slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding PowerPoint Presentation
Download Presentation
CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding - PowerPoint PPT Presentation

tejano
111 Views
Download Presentation

CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding

 2. Hoe werkt het CLB? • Het belang van het kind staat centraal • Multidisciplinaire aanpak • Gezamenlijke verantwoordelijkheid van centrum, school en ouders • Onafhankelijk - beroepsgeheim • Gratis

 3. Hoe werkt het CLB? • Vraaggestuurd - verplicht aanbod • Preventief waar mogelijk, remediërend waar nodig • 4 begeleidingsdomeinen

 4. CLB

 5. Psycho-sociaalfunctioneren CLB • Opvoedingsproblemen • Sociale vaardigheden • Mishandeling – verwaarlozing • Holebi • Aanpassingsproblemen • Gedragsproblemen (agressie, pesten, moeilijke klassen,...) • Verslavingsproblematiek • Faalangst, depressie, suïcide, rouwverwerking…

 6. Preventievegezondheidszorg CLB Medische onderzoeken • Algemene consulten= uitgebreid medisch onderzoek • Gerichte consulten= beperkt medisch onderzoek • Bijzondere consulten= uitgebreid medisch onderzoek voor het BuO.

 7. Preventievegezondheidszorg CLB Medische onderzoeken • Algemene consulten * 2de kleuterklas * 5de leerjaar * 1ste en 3de secundair • Gerichte consulten * 1ste kleuterklas * 1ste en 3de leerjaar • Bijzondere consulten * Vóór of onmiddellijk na instap in BuO. * Om de 2 jaar

 8. Preventievegezondheidszorg CLB Vaccinaties • Difterie – Tetanus – Pertussis - Polio * 1ste leerjaar • Difterie – Tetanus - Pertussis * 3de secundair • Mazelen – Bof - Rubella * 5de leerjaar • Vaccin tegen baarmoederhalskanker (HPV) * meisjes 1ste secundair

 9. Preventievegezondheidszorg CLB • Preventieve aanpak bij besmettelijke ziekten • Zicht- en gehoorsproblemen • Algemene lichamelijke klachten • Gezonde voedingsgewoonten • Eetstoornissen (obesitas – anorexia) • Tienerzwangerschappen • Hygiëne • Seksuele voorlichting & anticonceptie • ...

 10. Leren en studeren CLB • Leerproblemen • Leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie,...) • Ontwikkelingsproblemen • Ontwikkelingsstoornissen (autisme,...) • Studiemotivatie • Leren leren • Hoogbegaafdheid • Minderbegaafdheid

 11. Schoolloopbaan CLB • Opvolging bij tuchtmaatregelen • Leerplichtcontrole • Beroepsoriëntering - schoolverlaters • Studiekeuzebegeleiding • Binnen gewoon onderwijs • Verwijzing naar BuO en GON • Begeleiding bij risico-keuzes

 12. Hoe contact nemen met het CLB? MAANDAG T.E.M. VRIJDAG 8u30 – 12.00u 13.00u – 16.00u dinsdagnamiddag gesloten TELEFOON: 013/ 31.18.44 ADRES: Nijverheidslaan 10 3290 Diest TEAM: Mia Lavigne - Verpleegkundige An Lelièvre - Arts Noor Verbeeck - Maatschappelijk werkster Nele Pellin - Psycholoog/pedagoog

 13. Nog Vragen?