Download
egon centrum a technologick centrum kraje vyso ina n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
eGON Centrum a technologické centrum kraje Vysočina PowerPoint Presentation
Download Presentation
eGON Centrum a technologické centrum kraje Vysočina

eGON Centrum a technologické centrum kraje Vysočina

158 Views Download Presentation
Download Presentation

eGON Centrum a technologické centrum kraje Vysočina

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. eGON Centrum a technologické centrum kraje Vysočina Petr Pavlinec, vedoucí OI KrÚ

  2. eGON centrum kraje Vysočina eGON Centrum a Technologické centrum kraje Vysočina – aktivity, aktuální stav • eGON tým na KrÚ – implementace nové legislativy do KrÚ a PO (6 členů, vedeno sekční ředitelkou) • projekt TCK schválen zastupitelstvem kraje • návrh partnerské smlouvy pro ORP – schváleno zatím polovinou zastupitelstev • provedena detailní analýza území (14 z 15ti ORP bude spolupracovat) • vyspecifikovány služby TC kraje a strategie v území (co kdo, kdy a jak bude zajišťovat) • dokončena Studie proveditelnosti TCK včetně doplnění o ROWANet II. (resp. „1.5“) • Příprava a realizace projektu vzdělávání v eGOV – OPLZZ (školí dva pracovníci OI, hlavně KrÚ a příspěvkovky) • vybrán dodavatel SPS pro KrÚ (Gordic - upgrade) i PO (Geovap). Nasazeno na 40ti PO s plánem všech 140 do poloviny 2010 • dokončena analýza digitalizace a archivace v kraji Vysočina (ICZ) • dokončen projekt Kontaktního centra kraje, 4 měsíce v provozu (www.kr-vysocina.cz/kc) • dokončena adaptace technologických místností na KrÚ (nová serverovna, 8 racků) • rozjeta integrace sítě ROWANet s KIVS (zatím 100Mbit propoj) • proveden základní upgrade regionální SAN (aktuální stav http://www.rowanet.cz/dude) • vybrán dodavatel FS další etapy datového skladu kraje • ... začínáme pracovat na nouzových variantách pro situaci nevyhlášení výzvy na TC K do 1.7.2010

  3. Technologické centrum kraje - strategie Základní strategie kraje v oblasti TC kraj bude zřizovat své TC služby TC kraje budou zaměřeny primárně na ORP, PO kraje a KrÚ kraj bude řešit SPS primárně pro své PO kraj doporučuje všem ORP podat projekt na TC do IOP kraj doporučuje všem ORP zřídit alespoň jednu hostovanou SPS pro své PO a obce ve správním obvodu kraj bude vedle dohodnutých služeb TC poskytovat další služby na základě žádosti a následné dohody s ORP popř. PO služby TC a SPS pro obce I. a II. a jejich PO bude kraj řešit jen v případě, že tyto služby nebude poskytovat jakákoliv ORP služby TC kraje jsou poskytovány zdarma popř. za cenu režijních nákladů KrÚ školí v rámci projektu OPLZZ jen PO kraje a zaměstnance KrÚ

  4. Služby TC kraje Služby TC kraje a infrastruktura pro ně: spisová služba pro PO kraje garantovaný archiv - el. spisovna zálohování a archivace, zálohy serverů (ORP + kraj) GIS – krajský geoportál (data ISKN, krajský portál ÚAP) kopie dat centrálních registrů záložní spisová služba pro obce externí certifikační autorita (pro systémové služby) síťové služby – IPS/IDS, virtuální sítě datová úložiště – pokračování regional SAN site recovery služby – zálohování celé infrastruktury CRM – call centrum, metodický portál, knowledge base regionální videokonference systém elektronického zadávání zakázek přidělování adres (stavební úřad) obecný hosting

  5. Přístup ORP

  6. Koncept síťové propojení TC K a ORP

  7. Informace, kontakt... Veškeré podklady najdete na … www.kr-vysocina.cz/it www.kr-vysocina.cz/kc pavlinec.p@kr-vysocina.cz