Download
euroguidance centrum n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Euroguidance centrum PowerPoint Presentation
Download Presentation
Euroguidance centrum

Euroguidance centrum

107 Views Download Presentation
Download Presentation

Euroguidance centrum

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Euroguidance centrum Konferencia - Výchovný poradca a jeho budúcnosť na Slovensku, Bratislava 22.4.2010

 2. Pozícia centra • Centrum je súčasťou Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu; • Je súčasťou siete 30 národných centier; každá zapojená krajina má spravidla jedno; • Realizuje aktivity, ktoré posilňujú európsku spoluprácu v poradenstve; • Informuje partnerov o situácii a vývoji poradenských služieb v SR

 3. Súťaž škôl - 2009 • Konala sa súťaž škôl v podpore absolventov pri prechode na trh práce • Vyhlásená spolu so Štátnym inštitútom odbornej prípravy • Zapojilo sa 9 škôl • Víťazná škola: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Zvolenská cesta 83, Lučenec • Kompendium súťažných projektov publikované aj na stránke www.saaic.sk/euroguidance

 4. Projekty • Centrum je partnerom v projekte „Škola a svet práce“ • Partneri hľadajú príklady úspešnej podpory pre uplatnenie absolventov na trhu práce • Projekt bol inšpiráciou aj pre súťaž v roku 2009

 5. Škola a svet práce

 6. Škola a svet práce • Projekt je vedený rakúskym partnerom • Celkom je v projekte zapojených 12 krajín • Informácie sú sprístupnené aj na stránke: www.school-wow.net • Čiastočne sú dostupné v slovenskom jazyku • Hlavným jazykom projektu je angličtina

 7. Konferencie • Konferencia 15. apríla v Bratislave „Profesijná starostlivosť o poradcov – Kto sa stará o tých čo sa starajú“ • Konferencia analyzovala situáciu na Slovensku a v okolitých krajinách: Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Česká republika, Slovinsko a Nemecko • Závery v slovenskom jazyku sa pripravujú a budú zverejnené aj na stránke Asociácia výchovných poradcov

 8. Súťaž 2010 • Centrum sa aj na základe poznatkov z prípravy ostatnej konferencie rozhodlo zrealizovať súťaž poradenských služieb • Cieľom je zozbierať úspešné príklady poradenských služieb a oceniť príkladne realizované poradenstvo

 9. Kritériá súťaže • 1 - Ústretovosť voči klientom služby Príkladná služba by mala byť postavená na zistených potrebách klientov a zároveň by mala umožniť klientom aktívne zasahovať do foriem a obsahu poradenstva. Pokiaľ poradenstvo nemá zostať len formálnou službou musí sa riadiť potrebami svojich klientov. Tu je hodnotená aj dostupnosť služby klientom.

 10. Kritériá súťaže • 2 Úspešnosť poskytovanej služby Kvantitatívne hodnotenie: štatistické hodnotenie úspešnosti tých ktorým bolo poradenstvo poskytované v porovnaní z podobnou skupinou neovplyvnenou poradenstvom. Kvalitatívne hodnotenie: príspevok poradenskej služby ku zručnosti klientov riadiť svoj profesijný rozvoj (schopnosti riadiť svoju kariéru)

 11. Kritériá súťaže • 3 Udržiavanie kvality služby Ako zabezpečili realizátori poradenskej služby vysokú kvalitu poskytovaných služieb. (vzdelávanie poradcov, pracovné štandardy, etický štandard, charta práv klienta, supetvíze atď.)

 12. Kritériá súťaže • 4 – Udržateľnosť a prenositeľnosť služby Prínos predstavenej poradenskej aktivity je vyššia ak nie je špecifická pre jednu situáciu, cieľovú skupinu alebo jednu organizáciu. Ak taká aktivita uskutočniteľná aj v inom prostredí a realizátor takýto prenos podporuje.

 13. Dodatočné kritérium • Použité teoretické východiská a modely Poskytovatelia poradenstva by mali hľadať a uplatňovať výsledky výskumu a poznať vedecké princípy na ktorých je účinnosť ich práce založená.

 14. Vyhlásenie súťaže • Oficiálne vyhlásenie súťaže a potrebné formuláre budú zverejnené na stránke www.saaic.sk/euroguidance 5. mája 2010 • Srdečne pozývame do súťaže všetkých, ktorí poskytujú poradenské služby

 15. Ďakujem za pozornosť ! Jozef Detko , euroguidance @ saaic.sk Aktivity Euroguidance centra sú spolufinancované Európskou komisiou a Ministerstvom školstva SR v rámci Programu celoživotného vzdelávania.