irvint rajono vietos veiklos grup n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ. PROJEKTO „ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA“ ĮGYVENDINIM AS. Strategijos įgyvendinimo etapai (I).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ' - gannon-potter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
irvint rajono vietos veiklos grup

ŠIRVINTŲ RAJONOVIETOS VEIKLOS GRUPĖ

PROJEKTO„ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA“ ĮGYVENDINIMAS

strategijos gyvendinimo etapai i
Strategijos įgyvendinimo etapai (I)
 • Parengiamasis etapas buvo skirtas suformuoti VVG administraciją, parengti dokumentų projektus vietos projektų paraiškoms teikti (Bendrąsias ir Specialiąsiais taisykles), pateikti jas derinti su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM.
strategijos gyvendinimo etapai ii
Strategijos įgyvendinimo etapai (II)
 • Vietos projektų rengimo, atrankos, įgyvendinimo, priežiūros organizavimas –numatoma skelbti tris kvietimus teikti vietos projektų paraiškas. VVG surinks vietos projektų paraiškas, organizuos jų vertinimą ir priims sprendimus dėl paramos skyrimo projektui. Su vietos projektų vykdytojais bus pasirašomos projektų vykdymo sutartys. VVG rinks vietos projektų įgyvendinimo ataskaitas, mokėjimo prašymus bei atliks jų administracinės atitikties tikrinimą. VVG kartu su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM atliks vietos projektų patikras vietoje.
i pirmas strategijos prioritetas patrauklios gyventi kaimo aplinkos darni pl tra
(I) PIRMAS STRATEGIJOS PRIORITETAS – Patrauklios gyventi kaimo aplinkos darni plėtra.
 • Vietos plėtros strategijoje numatoma skirti 74,22 proc. vietos projektams įgyvendinti skirtų lėšų.
 • Didžiausia paramos suma nustatoma vietos plėtros strategijoje.
 • Minimali projekto vertė - 25 000 Lt.
i pirmas strategijos prioritetas
(I) PIRMAS STRATEGIJOS PRIORITETAS

1.1. priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra.

Remiamos veiklos sritys:

1.1.1. – Viešosios aplinkos tvarkymas ir kūrimas;

1.1.2. – Patalpų įrengimas bendruomenės poreikiams;

1.1.3. – Amatų atgaivinimas ir plėtra;

1.1.4. – Geriamojo vandens tiekimo, gerinimo, geležies šalinimo sistemų atnaujinimas, įrengimas.

ii antras strategijos prioritetas kaimo gyventoj socialini ekonomini iniciatyv skatinimas
(II) ANTRAS STRATEGIJOS PRIORITETASKaimo gyventojų socialinių ekonominių iniciatyvų skatinimas

2.1. Priemonė. Kaimo gyventojų socialinio aktyvumo skatinimas.

2.2. Priemonė. Kaimo gyventojų verslumo ir ekonominio aktyvumo didinimas.

 • Vietos plėtros strategijoje numatoma skirti 25,78 proc. vietos projektams įgyvendinti skirtų lėšų.
ii antras strategijos prioritetas
(II) ANTRAS STRATEGIJOS PRIORITETAS
 • Remiamos veiklos sritys:
 • Kaimo gyventojų iniciatyvų rėmimas.

2. Kaimo gyventojų interesus atstovaujančių organizacijų plėtra.

3. Ekonominę kaimo gyventojų veiklą skatinančių žinių ir įgūdžių gerinimas.

 • Didžiausia paramos suma nustatoma vietos plėtros strategijoje.
 • Minimali projekto vertė - 25 000 Lt.
na as nat ra 1
ĮNAŠAS NATŪRA (1)
 • Įnašas natūra – nuo 10 iki 20 proc.
 • Pareiškėjo / parnerio (juridinio asmens) įnašas natūra – savanorišku darbu ir (arba) nekilnojamuoju turtu;
 • įnašo vertė (Lt) nustatoma vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis arba nepriklausomo eksperto, atlikusio nekilnojamojo turto vertinimą, išvada;
 • projekto partneris – fizinis asmuo, prie projekto įgyvendinimo gali prisidėti tik finansiniu įnašu.
na as nat ra 2
ĮNAŠAS NATŪRA (2)
 • Įnašas natūra, kai remontuojama (atnaujinama) dalis pastato
 • Tinkamu įnašu bus užskaitoma tik ta pastato dalis, į kuria investuojama projekto įgyvendinimo metu ir ta dalis žemės, kuri proporcingai paskaičiavus atitinka naudojamų patalpų plotą (Pro rata principas).
slide12

ĮNAŠAS NATŪRA (3)

Bendruomenės patalpos - 30 m2

Pastato plotas - 80 m2

Įnašas natūra gali sudaryti 30 m2 pastato dalis ir 3,75 arų žemės po pastatu.

Sklypas - 10 arų

12

tinkami vietos projekt parai k teik jai
Tinkami vietos projektų paraiškų teikėjai
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje įregistruotos kaimo bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos ir kiti kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys, savivaldybė ir jos institucijos
tinkamos finansuoti i laidos
Tinkamos finansuoti išlaidos
 • Tinkamos finansuoti vietos projektų, teikiamų strategijos vykdytojui pagal priemonę, kurią reglamentuoja KPP

išlaidos apibrėžtos Širvintų VVG Specialiųjų taisyklių pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal

I prioriteto “Kaimo atnaujinimas ir plėtra” priemonę,

XI skyriuje.

 • Tinkamos finansuoti vietos projektų, teikiamų strategijos vykdytojui pagal priemones, kurias reglamentuoja strategija, tačiau nereglamentuoja KPP, išlaidos apibrėžtos Širvintų VVG Specialiųjų taisyklių VII skyriuje.
tinkam finansuoti i laid kategorijos
Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

1.1. priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra.

 • vietos projektui įgyvendinti būtinų statinių statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto darbų ir paslaugų pirkimo;
 • naujų statybinių ir kitų medžiagų įsigijimo išlaidos, jei statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas atliekamas ūkio būdu;
 • Naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimas;
 • Įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos, jei statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas;
 • Daugiamečių augalų įsigijimas;
tinkam finansuoti i laid kategorijos1
Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos
 • bendrosios išlaidos (atlyginimas inžinieriams, architektams, konsultantams ir ekspertams, konsultuojantiems techniniais, technologiniais, ekonominiais ir organizaciniais vietos projekto rengimo ir įgyvendinimo klausimais, kai tokios paslaugos nėra tęstinė ar periodinė veikla, susijusi su pareiškėjo įprastine veikla ir išlaidomis, taip pat statinio projekto rengimo (įskaitant ekspertizę, statinio statybos sklypo inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų inžinerinių, geodezinių, topografinių tyrinėjimų dokumentų) išlaidos, investicinio projekto parengimo ir konsultavimo projekto įgyvendinimo išlaidos, projekto techninio tyrimo, patentų ir licencijų, statybos leidimo įsigijimo išlaidos, intelektinė veikla. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali sudaryti iki 15 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Ne daugiau kaip 10 proc. tinkamų finansuoti vietos projektui išlaidų gali būti skirta verslo planui, veiklos aprašui parengti ir konsultuoti vietos projekto įgyvendinimo klausimais.

Tačiau, jei parama vietos projektui neskiriama arba išlaidos patirtos nesilaikant Bendrųjų taisyklių pareiškėjams XIII skyriuje numatytų pirkimo procedūrų, išlaidos nefinansuojamos;

 • informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo išlaidos.
tinkam finansuoti i laid kategorijos i
Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos (I)

Pagal 2.1. ir 2.2. strategijos priemones:

 • Naujos įrangos, įrenginių, įrankių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su vietos projekto įgyvendinimu, įsigijimo;
 • įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos, jei statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas atliekamas naudojant statytojo darbo jėgą;
 • darbų ir paslaugų pirkimo;
 • statybinių ir kitų medžiagų įsigijimo;
 • informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu vietos projektu, pirkimo;
 • susijusios su paramos vietos projektui įgyvendinti lėšomis įgyto ilgalaiko turto draudimo paslaugų išlaidos strategijos įgyvendinimo laikotarpiu;
 • Bendrosios išlaidos.
pirkimo proced ros
Pirkimo procedūros
 • Vietos projektų vykdytojai, kurie yra perkančiosios organizacijos, prekes, paslaugas ar darbus, kuriems įsigyti suteikiama parama, turi įsigyti laikydamiesi LR viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nuostatų.
 • Vietos projektų išlaidos, kurios bus patirtos pagal prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartis, sudarytas nesilaikant Širvintų r.VVG Bendrųjų taisyklių XIII skyriuje nurodytų reikalavimų, bus netinkamomis finansuoti.
avanso vietos projektams gyvendinti dydis
Avanso vietos projektams įgyvendinti dydis
 • Avanso dydis vietos projekto vykdytojui negali būti didesnis nei 40 proc. lėšų vietos projektui įgyvendinti sumos (pagal priemonę, kurią reglamentuoja KPP - 1.1. priemonė.)
 • Avanso dydis vietos projekto vykdytojui negali būti didesnis nei 20 proc. paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti sumos (pagal 2.1. ir 2.2. priemones, kurias reglamentuoja Strategija, bet nereglamentuoja KPP)
vietos projektams reikalingi dokumentai 1
Vietos projektams reikalingi dokumentai (1)
 • Veiklos aprašas
 • Pareiškėjo registravimo pažymėjimas
 • Pareiškėjo steigimo dokumentai (įstatai)
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos pažyma apie pareiškėjo atsiskaitymą su LR valstybės biudžetu.
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažyma apie pareiškėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu.
vietos projektams reikalingi dokumentai 2
Vietos projektams reikalingi dokumentai (2)
 • Pareiškėjo finansinės atskaitomybės dokumentai už praėjusius ir ataskaitinius finansinius metus
 • Prekių, darbų ar paslaugų teikėjų komerciniai pasiūlymai arba kiti dokumentai, pagrindžiantys numatytų išlaidų vertę.
vietos projektams reikalingi dokumentai 3
Vietos projektams reikalingi dokumentai (3)
 • Pareiškėjo nekilnojamojo turto, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, nuosavybės arba kitais pagrindais valdomo nekilnojamojo turto teisėtumą įrodančius dokumentus:
 • jeigu nekilnojamąjį turtą, į kurį planuojama investuoti vietos projekto įgyvendinimo metu, pareiškėjas valdo nuosavybės teise, pateikiama VĮ Registro centro išduota pažyma, patvirtinanti nekilnojamojo turto valdymo nuosavybės teise faktą.
vietos projektams reikalingi dokumentai 4
Vietos projektams reikalingi dokumentai (4)
 • jeigu nekilnojamąjį turtą, į kurį planuojama investuoti, pareiškėjas valdo, naudojasi juo nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, pateikiama: rašytinės nuomos, panaudos ar kitos sutarties kopija (tokio pobūdžio sutartis gali būti sudaryta tik su juridiniu asmeniu, osutarties galiojimo terminas turi būti ne mažesnis kaip 5 metai – kaimo bendruomenių ir savivaldybių teikiamų vietos projektų atveju, arba 10 metų – kitų juridinių asmenų teikiamų vietos projektų atveju (pradedama skaičiuoti nuo planuojamos vietos projekto įgyvendinimo pabaigos), VĮ Registro centro išduota pažyma apie nuomos, panaudos ar kitos sutarties registravimą nekilnojamojo turto registre, ir asmens, kuriam nekilnojamasis turtas priklauso nuosavybės teise, sutikimas, kad būtų atliekami su nekilnojamuoju turtu susiję ir vietos projekte numatyti darbai.
vietos projektams reikalingi dokumentai 5
Vietos projektams reikalingi dokumentai (5)
 • jeigu pareiškėjas arba partneris – viešasis juridinis asmuo – nekilnojamąjį turtą – valstybinę žemę, į kurią planuojama investuoti, valdo patikėjimo teise, ši teisė jam turi būti suteikta ne trumpesniam nei 5 metų laikotarpiui, pradedant skaičiuoti nuo numatomos vietos projekto įgyvendinimo pabaigos, o patikėjimo teise valdomo turto vertė turi būti nustatoma vadovaujantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis arba nepriklausomo eksperto, atlikusio nekilnojamojo turto vertinimą, išvada.
vietos projektams reikalingi dokumentai 6
Vietos projektams reikalingi dokumentai (6)
 • savivaldybės administracijos raštą dėl vietos projekto suderinimo su savivaldybės, plėtros strategija;
 • įgyvendinant vietos projektus, susijusius su kultūros paveldo atgaivinimu ir pritaikymu, reikalingi teisės aktų nustatyta tvarka išduoti leidimai ir kiti dokumentai.
slide26

Daugiau informacijos apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą galite rasti tinklalapiuose:www.zum.lt, www.nma.lt !Iškilus klausimams ar neaiškumams prašome kreiptis į:

Astą Velčkienę tel. 53 334, 8 609 93838

Vitą Janavičienę tel. 53 251, 8 684 58409,

el.p. sirvintuvvg@gmail.com