywanie wydatków w przypadku dokonania przez Wykonawcę cesji płatności na rzecz instytucji finansowej • dokonywanie wydatków w przypadku dokonania przez Wykonawcę cesji płatności na rzecz podwykonawcy • dokonywanie wydatków na rachunek wskazany przez komornika na podstawie tytułu wykonawczego

 27. Projekty generujące dochód • Wydatki kwalifikowalne do wysokości wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o wartość dochodu netto z inwestycji • Kalkulacja – w analizie finansowej • Dochody incydentalne – pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu (jeśli koszty związane z ich uzyskaniem są wydatkami kwalifikowalnymi) • Dochody nieuwzględnione wygenerowane po zakończeniu realizacji projektu – zwrot części dochodu proporcjonalnie do poziomu dofinansowania

 28. Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania wydatków • Wydatki na przygotowanie niezbędnej dokumentacji • Wydatki związane z zarządzaniem projektem • Zakup nieruchomości • Roboty budowlane • Zakup sprzętu i wyposażenia • Leasing i inne techniki finansowania • Podatek VAT i inne podatki • Niezbędne opłaty związane z realizacją projektu

 29. Wydatki na przygotowanie niezbędnej dokumentacji • Niezbędne wydatki dla realizacji projektu poniesione na przygotowanie: • dokumentacji technicznej (w tym map lub szkiców lokalnych sytuujących projekt) • studium wykonalności • raportu oddziaływania na środowisko • dokumentacji przetargowej, a także • innych dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu, o ile są wymagane przez prawo krajowe, wspólnotowe lub przez IZ PO RPW, • mogą być uznane za kwalifikowalne, pod warunkiem, że projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach PO RPW.

 30. Wydatki na przygotowanie niezbędnej dokumentacji W przypadku, gdy Beneficjent przygotowuje dokumentację „siłami własnymi”, nie zlecając wykonania podmiotowi zewnętrznemu, lecz angażując do tego własnych pracowników, wówczas wynagrodzenie pracowników przygotowujących dokumentację powinny spełniać zasady dot. kosztów osobowych, wchodzących w skład wydatków związanych z zarządzaniem projektem. Oznacza to również, iż do tych wydatków zastosowanie będzie miał 3% limit przyjęty dla kosztów zarządzania projektem.

 31. Wydatki na przygotowanie niezbędnej dokumentacji Z kolei limit 8% wydatków kwalifikowalnych będzie miał zastosowanie w sytuacji, w której dokumentacja bądź jej część przygotowywana będzie przez podmiot zewnętrzny – wówczas wydatki takie powinny być wskazane we wniosku o dofinansowanie w kategorii dotyczącej przygotowania niezbędnej dokumentacji i jako takie rozliczane

 32. Wydatki na przygotowanie niezbędnej dokumentacji • Wydatki poniesione na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie nie stanowią wydatków kwalifikowalnych, chyba że formularz wypełniany jest przez pracownika Beneficjenta, a wynagrodzenie pracownika zostało ustalone na zasadach określonych jak dla kosztów osobowych • Wypełnienie wniosku o dofinansowanie powinno być wskazane w zakresie obowiązków pracownika związanych z realizacją projektu

 33. Wydatki na przygotowanie niezbędnej dokumentacji • Nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne wydatki poniesione na wykonanie dokumentów jeżeli jednocześnie dokumenty te lub analogiczne zostały przygotowane w ramach Inicjatywy JASPERS

 34. Wydatki związane z zarządzaniem projektem • TO WYDATKIna działania niezbędne, towarzyszące realizacji projektu : • wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi • wydatki związane z zakupem i instalacją informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie • koszty osobowe • koszty ogólne • pozostałe wydatki związane z realizacją projektu • całkowita kwota planowanych kosztów zarządzania projektem, z wyłączeniem wydatków związanych z nadzorem nad robotami budowlanymi, nie może przekroczyć 3% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

 35. Wydatki związane z zarządzaniem projektem – koszty osobowe • zatrudnienie przez Beneficjenta nowych pracowników na potrzeby realizacji projektu • LUB • pisemne oddelegowania wcześniej zatrudnionych pracowników do realizacji zadań związanych z realizacją projektu • Koszty osobowe mogą stanowić koszt kwalifikowalny w proporcji w jakiej dany pracownik poświęca swój czas na działania związane z realizacją projektu współfinansowanego w ramach PO RPW

 36. Wydatki związane z zarządzaniem projektem – koszty osobowe • Wysokość wynagrodzenia pracownika powinna wynikać z regulaminu wynagradzania przyjętego w instytucji Beneficjenta • Koszty wynagrodzenia pracowników ponoszone przez pracodawcę mogą obejmować zarówno wynagrodzenie brutto wraz z obowiązkowymi składkami, dodatki specjalne w myśl szczegółowych przepisów w tym zakresie, jak również nagrody i premie oraz 13. pensje, jeżeli takowe wynikają z regulaminu wynagradzania przyjętego w instytucji Beneficjenta • Beneficjent, składając wniosek o płatność uwzględniający wydatki na wynagrodzenia, powinien załączyć oświadczenie, iż wydatki na wynagrodzenia uwzględnione we wniosku o płatność dotyczą wyłącznie pracy związanej z przygotowaniem lub realizacją projektu w ramach PO RPW

 37. Wydatki związane z zarządzaniem projektem • Nie ma przeszkód co do zatrudnienia pracowników Beneficjenta w projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jednakże zlecenie pracownikowi pracy przy projekcie na podstawie umowy cywilnoprawnej nie może być sprzeczne w żadnym wypadku z obowiązującymi przepisami krajowymi w tym zakresie (tj. Kodeks Pracy, ustawa Prawo zamówień publicznych). W przeciwnym razie, wydatek taki, na etapie kontroli projektu może zostać uznany za wydatek niekwalifikowalny

 38. Wydatki związane z zarządzaniem projektem – koszty ogólne • związane z projektem, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi, takie jak opłaty czynszowe (np. opłaty za dzierżawę pomieszczeń, miejsc wykorzystywanych do realizacji projektu), koszty administracyjne, opłaty za energię, ogrzewanie • Warunek: • kalkulacja tych kosztów jest oparta na rzeczywistych kosztach związanych z realizacją danego projektu • koszty te zostały wyodrębnione jako odpowiednia proporcja kosztów ogólnych związanych bezpośrednio z realizacją projektu, zgodnie z należycie uzasadnioną, rzetelną i bezstronną metodologią

 39. Wydatki związane z zarządzaniem projektem – koszty ogólne • Koszty ogólne nie mogą być wykazywane w ramach konkretnego zadania realizowanego projektu. Powinny one stanowić odrębną kategorię wydatków wskazaną we wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że IP PO RPW dokonująca oceny kwalifikowalności na etapie wyboru projektu ma obowiązek zweryfikować, czy w ramach zadań określonych w budżecie projektu nie zostały wykazane koszty, które stanowią koszty ogólne.

 40. Zakup nieruchomości • Pod pojęciem „zakup nieruchomości” należy rozumieć: • zakup nieruchomości (niezabudowanej, zabudowanej) • nabycie prawa użytkowania wieczystego, • przejęcie nieruchomości za odszkodowaniem zgodnie z odpowiednimi przepisami (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008 nr 193, poz. 1194)

 41. Zakup nieruchomości • Nieruchomość niezabudowana – część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), z wyłączeniem budynków, budowli, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych • Nieruchomość zabudowana – część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki, budowle, obiekty małej architektury, jeżeli są trwale związane z gruntem

 42. Zakup nieruchomości niezabudowanej • Nie może przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu • zakup nieruchomości niezabudowanej jest niezbędny do realizacji celów projektu (został wskazany we wniosku o dofinansowanie) • cena zakupu nieruchomości niezabudowanej nie przekracza jej wartości rynkowej, co musi zostać potwierdzone w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 43. Zakup nieruchomości niezabudowanej • zakup dodatkowej powierzchni danej nieruchomości, której część nie jest związana z realizowanym projektem, to wydatek związany z zakupem dodatkowej powierzchni nie stanowi wydatku kwalifikowalnego • w przypadku, gdy cena zakupu nieruchomości niezabudowanej przekracza jej wartość rynkową, za kwalifikowalną można uznać jedynie tę część poniesionego wydatku, która odpowiada wartości rynkowej nieruchomości niezabudowanej

 44. Metoda obliczania kosztu kwalifikowalnego nieruchomości niezabudowanej • Dla obliczenia maksymalnej wysokości kosztu kwalifikowalnego nieruchomości niezabudowanej, należy posłużyć się następującą metodą: • zsumować wszystkie wydatki kwalifikowalne z wyjątkiem wydatków zakupu gruntów – otrzymując wielkość „a”; • przyjąć za niewiadomą „x” wydatek kwalifikowalny ogółem, • następnie • wiedząc, że 90% wydatku kwalifikowalnego ogółem stanowi wydatek kwalifikowalny bez kosztu zakupu gruntu, obliczymy całkowity wydatek kwalifikowalny projektu „x”: • x = a/0,9 • z czego najwyżej 10% może stanowić wydatek kwalifikowalny zakupu gruntu.

 45. Zakup nieruchomości zabudowanej Zakup budynku oraz gruntuna którym został on wybudowany może zostać uznany za kwalifikowalny, pod warunkiem, że: • cena nabycia nieruchomości nie przekracza jej wartości rynkowej (potwierdzona operatem szacunkowym) • nieruchomość wykorzystywana jest tylko do celów realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu • nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu • zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu

 46. Zakup nieruchomości zabudowanej • nie ma ograniczenia 10% wartości wydatków kwalifikowalnych, jeżeli budynek będzie używany do realizacji celów projektu • jeśli wyburzenie – kwalifikowalny zakup gruntu + koszty wyburzenia • w całości niekwalifikowalny, jeżeli w ciągu ostatnich 7 lat budynek był wspierany ze środków publicznych lub też na przeszkodzie wyburzenia budynku stoją przepisy prawa polskiego (np. o ochronie zabytków).

 47. Zakup nieruchomości zabudowanej Budynek i grunt, na której został on wybudowany, traktowane są jako całość, tzn. nie można dokonać rozróżnienia na budynek i niezabudowany grunt. W przypadku planowanej budowy nowych obiektów na gruncie wchodzącym w skład nieruchomości zabudowanej za wydatek kwalifikowalny będzie można uznać jedynie wydatek odpowiadający wartości gruntu, obliczonego jak dla nieruchomości niezabudowanej oraz wydatek związany z nabyciem budynku.

 48. Zakup nieruchomości zabudowanej W przypadku zakupu nieruchomości zabudowanej na rynku wtórnym – w związku z zasadą zakazu podwójnego finansowania – wskazane jest by deklaracja potwierdzająca niewspółfinansowanie nieruchomości ze środków wspólnotowych lub krajowych, wystawiona była przez wszystkich kolejnych właścicieli w okresie 7 lat od daty zakupu przez Beneficjenta Niemniej jednak, w sytuacji kiedy Beneficjent nie jest w stanie zdobyć takiego potwierdzenia od wszystkich poprzednich właścicieli, dopuszczalne jest przedstawienie przez Beneficjenta deklaracji pochodzącej od ostatniego właściciela wraz z oświadczeniem wyjaśniającym powody braku dostarczenia pozostałych dokumentów

 49. Nabycie prawa użytkowania wieczystego • Warunki: • nieruchomość, w odniesieniu do której nabyto prawo użytkowania wieczystego jest bezpośrednio niezbędna dla realizacji projektu i zostanie bezpośrednio wykorzystana do realizacji projektu • wartość nieruchomości będąca podstawą ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości co zostało potwierdzone operatem szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami • nabycie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości zostało przewidziane we wniosku o dofinansowanie

 50. Nabycie prawa użytkowania wieczystego • Przez wydatki poniesione na nabycie prawa użytkowania wieczystego należy rozumieć: • pierwszą opłatę roczną za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste • opłaty roczne wnoszone przez okres użytkowania wieczystego w okresie kwalifikowania wydatków dla projektu