1 / 6

New Orleans

New Orleans. C laude D ebussy. "Golliwog's cakewalk", et klaverstykke med tydelige ragtimerytmer . Født 22 august 1862, død 25 mars 1918. Sørgemarsj.

hani
Download Presentation

New Orleans

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. NewOrleans

  2. Claude Debussy "Golliwog's cakewalk", et klaverstykke med tydeligeragtimerytmer. Født 22 august 1862, død 25 mars 1918

  3. Sørgemarsj I New Orleans utvikletdetsegtradisjonvedbegravelser at man spiltesørgemarsjerpåveitilgravstedet. Etterjordfestelsen, påveihjemover, begyntedetå  "swinge"

  4. Storyville Storyvillevarhavneområdeti New Orleans. Et beryktetforlystelsessted med barer, kneiper, spillebulerogbordeller. Her blomstretjazzmusikken, detvarpianisteneogsærligtrompetistenesomstakkav med publikumsgunst. Kjentepianistervar Fletcher Henderson, Scott Joplin og Jelly Roll Morton.

  5. Innbyggernei New Orleans bestoavsvarte, hvite, franskmenn, spanjolerogkreoler. Dessutenandreblandingsraserog folk avindianskavstamning. Folk komgodtoverens, ogdetvarliteraseproblemeribyen. Kanskjenettoppp.g.a. mangfoldet, og at dethaddeværtslikigenerasjoner. Sosialstausogkompetanseble sett påsomviktigereennhudfargeognasjonalitet. Dennesammensettingenavmenneskervarheltsikkert en viktigfaktornårdetgjaldtutviklingenavjazzmusikken.

  6. I 1917 bleStoryvillestengtogunderlagtdetmilitære. Detteskyldtes USA's deltagelsei 1. verdenskrig. Tyskeubåterhaddebegyntåsenkeamerikanske skip, og New Orleans blebruktsomutskipningshavn for de militærestyrkenetilEuropa. Derfordro mange avmusikernenordover, bl.a. til Chicago og New York. New Orleans-jazzenblespredtrundt, men nyesammensetningeroppstodogmusikkenendretsaktekarakter. Orkestreneblestørreog et nytt instrument skulleblisolistenesfavoritt, - saxofonen

More Related