adnoddau d r cynaliadwy yn india n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Adnoddau d?r cynaliadwy yn India PowerPoint Presentation
Download Presentation
Adnoddau d?r cynaliadwy yn India

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Adnoddau d?r cynaliadwy yn India - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Adnoddau dŵr cynaliadwy yn India. Amcangyfrif prinder dŵr 2025. Prinder dŵr ffisegol. Prinder dŵr economaidd. Dim prinder dŵr. Dim amcangyfrif. Syniad allweddol o fanyleb CBAC. 1.6 Cwestiwn allweddol : Beth yw’r sialensiau amgylcheddol a’r atebion sy’n wynebu India?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Adnoddau d?r cynaliadwy yn India' - gudrun


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
adnoddau d r cynaliadwy yn india
Adnoddaudŵrcynaliadwyyn India

Amcangyfrif prinder dŵr 2025

Prinderdŵrffisegol

Prinderdŵreconomaidd

Dim prinderdŵr

Dim amcangyfrif

syniad allweddol o fanyleb cbac
Syniadallweddol o fanyleb CBAC
 • 1.6 Cwestiwnallweddol: Beth yw’rsialensiauamgylcheddola’ratebionsy’nwynebu India?
 • Achosion a chanlyniadau y defnyddcynaliadwy o adnoddaudŵr
astudiaethau achos
Astudiaethauachos
 • TrydandŵrarafonGanga-ProsiectArgaeTehri
 • GwrthdarodrosadnoddaudŵrynNeheudir India
 • RheolaethDdŵrGynaliadwy a phrosiectSwajal
 • CynllungweithreduGangailanhauAfonGanga a phrosiect Yamuna
 • Cynaeafudŵrglaw
rheolaeth dd r gynaliadwy yn india persbectif
DiffinioRheolaethDdŵrGynaliadwy= DibenRheolaethDdŵrGynaliadwy (RhDdG) ynsymlywrheolieinhadnoddaudŵrtra’nystyriedangheniondefnyddwyr y presennola’rdyfodol.RheolaethDdŵrGynaliadwyyn India: Persbectif
trydan d r ar afon ganga a yw hyn yn ffynhonnell o egni cynaliadwy
“maegwyddonwyr a pheirianwyrIndiaiddwedigwneudapêldaeriroigorauiadeiladuprosiecttrydandŵrarAfonGanga”. (Newyddion BBC 2005)bbc news 2005)

Maentyndweud y buasaitwnelitanddaearolargyfer yr argaeyngolygu y buasai o leiaf 60km o’rafonyndiflannu.

TrydandŵrarAfonGanga – A ywhynynffynhonnell o egnicynaliadwy?
yr enw ar y datblygiad yw prosiect argaetehri
Mae llywodraethganolog India am adeiladuprosiectpŵertrydandŵr 600 megawatynnyffryn Bhagirathi yn yr Himalaya, Gogledd India.

Ondmae’rpeirianwyr, yr amgylcheddwyra’rgwyddonwyryndweud y buasaihynyngwneudniwedanadferadwyi’rafon.

Maentyndweud y buasaiadeiladu’rargaegertarddiad yr afonynfygythiadi’wllifnaturiol.

Yr enwar y datblygiadywProsiectArgaeTehri
pam fod india angen prosiect p er trydan d r
Mae angheniontrydan India wedibodyncynydduyngyflymochrynochr â thwfcyflymeiheconomi ..

Mae tuachwartereiphŵeryndod o orsafoeddtrydandŵr.

Mae’rllywodraethyndweud y bydd yr argaeaunewyddsy’ncaeleuhadeiladuarhyn o brydynmyndymhelltuag at gyfarfodaganghenionegnineilltuol India argyferlleihaueidibyniaethardanwyddauffosil.

Byddtwfcyflymmewnpoblogaeth, trefoli a diwydianeiddioynarwain at alwmwy am gyflenwadsy’ngynyddolbrinhau o adnoddaudŵryn India.

Pam fod India angenprosiectpŵertrydandŵr?
polis au ar gyfer datblygiad d r cynaliadwy
Polisïauargyferdatblygiaddŵrcynaliadwy
 • Ermwynmyndi’rafael â phryderonrhanbarth Asia, ffurfioddCyngorDŵr y BydWeledigaethDdŵrRanbarthol2025 argyfer De Asia.
 • Mae Gweledigaeth 2025 ynadlewyrchusefylffabresennol De Asia o safbwyntdatblygiadcynaliadwyeuhadnoddaudŵr:“Byddtlodiyncaeleiddileuyn Ne Asia ac amodaubyw yr hollboblyncaeleigodiilefelgynaliadwy o gyfforddusrwydd, iechyd a llesdrwyddatblygiad a rheolaethcyd-drefnol a chyfannoladnoddaudŵryn y rhanbarth.”
ffeil ffeithiau ar y prosiect p er trydan d r
Ffeilffeithiauar y prosiectPŵerTrydanDŵr
 • Mae afonydd Bhagirathi a Bhilanganayntardduyn yr Himalaya yngngogleddorllewinol Uttar Pradesh ac ynllifotua’r de at wastadeddauGanga .
 • Felrhan o gynllunmwyiddaldyfroeddbasnGangaUchaf, maeargae o graidd o glai tri biliwn o ddoleri, ac wedieilenwi o greigiauyncaeleiadeiladuargydlifiad Bhagirathi a Bhilangana, ynagos at drefTehri.
 • Bydd y llynsy’ncaeleigreugan yr argaeynymestynhyd at 45 km ynNyffryn Bhagirathi a 25 km ynNyffrynBhilangana. Valley.
beth yw r canlyniadau sy n deillio o r argae
Beth yw’rcanlyniadausy’ndeillioo’rargae?
 • Bydd yr argaegorffenedigyndadleoli 86,500 o bobl
 • Byddsawltrefynmynd o dan y dŵr, ac yneuplithtrefTehri
 • Mae’rrhanbarthynagorediniwedoherwydddaeargrynfeydd a gall y bydd yr argaeynanalluogynstrwythuroli’wgwrthsefyllneuhydynoedhwyrachyneuhachosi
 • Mae’rpolisïauailsefydlu a gwendidaustrwythurol yr argaewediachosiprotestiadausifil, achosioncyfreithiol a sylwrhyngwladolsydddroarôltrowediarafu’rprosiect.
 • “Mae hwnynargaesyddwedieigodi â dagrau” —SunderlalBahuguna
slide11
Anghynaladwyeddcreuargae

Y moddtraddodiadol o ddatrysmaterioncystadleuoloedddatblygumwy o gyflenwadaudŵrdrwyadeiladuargaeau, cronfeydddŵrneustrwythuraupeirianyddoleraill.

 • Foddbynnag, maehynynmyndynanoddganfod yr adnoddaudŵrsy’nweddillddimmwyachynhawddeucyrraeddna’udatblygu’nrhwyddargostrhesymol.
materion iechyd a r amgylchedd materion anghynaliadwy
Mae angenbrwydroynerbyndiffygioncyflenwaddŵr a charthffosiaeth, ynogystalâ’rangenirwystrollygredd a rheolidigwyddiadaueithafolmegisllifogydd a sychderau.

Effeithiaunegyddolcynlluniau’rgorffennol: cynnyddymmynychtermosgitos, tiramaethyddoldanddŵr ac wedieihaleneiddio, dŵrhalltynymwthioiddyfr-haenau, difrodI’rgwlyptiroedd a chollibioamrywiaeth..

MaterionIechyda’rAmgylchedd – materionanghynaliadwy
beth yw buddion cynllun p er trydan d r
Beth ywbuddioncynllunPŵerTrydanDŵr?

BuddionCynlluniedig:

 • Maintterfynolifodyn 2000MW
 • Dyfrhadychwanegoli 270,000 hectar
 • Sefydlogi’rdyfrhaupresennolar 600,000 hectar
 • 270 miliwngalwyn o ddŵryfed y dyddi Uttaranchal, Uttar Pradesh a Delhi
gwrthdaro dros adnoddau d r yn ne india
Mae talaithddeheuol India Tamil Nadu wedigwneudcaisynllysuchaf y wlad am gaelmwy o ddŵr o Afon Cauvery.Gwrthdarodrosadnoddaudŵryn Ne India

Mae Tamil Nadu ynghlwmmewndadlffyrnig â Karnataka cyfagosdrosrannudŵr o Afon Cauvery sy’nllifodrwy’rddwydalaith.i

ffeithiau o bbc 2004 parthed y gwrthdaro yn ne india
Ffeithiau o BBC 2004 parthed y gwrthdaroyn Ne India
 • “Mae pleidiaugwleidyddol a chyfundrefnauffermyddyn Karnataka wedibodynprotestiodrosbenderfyniadllywodraeth y dalaithiryddhaudŵro’rafon”.
 • “Mae’rrhanfwyafo’rprifbleidiaugwleidyddolyn y dalaithwedicefnogi’rgalwistreicio”.
 • “Bydddynion y FyddinGweithredu’nGyflym, sy’narbenigomewnrheoliterfysgoeddyncaeleudefnyddiomewnsawllleddyddIau, meddai HT Sangliana ,Comisiynydd yr Heddluyn Bangalore”
prosiect swajal prosiect adnawdd d r cynaliadwy
ProsiectSwajal – prosiectadnawdddŵrcynaliadwy
 • Mae ProsiectSwajal, yn Uttar Pradesh, sy’ncaeleiariannuganFanc y Byd, ynbrosiectamgylcheddolargyferdatblygucyflenwaddŵr a charthionmewnardalwledig ac sy’namcanu at wneudgwahaniaethifywydaucymunedautlawd Uttar Pradesh.
 • Mae’ndarparumynediadiddŵr a chyfleusterauiechydaethargyferpentrefiyn y rhanbarthaubryniog a Bundelkhand.
 • Fe gynyddoddsafonaubywynardaloeddgwledig India drwyarbedamser a chyfleoeddincwmiferched; a gwellymwybyddiaeth o iechyd, hylendid a rhyweddibawb.
sut y mae r pentrefwyr yn cyfranogi
Mae cynaliadwyedd y cyflenwaddŵra’r system iechydaethyndibynnuargyfraniad y pentrefiymmhobagweddo’r broses ddatblygu, yncynnwyscynllunio ac adeiladu’r system, ynogystalâ’igweithredua’ichynnalynfeunyddiol.Sut y mae’rpentrefwyryncyfranogi?
 • Mae’rgydran o rannu cost y prosiectyndisgwylfod y pentrefwyryncariobaich 10% o’radeiladu a 100% o ‘r costaurhedeg a chynnal, ac ynystyriedfodcefnogaeth lawn y cymunedau’nhanfodol at lwyddiant y prosiect.
ffeil ffeithiau r prosiect
Ffeilffeithiau’rprosiect
 • Cyfanswmnifer y pentrefi : 26
 • Cyfanswmpoblogaeth : 33,846
 • Cyfanswmnifer y tyeidiau: 6,507
 • Cynllunpibellaudŵr: gweithredwydmewn 3 pentref
 • Cyfanswmnifer y pympiaullawnewydd a osodwyd81
 • Cyfanswmnifer y pympiaullaw a gafoddeuhatgyweirio45
 • Cyfanswm y nifer o doiledau a adeiladwyd 425
 • Cyfanswm y nifer o byllau compost a ffurfiwyd 14  
cynllun gweithredu ganga ar gyfer glanhau afon ganga
`NidywCynllunGweithreduGangayndwynunrhywffrwyth'

GaneinGohebydd Staff arbapurnewyddHindw:

“DELHI NEWYDD, AWST. 27 2004 .Er y buddsoddimawrtuag at lanhauafonGangamaelefelaullygreddmorddychrynllydago’rblaen.”

CynllunGweithreduGangaargyferglanhauAfonGanga
pam yr oedd cynllun gweithredu ganga a gafodd ei lansio yn 1986 mor anghynaliadwy
Pam yr oeddCynllunGweithreduGanga a gafoddeilansioyn 1986 moranghynaliadwy?
 • 1. Bu cynnyddmewnllygreddersadeiladugweithfeyddtrincarthionyn Varanasi, o ganlyniadigyflenwadpŵergwael, peirianyddiaethddiffygiol a phroblemaucynnal a chadw.
 • 2. Ynôl yr amgylcheddwyr, achosirtua 90 y cant o’rllygreddyn yr afongangarthion a gynhyrchirtranafedrirrhoi’rbaiond am 5 i 6 y cant arymdrochi a gweithgareddaueraill. “Tramae’rffynonellaullygredd go iawn–carthion-yndalilifoimewni’rafon...
slide22
3. YnKanpur, canolbwyntdiwydiannol Uttar Pradesh, maetanerdaiynllygruafonGangaynrheolaiddgydachrôm, ac etomae’rgweithfeyddtrincrôm a sefydlwydgan y Llywodraethynaroshebeudefnyddio.

4. Cynhyrchir 250 miliwnlitr o garthionyn Allahabad bob dydd, ondnidoesgan y ddinasalluidrin dim mwyna 100 miliwnlitrcyni’rcarthiongollii’rafon

cynaeafu d r glaw
Cynaeafudŵrglaw
 • Cynaeafudŵrglawyw’r broses o gasglu, hidlo a storiodŵr o bennau’rtoeau, o fannauwedieupalmentu a hebeupalmentuargyfercaeldŵri’wddefnyddioisawlpwrpas.
 • Gellirhefydyfed y dŵr a gafoddeigynaeafuarôliddogaeleidrin. Gellirdefnyddio’rdŵrsy’nweddillarôliddogaeleiddefnyddioargyferadlenwidyfr-haenaudŵrdaear.
pentref balisana dosbarth patan gujarat prosiect cynaeafu d r glaw
PentrefBalisana , DosbarthPatan, Gujarat- Prosiectcynaeafudŵrglaw
 • Mae’rcnydausy’ncaeltyfuynllwythogganfymrynnau o fflworid. Arhyn o bryd, maebronpawbo’rpentrefwyr o ganoloedcynnariganoloedyndioddef o fflwrosisneu o afiechydoneraillcysylltiedig â fflworid. Chweblyneddynôl, dechreuodd y pentrefwyrymgyrchgymunedoliddatrys yr argyfwng, gydachymorthgan UTTHAN, corffanllywodraetholynAhmedabad. Dechreuodd y pentrefwyrgliriocamlas 3.05 metr (m) o hyd a thrwyddoroedd y dŵrglawyncaeleiddargyfeirioidanc 300 mlwyddoed.
slide25
Maentyngobeithiodatrys y broblemhondrwyadlenwi’rlefeltrwythiaddŵrdaeargydadŵrglaw. Mae’rpentrefwyrwediesblygucyfreithiauargyfergwarchod yr adnoddmegis, nifyddffynhonnautiwbnewyddyncaeleutyrchu a bydd y dŵr a ddawo’rffynnonyncaeleiddefnyddio’ngyntafargyferdibenionyfed ac ynagellireiddefnyddioargyferdyfrhau.
prosiect yamuna delhi newydd
Prosiect Yamuna, Delhi Newydd
 • Mae’nbrosiect 15 miliwn Rs argyfergostwng y lefelau o lygreddynafon Yamuna drwydrapiollygrwyryn y prifdraeniaucarthion.
 • Gyda’r nod mai dim onddŵrglâno’rddinasgyfansy’nllifoimewni’rafon.
problemau
OndyngNgorffennaf 2009 dywedodd y llywodraethnadoeddansawdddŵrafon Yamuna wedidangos y “gwelliant a ddymunid”.

Roeddhynoherwydd y bwlchmawroeddrhwng y galw am drincarthion a chaelgafaelarfoddo’utrinynogystal â phrinderdŵrcroywyn yr afon.

Problemau ?
diolch i r canlynol am y delweddau
Diolchi’rcanlynol am y delweddau
 • www.flickr.com
 • www.uttranchaltourism.blogsplot.com
 • www.hps.scot.nhs.uk