Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Europejskie Centrum Przedsiębiorczości PowerPoint Presentation
Download Presentation
Europejskie Centrum Przedsiębiorczości

Europejskie Centrum Przedsiębiorczości

153 Views Download Presentation
Download Presentation

Europejskie Centrum Przedsiębiorczości

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Fundusze unijne w latach 2007-2013 szansa dla Polski, wyzwanie dla przedsiębiorców Piotr Stefaniak Wyższa Szkoła Zarządzania - Polish Open UniversityKraków, 28 marca 2007 r.

 2. Budżet i polityka spójności UE Fundusze strukturalne 2007-2013 w Polsce Przygotowanie projektu Plan wystąpienia

 3. Malejący udział przemysłu w PKB Niski potencjał badawczo – rozwojowy gospodarki Niski poziom wykorzystania zasobów pracy Wzrost bezrobocia Słabo rozwinięta infrastruktura Niskie nakłady na środowisko i służbę zdrowia Wzrost skali zróżnicowania w wielkości PKB na mieszkańca w polskich regionach Rozwój lokalnych biegunów wzrostu (aglomeracje miejskie) Sytuacja Ekonomiczna w Polscelata 2000-2006 Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 4. Kreowanie warunków dla przyspieszania tempa wzrostu gospodarczego Polepszanie jakości kapitału ludzkiego i gospodarczego Tworzenie warunków instytucjonalnych dla rozwoju przedsiębiorczości Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej Polski Przezwyciężenie luki rozwojowej między Polską a UE Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 5. Otwarte rynki UE Przyspieszenie modernizacji gospodarki poprzez usprawnienia i promocję transferu nowoczesnych technik i technologii Rozwój badań i współpracy naukowo – badawczej Tworzenie warunków do wykorzystania aktywności społecznej Modernizacja i poprawa jakości sieci drogowej i kolejowej Rozwój funkcji miejskich w największych ośrodkach miejskich, w tym na obszarach Polski wschodniej Szanse dla polskiej gospodarki Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 6. Przyjęta w marcu 2000 jest najważniejszym programem społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej Składa się z trzech filarów: Ekonomiczny Społeczny Ekologiczny Strategia Lizbońska

 7. Europa powinna się stać najbardziej konkurencyjną i opartą na wiedzy gospodarką na świecie, zdolną do utrzymywania wzrostu gospodarczego, z większą ilością i lepszymi miejscami pracy i większą społeczną spójnością. Szczyt Rady UE w Lizboniemarzec 2000Przesłanie

 8. Utrzymanie silnej pozycji w gospodarce światowej Konkurencja ze Stanami Zjednoczonymi i azjatyckimi „tygrysami” Drenaż mózgów, niekorzystne trendy demograficzne Globalizacja, handel międzynarodowy Utrzymanie i podniesienie poziomu życia mieszkańców Europy Strategia Lizbońska - tło

 9. Gospodarka Oparta na Wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego, badań i innowacji Liberalizacja i integracja rynków nie objętych wspólnym rynkiem - telekomunikacji, energetyki, transportu, poczty Rozwój przedsiębiorczości przede wszystkim małej i średniej Wzrost zatrudnienia i zmiana modelu społecznego Środowisko naturalne i zrównoważony rozwój Strategia Lizbońska - działania

 10. Kryteria oceny: Lokalizacja: 6 pkt Wzrost zatrudnienia: 23 pkt Innowacyjność: 26 pkt Kierunki sprzedaży: 7 pkt Zgodność z priorytetami: 8 pkt Potencjał wnioskodawcy: 10 pkt Efektywność ekonomiczna i finansowa: 6 pkt Wpływ inwestycji na środowisko: 4 pkt Zastosowanie ICT: 3 pkt Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn: 2 pkt Społeczeństwo informacyjne: 1 pkt BHP: 4 pkt 100 pkt SPO WKP Działanie 2.2.1 - Punktacja

 11. Kryteria oceny: Trwałość projektu w czasie – utrzymanie wskaźników projektu + ocena na podstawie wskaźników płynności i zadłużenia: 20 pkt Doświadczenie: 3 pkt Zarządzanie jakością – certyfikaty i nagrody: 8 pkt Korzyści – wzmocnienie na rynku oraz BHP: 25 pkt Innowacyjność: 10 pkt Zastosowanie ICT: 5 pkt Wkład własny: 10 pkt Lokalizacja: 6 pkt Wzrost zatrudnienia: 10 pkt Realizacja polityk horyzontalnych: 3 pkt 100 pkt SPO WKP Działanie 2.3 - Punktacja

 12. Brak istotnych zmian w obszarach założeń Strategii Lizbońskiej w krajach UE, ze względu na: zbyt dużą liczbę celów brak sprawnej koordynacji ich osiągania w instytucjach i krajach UE konflikt interesów wspólnotowych i narodowych brak politycznej determinacji w realizacji Strategii brak mechanizmów oceniania realizacji zadań osłabienie koniunktury gospodarczej Rozszerzenie Unii pogorszyło jej wyniki w: poziomie PKB na mieszkańca stopie zatrudnienia i bezrobocia rozwoju regionalnym nakładów i wyników w dziedzinie działalności naukowo – badawczej innowacyjności Raport Wima Koka (listopad 2004)

 13. Ożywienie Strategii Lizbońskiej – od Szczytu 2005 Nacisk na wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy Wypełnienie zadań wynikających ze Strategii – priorytet nowego Przewodniczącego Komisji Europejskiej Utworzenie stałej komisji ds. Strategii Lizbońskiej Dopasowanie budżetu UE do nowych założeń Raport Wima Koka - rekomendacje

 14. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Nowy początek strategii lizbońskiej Odnowiona Strategia Lizbońska – luty 2005

 15. Cele główne Zapewnienie silniejszego, trwałego wzrostu Tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy Odnowiona strategia lizbońska – planowane zmiany

 16. Cele szczegółowe Bardziej atrakcyjne miejsce dla inwestowania i pracy Wiedza i innowacje na rzecz wzrostu gospodarczego Zaangażowanie większej liczby osób w aktywną działalność zawodową oraz modernizacja Systemów zabezpieczeń socjalnych Zwiększenie zdolności dostosowawczej pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynków pracy Wzrost inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepsze systemy edukacji i zdobywanie umiejętności Odnowiona strategia lizbońska – planowane zmiany

 17. Zintegrowany pakiet wytycznych Poziom Wspólnotowy Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Strategiczne Wytyczne UE dla polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowy Program Reform Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Narodowy Plan Strategiczny dla Rybołówstwa Poziom Krajowy STRATEGIA ROZWOJU KRAJU Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 18. Proces akceptacji programów na poziomie krajowym Regionalne Programy Operacyjne PO Rozwój Polski Wschodniej • Konsultacje społeczne • Komitet Rady Ministrów • Konsultacje międzyresortowe • Rada Ministrów PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki Proces akceptacji programówna poziomie Brukseli PO Konkurencyjna gospodarka • Ocena formalna – wszystkie przyjęte • Ocena merytoryczna – potrwa do września 2007 PO Pomoc Techniczna Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 19. Większy wzrost gospodarczy i zatrudnienie we wszystkich regionach i miastach Unii Europejskiej – główna idea określająca politykę spójności i jej instrumenty na lata 2007-2013. Podstawa prawna instrumentów służących tym celom: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 ustanawiające Fundusz Spójności Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) Strategia UE na lata 2007-2013

 20. Struktura budżetu UE na lata 2007-2013 Budżet ogółem: 864 316 mln EUR Nakłady na politykę spójności: Unia Europejska – 307,6 mld EURPolska – 67,3 mld EUR Żródło: http://ec.europa.eu/budget/

 21. Cel 1 Rozwój i strukturalne dostosowanie regionów słabiej rozwiniętych Cel 2 Restrukturyzacja społeczna i gospodarcza regionów z problemami strukturalnymi Cel 3 Adaptacja i modernizacja polityki i systemów edukacji, szkoleń i zatrudnienia Polityka spójności - cele – perspektywa finansowa 2000-06

 22. Cel 1 Konwergencja i konkurencyjność (78%) Cel 2 Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie (18%) Cel 3 Europejska współpraca terytorialna (4%) Polityka spójności - cele – nowa perspektywa finansowa 2007-13

 23. Przestrzenny wymiar polityki spójności w latach 2007-2013 Obszary Celu Konwergencji Regiony o PKB/mieszkańca <75% średniej dla UE-25 Regiony o PKB/mieszkańca <75% dla UE-15 i >75% dla UE-25 Regiony objęte Celem 1 w latach 2000-06 i nie objęte Celem „Konwergencja” Pozostałe regiony Źródło: Prognoza KE w oparciu o dane Eurostatu z kwietnia 2005 r.

 24. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Cel strategiczny Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju

 25. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Programy Operacyjne Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna gospodarka Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego PO Infrastruktura i środowisko Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej PO Rozwój Polski Wschodniej Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Pomoc Techniczna Rozwój obszarów wiejskich Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 26. Podział środków UE na programy operacyjne2007-2013 Bez uwzględnienia środków na rezerwę wykonania (3%) Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 27. Program operacyjny Wielkość alokacji (mln EUR) Procentowa wielkość alokacji Regionalne Programy Operacyjne 15 985,5 24,2% PO Rozwoju Polski Wschodniej 2 273,8 3,4% PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej 731,0 1,1% PO Infrastruktura i środowisko 28 483,8 43,2% PO Kapitał ludzki 9 707,2 14,7% PO Innowacyjna gospodarka 8 254,9 12,5% PO Pomoc techniczna 516,7 0,8% Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 Podział środków UE na programy operacyjne Rezerwa wykonania – 1 331,3 mln EUR Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 28. Cele szczegółowe Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

 29. Wyszczególnienie mln euro % PKB Razem wkład publiczny 78 308 2,21% Razem wkład publiczny UE 65 318 1,84% Infrastruktura 40 010 1,12% Zasoby ludzkie 13 890 0,40% Wsparcie dla firm 11 418 0,32% Razem wkład publiczny krajowy 12 990 0,37% Infrastruktura 8 868 0,25% Zasoby ludzkie 2 373 0,07% Wsparcie dla firm 1 749 0,05% WPŁYW NSROŚrodki w latach 2007-2015 Źródło: Tomasz Kaczor – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

 30. Relacja celów szczegółowych NSRO do celów Strategii Lizbońskiej oraz wytycznych SWW Strategia Lizbońska SWW NSRO Europa jako bardziej atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji Uczynienie z Europy i jej regionów miejsca bardziej atrakcyjnego dla inwestowania i pracy Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego Tworzenie większej ilości i lepszych miejsc pracy Większa liczba lepszych miejsc pracy Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług Wiedza i innowacyjność na rzecz wzrostu Rozwój wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu gospodarczego Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów Wymiar terytorialny polityki spójności Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej Rozwój obszarów wiejskich Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 31. Fundusze strukturalne 2000-06a fundusze strukturalne 2007-13

 32. Dużo więcej środków na wsparcie Silniejszy nacisk na innowacyjność Wzmacnianie kapitału ludzkiego Silniejszy nacisk na ochronę środowiska Fundusze strukturalne 2000-06a fundusze strukturalne 2007-13

 33. Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych, produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

 34. PO IG

 35. Wyszczególnienie mln euro % PKB Razem wkład publiczny 9 770 0,28 Razem wkład publiczny UE 8 305 0,24 Infrastruktura 1 219 0,03 Zasoby ludzkie 1 936 0,06 Wsparcie dla firm 5 150 0,15 Razem wkład publiczny krajowy 1 466 0,04 Infrastruktura 215 0,01 Zasoby ludzkie 342 0,01 Wsparcie dla firm 909 0,03 WPŁYW PO IGŚrodki w latach 2007-2015 Źródło: Tomasz Kaczor – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

 36. Przedsiębiorcy - 45,80% środków Jednostki naukowo-badawcze – 23,05% Jednostki administracji publicznej – 16,96% Instytucje otoczenia biznesu i ich sieci – 10,80% Beneficjenci PO IG Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 37. Wsparcie dla projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości Dotacje dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w zakresie nowych inwestycji oraz projektów doradczych i szkoleniowych (nabycie rozwiązań technologicznych / organizacyjnych Wsparcie dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym w sektorze produkcyjnym i usługowym, a zwłaszcza w badawczo - rozwojowym Wsparcie dla prac B+R zamawianych przez przedsiębiorców Projekty dotyczące przedsięwzięć technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, prowadzone przez przedsiębiorców/grupy przedsiębiorców (samodzielnie lub z jednostkami naukowymi) Wsparcie dla przedsiębiorców w PO IG Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 38. Dwuetapowe wsparcie dla inicjowania powstawania nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym I etap: projekty z zakresu preinkubacji (poszukiwanie i ocena innowacyjnych pomysłów potencjalnych przedsiębiorców, prace przygotowawcze do utworzenia nowego przedsiębiorstwa) II etap: dofinansowanie nowopowstałych przedsiębiorstw Wsparcie dla powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców Wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców (łatwiejszy transfer wiedzy, zmniejszenie kosztów działalności, dostęp do usług) Wsparcie dla przedsiębiorców w PO IG Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 39. Wsparcie dla przedsiębiorców działających na JRE - wsparcie dla nawiązywania kontaktów handlowych przez promocję sprzedaży na JRE i eksportu Doradztwo (do 30 h nieodpłatnego konsultingu dla jednego przedsiębiorcy) Instrumenty do wyboru - min. 3 z następujących: doradztwo w zakresie eksportu i sprzedaży na JRE, badanie rynków zagranicznych, udział w targach i wystawach, wyszukiwanie partnerów, przygotowywanie ofert handlowych) Wsparcie dla przedsiębiorców w PO IG Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 40. Wsparcie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwach Wsparcie świadczenia usług elektronicznych między przedsiębiorstwami (business to business - B2B) Wsparcie działalności przedsiębiorstw, w tym nowo powstających, nastawionej na tworzenie i oferowanie usług elektronicznych dotacja na realizację konkretnego projektu polegającego na utworzeniu i udostępnieniu przez Internet określonych treści cyfrowych wsparciem będą objęte inicjatywy na poziomie lokalnym, o charakterze społecznym lub gospodarczym, tj. takie, które są potrzebne i celowe z punktu widzenia pewnej społeczności mającej wspólne problemy i potrzeby Wsparcie dla przedsiębiorców w PO IG Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 41. Wsparcie dla instytucji wspierających powstawanie nowych firm innowacyjnych np. inkubatorów przedsiębiorczości akademickiej, akceleratorów technologii, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii i innowacji Dokapitalizowanie instytucji finansujących przedsiębiorstwa (m.in. funduszy zalążkowych i podwyższonego ryzyka, sieci aniołów biznesu) Budowa i rozwój ponadregionalnych sieci otoczenia biznesu świadczących usługi w zakresiedziałalności innowacyjnej przedsiębiorców Wsparcie dla instytucji zarządzających prawami własności intelektualnej w celu usprawnienia procesu transferu technologii Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu w PO IG Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 42. Multidyscyplinarne projekty badawcze w priorytetowych obszarach nauki technologii Współpraca badawcza i rozwojowa polskich podmiotów prowadzących działalność B+R w ramach europejskich programów ramowych Projektycelowe, badania przemysłowe i przedkonkurencyjne oraz badania prowadzone przez MSP Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Rozwój infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach oraz tworzenie wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Ochrona własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych Wsparcie dla sektora naukowo-badawczego w PO IG Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 43. Wsparcie w zakresie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu z zachowaniem konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów ponoszonych przez potencjalnie wykluczone ze społeczeństwa informacyjnego gospodarstwa domowe Możliwość wypożyczania lub zakupu sprzętu komputerowego PO IG – Instrumenty na rzecz obywateli Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 44. Wsparcie w zakresie budowy elektronicznej administracji przebudowa zaplecza administracji publicznej budowa współpracujących e-platform usług publicznych przebudowa i dostosowanie rejestrów państwowych tworzenie e-Usług dla obywateli i przedsiębiorców PO IG – Instrumenty na rzecz administracji Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 45. Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucje Pośredniczące: Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji PO IG – struktura zarządzania

 46. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) • Cel główny: • Wzrost poziomu zatrudnienia • i spójności społecznej • Obszary wsparcia: • zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, administracja publiczna, postawy zdrowotne pracowników. Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 47. Wyszczególnienie mln euro % PKB Razem wkład publiczny 11 065 0,31 Razem wkład publiczny UE 9 405 0,27 Infrastruktura 213 0,01 Zasoby ludzkie 8 963 0,25 Wsparcie dla firm 229 0,01 Razem wkład publiczny krajowy 1 660 0,05 Infrastruktura 38 0,00 Zasoby ludzkie 1 582 0,04 Wsparcie dla firm 40 0,00 WPŁYW PO KLŚrodki w latach 2007-2015 Źródło: Tomasz Kaczor – Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

 48. Finansowanie PO KL Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 49. PO KL Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw • Zakres wsparcia: • rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, • wykorzystanie e-learningu na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr przedsiębiorstw oraz rozwoju przedsiębiorczości, • wsparcie systemu adaptacyjności kadr • Wielkość dofinansowania: 672,3 mln EUR Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR

 50. Zakres wsparcia: badania w obszarze funkcjonowania uczelni, efektywności i jakości kształcenia oraz dostosowania ich oferty do potrzeb rynku pracy, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym, realizacja programów rozwojowych uczelni, podnoszenie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac badawczych. PO KL Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Informacje przygotowane na podstawie materiałów MRR