Jacek Posłuszny Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jacek Posłuszny Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jacek Posłuszny Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

play fullscreen
1 / 79
Jacek Posłuszny Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
135 Views
Download Presentation
amena-johns
Download Presentation

Jacek Posłuszny Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Możliwości realizowania projektów przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jacek Posłuszny Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 2. Plan prezentacji • Ogólne informacje o programie, • Omówienie poszczególnych Priorytetów regionalnych wdrażanych przez WUP w Rzeszowie, 3. Zasady dokonywania wyboru wniosków, 4. Zasady systemu przepływów finansowych PO KL. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 3. Podstawy prawne wdrażania funduszy unijnych • Rozporządzenie Rady ustanawiające ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności – Nr 1083/2006; • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Nr 1080/2006; • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego – Nr 1081/2006; • Rozporządzenie Rady ustanawiające Fundusz Spójności –Nr 1084/2006; • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki • PO KL jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013; • Obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce w latach 2007 – 2013; Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 5. 10 Priorytetów Priorytety centralne Priorytety regionalne Priorytet I-V Priorytet VI-IX środki zostaną przeznaczone na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych (40% środków) zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych (60% środków). Priorytet X- Pomoc Techniczna Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 6. Elementy programu zatrudnienie edukacja integracja społeczna rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki adaptacyjność przedsiębiorstw postawy zdrowotne pracowników administracja publiczna Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 7. Priorytety centralne: • Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna; • Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących; • Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty; • Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka; • Priorytet V Dobre rządzenie; Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 8. Priorytety regionalne: • Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; • Priorytet VII Promocja integracji społecznej; • Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki; • Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 9. Środki Programu: 11,5 mld euro Finansowanie Programu: w 85 % ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) co wynosi ok. 34 814 786 724 PLN w 15 % ze środków krajowych co wynosi 6 143 785 893 PLN Na realizację współpracy ponadnarodowej i podejścia innowacyjnego zostanie przeznaczonych 5% alokacji środków finansowych w ramach każdej osi priorytetowej. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 10. KOMPONENT REGIONALNY PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 11. Priorytety regionalne wdrażane przez WUP Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich: Wspiera działania na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej oraz rozwijania zatrudnienia w regionie • Wspiera: • osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz służby rynku pracy i inne podmioty w tym NGO; • Typyprojektów: • szkolenia, doradztwo (również dla pracowników publicznych służb zatrudnienia) staże, • jednorazowe środki na rozpoczynanie działalności gospodarczej, • inicjatywy na rzecz aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich; Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 12. Działania w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie • Projekty konkursowe • Projektu konkursowe dla PUP i WUP • Projekty systemowe Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 13. Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnieniana regionalnym rynku pracy • Projekty konkursowe Typy projektów: • Identyfikacja potrzeb osób niepozostających w zatrudnieniu (m.in. IPD); • Warsztaty, szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy; • Programy aktywizacji zawodowej (pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie); • Zapewnienie wsparcia towarzyszącego; • Wspieranie wolontariatu; • Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej osób niepozostających w zatrudnieniu; Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 14. Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Typy projektów – c.d. • Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy i innych usługach rynku pracy; • Upowszechnianie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia; • Organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych; • Badania i analizy rynku pracy; • Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich; • Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy. Grupy docelowe • osoby pozostające bez zatrudnienia, • instytucje rynku pracy i ich pracownicy, • podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 15. Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – Projekty konkursowe wyłącznie dla PUP i WUP Typy projektów: • projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi PSZ m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym: • upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego (dofinansowanie zatrudnienia), • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr PSZ, • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Grupy docelowe – powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, ich pracownicy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 16. Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - Projekty systemowe dla powiatowych urzędów pracy Typy projektów: • instrumenty i usługi wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (szkolenia, staże/przygotowanie zawodowe w miejscu pacy, prace interwencyjne, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, konsultacje, doradztwo związane z podjęciem działalności, doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy bezrobotnego itp.), Grupy docelowe – osoby zarejestrowane jako bezrobotne Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 17. Działania w ramach Priorytetu VI Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia • Projekty konkursowe Typy projektów: • wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez doradztwo, przyznanie środków finansowych, wsparcie pomostowe-doradztwo • promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne • upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości Grupy docelowe: - osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 18. Działania w ramach Priorytetu VI Działanie 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich • Projekty konkursowe Typy projektów: • Projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy ich zdolności do zatrudnienia; • Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych, doradczych, promujących aktywizacje zawodową; • Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na terenach wiejskich; Grupy docelowe: - mieszkańcy terenów wiejskich, społeczności lokalne, podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 19. Środki dostępne dla województwa w ramach Priorytetu VI PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 20. [1] Nie dotyczy lat 2007 i 2008 Budżet w podziale na Działania oraz Poddziałaniaw PLN przedstawione w Planie Działania dla Priorytetu VI na 2008r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 21. Kwartalny harmonogram ogłaszanych konkursów, alokacja finansowa na poszczególne konkursy – Plan Działania dla Priorytetu VI na 2008r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 22. Kwartalny harmonogram ogłaszanych konkursów, alokacja finansowa na poszczególne konkursy – Plan Działania dla Priorytetu VI na 2008r. Jeżeli kwoty przewidziane na wszystkie ogłoszone konkursy nie zostaną wykorzystane, IP przewiduje możliwość ogłoszenia dodatkowego konkursu w IV kwartale 2008 roku. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 23. Priorytety regionalne wdrażane przez WUP Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Wspiera rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zwiększanie ich dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspiera również instytucje pomocy społecznej; • Wspiera: • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, OPS, PCPR, ROPS; • Typy projektów: • upowszechnienie i rozwój form aktywnej integracji, • wsparcie pracowników instytucji pomocy społecznej oraz sektora ekonomii społecznej, • inicjatywy na rzecz aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich; Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 24. Działania w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji • Projekty systemowe OPS • Projektu systemowe PCPR • Projekty systemowe ROPS Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 25. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – Projekty systemowe OPS Typy projektów: • Rozwój form aktywnej integracji kontrakty socjalne (zatrudnienie socjalne, szkolenia, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, usługi edukacyjne, zdrowotne, społeczne wspierające mobilność na rynku pracy, rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego); • Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe). Grupy docelowe – klienci pomocy społecznej, młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, OSP i ich pracownicy, inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej, otoczenie osób wykluczonych. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 26. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez PCPR – Projekty systemowe dla PCPR Typy projektów: • Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne oraz programy aktywności lokalnej (zatrudnienie socjalne, szkolenia, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, usługi edukacyjne, zdrowotne, społeczne wspierające mobilność na rynku pracy, rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz reintegracji zawodowej; • Wsparcie działań na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych; • Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe). Grupy docelowe: - osoby korzystające z pomocy społecznej, PCPR i ich pracownicy, inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej, otoczenie osób wykluczonych społecznie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 27. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – Projekty systemowe ROPS Typy projektów: • Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej. Grupy docelowe:pracownicy ROPS, pracownicy i wolontariusze OPS, PCPR i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 28. Działania w ramach Priorytetu VII Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej • Projekty konkursowe (2 poddziałania) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 29. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Projekty konkursowe Typy projektów: • Wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, • Kursy i szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, • Staże i subsydiowane zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w NGO’s i spółdzielniach socjalnych, • Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe, • Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, • Promocja i wsparcie wolontariatu, • Badania i analizy z zakresu integracji i polityki społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 30. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Typy projektów – c.d. • Wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne. • Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży, • Akcje promocyjno-informacyjne promujące postawy aktywne oraz z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, • Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy, • Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej, • Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w powrocie na rynek pracy Grupy docelowe – osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, instytucje pomocy i integracji społecznej, partnerzy społeczni i gospodarczy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 31. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2Wsparcie ekonomii społecznej – Projekty konkursowe Typy projektów: • Wsparcie funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej świadczących następujące usługi: • Doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, • Usługi prawne, finansowe, marketingowe, • Rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, • Promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. Grupy docelowe:podmioty ekonomii społecznej, instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej (w zakresie promocji). Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 32. Działania w ramach Priorytetu VII Działanie 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji • Projekty konkursowe Typy projektów: • Projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach, • Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych, promocyjnych, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu mieszkańców obszarów wiejskich, • Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym. Grupy docelowe: mieszkańcy obszarów wiejskich, społeczności lokalne, podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych obszarów. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 33. Środki dostępne dla województwa w ramach Priorytetu VII PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 34. [1] Nie dotyczy lat 2007 i 2008 Budżet w podziale na Działania oraz Poddziałaniaw PLN przedstawione w Planie Działania dla Priorytetu VII na 2008r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 35. Kwartalny harmonogram ogłaszanych konkursów, alokacja finansowa na poszczególne konkursy – Plan Działania dla Priorytetu VII na 2008r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 36. Priorytety regionalne wdrażane przez WUP Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki; Wspiera podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki; • Wspiera: • osoby pracujące, pracownicy naukowi, studenci, przedsiębiorstwa i ich pracownicy; • Typy projektów: • szkolenia i doradztwo, • badania i analizy dot. trendów rozwojowych w regionie, • tworzenie i aktualizacja RSI, wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki; Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 37. Działania w ramach Priorytetu VIII Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - Projekty konkursowe (3 poddziałania) - Projekty systemowe Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 38. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – Projekty konkursowe Typy projektów: • Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw; • Doradztwo dla MMŚP, w tym dla osób samozatrudnionych; • Szkolenia dla osób pracujących o niskich kwalifikacjach, lub innych osób zatrudnionych. Grupy docelowe: przedsiębiorcy i ich pracownicy; pracujące osoby dorosłe (również umowy cywilno-prawne); regionalne grupy przedsiębiorstw i ich pracownicy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 39. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – Projekty konkursowe Typy projektów: • Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych zajmujących się strategią przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą; • Wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji outplacementu (m.in. szkolenia, doradztwo zawodowe); • Szkolenia i usługi doradcze w zakresie możliwości przekwalifikowania; • Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców, w kierunku zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa; • Badania i analizy -trendy rozwojowe, zmiana gospodarcza. Grupy docelowe: pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, osoby odchodzące z rolnictwa i rybactwa, instytucje rynku pracy, JST, partnerzy społeczne, samorządy gospodarcze i zawodowe, NGO’s, społeczność lokalna. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 40. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.3Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – Projekty konkursowe Typy projektów: • Tworzenie sieci współpracy mających na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i pracowników; • Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; • Upowszechnianie idei flexicurity. Grupy docelowe:pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw, organizacje pracodawców, NGO’s, przedstawicielstwa pracownicze, instytucje rynku pracy, JST, społeczność lokalna. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 41. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.4Przewidywanie zmiany gospodarczej – Projekty systemowe IP Typy projektów: • Badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie, upowszechnianie wyników, wymiana informacji. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 42. Działania w ramach Priorytetu VIII Działanie 8.2 - Transfer wiedzy -Projekty konkursowe - Projekty systemowe Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 43. Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – Projekty konkursowe Typy projektów: • Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i dla pracowników jednostek naukowych w przedsiębiorstwach; • Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej; • Szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą typu spin off lub spin out. Grupy docelowe:przedsiębiorstwa, ich pracownicy, uczelnie, jednostki naukowe i naukowo-badawcze, doktoranci i absolwenci oraz studenci. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 44. Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2Regionalne Strategie Innowacji – Projekty systemowe Typy projektów: • Tworzenie, rozwój i aktualizacja RSI (studia, analizy, ekspertyzy, wsparcie szkoleniowo-doradcze, tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania RSI); • Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między badaczami naukowymi a przedsiębiorcami (kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji, rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji); • Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne dla regionu. Grupy docelowe:podmioty odpowiedzialne za RSI, przedsiębiorcy, pracownicy naukowi, doktoranci. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 45. Środki dostępne dla województwa w ramach Priorytetu VIII PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 46. [1] Nie dotyczy lat 2007 i 2008 Budżet w podziale na Działania oraz Poddziałaniaw PLN przedstawione w Planie Działania dla Priorytetu VIII na 2008r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 47. Kwartalny harmonogram ogłaszanych konkursów, alokacja finansowa na poszczególne konkursy – Plan Działania dla Priorytetu VIII na 2008r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 48. Priorytety regionalne wdrażane przez WUP Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Wspiera wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjnościi podniesienie jakości oferty instytucji oświaty w regionie • Wspiera • uczniów i słuchaczy systemu oświaty, instytucje oświatowe, przedszkola, szkoły; • Typy projektów: • programy rozwojowe szkół w tym szkół zawodowych, stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kształcenie ustawiczne w formach szkolnych, • kształcenie kadr systemu oświaty, • inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 49. Działania w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty • Projekty konkursowe (2 poddziałania) • Projekty systemowe Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 50. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – Projekty konkursowe Typy konkursów: • Tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego na obszarachi w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej; • Wsparcie istniejących przedszkoli; • Kampanie informacyjne promujące edukację przedszkolną. Grupy docelowe: dzieci w wieku przedszkolnym, rodzice tych dzieci, przedszkola. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie