Raportor : Octavian Bodi șteanu, Viceminstru al tineretului și sportului - PowerPoint PPT Presentation

comisia na ional pentru popula ie i dezvoltare examinarea problemelor privind emigrarea tinerilor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Raportor : Octavian Bodi șteanu, Viceminstru al tineretului și sportului PowerPoint Presentation
Download Presentation
Raportor : Octavian Bodi șteanu, Viceminstru al tineretului și sportului

play fullscreen
1 / 19
Raportor : Octavian Bodi șteanu, Viceminstru al tineretului și sportului
100 Views
Download Presentation
idania
Download Presentation

Raportor : Octavian Bodi șteanu, Viceminstru al tineretului și sportului

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Comisia națională pentru populație și dezvoltareExaminareaproblemelorprivindemigrareatinerilor Raportor: Octavian Bodișteanu, Viceminstru al tineretului și sportului

 2. Misiunea Ministerului Tineretului şi Sportului (Hotărîrea Guvernului nr. 766 din 26.11.2009) constă în: elaborarea şi implementarea unor politici naţionale eficiente în acest sector; determinarea orientărilor strategice de dezvoltare şi modernizare continuă a sistemului instituţional din domeniu; asigurarea condiţiilor de participare a tinerilor în viaţa politică, economică, socială şi culturală a ţării.

 3. Problema emigrării tinerilor își găsește reflectarea în actele normative din domeniul tineretului și anume în: Legea cu privire la tineret, Strategia Națională pentru Tineret 2009-2013 Planul de acțiuni în domeniul tineret pentru 2011.

 4. Cauzele emigrării tinerilor se referă la: Plasarea în câmpul muncii(salarii mici, locuri de muncă neatractive, lipsa de experiență profesională, oferte limitate de locuri de muncă, formarea profesională neadecvată exigenţelor pieţei muncii, etc.) Servicii de sănătate și protecție socială(accesibilitatea și calitatea serviciilor)

 5. Insuficiența informării și mediatizării a potențialelor riscuri și pericole (traficul de ființe umane, proxenetism, racolarea în diferite grupări criminale, deportare, sancțiuni administrative, etc. ) Incertitudinea în ziua de mâine(pierderea speranței pentru o viațã mai bunã, vizualizarea unui viitor în afara Republicii Moldova, exodul de creieri)

 6. Ministerul Tineretului și Sportului a realizat mai multe acțiuni și proiecte orientate spre diminuarea fenomenului de emigrare a tinerilor, printre cele mai importante fiind următoarele:

 7. ”Forul meseriilor şi profesiilor pentru tineret”(2010,2011), în cadrul căruia s-a desfășurat tîrgul locurilor de muncă la nivel republican, în parteneriat cu MMPSF, ANOFM, ME și societea civilă (cca 30 de instituţii de învăţământ, diverse autorităţi publice, peste 50 de companii şi întreprinderi angajatoare, ONG-uri, peste 2000 de tineri vizitatori, 115 persoane angajate (anul 2010).

 8. ”Tinerii sunt o resursă” -Campanie informațională promovată în cadrul spațiilor publicitare de emisie a televiziunilor și posturilor radio. Această campanie avînd scopul de a sensibiliza opinia publică asupra valorificării potențialului tinerilor în sfera social-economică. Mesajul fiind distribuit la instituțiile publice centrale și locale, instituțiile din domeniul educației și științei, agenților economici (au fost elaborate materiale promoționale: spot audio, video, postere)

 9. ”Programul de granturi”-prin care se urmăreşte prin intermediul diferitor acţiuni stimularea participării tinerilor la viaţa economică și socială: susţinerea iniţiativelor antreprenoriale ale tinerilor, acordarea unor alocaţii financiare nerambursabile în scopul obţinerii unei consultanţe specifice demarării unei afaceri, susţinerea proiectelor orientate spre bunăstarea societăţii, implicarea în procesul decizional (finanţate peste 60 de proiecte care au fost implementate în perioada lunilor mai - noiembrie 2010, practic în fiecare raion al republicii)

 10. ”Fondul pentru tineri”- programul de stimulare a creditării preferenţiale şi dezvoltarea componentei de „Youth Bank”. Fundaţia Eurasia Moldova (FEM) în cooperare cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu suportul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internațională (Sida/Asdi) şi Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) a lansat Programul „Fondul pentru Tineri” pe perioada anilor 2010 – 2011, pentru a încuraja participarea tinerilor în viaţa socială şi economică a comunităţilor lor (au fost selecate 4 organizații din raioanele Ungheni, Cahul, Edineț și Ialoveni care implementează acest program)

 11. ”ICO – Lead bussiness idea to success”- proiect implementat în parteneriat cu AISEC Moldova. Participanții au beneficiat de 5 training-uri de instruire unde au acumulat atît cunoștințe teoretice, cît și practice referitoare la procesul de creare (inițiere) și dezvoltare a propriului business. La traininguri au participat 125 de persoane. Fiecare training avea cerințe practice cu scopul de a integra tinerii în sfera antreprenorială națională

 12. ”Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobilitate UE-Moldova”-în cadrul acestui proiect a demarat un program pilot de promovare şi de susţinere a revenirii temporare sau permanente în Moldova a 30 tineri moldoveni absolvenţi ai instituţiilor din străinătate pentru a se angaja în instituţiile private/publice din Moldova în vederea schimbului de experienţă şi implementării abilităţilor căpătate peste hotare. Acest program pilot este realizat de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, misiunea în Republica Moldova (OIM), în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei şi Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă finanţat de către UE IEVP. Acest proiect a fost lansat în a doua jumătate a anului 2010 și va dura și pe parcursul anului 2011. La moment peste 10 tineri au devenit beneficiari ai unui loc de muncă unde își petrec stagierea.

 13. Acțiuni propuse pentru diminuarea fenomenului emigrării tinerilor Organizarea continuă a campaniilor naționale pentru prevenirea migrației ilegale în rîndul tinerilor; Oferirea locurilor temporare de stagiere pentru tinerii absolvenți ai instituțiilor de învățămînt de peste hotare; Extinderea rețelei incubatoarelor de afaceri pentru tineri;

 14. Organizarea seminarelor de instruire și formare a abilităților necesare angajării tinerilor în cîmpul muncii; Promovarea mobilitații și a schimburilor de tineret prin extinderea participării Republicii Moldova în cadrul Programului European ”Youth in Action”.

 15. Dezvoltarea serviciilor de sănătate pentru tineri; Îmbunătăţirea sistemului de protecţie socială a familiilor tinere; Elaborarea politicilor de tineret care ar încuraja tinerii să participe la procesul decizional la nivel local, raional şi naţional; Dezvoltarea de programe naţionale de instruire şi capacitare a tinerilor în obţinerea unui loc de muncă, crearea de afaceri în mediul urban; Organizarea cursurilor de antreprenoriat pentru tineri;

 16. Recomandări Dezvoltarea serviciilor de sănătate pentru tineri; Îmbunătăţirea sistemului de protecţie socială a familiilor tinere; Elaborarea politicilor de tineret care ar încuraja tinerii să participe la procesul decizional la nivel local, raional şi naţional; Dezvoltarea de programe naţionale de instruire şi capacitare a tinerilor în obţinerea unui loc de muncă, crearea de afaceri în mediul urban; Organizarea cursurilor de antreprenoriat pentru tineri;

 17. Dezvoltarea centrelor de resurse pentru tineri pentru creşterea gradului de informare a acestora cu privire la posibilităţile de implicare economică, politică şi civică, creştere educaţională şi profesională; Elaborarea unor programe de acordare a creditelor preferenţiale pentru achiziţionarea locuinţelor pentru familiile tinere; Educarea noilor generaţii în spiritul civic şi al responsabilităţii sociale prin elaborarea unor proiecte naţionale care ar stimula şi spori creşterea conştientizării rolului de cetăţean al tinerilor în dezvoltarea propriei comunităţi. Susţinerea organizaţiilor care desfăşoară activităţi de educaţie nonformală;

 18. A elabora un mecanism privind stimularea tinerilor plecaţi la muncă în străinătate pentru revenirea în ţară: de prevăzut creşterea salariilor prin perfecţionarea sistemului existent de salarizare, aplicarea diferitor forme noi de salarizare ţinînd cont de experienţa mondială, inclusiv europeană (sistem de beneficii, aplicarea pachetelor de acordare a serviciilor sociale, inclusiv pentru alimentaţia angajaţilor, facilităţi pentru iniţierea afacerilor, formare/reformare profesională, facilităţi pentru familii). Pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniu, unica soluţie constă în crearea condiţiilor optime pentru a face mai atractivă rămânerea în ţară a populaţiei şi, în special, a tineretului;

 19. Vă mulțumesc pentru atenție!