Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
New Orleans PowerPoint Presentation
Download Presentation
New Orleans

New Orleans

122 Views Download Presentation
Download Presentation

New Orleans

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NewOrleans

  2. Claude Debussy "Golliwog's cakewalk", et klaverstykke med tydeligeragtimerytmer. Født 22 august 1862, død 25 mars 1918

  3. Sørgemarsj I New Orleans utvikletdetsegtradisjonvedbegravelser at man spiltesørgemarsjerpåveitilgravstedet. Etterjordfestelsen, påveihjemover, begyntedetå  "swinge"

  4. Storyville Storyvillevarhavneområdeti New Orleans. Et beryktetforlystelsessted med barer, kneiper, spillebulerogbordeller. Her blomstretjazzmusikken, detvarpianisteneogsærligtrompetistenesomstakkav med publikumsgunst. Kjentepianistervar Fletcher Henderson, Scott Joplin og Jelly Roll Morton.

  5. Innbyggernei New Orleans bestoavsvarte, hvite, franskmenn, spanjolerogkreoler. Dessutenandreblandingsraserog folk avindianskavstamning. Folk komgodtoverens, ogdetvarliteraseproblemeribyen. Kanskjenettoppp.g.a. mangfoldet, og at dethaddeværtslikigenerasjoner. Sosialstausogkompetanseble sett påsomviktigereennhudfargeognasjonalitet. Dennesammensettingenavmenneskervarheltsikkert en viktigfaktornårdetgjaldtutviklingenavjazzmusikken.

  6. I 1917 bleStoryvillestengtogunderlagtdetmilitære. Detteskyldtes USA's deltagelsei 1. verdenskrig. Tyskeubåterhaddebegyntåsenkeamerikanske skip, og New Orleans blebruktsomutskipningshavn for de militærestyrkenetilEuropa. Derfordro mange avmusikernenordover, bl.a. til Chicago og New York. New Orleans-jazzenblespredtrundt, men nyesammensetningeroppstodogmusikkenendretsaktekarakter. Orkestreneblestørreog et nytt instrument skulleblisolistenesfavoritt, - saxofonen