slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Distriktet i Stockholm stockholm@av.se Göran Dalin goran.dalin@av.se PowerPoint Presentation
Download Presentation
Distriktet i Stockholm stockholm@av.se Göran Dalin goran.dalin@av.se

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 74

Distriktet i Stockholm stockholm@av.se Göran Dalin goran.dalin@av.se - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Distriktet i Stockholm stockholm@av.se Göran Dalin goran.dalin@av.se. ÖVERBLICK- PRESENTATION. - Arbetsmiljöverket - Lagstiftning och allmänna föreskrifter - Frågor kring arbetsanpassning och rehabilitering Punkter att beakta för arbetsgivare och skyddsombud - Frågor från SEKO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Distriktet i Stockholm stockholm@av.se Göran Dalin goran.dalin@av.se


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Distriktet i Stockholmstockholm@av.se

Göran Dalin

goran.dalin@av.se

Distriktet i Stockholm

verblick presentation
ÖVERBLICK- PRESENTATION
 • - Arbetsmiljöverket
 • - Lagstiftning och allmänna föreskrifter
 • - Frågor kring arbetsanpassning och rehabilitering
 • Punkter att beakta för arbetsgivare och skyddsombud
 • - Frågor från SEKO

- Information-avslutning

Distriktet i Stockholm

arbetsmilj verkets avdelning f r inspektion r indelad i 10 distrikt
Arbetsmiljöverkets avdelning för inspektion är indelad i 10 distrikt

Distriktet i Stockholm

2,25 miljoner invånare

Stockholms län 83,9%, Uppsala län 13,5% och Gotland 2,6%

1,1 miljon förvärvsarbetande

Hela riket = 4,2 miljoner

Över 90 000 arbetsställen med minst 1 anställd

Distriktet i Stockholm

neddragningar hos arbetsmilj verket 2007 2009
Neddragningar hos Arbetsmiljöverket 2007-2009
 • Drygt ca 800 anställda (765 heltid) 2006/2007
 • Riksdagens beslut 2006: AV:s anslag ska minska med 30 procent till 2009
 • År 2010 har AV totalt 480 åak
   • Avdelningen för inspektion 372 åak
   • Avdelningen för regelarbete och

expertstöd 48 åak

   • Avdelningen för verksamhetsstöd och

kommunikation 60 åak

Nuläge distriktet i Stockholm (1 juni-09) 67 åak

Distriktet i Stockholm

arbetsmilj verket inspekterar och informerar
Arbetsmiljöverket inspekterar och informerar
 • Kontrollerar att arbetsmiljölagstiftningen följs
 • Gör cirka 30 000 inspektioner per år + uppföljningsbesök, totalt nästan 40 000 besök
 • Informerar parter och politiker
 • Gör olycksfallsutredningar

Distriktet i Stockholm

arbetsmilj verkets verksamhet 2009 exempel p riktade tillsyner
Arbetsmiljöverkets verksamhet 2009 Exempel på riktade tillsyner
 • Byggelement
 • Jordbruk
 • Varumottag
 • Nya tåg
 • Dentallaboratorium
 • Socialsekreterarnas arbetsmiljö

Distriktet i Stockholm

slide8

Arbetsmiljöverkets verksamhet 2009 Riktade tillsyner forts.

-Förskolor

-Restauranger

-Bemanningsföretag

Distriktet i Stockholm

best mmelser vid arbetsanpassning och rehabilitering
BESTÄMMELSER VID ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

I.Bestämmelser för att förebygga ohälsa

A. Enligt Arbetsmiljölagen

Arbetsgivaren ska

-vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att

arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall,

-systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten

så att kraven på en god arbetsmiljö uppfylls,

Distriktet i Stockholm

forts best mmelser
FORTS.BESTÄMMELSER
 • fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta åtgärder mot riskerna,
 • se till att det finns en lämpligt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet,
 • anpassa arbetsförhållandena till arbetstagarnas särskilda förutsättningar för arbetet.

Distriktet i Stockholm

b enligt f reskriften om systematiskt arbetsmilj arbete sam afs 2001 1
B.Enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)- AFS 2001:1

Arbetsgivaren ska

 • regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall.

Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen ska anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

Distriktet i Stockholm

forts sam
FORTS. SAM

- utreda orsakerna om arbetstagaren råkar ut för ohälsa eller olycksfall så att riskerna kan förebyggas i fort-sättningen,

 • omedelbart eller så snart som möjligt genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall,
 • om den egna kompetensen inte räcker till för SAM eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering anlita företagshälsovården eller motsvarande expertis.

Distriktet i Stockholm

unders kning och riskbed mning
Undersökning och riskbedömning

Risker i arbetet bör undersökas och bedömas systematiskt genom t ex

 • dagliga undersökningar, skyddsronder, arbetsmiljöronder
 • riktade undersökningar efter kända risker på arbetet,
 • medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar,
 • samverkansmöten, skyddskommittémöten.

Distriktet i Stockholm

slide14

II.Bestämmelser vid ohälsa, sjukskrivning, arbetsanpassning och rehabiliteringEnligt föreskriften om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:)

Arbetsgivaren ska

-ange mål-vad ska vi nå och hur

-organisera arbetet-vem ska göra vad-samarbete

-bedriva verksamhet- ha fastställda rutiner

-ta reda på behov-tidigt upptäcka

-vidta åtgärder-så snart som möjligt

Distriktet i Stockholm

exempel p rutiner
Exempel på rutiner:
 • Kontakter/samarbete med sjukskrivna, Försäkringskassan och företagshälsovården
 • Samarbete med skyddsombud eller annan företrädare för arbetstagaren,
 • (Rehabiliteringsutredningar),numera utlåtande från ag
 • Handledning,kamratstöd,
 • Omplacering, arbetshjälpmedel.

Distriktet i Stockholm

individuell arbetsanpassning
Individuell arbetsanpassning:

Arbetsgivaren ska:

 • anpassa varje arbetstagares situation med hänsyn till deras förutsättningar för arbetet,
 • särskilt beakta om arbetstagaren har någon funktionsnedsättning eller annan begränsning av arbetsförmågan.

Distriktet i Stockholm

fr gor kring arbetsanpassning och omplacering
Frågor kring arbetsanpassning och omplacering

- Vilka åtgärder behöver vidtas angående arbetsuppgifter, -innehåll,-metoder,-organisation

 • Vilka åtgärder behöver vidtas i den fysiska arbetsmiljön
 • t ex tekniska hjälpmedel, särskilda arbetsredskap, höj- och sänkbart bord, anpassad arbetsstol, belysning
 • Vilka åtgärder behöver vidtas angående arbetstider
 • Vilka psykosociala åtgärder behöver vidtas/stödinsatser

Distriktet i Stockholm

hur jobbar arbetsmilj verket med arbetsanpassnings och rehabiliteringsfr gor
Hur jobbar Arbetsmiljöverket med arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor ?
 • Tillsynsstrategi –huvudprinciper (vid allmän insp-info från FK-uppgifter om arbetsskador-anmälningar),
 • Samverkansavtal med FK centralt,
 • Samverkan med FK på regional nivå, nystart ht 2009,
 • Tillsynsstrategi beträffande företagshälsovården (krav att anlita vid brist på egen kompetens).

Distriktet i Stockholm

punkter att beakta hos f retaget med anledning av den nya sjukf rs kringen rehabkedjan
PUNKTER ATT BEAKTA HOS FÖRETAGET MED ANLEDNING AV DEN NYA SJUKFÖRSÄKRINGEN/REHABKEDJAN:
 • Se över befintliga policies, mål och rutiner vid sjukskrivning, arbetsanpassning, rehabilitering och omplacering,
 • Bygg upp nya rutiner för samarbete med fack och skyddsombud och medarbetare,
 • Bygg upp nya rutiner för samarbete med arbetsförmedlingen och försäkringskassan,
 • Gör riskbedömning utifrån sjukdiagnos

Distriktet i Stockholm

skyddsombudets roll
SKYDDSOMBUDETS ROLL
 • Utveckla samarbetsformerna med företaget för att tidigt komma in i ärenden om arbetsanpassning och omplacering
 • Utveckla formerna för samarbete med de sjukskrivna

Distriktet i Stockholm

medarbetarens roll vid sjukskrivning och rehabilitering
MEDARBETARENS ROLL-vid sjukskrivning och rehabilitering
 • Hålla regelbunden kontakt med arbetsplatsen,
 • Hålla kontakt med sitt fack och skyddsombud,
 • Aktivt medverka i sin rehabilitering.

Distriktet i Stockholm

fr gor fr n seko 1 krockar ny sjukf rs kring aml
FRÅGOR FRÅN SEKO:1.KROCKAR ?:NY SJUKFÖRSÄKRING-AML

-Inga krockar

-FK har tillsyn över rehabkedjan-små sanktionsmöjligheter

-AV-s regler gäller som tidigare-stora sanktionsmöjligheter

-FK kan anmäla missförhållanden till AV om företaget inte följer bestämmelserna i AML, AFS 2001:1 och 1994:1.

Distriktet i Stockholm

slide23
2.Hur långt sträcker sig företagets ansvar vg åtgärder för arbetsanpassning, omfördelning, omorganisation?

-Ansvaret sträcker sig mycket långt.

-Ag ska undersöka alla möjligheter till omfördelning av arbetsuppgifter och omorganisation.

-Ag ska vidta alla rimliga åtgärder för att hitta lämpliga arbetsuppgifter.

-Andra arbetstagare ska inte få sämre arbetsmiljö.

-Nya tjänster behöver inte inrättas.

Distriktet i Stockholm

3 n r har f retaget gjort allt
3.När har företaget gjort allt?

-När företaget utrett och prövat personen på ett antal arbetsuppgifter och det slutligen inte lett till positivt resultat.

-En samlad bedömning från företaget som visar att den anställde inte kan utföra några arbetsuppgifter av betydelse.

-Om den anställde inte medverkat i sin rehabilitering.

Distriktet i Stockholm

4 vilken r tt har fack skyddsombud att kr va tg rder
4.Vilken rätt har fack/skyddsombud att kräva åtgärder?

-Rätt att ställa krav på information om företagets sjukfrånvaro, dess fortlöpande rutiner vid sjukfrånvaro och om individers sjukskrivning och rehabilitering.

-Använda både MBL och samverkansgrupp/skyddskommitté för att få och begära information om företagets fortlöpande arbete mot ohälsa och vid arbetsanpassning och rehabilitering.

-Om man inte får tillräcklig information, kan begära uppgifter enl 6:6 a § AML.

Distriktet i Stockholm

slide26
5. Hur ser AV på det förstärkta anställningsskyddet för sjuka arbetstagare och tidsaspekterna i rehabkedjan?

-Viktigt att det finns ett stort ansvar hos företaget att arbeta med sjukskrivna så att de kan återgå i arbete med lämpliga arbetsuppgifter.

-Rehabkedjan gör att det finns ett större krav på företaget att arbeta mer effektivt vad gäller rehabilitering så att sjukskrivningstiden minskar för varje anställd.

-Rehabkedjan medför att facket har en än viktigare roll att bevaka att rehabiliteringen fungerar på företaget.

.

Distriktet i Stockholm

6 n r r sjukdom saklig grund f r upps gning
6. När är sjukdom saklig grund för uppsägning?

-Då allt rimligt är prövat för individen hos företaget och inte lyckats.

-Då företaget har bedömt att den anställde inte längre kan utföra något arbete av betydelse. Det ska kunna styrkas genom dokumentation.

Distriktet i Stockholm

slide28
7. Vad gör arbetsgivare, fack, när sjukpenningen dras in för den anställde och arbetsgivaren inte fullgjort sitt ansvar?

-Individen ska omedelbart gå tillbaka till sitt arbete och erbjuda sin arbetskraft till företaget.

-Individen (med hjälp av facket) kan begära anpassade arbetsuppgifter som företaget får utreda vid möjligheterna till.

Distriktet i Stockholm

8 n r r det l nsamt att satsa p rehabilitering f rebyggande och h lsofr mjande tg rder
8. När är det lönsamt att satsa på rehabilitering, förebyggande och hälsofrämjande åtgärder?

-Det är alltid lönsamt att satsa på rehabilitering och förebyggande åtgärder.

-En sjukskrivningsdag motsvarar för företaget en kostnad på 10% av individens månadslön.

-För individen medför det en bättre hälsa och ekonomi.

-För samhället medför det lägre sjukvårdskostnader mm.

-Se vidare kostnadskalkyler på Försäkringskassans hemsida.

Distriktet i Stockholm

slide30
9.Vad kan skyddsombud göra för att hjälpa så många som möjligt med arbetsanpassning och rehabilitering och undvika uppsägning?

-Tidigt uppmärksamma ohälsan hos företaget.

-Regelbundet följa upp sjukfrånvaron totalt och individuellt och erbjuda stöd till medlemmarna.

-Medverka vid upprättandet av utlåtande till Försäkringskassan.

-Medverka i rehabmöten.

-Årligen följa upp rutinerna för och resultatet av rehabarbetet.

Distriktet i Stockholm

information om ny f reskrift om arbetsanpassning och rehabilitering
Information om ny föreskrift om arbetsanpassning och rehabilitering
 • Uppdraget att revidera föreskriften AFS 1994:1 om arbetsanpassning och rehabilitering har startat.
 • Möten och remissomgångar till berörda parter kommer att ske.
 • Målet är att en ny föreskrift kan fattas beslut om 2010.

Distriktet i Stockholm

mer information p www av se
Mer information på www.av.se

- lagar

- regler

- böcker

- broschyrer

Arbetsmiljöverkets

Publikationsservice

08-730 97 00

Distriktet i Stockholm

slide33

”I arbetsmiljölagens första paragraf står att arbetet måste anpassas till människan.

Man kan se arbete som en sko och människan som foten.

Frågan är vad som är bäst, att försöka skapa skoriktiga fötter eller fotriktiga skor.

Valet är vårt.”

Lennart Levi

Professor emeritus

i Hjärt-Lungfondens tidning Forskning och Hälsa

Distriktet i Stockholm

slide37
Risker att bedöma vid arbetsanpassning, rehabilitering och omplaceringutifrån vanliga risker i arbetsmiljön
 • -arbetsmängd
 • -arbetstider
 • -belastningsergonomi
 • -belysning
 • -farliga ämnen
 • -arbetsutrustning

Distriktet i Stockholm

slide38
buller
 • värme och kyla
 • verktyg/maskiner
 • tidspress/stress-andra psykosociala faktorer
 • I övrigt beakta checklistor inom respektive bransch eller allmänna checklistor

Distriktet i Stockholm

vad b r arbetsgivaren g ra
VAD BÖR ARBETSGIVAREN GÖRA?
 • -Fastställa en rehabiliteringspolicy,
 • -Klargöra ansvarsfördelningen/ uppgifterna på företaget,
 • -Se till att dessa personer har kunskaper,
 • -Skriva ner rutinerna vad som gäller när en medarbetare sjukskriver sig,
 • -Se till att alla medarbetare vet hur det fungerar när någon blir sjuk.

Distriktet i Stockholm

tillv gag ngss tt riskbed mning
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT-RISKBEDÖMNING
 • undersök era arbetsförhållanden.
 • ta fram vilka fysiska och psykiska risker som finns i arbetet.
 • skriv ner alla risker.
 • bedöm om riskerna är allvarliga eller inte allvarliga.
 • skriv ner åtgärder mot riskerna

Distriktet i Stockholm

slide43
tidsplanera när åtgärderna ska vara klara och vem som ska se till att åtgärderna vidtas
 • åtgärda först det som är mest allvarligt.
 • skriv ner vem som är ansvarig för att åtgärderna genomförs och när det ska vara klart.
 • anteckna när ni kontrollerat åtgärderna.

Distriktet i Stockholm

planerad inspektion
Föranmälan

Inspektion

Om konstaterade brister – inspektionsmeddelande

Uppföljning

Underrättelse enligt 17§ förvaltningslagen

Uppföljning

Beslut om föreläggande eller förbud

Planerad inspektion

Distriktet i Stockholm

vad kan en inspektion leda till
Vad kan en inspektion leda till

Arbetsgivaren kan få ett inspektions-meddelande med krav på åtgärder.

Arbetsmiljöverket kan besluta om föreläggande eller förbud med eller utan vite.

Vid brott kan Arbetsmiljöverket direkt efter inspektionen begära att åklagare väcker åtal.

Distriktet i Stockholm

hur initieras renden hos arbetsmilj verket
Hur initieras ärenden hos Arbetsmiljöverket?
 • AV:s eget initiativ utifrån arbetsmiljörisker, statistik, erfarenheter mm – planerad verksamhet
 • Olycka, AMF § 2, arbetsskadeanmälan
 • Skyddsombuds agerande AML 6 kap 6a § eller 6 kap 7 §
 • Telefonsamtal, brev

Distriktet i Stockholm

slide48

Notis; Siffran för inspektörer i Sverige 2009 är den ram som avd AI givits i Gd-beslut.

Källor; Antalet inspektörer muntligt från de nordiska myndighetscheferna, Trondheim, Nov 06

Anställda; Nordic Statistical Yearbook 2006, Nordiska Ministerrådet, avser 2005

Distriktet i Stockholm

Bertil Remaeus 080115

ndring ang ende verklagande
Ändring angående överklagande
 • Samtliga överklagningsbara beslut från Arbetsmiljöverket ska överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
 • Länsrätten
 • Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till Kammarrätten
 • Gäller från 1 juli 2008

Distriktet i Stockholm

inriktning av st llda krav 2003 2007
Inriktning av ställda krav 2003-2007

Källa: AV/SARA

Distriktet i Stockholm

beslut 2003 2007 hela landet underr ttelse f rel ggande f rbud och polis talsanm lningar 2003 2007
Beslut 2003-2007, hela landetUnderrättelse, föreläggande, förbud och polis/åtalsanmälningar 2003-2007

Källa: AV/SARA

Distriktet i Stockholm

slide52

AV Distriktet i Stockholm

Distriktet i Stockholm

av distriktet i stockholm
AV Distriktet i Stockholm

Distriktet i Stockholm

slide55

Ingen lag tar över någon annan

Hälso- och

sjukvårdslagen

Skollagen

Arbetsgivaren

Arbetsmiljölagen

Socialtjänst-

lagen

Lagen om

Stöd och Service

Distriktet i Stockholm

metod
Metod
 • Undersök
 • Bedöm risker
 • Dokumentera riskerna
 • Åtgärda riskerna
 • Skriv en handlingsplan
 • Kontrollera åtgärderna

Distriktet i Stockholm

hur b rjar vi
Hur börjar vi?
 • Undersök arbetsförhållandena
 • Gör en riskbedömning
 • Åtgärda risker som kommit fram
 • Gör en handlingsplan för det som inte genomförs omedelbart

Distriktet i Stockholm

hur b rjar vi58
Hur börjar vi?

(Forts.)

 • Kontrollera genomförda åtgärder
 • Gör en arbetsmiljöpolicy
 • Gör en uppgiftsfördelning
 • Se till att de som ska delta i arbetsmiljöarbetet får kunskaper

Distriktet i Stockholm

exempel p faktorer som kan p verka arbetsmilj n
Exempel på faktorer som kan påverka arbetsmiljön
 • arbetsmängd
 • handlingsutrymme
 • arbetsrörelser
 • buller
 • värme och kyla
 • maskiner
 • arbetsledning
 • arbetstid
 • arbetsställningar
 • belysning
 • farliga ämnen
 • arbetsutrustning

Distriktet i Stockholm

dokumentation
Dokumentation

– alltid skriftlig dokumentation för:

Riskbedömning

Sammanställning av skador och tillbud

Handlingsplaner

Instruktioner – om allvarliga risker

Distriktet i Stockholm

dessutom skriftlig dokumentation om minst tio arbetstagare
Dessutom skriftlig dokumentation– om minst tio arbetstagare

Arbetsmiljöpolicy

Rutiner

Uppgiftsfördelning

Distriktet i Stockholm

uppgiftsf rdelning 6 afs 2001 1 ndrad genom 2003 4
Arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnåsUppgiftsfördelning§ 6 AFS 2001:1 ändrad genom 2003:4

Distriktet i Stockholm

f ruts ttningar
Kunskaper

Befogenheterrätt att företräda arbetsgivaren, rätt att fatta beslut

Resurserekonomiska möjligheter att åtgärda brister, tillgång till personal, tid, utrustning och lokaler

Kompetens att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (kompetens innebär inte enbart kunskap )

Förutsättningar

Distriktet i Stockholm

riskbed mning inf r ndring i verksamheten 8 afs 2001 1 ndrad genom 2003 4
Precisera den planerade förändringenVad, Var, Vilka?

Gör riskbedömningenVilka risker, Är riskerna allvarliga?

ÅtgärdaVilka, när, vem?

Riskbedömning inför ändring i verksamheten§ 8 AFS 2001:1 ändrad genom 2003:4

Distriktet i Stockholm

slide65
Skyddsombudet och arbetsgivaren har kört fast i diskussionerna kring en arbetsmiljöfråga.

Skyddsombudet gör framställan till arbetsgivaren

Framställan av skyddsombudet till AV

Formella krav uppfyllda?

Inspektion skyndsamt

Beslut om avslag av framställan eller beslut om föreläggande eller förbud

Skyddsombudets framställan enligt 6 kap. 6a § AML

Distriktet i Stockholm

slide66
Verksamheten är stoppad

AG kontaktar AV för ett ställningstagande

Inspektion snarast

Bedöma risksituationen

Beslut: Omedelbart förbud eller beslut att inte meddela något omedelbart förbud

Skyddsombudet stoppar arbetet pga omedelbar fara

Skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 § AML

Distriktet i Stockholm

allvarliga olyckor och tillbud
Allvarliga olyckor och tillbud
 • Ska utredas
 • Ska anmälas till Arbetsmiljöverket enligt 2 § i arbetsmiljöförordningen

Distriktet i Stockholm

anm lningar enligt 2 arbetsmilj f rordningen amf 2003 2007
Anmälningar enligt 2 § Arbetsmiljöförordningen (AMF) 2003-2007

Källa: AV/SARA

Distriktet i Stockholm

sv rare personskador
Svårare personskador

Exempel:

 • Sjukhusvistelse
 • Fraktur
 • Öppen eller sluten skada med svår blödning
 • Skada på inre organ
 • Brännskador
 • Stickskada, smittat blod

Distriktet i Stockholm

tillbud
Tillbud
 • Oönskad händelse
 • Tillfälliga omständigheter uteslutit personskada

Exempel på allvarliga tillbud

 • Knivhot eller hot med skjutvapen
 • Mordhot som upplevs som allvarligt menat
 • Container lossnat från lyftanordning
 • Ställningsplan rasat från hög höjd
 • Tungt föremål kastat mot person, träffade ej
 • Tung armatur rasat ner på skrivbord

Distriktet i Stockholm

vanliga felorsaker
Vanliga felorsaker

Följer inte givna regler eller rutiner

 • gäller både arbetsgivare och arbetstagare

Stress

 • organisatoriska orsaker
 • kortsiktiga ekonomiska vinster

”Jag skulle bara….”

Distriktet i Stockholm

slide72

Arbetsmiljön idag

Underskott på arbetsmiljökunskaper vid många företag och verksamheter

”Nya” risker – hot och våld, psykosociala påfrestningar – växer

”Gamla” risker finns kvar: Buller, kemikalier, tungt arbete, skadliga arbetsställningar som sliter ut

Distriktet i Stockholm

slide73

”I arbetsmiljölagens första paragraf står att arbetet måste anpassas till människan.

Man kan se arbete som en sko och människan som foten.

Frågan är vad som är bäst, att försöka skapa skoriktiga fötter eller fotriktiga skor.

Valet är vårt.”

Lennart Levi

Professor emeritus

i Hjärt-Lungfondens tidning Forskning och Hälsa

Distriktet i Stockholm

mer information p www av se74
Mer information på www.av.se

- lagar

- regler

- böcker

- broschyrer

Arbetsmiljöverkets

Publikationsservice

08-730 97 00

Distriktet i Stockholm