MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT PowerPoint Presentation
Download Presentation
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

play fullscreen
1 / 137
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
191 Views
Download Presentation
heba
Download Presentation

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT DIREKTORAT ZA ŠPORT REPUBLIKA SLOVENIJA JESENSKI STROKOVNI POSVET O ŠPORTU za LOKALNE SKUPNOSTI, OBČINSKE ŠPORTNE ZVEZE, JZ za ŠPORT Mala Nedelja, 20. 10. 2011 Ljubljana, 25. 10. 2011

 2. MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT DIREKTORAT ZA ŠPORT ANALIZA URESNIČEVANJA NPŠ 2000 NA LOKALNEM NIVOJU Marko Rajšter, gen. direktor mag. Darko Repenšek, sekretar

 3. Zakon o športu (Ur. list RS, št. 22/98) • 1. člen (javni interes v športu) Država in lokalne skupnosti skrbijo za uresničevanje javnega interesa v športu.

 4. Zakon o športu (Ur. list RS, št. 22/98) • 2. člen (obseg javnega interesa) Javni interes v športu obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena v vseh segmentih športa, ki se opredelijo v NPŠ in programih športa lokalnih skupnosti, zlasti na področju:      – športne vzgoje,    – športne rekreacije,    – kakovostnega športa,    – vrhunskega športa,    – športa invalidov.

 5. Zakon o športu (Ur. list RS, št. 22/98) • 3. člen (uresničevanje javnega interesa) Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da: • zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa, • spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, • načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte. Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz proračuna lokalnih skupnosti (gre za javna sredstva).

 6. NPŠ 2000 LS uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za realizacijo dela nacionalnega programa s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnost ter z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov.

 7. Zakon o športu (Ur. list RS, št. 22/98) • 7. člen (letni program) - lokalni nivo Izvajanje NPŠ se določi z letnimi programi, ki jih sprejmejo lokalne skupnosti.     Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunih lokalnih skupnostih. Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z LPŠ, se zagotavljajo javna sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin: • interesna športna vzgoja otrok in mladine, • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, • športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),

 8. kakovostni šport, • vrhunski šport, • športna rekreacija, • šport invalidov, • šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, • izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov…

 9. Zakon o športu (Ur. list RS, št. 22/98) • 8. člen (izvajalci letnega programa športa) Izvajalci LPŠ po zakonu so: • ŠD, • NPŠZ in zveze ŠD, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja, OKS… • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, • ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, • vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.

 10. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok • Programi na lokalni ravni: • Zlati sonček • Naučimo se plavati • Ciciban planinec • Športne dejavnosti, ki jih organizirajo ŠD in drugi izvajalci Sofinancira se: propagandno gradivo, strokovni kadri, najem 60 ur objekta na skupino (največ 20 otrok).

 11. Športna vzgoja šoloobveznih otrok (6 – 15 let), prostovoljno vključenih v športne programe • Programi na lokalni ravni: • Zlati sonček • Krpan • Naučimo se plavati • Drugi 80 – urni programi Sofinancira se: propagandno gradivo, organizacija in izpeljava šol. prv., strokovni kader (20 ur plavanja /skupina do 10 otrok; 80 ur najem objekta / skupina do 20 otrok).

 12. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrh. šport • Iz sredstev LS se sofinancira : • Objekt • Strokovni kader • Materialne stroške programa • Meritve in spremljanje treniranosti • Nezgodno zavarovanje

 13. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami • Programi na ravni LS, ki se sofinancirajo: • Strokovni kader za 80 ur programa / skupino (10 otrok) • Objekt

 14. Interesna šp. vzgoja mladine • Iz sredstev LS se sofinancira : • Strokovni kader za 80 urne programe / skupino (do 20 mladih) • Objekt

 15. Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrh. šport (PŠŠ) • Iz sredstev LS se sofinancira : • Objekt • Strokovni kader

 16. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami • Iz sredstev LS se sofinancira : • Objekt • Strokovni kader (80 urni program na skupino (do 10 mladih)

 17. Interesna šp. dejavnost študentov • Iz sredstev LS se sofinancira : • Objekt • Strokovni kader (80 urni program na skupino (do 20 študentov) ! Odpravljanje plavalne nepismenosti. Priprave na Univerziado in udeležba - MŠŠ.

 18. Športna rekreacija • Iz sredstev LS se sofinancira : • Najemnina objekta (za soc. in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let) • Strokovni kader

 19. Kakovostni šport • Iz sredstev LS se sofinancira : • Predvsem najemnina objekta za 320 ur programa

 20. Vrhunski šport • Na ravni LS in države, se sofinancira: • Največ 1200 ur programa –individ. vrhunskim športnikom • Največ 1200 ur programa ekipam s kategoriziranimi vrhunskimi športniki Ostalo država (pokojninsko, invalidsko, nezgodno, zdravstveno zavarovanje, porod. Varstvo…).

 21. Šport invalidov • Iz sredstev LS se sofinancira : • Uporaba objektov • Strokovni kader za 80 urni program / skupino (do 10 invalidov)

 22. Druge vsebine sofinanciranja: • Delovanje ŠD, OŠZ, zvez in zavodov • Izobraževanje, usposabljanje, spopolnjevanje strok. kadrov ter štipendiranje • Materialni stroški velikih mednarodnih športnih prireditev • Informacijske baze za potrebe LS in nakup tehnologije…

 23. Finančna sredstva za šport glede na BDP:

 24. Finančna sredstva MŠŠ, LS FŠO in EU za šport:

 25. Uresničevanje programov športa glede na NPŠ 2000 (državni proračun):

 26. Uresničevanje investicij športa glede na NPŠ 2000 (državni proračun):

 27. Uresničevanje programov športa glede na NPŠ 2000 (lokalni proračun):

 28. Uresničevanje investicij športa glede na NPŠ 2000 (lokalni proračun):

 29. Finančna sredstva za programe na proračun LS za statistične regije:

 30. Finančna sredstva za investicije na proračun LS za statistične regije:

 31. Finančna sredstva za šport na proračun LS za statistične regije:

 32. Uresničevanje NPŠ po področjih

 33. Predviden delež države po NPŠ 2000 (%)

 34. Realiziran delež države po NPŠ 2000 (%)

 35. Predviden delež LS po NPŠ 2000 (%)

 36. Realiziran delež LS po NPŠ 2000 (%)

 37. Uresničevanje športne vzgoje otrok, mladine in študentov (%)

 38. Uresničevanje športne rekreacije (%)

 39. Uresničevanje kakovostnega / vrhunskega športa (%)

 40. Uresničevanje športa invalidov (%)

 41. Uresničevanje razvojnih in strokovnih nalog v športu (%)

 42. Uresničevanje delovanja društev, zvez in zavodov (%)

 43. Uresničevanje velikih mednarodnih športnih prireditev (%)

 44. Uresničevanje športnih objektov (%)

 45. Uresničevanje NPŠ po področjih – tabela (v €)

 46. MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT DIREKTORAT ZA ŠPORT INŠPEKCIJSKI NADZORI V LOKALNIH SKUPNOSTIH V OBDOBJU 2001÷2010 mag. Katarina Andlovic inšpektorica svetnica

 47. VSEBINA: PRISTOJNOST (področje nadzora) ŠTEVILO OPRAVLJENIH NADZOROV REZULTATI OPRAVLJENIH NADZOROV ANALIZA OPRAVLJENIH NADZOROV ZAKLJUČEK

 48. PRISTOJNOST (področja nadzora) • letni program športa (LPŠ) • merila za izvajanje LPŠ (normativi in standardi) • javni razpis za izbiro izvajalcev LPŠ • pogodbe z izvajalci LPŠ