ekonomiska aspekter kring bek mpningsstrategier n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekonomiska aspekter kring bekämpningsstrategier PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekonomiska aspekter kring bekämpningsstrategier

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Ekonomiska aspekter kring bekämpningsstrategier - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Ekonomiska aspekter kring bekämpningsstrategier. Håkan Rosenqvist Greppa Näringen Linköping 2012-03-07. Värde på merskörd > kostnad förmerskörd. Kostnad för merskörd. Preparat, Vilken dos och vilket preparat? - Hur blir lönsamheten vid olika doser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ekonomiska aspekter kring bekämpningsstrategier' - idola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ekonomiska aspekter kring bek mpningsstrategier

Ekonomiska aspekter kring bekämpningsstrategier

Håkan Rosenqvist

Greppa Näringen

Linköping 2012-03-07

kostnad f r mersk rd
Kostnad för merskörd
 • Preparat, Vilken dos och vilket preparat?

- Hur blir lönsamheten vid olika doser

- Ställa kostnad för olika doser mot värde av olika bekämpningseffekt.

kostnad f r k rning
Kostnad för körning
 • Egen spruta eller inlejd, 75 -150 kr normalt
 • Alternativvärde spruta
 • Skulle förare, traktor och spruta används till något annat?
 • Underhåll, drivmedel och ev. ökad avskrivning vid ökad användning
 • När det köps ny spruta anpassas den efter hur mycket det sprutas  Ökad bekämpning leder till ökad investering i spruta.
 • Om det sprutats mindre hade sprutinvesteringarna minskats?
 • Skall det räknas en högre timersättning när man håller på med bekämpning än för andra arbeten p.g.a. riskerna med bekämpningsmedel?
k rskador
Körskador
 • Finns det sprutspår?
 • Sprutans bredd
 • Nedkörning kanske 1% med tidigare bekämpning i fältet, 24 meters bogserad spruta, kostnad beroende på spm pris, kanske 60 kr per ha.
v rde av mersk rd
Värde av merskörd
 • Vad är nettoskördevärdet?
 • Spannmålspris
 • Kostnader p.ga ökad skörd
 • Även kostnaderna ökar när skörden ökar
kostnader som kar
Kostnader som ökar:
 • P 3 kg per ton, ca 7 öre per kg spannmål
 • K 5 kg per ton, ca 4 öre per kg spannmål
 • Tröskning ca 2 öre per kg spannmål (stor variation)
 • Transport ca 5 öre per kg spannmål (stor variation)
 • Torkning ca 10 öre per kg spannmål (stor variation)
 • Summa ökad kostnader ca 30 (28) öre per kg
r kneexempel k rning med full dos
RäkneexempelKörning med full dos
 • Antaganden:
 • Preparat 500 kr
 • Körning 75 kr
 • Körskador 1% * 7000 kg * (1,8-0,3=1,5) = 105 kr
 • Summa kostnader 680 kr
 • Spannmålspris 1,80 kr
 • Merkostnader 0,3 kr per kg
 • Nettoskördevärde 1,5 kr per kg
r kneexempel k rning med full dos1
RäkneexempelKörning med full dos
 • Resultat från räkneexempel:
 • Krävs en ökad skörd på 680 kr / 1,5 kr/kg = 453 kg / ha
 • Får vi denna skördeökning?
 • Vid ett spannmålspris på 1,3 kr per kg krävs en merskörd på 680 kg / ha
 • Krav på skördeökning ändras med bl. a spannmålspris!
r kneexempel k rning med halv dos
RäkneexempelKörning med halv dos
 • Anataganden:
 • Preparat 250 kr
 • Körning 75 kr
 • Körskador 1% * 7000 kg * (1,8-0,3=1,5) = 105 kr
 • Summa kostnader 430 kr
 • Spannmålspris 1,80 kr
 • Merkostnader 0,3 kr per kg
 • Nettoskördevärde 1,5 kr per kg
r kneexempel k rning med halv dos1
RäkneexempelKörning med halv dos
 • Resultat från räkneexempel:
 • Krävs en ökad skörd på 430 kr / 1,5 kr/kg = 287 kg / ha
 • Vid låga spannmålspriser kan det vara aktuellt att reducera dosen mer än vid höga spannmålspriser.
 • Viktigaste slutsats: Bekämpningen behöver anpassas efter olika pris och kostnadsförhållanden.
arbetss tt 1
Arbetssätt 1
 • 1) Gör en bedömning vad bekämpningsåtgärden kostar.
 • 2) Gör en bedömning av vad förväntad merskörd är av bekämpningsåtgärden samt räkna fram ekonomsikt värde av merskörden.
 • 3) Jämför kostnadsökning och intäktsökning Är kostnadsökningen högre än intäktsökningen bekämpa inte alternativt lägre dos eller annat preparat
arbetss tt 2
Arbetssätt 2
 • 1) Gör en bedömning vad bekämpningsåtgärden kostar.
 • 2) Räkna fram hur många kg skördeökning som krävs
 • 3) Om ni tror att denna skördeökning inte uppnås bekämpa inte alternativt lägre dos eller annat preparat
bek mpningspreparat r dyra sl sa inte med dem
Bekämpningspreparat är dyra – Slösa inte med dem
 • Lägg ned tid på att kolla bekämpningsbehov och dosbehov.
 • Bekämpning på 100 hektar kostar storleksklass 110 kkr i Skåne och 55 kkr i Mellansverige.
 • Viktigt att köra vid rätt tidpunkt och anpassad dos och bra preparatval
 • Om preparatåtgången kan minskas med 10 % p.g.a. ökad tidsåtgång och det är oförändrad bekämpningseffekt motsvarar detta ca 50 timmar per år på en 100 hektars gård i Skåne och 25 timmar i Mellansverige.
 • Är mekanisk ogräsbekämpning ett alternativ?
dosneddragning genom att finna optimal bek mpningstidpunkt
Dosneddragning genom att finna optimal bekämpningstidpunkt

Betydligt bättre konkurrenskraft än normallt hos grödan ca 10 %

Endast liten ogräsmängd ca 15 %

Huvudsakligen ogräsarter med låg konkurrenskraft ca 10 %

Ogräsplantorna är små i stället för medelstora vid behandling ca 15 %

Tillväxtbetingelserna för ogräsen är bättre än normalt dagarna för bek. ca 15 %

Väderleken är varm och inte kall behandlingsdagen ca 10 %

Väderleken är fuktig och inte torr behandlingsdagen ca 10 %

bakgrund
Bakgrund
 • Höstvete
 • Svampbekämpning
 • Skåne
 • 25 försöksår, 1983 -2007
 • Normala doser
 • Olika preparat under perioden
 • Artikel som ligger till grund för följande: Wiik, L. and Rosenqvist, H., 2010. The economics of fungicide use in winter wheat in southern Sweden. CropProtection 29 (2010) 11–19
antaganden
Antaganden
 • Analys med tre prisnivåer för vete; 1 kr, 2 kr och 3 kr per kg vete
 • Tre kostnadsnivåer på preparat; 300 kr, 400 kr och 600 kr per ha
 • Nivån 400 SEK per hektar avser prisnivån 2008.
bek mpning minskar ej variation i sk rdeniv
Bekämpning minskar ej variation i skördenivå
 • Ungefär samma variation i bekämpade som obekämpade led.
 • Riskreduktion är ej argument för bekämpning, ej heller försäkringstänkande.
 • De bekämpade leden uppvisar i genomsnitt en högre skördenivå än de obekämpade leden.
 • Detta innebär att bekämpning i höstvete med vald bekämpningsstrategi inte är ett effektivt sätt att minska risken i höstveteodling utöver lönsamhetsförändringen.
 • Riskförändringen motiverar alltså inte om det skall bekämpas eller ej.
effekter av kade spannm lspriser 1
Effekter av ökade spannmålspriser 1
 • Den ena effekten är att det är betydligt fler år som det är lönsamt att bekämpa med ett högre spannmålspris. Den andra är att arealerna vete kan komma att ändras.
 • Dessutom kan det vara aktuellt att öka doserna något vid högre vetepris.
 • Dessa tre effekter innebär att bekämpningsmedelsanvändningen kan förväntas ändras liksom mängden bekämpningsmedel i vattendrag vid högre spannmålspriser.
effekter av kade spannm lspriser 2
Effekter av ökade spannmålspriser 2
 • Ökade spannmålspriser leder till mer bekämpning (och ev till ökad spannmålsareal)
 • Blir svårare att nå mål med minskad bekämpningsmedelsanvändning samt minskad mängd bekämpningsmedel i vattendrag.
 • En ökning av vetepriset med t ex 100 % påverkar lönsamheten av bekämpningen mer än om bekämpningsmedelpriset stiger med 100 %.
 • Miljömål med minskad svampbekämpning och minskad mängd svampbekämpningsmedel i vattendrag kan bli svårare att nå med högre vetepris.
l nsamhet av svampbek mpning i h stvete 1
Lönsamhet av svampbekämpning i höstvete 1
 • Lönsamheten av bekämpnning var högre under perioden 1995 – 2007 än mellan 1983 – 1994.
 • Nya preparat har ökat lönsamheten av denna svampbekämpning.
 • En slutsats av detta är att ändringar i tillgängliga preparat påverkar bekämpningsstrategier
l nsamhet av svampbek mpning i h stvete 2
Lönsamhet av svampbekämpning i höstvete 2
 • Egen spruta eller inlejd spruta har relativt liten effekt på om det skall bekämpas eller ej.
 • Nedkörning av gröda påverkar inte nämnvärt om det skall bekämpas eller ej.
slide26

Procentlönsammaförsökochskördeökningskravförattbekämpningskallvaralönsamt. Beräkningarnaärgjorda med trevetepriserochtrekostnaderförbekämpning (prep + andrakostnader).Försökenavsersvampbekämpningmellan 1983-2007.

n gra slutsatser
Några slutsatser
 • Prisförhållanden påverkar val av bekämpningsstrategi.
 • Preparattillgänglighet påverkar bekämpningsstrategi
 • Sortval påverkar bekämpningsstrategi
 • Biologiska och klimatmässiga förhållanden påverkar bekämpningsstrategi.
 • osv
 •  Lönsamhet av bekämpning och bekämpningsstrategiger är ej statiska utan måste omprövas fortlöpande.