Download
ekonomiska bed mningar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekonomiska bedömningar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekonomiska bedömningar

Ekonomiska bedömningar

138 Views Download Presentation
Download Presentation

Ekonomiska bedömningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ekonomiska bedömningar Utsikter för avtalsperioden 2007-2009

 2. 1. Konjunkturläge och utsikter

 3. Tabell 1.1 BNP-andelar och BNP-utveckling i världen

 4. Tabell 1.2 Inflationsutveckling i världen (sorterad efter inflation år 2007)

 5. Diagram 1.1 BNP-utvecklingen i Sverige jämfört med omvärlden, 1998-2010

 6. Diagram 1.2 Svensk export 2007, andelar till respektive område

 7. Tabell 1.3 Prognos för svensk ekonomi, miljarder kr år 2007, årlig ökning respektive år

 8. 2. Inflation

 9. Diagram 2.1 Konsumentprisindex mätt som 12-månadersförändring, månadsvärden, procent

 10. Diagram 2.2 KPI och KPIX exkl. energi och livsmedel, årsgenomsnitt per kvartal, förändring i procent

 11. Diagram 2.3 Konsumentprisindex, årsgenomsnitt per avtalsperiod, förändring i procent

 12. Diagram 2.4 Producent-, import- och exportpriser, förändring i procent

 13. Diagram 2.5 Livsmedels-, metall- och råpetroleumpriser (index 1990=100)

 14. Diagram 2.6 Internationell inflation

 15. Diagram 2.7 Riksbankens styrränta och räntan på 10-års statsobligationer

 16. Diagram 2.8 Enhetsarbetskostnad och inflation, årlig procentuell förändring, Näringsliv

 17. 3. Industrins konkurrenskraft

 18. Diagram 3.1 Svensk industriproduktion, jan 1998 - jun 2008

 19. Diagram 3.2a, Industriproduktion1997-2007, Index 2000=100

 20. Diagram 3.2b, Industriproduktion 1997-2007, Index 2000=100

 21. Diagram 3.3a, Industriproduktion1kv 2006-2kv 2008, Index 2000=100

 22. Diagram 3.3b, Industriproduktion1kv 2006-2kv 2008, Index 2000=100

 23. Diagram 3.4 Industriproduktionen i några länder

 24. Diagram 3.5 Exportandel av inhemsk produktion, olika industrivaror 2005

 25. Tabell 3.1 Marknadstillväxt och svenska marknadsandelar, varor och tjänster, fasta priser, årlig procentuell förändring

 26. Tabell 3.2 Bytesförhållandets utveckling, årlig procentuell förändring

 27. Tabell 3.3 Bytesbalans, procent av BNP

 28. Diagram 3.9 Industrins investeringar, 2007 års priser, miljoner

 29. Diagram 3.10 Arbetskraftskostnad inom tillverkningsindustrin

 30. Diagram 3.11 Produktivitetsutveckling, tillverkningsindustrin

 31. Diagram 3.12 Den svenska växelkursen, konkurrensvägd – TCW-index, jan 1998 – aug 2008

 32. Diagram 3.13 Den svenska växelkursen i förhållande till viktiga utländska valutor, 1998-2008

 33. Tabell 3.4 Relativ enhetsarbetskraftskostnad (RULC), Tillverkningsindustrin, årlig förändring i procent, 2007–2009, prognos

 34. Diagram 3.14 Vinstandel i industrin

 35. Diagram 3.15 Industriföretagens lönsamhet

 36. Diagram 3.16 Företagen egen nulägesbedömning av lönsamheten

 37. 4. Sysselsättning och arbetslöshet

 38. Diagram 4.1 Antalet sysselsatta i tusental, 16-64 år

 39. Diagram 4.2 Andelen reguljärt sysselsatta i procent av befolkningen mellan 20-64 år

 40. Diagram 4.3 Antalet industrisysselsatta i tusental

 41. Diagram 4.5 Antalet nyanmälda lediga platser per månad jan 1998 – jul 200812-månaders glidande medelvärde

 42. Diagram 4.6 Antalet personer berörda av varsel om uppsägning, jan 1998 – jul 200812-månaders glidande medelvärde

 43. Diagram 4.7 Brist på arbetskraft inom tillverkningsindustrinAndel företag som har uppgett arbetskraftsbrist, 1 kv 1998 – 1 kv 2008

 44. Diagram 4.8 Brist på arbetskraft inom privata tjänstesektornAndel företag som har uppgett arbetskraftsbrist1 kv 1998 – 1 kv 2008

 45. Diagram 4.9 Arbetslösheten (ILO) och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program i procent av arbetskraften

 46. Tabell 4.1 Arbetslösheten per fackförbundMaj månad 2001-2008

 47. 5. Löner

 48. Diagram 5.1 Löneökning inom industrin, Sverige

 49. Diagram 5.2 Löneökning inom industrin, Sverige och Europa

 50. Diagram 5.3 Lön och reallön för industrianställda, Sverige