Colegiul Na ţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Colegiul Na ţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc PowerPoint Presentation
Download Presentation
Colegiul Na ţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc

play fullscreen
1 / 50
Colegiul Na ţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc
138 Views
Download Presentation
lenci
Download Presentation

Colegiul Na ţional “Octavian Goga” Miercurea-Ciuc

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1 / 48

 2. Colegiul Naţional “Octavian Goga”Miercurea-Ciuc Raport privind starea învăţământului la nivelul Colegiului Naţional "Octavian Goga" Anul şcolar 2007-2008 Semestrul I 2 / 48

 3. OBIECTIVE GENERALE PRIORITARE URMĂRITE ÎN ANUL ŞCOLAR 2007-2008 • Creşterea calităţii actului didactic; • Intensificarea activităţii educative; • Dezvoltarea programelor guvernamentale în domeniul educaţiei; • Monitorizarea şi stimularea cadrelor didactice pentru iniţierea şi implementarea unor proiecte educaţionale; • Dezvoltarea bazei didactico-materiale. Continuarea informatizării procesului de predare-învăţare; • Perfecţionarea evaluării la nivel instituţional şi a autoevaluării; • Participarea activă a cadrelor didactice la programele de formare continuă şi dezvoltare profesională; • Crearea condiţiilor optime de siguranţă a elevilor în unitatea de învăţământ; • Creşterea rolului şcolii în prevenirea şi combaterea violenţei /agresivităţii şcolare; • Optimizarea relaţiei şcoală-părinţi, şcoală-comunitate. 3 / 48

 4. Raport privind starea învăţământului Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative Cap. II – Compartimentul curriculum Cap. III – Resurse umane Cap. IV - Aspecte calitative ale procesului didactic Cap. V – Aspecte ale activităţii educative 4 / 48

 5. Raport privind starea învăţământului Capitolul I Organizarea activităţii instructiv - educative 5 / 48

 6. Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative • Activitatea în cadrul colegiului a fost organizată la nivelul compartimentelor: • Curriculum • Resurse materiale şi financiare • Resurse umane • Dezvoltarea relaţiilor comunitare 6 / 48

 7. Cap. I – Organizarea activităţii instructiv-educative • Corespunzător funcţiilor de: • Proiectare • Organizare • Conducere operaţională • Control • Evaluare • Motivare • Implicare • Formare • Dezvoltare profesională • Negociere • Rezolvare a conflictelor 7 / 48

 8. Raport privind starea învăţământului Capitolul II Compartimentul Curriculum 8 / 48

 9. Cap.II Compartimentul curriculum • Curriculum Naţional a fost respectat la toate specialităţile, conform programelor şcolare în vigoare; • Există concordanţă între curriculumul parcurs şi cel planificat; • Evaluarea rezultatelor învăţării s-a axat pe strategii criteriale prin obiective, realizându-se evaluări iniţiale, formative şi sumative. S-au utilizat instrumente de evaluare tradiţionale şi alternative: probe scrise, orale şi practice, proiecte, referate şi portofolii. 9 / 48

 10. Cap.II Compartimentul curriculum Curriculum la decizia şcolii • Opţionalitatea în anul şcolar 2007-2008, pe cicluri de învăţământ, constă din: A.Ciclul primar 1. Curriculum extins (clasele I-IV) 2. Discipline opţionale(C.E.Ş.) B.Ciclul gimnazial 1. Discipline opţionale(C.E.Ş.) (clasele V-VIII) C.Ciclul liceal 1. Curriculum aprofundat la clasele IX-XII zi şi XI-XIII seral 2. Curriculum extins la clasele XI-XII ştiinţe ale naturii 3. Discipline opţionale(C.E.Ş.) la clasele XI-XII zi şi XI-XIII seral 10 / 48

 11. Cap.II Compartimentul curriculum Curriculum la decizia şcolii • S-au elaborat programe şcolare noi pentru orele din CDŞ avizate de I.S.J. Harghita: • Exerciţii şi tehnici de redactare a eseului cl.a VIII-a • Jurnalistică cl.a VIII-a • Învăţăm geometria prin rezolvarea de probleme cl.a VIII-a • Text analysis – creative writing cl.XI,XII • Improve your English trough games, stories and exercises cl.a VII-a • British Drama cl. A XI-a • Tehnici de lucru în laboratorul de chimie cl.a XII-a 11 / 48

 12. Raport privind starea învăţământului CAPITOLUL III Resurse umane 12 / 48

 13. Cap. III – Resurse umane III.1. Elevi 1058 elevi la început de an şcolar, 1027 elevi la sfârşitul semestrului I, grupaţi în 39 de clase: Început Sfârşit an şcolar semestrul I • I – IV - 8 clase - 201 elevi - 201 elevi • V-VIII - 8 clase - 257 elevi - 252 elevi • IX – XII - 18 clase - 466 elevi - 466 elevi • XI - XIII seral -5 clase - 134 elevi - 108 elevi III.1.A. Efective şcolare la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2007-2008: 13 / 48

 14. Cap. III – Resurse umane III.1. Elevi Elevii provin din: • Mediul urban - 943 • Mediul rural – 115 • 978 provin din judeţul Harghita • 72 provin din alte judeţe (Bacău, Neamţ) • 8 provin din Republica Moldova III.1.B. Mediul de rezidenţă: 14 / 48

 15. Cap. III – Resurse umane III.1. Elevi III.1.C. Mişcarea şi starea disciplinară a elevilor: • 1058 elevi înscrişi la începutul anului şcolar • 10 elevi plecaţi din unitate • 2 elevi veniţi din alt judeţ • 1 elevi veniţi din judeţ • 24 elevi exmatriculaţi pentru absenţe (învăţământul seral) • 1027 elevi rămaşi la sfârşitul sem.I • 62 elevi cu nota scăzută la purtare • 53 Note mai mari sau egale cu 7 • 9 Note sub 7 • Motivul: absenţe, alte abateri disciplinare 15 / 48

 16. Cap. III – Resurse umaneIII.1.D.SITUAŢIAABSENŢELOR ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL: 16 / 48

 17. Cap. III – Resurse umaneIII.1.D.SITUAŢIAABSENŢELOR ÎNVĂŢĂMÂMT LICEAL CLASELE IX-X: 17 / 48

 18. Cap. III – Resurse umaneIII.1.D.SITUAŢIAABSENŢELOR ÎNVĂŢĂMÂMT LICEAL CLASELE XI-XII: 18 / 48

 19. Cap. III – Resurse umaneIII.1.D.SITUAŢIAABSENŢELOR ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI • TOTAL ABSENŢE:14.168 • MOTIVATE: 11.127 • NEMOTIVATE: 3.041 19 / 48

 20. Cap. III – Resurse umane III.2. Cadre didactice • 9 învăţători • 5 grad didactic I • 3 grad didactic II • 1 definitivat • 48 profesori • 18 grad didactic I • 11 grad didactic II • 8 definitivat • 11 debutanţi 20 / 48

 21. Cap. III – Resurse umane III.2. Cadre didactice Participare la programe de formare continuă şi dezvoltare profesională: • Magister II – modulul III – 7 învăţători • Academica – modulul II – 6 profesori • Master “Dimensiunea Europeană a Managementului Organizaţiei” – 1 profesor • Participare la colocviul pentru acordarea gradului didactic I – 2 profesori • Curs de formare continuă pentru directori “Management educaţional” – dir. adj. • Curs de formare “Character First” – dir.adj. 21 / 48

 22. Cap. III – Resurse umaneIII.2. Cadre didactice Participare la activităţi metodice desfăşurate la nivelul catedrei/ comisiei sau cercului metodic zonal: • Proiect transfrontalier – predarea limbii şi literaturii române la standarde europene de calitate – profesorii de limba română+lecţie dezbatere la clasa a IX-a C prof. Grădinariu Nicoleta • Propuneri pentru noua programă de limba şi literatura română pentru gimnaziu – prof. Nedea Mariana • Teoria inteligenţelor multiple şi instruiri diferenţiate – profesorii de limbi străine • Prezentarea proiectului “Tradiţii şi obiceiuri” – înv. Baciu Reka şi înv. Lupu Melania • Dezbateri la nivelul catedrelor cu tematica: tezele unice, bacalaureat 2008 • Educaţie ecologică – prof. Costea Diana • Seminarul “Multimedia-Softuri pentru şcolari” – înv. Platon Aurelia 22 / 48

 23. Raport privind starea învăţământului Capitolul IV Aspecte calitative ale procesului didactic 23 / 48

 24. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic • Promovabilitatea la sfârşitul semestrului I • Tezele Unice la clasele a VII-a şi a VIII-a • Olimpiadele şcolare şi concursurile pe discipline 24 / 48

 25. Învăţământul primar: clasele I-IV Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea la sfârşitul semestrului I 25 / 48

 26. Învăţământul gimnazial: clasele V-VIII Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea la sfârşitul semestrului I 26 / 48

 27. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea la sfârşitul semestrului I • Învăţământul liceal: clasele XI-XII zi 27 / 48

 28. Învăţământul liceal: clasele IX-X Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea la sfârşitul semestrului I 28 / 48

 29. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea la sfârşitul semestrului I • Învăţământul liceal: clasele XI-XIII seral 29 / 48

 30. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea la sfârşitul semestrului I • Numărul elevilor promovaţi după mediile generale 30 / 48

 31. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV A. Promovabilitatea lasfârşitulsemestrului I • Repartiţia elevilor corigenţi pe discipline de studiu 31 / 48

 32. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV B. Tezele Unice la clasele a VII-a şi a VIII-a 32 / 48

 33. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV B. Tezele Unice la clasele a VII-a şi a VIII-a 33 / 48

 34. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didactic IV C. Olimpiadeleşcolare 34 / 48

 35. Cap. IV – Aspecte calitative ale procesului didacticIV C. Concursuri pe discipline • Concursul “Matematica de bază” – 2007, 3 locuri I (IV A, V A, VII A), 1 loc II ( V A), 2 locuri III ( III B, VII A) • Concursul Interjudeţean de Matematică “Mihai Viteazul” – locurile I,II,III, cl. V A – prof. Szasz Diana şi locul I cl. XI A – prof. Ilie Aurelian • Concursul Interjudeţean “Al. Papiu Ilarian” – 1 loc I XI A – prof. Ilie Aurelian • Concursul Smart- 2007 au participat 255 elevi – 1 premiu judeţean şi 3 premii speciale la clasele II,III,IV • Concursul judeţean de istorie “Unire-n cuget şi-n simţiri” elevii claselor XII – prof. Oros Paraschiva şi Grecu Maria • Concursul Naţional de fizică “Evrika” – particip. XII A – prof. Popa Ioan • Concursul “Vrînceanu - Procopiu” – particip. XI A prof. Miron Gabriel 35 / 48

 36. Raport privind starea învăţământului Capitolul V Aspecte ale activităţii educative 36 / 48

 37. V. Aspecte ale activităţii educative V.1. Obiective urmărite V.2. Activităţi pe componente educaţionale V.3. Proiecte educative şi de parteneriat V.4. Activitatea cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică 37 / 48

 38. V. Aspecte ale activităţii educativeV.1. Obiective urmărite în anul şcolar 2007-2008 • Implicarea elevilor în viaţa şcolii, în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, respectul de sine şi faţă de alţii etc.; • Întărirea parteneriatelor educaţionale şi promovarea altor relaţii de parteneriat – deschiderea şcolii spre comunitate; • Formarea unei conduite participative la viaţa de grup, în şcoală şi în afara ei; • Intensificarea spiritului de competiţie între elevi, prin antrenarea acestora în activităţi competiţionale. 38 / 48

 39. V. Aspecte ale activităţii educativeV.2. Activităţi pe componente educaţionale • Educaţia pentru respectarea valorilor culturale: • Programul dedicat Zilei de 1 Decembrie: • Concursul de istorie “1 Decembrie – Un vis împlinit” • Programul artistic cu grupul Andante; • Festivalul de muzică uşoară “Talente pentru mileniul III” – locurile I, II, III şi menţiune • Concursul Naţional “Unitate şi Prietenie” – Alba Iulia • Expoziţie de desene “România Mare – 1918” cls. I-IV • Expoziţie tematică “Cucuteni-Ariuşd” • Evocarea evenimentului “Unirea Principatelor Române” • Program artistic – Muzeul Oltului şi Mureşului Superior – elevii claselor a IV-a 39 / 48

 40. V. Aspecte ale activităţii educativeV.2. Activităţi pe componente educaţionale • Comemorare “Mihai Eminescu”: • Program artistic “Sub semnul Luceafărului” • Moment poetic eminescian – Centrul Cultural “Miron Cristea” • Programul “Tradiţii româneşti – Colinde de Crăciun” • Clasele I-IV • Grupul Andante • Clasele XIIB, XIIE 40 / 48

 41. V. Aspecte ale activităţii educativeV.2. Activităţi pe componente educaţionale • Educaţia pentru mediu: • Programul “Carta Pământului”: • Concursul “România – Europa – Uniunea Europeană” – clasele a XII-a • Educaţia pentru sănătate: • Concursul “Mesajul meu antidrog” • locul II Faza naţională • Ziua Naţională fără tutun • Colaborare C.P.E.C.A. • Participare la concursul naţional de proiecte antidrog “Împreună” • Clasele a X-a A şi a IX-a C • Activităţi de informare a elevilor privind: • TBC, gripă, tulburările prin deficit de iod; 41 / 48

 42. V. Aspecte ale activităţii educativeV.2. Activităţi pe componente educaţionale • Educaţia pentru o societate democratică: • “Porţi deschise”: • Vizite la diferite instituţii din Miercurea-Ciuc (primărie, A.J.O.F.M., C.P.E.C.A., C.I.C.T., I.P.J. HR, Tribunal) • Educaţia pentru securitate personală: • Programul “Fenomenul violenţei în şcoală” • Investigaţie sociologică – cls. V-XI, dec. 2007 • Marş împotriva violenţei • Colaborare cu Poliţia de Proximitate – dec. 2007 • Expoziţie de desene • Clasele a VII-a A, a X-a C şi a XI-a C; • Program de formare pentru elevi “Medierea conflictelor” 42 / 48

 43. V. Aspecte ale activităţii educativeV.2. Activităţi pe componente educaţionale • Dezvoltarea personalităţii şi a carierei • Curs de formare “Managementul carierei”: • 5 elevi din clasa a X-a C; • Programul “Character First” • Clasele a I-a şi a II-a • Participarea la programe “Junior Achievement” • Afaceri în turism – clasele a XI-a şi a XII-a 43 / 48

 44. V. Aspecte ale activităţii educativeV.2. Activităţi pe componente educaţionale • Alte activităţi • Curs ECDL START • 7 elevi înscrişi– clasele a XII-a • Festivalul Naţional de Arte pentru Liceeni • Premiul pentru cel mai bun actor – Bucur Sergiu - XII E • Activităţi în cadrul strategiei naţionale de acţiune comunitară: • “Să facem o donaţie” – clasele a I-a A şi a II-a A • Colinde de Crăciun pt. copiii cu dizabilităţi din organizaţia “Trebuie!” Brăila • Carnavalul Dovleceilor – clasele primare • Petreceri de Halloween – clasele gimnaziale şi liceale • Balul Bobocilor – clasele a XII-a • Balul Fulgilor de Nea – clasele a IX-a • Excursii tematice: VI B, VII A, IX A, IX B, cls. a XI-a şi a XII-a 44 / 48

 45. V. Aspecte ale activităţii educativeV.3. Proiecte educative şi de parteneriat • Programe “Junior Achievement” de educaţie economică şi socială; • Proiectul “Elev în comunism” în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România • Proiectul “Tinerii valoroşi se adjudecă la timp” – Managementul Carierei – Instituţia Prefectului • Proiectul Naţional “Mesajul meu Antidrog” – C.P.E.C.A. • Proiectul “Tratarea conflictelor prin mediere” – elevul mediator – C.C.D., C.N.O.G., C.J.A.P. • Concursul Naţional de proiecte antidrog “Împreună” • Proiectul educaţional pentru părinţii elevilor claselor I “Educăm aşa!” – C.N.O.G., C.J.A.P. 45 / 48

 46. V. Aspecte ale activităţii educativeV.3. Proiecte educative şi de parteneriat • Proiectul “Pentru o generaţie de caracter”; • Proiectul educaţional “Concursul Internaţional de Artă Plastică – Tonitza” • Programul “Euroscola” – Biroul de Informare al Parlamentului European din România; • Programul educativ “Carta Pământului” • Proiectul de parteneriat cu Grupul Şcolar “Edmond Nicolau” – Brăila – “Schimburi interculturale într-o europă unită” sub egida “Obiceiuri şi tradiţii” • Proiect de parteneriat cu grădiniţa “Cimbora” – “Arta Jocului” – cls. IV B; • Proiect educativ “Localitatea mea” – cls. IV B; 46 / 48

 47. V. Aspecte ale activităţii educativeV.4. Activitatea cab. şc. de asistenţă psihopedagogică • Activităţi pentru elevi: • Consiliere, terapie şi corecţie individuală – 84 ore; • Consiliere de grup cu tematica “Conflictele şi violenţa” – 17 elevi; • Activităţi tematice la orele de dirigenţie – 15 ore; • Activităţi pentru cadrele didactice: • Consiliere individuală – 23 ore; • Activitatea tematică “Jocuri şi activităţi pt. orele de consiliere şi orientare” – 23 cadre didactice; • Activităţi pentru părinţi: • Consiliere individuală – 13 ore şi 9 părinţi; • Activităţi tematice – participări la şedinţele cu părinţii, curs pt. părinţii elevilor claselor a I-a; • Alte activităţi: • Ore de opţional “Dezvoltare personală” – cls. a V-a şi a VI-a; • Interviuri pt. participarea la proiectul “Medierea conflictelor”; 47 / 48

 48. Vă mulţumim tuturor pentru activitatea desfăşurată în semestrul precedent şi vă dorim un semestru plin de succese. Director, Prof. Dobreanu Doru Concept, tehnoredactare şi realizare, Dir. Adj. Prof. Magdalena Dumbravă Inf. Ec. Daniel Bőjte Prof. Dan Neacşu 48 / 48

 49. 2008 49 / 48

 50. 2008 50 / 48