Download
kdv uygulama tebl n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KDV UYGULAMA TEBLİĞİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KDV UYGULAMA TEBLİĞİ

KDV UYGULAMA TEBLİĞİ

298 Views Download Presentation
Download Presentation

KDV UYGULAMA TEBLİĞİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KDV UYGULAMA TEBLİĞİ R.G. İlan Tarihi : 26.04.2014 Sayı: 28983

 2. IV KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR • Tebliğin bu bölümü 5 ana başlıkta toplanmıştır. • A-İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE • DAYANAK İŞLEM VE BELGELER • B-İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ • (İTUS) • C-HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ(HİS) • D-DİĞER HUSUSLAR • E-ÖZEL ESASLAR

 3. A. İADE TUTARININ HESABI ve İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER • A. İADE TUTARININ HESABI ve İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER • Bu tebliğ kapsamına giren işlemler nedeniyle KDV iadesi talep edilebilecek tutar, iadeye ilişkin işlem ve belgeler, mahsuben ve nakten iade bu bölümde yer alan açıklamalar dikkate alınarak iade hakkı doğuran her bir işlem bakımından tebliğin ilgili bölümlerindeki düzenlemelere göre hesaplanarak yerine getirilir. Bu bölüm 7 ana başlık altında düzenlenmiştir. • Ancak, özel esaslara tabii mükelleflerin iade talepleri tebliğin IV/E bölümünde belirlenen yeniden düzenlenmiş esaslara göre sonuçlandırılır. • 1-İadesi Talep Edilecek KDV; • Kanunda ve tebliğde aksi belirtilmediği sürece, iadesi gereken KDV’nin hesabında, iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren ve indirilemeyen KDV tutarları esas alınır, denilmektedir. KDV iadesi öngörüldüğü iade taleplerinde , bundan sonra gelen bölümlerde açıklandığı şekilde hesaplama yapılır, Denilmektedir.

 4. A. İADE TUTARININ HESABI ve İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER • 1-Kapsam bölümünde, İade edilebilir KDV nin indirimle giderilemiyen bir miktarın kalması halinde hesaplanacağı belirtilmiş olup, Bir vergilendirme döneminde iade konusu yapılabilir KDV(azami iade edilebilir vergi),kural olarak o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin (%18) ‘i (genel KDV oranı) olarak hesaplanan miktardan fazla olamayacağı vurgulanmıştır. • Aşan kısmın iadesinin münhasıran Vergi İnceleme Raporu sonucuna yerine getirileceği belirtilmiştir. • Bu bölümde Mükellefin iade hakkından vazgeçmesi ve indirim yolunu tercih ettiğini bir dilekçe ile belirtmesi halinde yüklenilen KDV nin indirilecek KDV hesabına dahil edileceği belirtilmiştir. Bunun yapılması için müracaat esnasında düzeltmenin henüz daha yapılmamış olması gerekmektedir.

 5. A. İADE TUTARININ HESABI ve İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER • 2-İşlemin Bünyesine giren Verginin hesabına dahil edilebilecek unsurlar; • Tebliğde İade hakkı doğuran işlemle ilgili talep edilecek KDV tutarının, • a)İade hakkı doğuran işlemin doğrudan girdisini oluşturan mal ve hizmetler, • b)İade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin telefon, kırtasiye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektrik, su, büro malzemeleri, muhasebe, reklam, temizlik malzemeleri, kira vb. genel imal ve genel idare giderlerinden iade hakkı doğuran işleme isabet eden kısım, • c)İade hakkı doğuran işlemlerde kullanılan ATİK ‘in alımı, • nedeniyle yüklenilen KDV ‘den oluşacağı belirtilmiştir.İade hakkı doğuran işlemle ilgisi bulunmayan giderlere ait KDV nin yüklenilen KDV hesabına dahil edilmeyeceği belirtilmiştir. • Hesaplamada öncelikle işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV dikkate alınacak. Daha sonra İşlemin bünyesine giren ve ilgili döneme ait olan genel imal ve genel yönetim giderlerinden pay verilecektir. Bu şekilde hesaplanan tutar, azami iade edilebilecek tutarı aşmıyorsa Atik lerden pay verilebilecektir.

 6. A. İADE TUTARININ HESABI ve İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER • 3-Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde iade uygulaması; • Atiklerden pay verilebilmesi için, ATİK lerin iade hakkı doğuran işlemlerde kullanılması gerekmektedir. ATİK lerden pay verildiği durumda, bir vergilendirme döneminde iade yapılabilir KDV(azami iade edilebilir vergi) O dönemdeki iade hakkı doğuran işlemin %18(genel KDV oranı) inden fazla olamaz. • İhraç kayıtlı malı teslim alan ihracatçı firma, ihraç bedeli ile ihraç kayıtlı malın bedeli arasındaki farka isabet eden KDV yi iade alabilir. Bu durumda genel idare giderlerinden ve ATİK lerden hesaplanan KDV yi iade talep edebilir. Ancak hiçbir şekilde ihraç bedeline isabet eden genel KDV oranını aşan tutarda iade alamaz. • 4-YMM KDV iadesi Tasdik raporu hazırlanması hizmetine Ait KDV; • YMM KDV iadesi tasdik raporları nedeniyle indirim hesaplarına alınan KDV indirim hesaplarına dahil edildiği dönemde veya sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade hesabında dikkate alınabilir.

 7. A. İADE TUTARININ HESABI ve İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER • 5-DİİB Sahibi Mükelleflerin İhraç Kaydıyla Tesliminde iade edilecek KDV; • DİİB sahibi mükellefler, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettikleri malzemeleri kullanarak ürettikleri malları Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı teslime konu edebilirler. • DİİB kapsamında KDV ödemeksizin satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz. • Eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle KDV ödeyerek satın aldığı girdileri kullanarak vücuda getirdiği ürünü ihraç eden ve bunun karşılığında da DİİB kapsamında KDV ödemeyerek söz konusu girdi veya eşdeğer eşyasını temin etme hakkı kazanan mükellefin KDV ödeyerek satın aldığı girdilere ilişkin KDV’yi,başlangıçta iade olarak talep etmesi mümkün değildir. İade edilecek KDV’nin hesabı, eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle DİİB kapsamında KDV ödemeksizin girdi temininden sonra yapılır. Bu durumda iade edilecek KDV, ihracata genel vergi oranı uygulamak suretiyle bulunacak tutardan, DİİB kapsamında girdi temininde ödemediği KDV tutarının düşülmesi suretiyle bulunan tutarı aşamaz.

 8. A. İADE TUTARININ HESABI ve İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER • Örnek: Mükellef (B, 100.000 TL tutarındaki kumaşı DİİB kapsamında KDV ödemeksizin (A)’dan satın almış ve imal ettiği gömlekleri 200.000 TL’ye (C)’ye ihraç kayıtlı teslim etmiş, (C) de söz konusu gömlekleri süresi içinde 210.000 TL bedel mukabili ihraç etmiştir. • -Kumaş ve gömlek teslimleri (% 8) oranında KDV’ye tabidir. • - Mükellef (A)’nın indirilecek KDV toplamı fazla olduğundan, 100.000 TL üzerinden hesapladığı 8.000 TL KDV’yi tecil edememiştir. Bu durumda Mükellef (A)’nın 3065 sayılı Kanunun (11/1-c)ve geçici 17 maddeleri uyarınca iade alabileceği KDV tutarı 8.000 TL’dir. Mükellef (A)’nın söz konusu kumaşı üretmek için yüklendiği KDV’nin 12.000 TL olması durumunda, 8.000 TL’sini ihraç kayıtlı teslim nedeniyle, 4.000 TL’sini de indirimli orana tabi teslim nedeniyle, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade usul ve esasları çerçevesinde talep etmesi gerekir. • - (B)’nin de DİİB kapsamında satın aldığı kumaşlardan ürettiği gömlekleri 200.000 TL bedelle ihraç kayıtlı tesliminde hesapladığı ancak tahsil etmediği 16.000 TL KDV’nin tamamının indirilecek KDV tutarının yüksek olması nedeniyle tecil edilemediğini varsayalım. Bu durumda (B)’nin 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi uyarınca iade alabileceği KDV tutarı (16.000 TL – 8.000 TL=) 8.000 TL olacaktır. (B)’nin de söz konusu gömlekleri üretmek için yüklendiği KDV tutarının 10.000 TL olduğunu varsayarsak, 8.000 TL KDV’yi ihraç kayıtlı teslim nedeniyle, 2.000 TL KDV’yi ise indirimli orana tabi teslim nedeniyle, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade usul ve esasları çerçevesinde talep edebilecektir. • -(C) ise 210.000 TL ile 200.000 TL arasındaki fark olan 10.000 TL’nin (% 18)’ini aşmamak üzere, söz konusu ihracat nedeniyle yüklendiği KDV’yi iade alabilecektir.

 9. A. İADE TUTARININ HESABI ve İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER • 2-Vergi İnceleme Raporu ve Teminat Mektubu aranmaksızın İade • Bu bölüm; 1-Mahsup Yoluyla İade, 1-Mahsup Edilecek Borçlar, 2-Mahsuben İade Talebi, 2-Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi .

 10. A. İADE TUTARININ HESABI ve İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER 3-Maliye Bakanlığınca Belirlenen Sınırı Aşmayan İadeler 4-YMM KDV İadesi Raporuna Dayanan Nakden İadeler 5-Teminat Karşılığı İadeler Bu kısım; 1.Genel açıklamalar, 2.Teminat Türleri, 3.Teminat Miktarları,

 11. A. İADE TUTARININ HESABI ve İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER • 4.Teminat Mektuplarının İadesi, • 5.Teminat Mektuplarının Teyitleri, • olmak üzere 5 kısımdan oluşmuştur. • 6- Vergi İnceleme Raporu ile İade, • 7- İade Talebinde Aranan Belgeler • Bu bölüm, • 1. İade Talep Dilekçesi, • 2. İade hakkı Doğuran İşlemin Beyan Edildiği • Döneme Ait İndirilecek KDV Listesi, • 3. İade Hakkı Doğuran İşleme Ait Yüklenilen Listesi, • 4. İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu, • 5. Satış Faturaları Listesi, • olmak üzere 5 kısımdan oluşmuştur.

 12. 2.1.Mahsup Yolu İle İade • KDV iade alacağı mükellefin kendisinin yada ortaklık payı ile orantılı olarak adi,kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların aşağıda belirtilen borçlara mahsuben iadesi de alınabilir

 13. 2.1.1 Mahsup Edilebilecek Borçlar • İade alacakları mükellefin kendisinin yada ortaklık payı ile orantılı olarak adi,kollektif ve adi komantid(komandit şirketlerde komandite ortağın) şirketlerde devlete ait olup vergi dairelerince takip edilen tüm borçlarına mahsuben iadesi talep edilebilir • İthalat sırasında uygulanan vergilere • SGK Prim borçlarına Mahsuben iadesi talep edilebilir.

 14. 2.1.2. Mahsuben İade Talebi • Mahsuben iade talebinde bulunan mükelleflerin mahsup için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz ve tam olarak vermesi halinde ilgili dönem için KDVira sisteminden kontrol raporu oluşturulur. Kontrol raporunda belirtilen eksiklerin 30 gün içerisinde tamamlanması halinde, mahsup dilekçesinin verildiği tarih itibari ile mahsup talepleri yerine getirilir ve gecikme zammı uygulanmaz. • Mahsuben iade taleplerinde , iade hakkı doğuran işlemin tevsikinde kullanılan Gümrük Beyannamesi, Serbest Bölge İşlem Formu, Özel fatura nüshası v.b belgelerin teyidinin alınmış olması gereklidir.

 15. 2.Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi • İade alacağının üçüncü kişilere nakden veya mahsuben ödenmesinin talep edilmesi halinde de nakden iadeye ilişkin düzenlemeler uygulanır. Mahsup sonrası alacağın, üçüncü kişilere nakden iadesinin talep edilmesi halinde, alacağın üçüncü kişilere ödenmesine ilişkin talep, alacağın açık bir şekilde kime temlik edildiğini içeren, noter tarafından onaylanmış/düzenlenmiş alacağın temliki sözleşmesine dayanarak yapılır. • Mahsup sonrası alacağın, borçlarına mahsup yapılabilecekler dışındakilerin borçlarına mahsubunun talep edilmesi halinde, iade hakkı sahibi mükellefe nakden iadeye ilişkin usul ve esaslar uygulanır. Bu durumda da önceki paragrafta belirtilen alacağın temliki sözleşmesi aranır.

 16. 3. Maliye Bakanlığınca Belirlenen Sınırı Aşmayan Nakden İadeler • İade hakkı doğuran işlemler bakımından belirlenen sınırın altında kalan iade talepleri, Vergi inceleme raporu, Y.M.M. Tasdik raporu, teminat aranmadan yerine getirilir. • İadenin yapılabilmesi için KDVİRA sistemi tarafından oluşturulun kontrol raporundaki olumsuzlukların giderilmesi ve teyidi beklenen belgelerin doğruluğunun sağlanmış olması gerekmektedir.

 17. 4-YMM KDV İadesi Raporuna Dayanan Nakden İadeler • İade hakkı doğuran işlemler bakımından mükelleflerin belirlenen sınırı aşan miktarları nakden alabilmesi için, Vergi inceleme raporu, Y.M.M Tasdik raporu yada teminat ile iadelerini nakden alabilirler. • YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin, teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili YMM raporunu ibraz etmemesi halinde, söz konusu teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür. • Bu süre içinde rapor ibraz edemeyecek olanların mazeretleriyle birlikte başvurmaları halinde, gerekli değerlendirme yapılarak mazeretleri haklı nedenlere dayananlara, 213 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca vergi dairesince altı ay ek süre verilebilir.

 18. 5-Teminat Karşılığı İadeler5.1 Genel Açıklamalar • Teminat karşılığı iadelerini almak isteyen mükelleflerin KDVİRA sisteminde üretilen kontrol raporunun üretilmesi ve yapılması gereken teyitlerin (örneğin teminat mektubu, gümrük beyannameleri) yapılmasından sonra 10 gün içerisinde iade yerine getirilir.

 19. 5.2 Teminat Türleri • Teminat olarak 6183 sayılı kanunun 10. maddesinde yer alan iktisadi kıymetler, • Bankacılık kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren Banka ve Finans kurumlarınca düzenlenen kesin ve süresiz teminat mektupları

 20. 5.3 Teminat Miktarları • Talep edilen iade miktarının belirlenen sınırı aşan kısmı için teminat mektubu verilir.

 21. 5.4 Teminat Mektuplarının İadesi • Teminat mektupları, vergi inceleme raporu yada Y.M.M. Tasdik raporu sonucuna göre iade edilir. • Vergi dairesi mektupların uygun bir yerine gerekli şerhleri düşüp, mühür ve imzadan sonra teminat mektuplarını iade eder. Bankalar bu şerhe istinaden vergi dairesinden teyit almaksızın işlem yapabilirler.

 22. 5.5 Teminat Mektuplarının Teyitleri • Teminat Mektuplarının teyidi yapılmadan ödeme yapılmaz. Teyit bankaların elektronik ortamda Maliye Bakanlığının veri ambarına ulaştırılan bilgilerden sağlanır. Ulaşmayan bilgilerin teyidi banka şubesinden direk yapılır.

 23. 6. Vergi İnceleme Raporu ile İade • Mükelleflerin teminat göstermemesinde, iadelerini vergi inceleme raporu ile almak istemelerinde, Teminat çözüm raporunun Y.M.M tarafından ibraz edilemeyeceğinin belirtilmesi üzerine, yada tebliğde vergi inceleme raporu sonucu alınması belirtilen iadelerinin talebinde, vergi inceleme raporu sonucuna göre mükellefler iadelerini alabilirler.

 24. 7. İade Talebinde Aranan Belgeler • Mükelleflerin İade talebindeki ortak mahiyette olan belgeleri elektronik ortamda yüklemeleri ve İnternet vergi dairesi alındılarının iade talep dilekçesi ekinde vermeleri halinde ayrıca belgelerin kağıt ortamında verilmesine gerek yoktur. • 11-1c ve Geçici 17. Madde kapsamında tecil edilen verginin terkini için İndirilecek KDV listesinin ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

 25. 7.1 İade Talep Dilekçesi • İade talep dilekçeleri 429. no’lu VUK genel tebliği ekinde yer alan standart iade talep dilekçesi yapılır. • İnternet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen belgelerin kağıt ortamında vergi dairesine verilmesine gerek bulunmamakta olup, bu belgelerin Y.M.M. Tasdik raporlarına eklenme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 26. 7.2 İade Hakkı Doğuran İşlemlerin Beyan edildiği Döneme ait İndirilecek KDV Listesi • Aynı dönemde birden fazla iade hakkı doğuran işlem türünden kaynaklanan iade taleplerinde İndirilecek KDV listesinin bir kez verilmesi yeterlidir. • Gümrük Beyannameli mal ihracında DTSŞ ve SDTSŞ ihracatına aracılık ettiği şirketlerinde İndirilecek KDV listesini verirler. • İndirilecek KDV listesinde yer alan belgelerin tamamının belge bazında elektronik ortama aktarmaları gerekmektedir.(Perakende satış fişleri, yazar kasa fişleri).Fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi ayrı ayrı kayedilir.

 27. 7.3 İade Hakkı Doğuran İşleme Ait Yüklenilen KDV listesi • KDV iadelerinde aranan ve elektronik ortamda sistem üzerinden gönderilmesi gereken "Yüklenilen KDV Listesi"nin doldurulmasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilir: • a) Perakende satış fişi veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi kabul edildiği harcamalara ait KDV tutarlarının indirimi mümkün olduğundan, söz konusu belgeler, yüklenilen KDV listesine dâhil edilebilir. Bu belgelerin gider belgesi olarak kabul edilmediği harcamalara ait KDV ise indirim konusu yapılamayacağından listeye de alınmaz. • b) Bu listeye, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belge ayrı ayrı kaydedilir. • c) Aynı mükelleften yapılan alımlar bu listeye belge bazında ayrı ayrı girilir. • ç)İşlemin bünyesine doğrudan giren KDV tutarları ile işlemle ilgili olmak kaydıyla genel giderler ve ATİK nedeniyle yüklenilen vergilerden işleme isabet eden KDV tutarı yüklenilen KDV listesinde ayrıca yer alır.

 28. 7.4. İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu, iade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesinden hareketle iadesi talep edilen KDV tutarını gösteren özet tablodur. Tabloda, doğrudan girdiler nedeniyle yüklenilen KDV, genel yönetim giderleri ve ATİK nedeniyle yüklenilen KDV’den işleme verilen pay yer alacaktır. (EK: 19)

 29. EK-19

 30. 7.5. Satış Faturaları Listesi • Satış faturaları listesi, iade hakkı doğuran işlemlere ait satış faturası, serbest meslek makbuzu ve benzeri belgelere ilişkin bilgileri ihtiva eden listedir.

 31. B.İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS) • KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV.B. Bölümünde belirtilen genel ve özel şartların sağlanması halinde mükelleflere İTUS Sertifikası verileceği belirtilmektedir.

 32. İTUS Genel Şartlar İTUS Sertifikası alabilmek için gerekli olan genel şartlar • Vergi mükellefiyetinin bulunması • Mücbir sebepler dışında Defter Belge imtina etmemiş olması • Gelir,Kurumlar,Geçici,Stopaj,Ötv,Kdv(Tevkifat Hariç) beyanname verme ödevini vergi türü bakımından 2 den fazla aksatmamış olmak • S.M.Y.B düzenleme ve kullanma raporu-tespiti bulunmamış olması bulunmuş ise genel esaslara dönülmüş olması • Cari takvim yılı dahil son iki yıla ait tam tasdik sözleşmesi olması • Özel Esaslara tabi bir durumun bulunmaması • Vergi borcunun bulunmaması (Tecil edilen vergiler hariç) • Sertifika başvuru tarihinden önceki birbirini izleyen beş vergilendirme dönemi için olumlu Y.M.M./Vergi inceleme raporunun bulunması • Mükelleflerin İTUS ile iadesini talep ettiği dönem içinde Tam tasdik sözleşmesi bulunmalıdır.

 33. Özel Şartlar İTUS Sertifikası alabilmek için gerekli olan özel şartlar • İmalatçılar ve İmalatçı İhracatçılar için Özel Şartlar • İlgili Sicile Kaydı Bulunan (Sanayi-Ticaret yada Meslek Odaları) • Son bilançoda yer alan ödenmiş sermayelerinin yada amortisman düşülmeden önceki atiklerinin toplam tutarının 100.000 TL’yi geçmesi • Üretim kapasitesini kapasite raporu ile teyit etmesi, kapasite raporunun bulunması • İmalat işinde 20 yada daha fazla işçi çalışması,işçi sayısı ihracatın gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama dikkate alınır. Yönetici, Büro personeli, muhasebeci dikkate alınmaz

 34. Diğer İhracatçılar (Hizmet İhracatı Hariç) • Genel şartlar ile birlikte son üç yıl, yıllık 4 milyon USD yada son 5 yıl yıllık 2 milyon USD ihracat yapanlara İTUS sertifikası verilir

 35. Diğer İade Hakkı doğuran işlemler bakımından; • İmalatçı ve imalatçı ihracatçılar dışında yer alan mükelleflere, başvuru tarihinden önceki kurumlar yada gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilançoya göre en az • 40.000.000 TL Aktif toplamı • 10.000.000 TL Maddi Duran Varlıklar Toplamı • 20.000.000 TL Öz sermaye • 50.000.000 TL Net satışları Olması ve başvuru tarihinden önceki takvim yılı muhtasar beyannameleri ortalamasında 50 ve daha fazla kişi çalıştırması Örnek Madde: 9-1/ 13a /13c / 29-2 v.b

 36. İTUS Sertifikası Verilme Süreleri • İTUS Sertifikası almak için yukarıdaki genel ve özel şartları taşıyan mükellefler Vergi dairesi Başkanlıklarına / Defterdarlıklara dilekçe ile müracaat ederler.Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığı • İmalatçı ve İmalatçı İhracatçılara 15 gün içinde; • Diğer İhracatçılara izleyen yılbaşından geçerli olmak üzere; • Diğer İade hakkı doğuran işlemler bakımından 15 gün içinde; İTUS sertifikası verilir.

 37. İTUS’A Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi • İTUS sertifikasına sahip mükelleflerin iade talepleri Tebliğin ilgili bölümlerinde yer alan açıklamalara göre yerine getirilir. • İadenin teminat karşılığında talep edilmesi halinde, iade miktarının Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan kısmının (% 8)’i (dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için %4’ü) için teminat verilir. • Teminat, Tebliğde aksi belirtilmedikçe, iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde ibraz edilecek YMM raporu ile çözülür. Bu süre içerisinde YMM raporu ibraz edilmemesi halinde veya mükellefin talep etmesi durumunda teminat VİR sonucuna göre çözülür. İTUS sertifikasının iptalini gerektiren bir neden olmadığı sürece, sonraki iade taleplerinde indirimli teminat uygulamasına devam edileceği ve YMM raporunun da yine altı ay içinde ibraz edilmesinin isteneceği tabiidir.

 38. İTUS Sertifikasının İptal Edilmesi • Tebliğin IV.B.3. bölümünde belirtilen şartlardan herhangi birisinin oluşması halinde İTUS sertifikası iptal edilir. Bu şartlar ilgili bölümde detaylı olarak belirtilmiştir.

 39. C.HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ Belirli büyüklükteki şirketlerin iadelerini rahat bir şekilde alabilmesi için HİS Sistemi getirilmiş ve Genel Uygulama Tebliğinde de bu uygulamaya ait düzenlemeler yapılmıştır. • HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade talepleri tutarına bakılmaksızın, teminat, VİR veya Y.M.M. Raporu aranılmadan yerine getirilir. • Bu mükelleflerin tam tasdik sözleşmelerinin olup-olmadığına bakılmaz. • His sertifikasının iptal edilmesine ilişkin usuller tebliğin IV.C.3. bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır.Bölümde belirtilen şartlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde HİS Sertifikası iptal edilir.

 40. KDV genel uygulama tebliğinde eski tutarlar düşürülmüş ve uygulamadan yararlanacak mükelleflerin aşağıdaki şartları taşıması gerektiği belirtilmiştir. • SMYİB Düzenleme yada kullanmaya ait tespit ve raporun bulunmamış olması • 200.000.000 TL Aktif toplamı • 50.000.000 TL Maddi duran Varlıklar toplamı • 100.000.000 TL Öz sermaye tutarı • 250.000.000 TL Net satışları • Başvurunun önceki yılında aylık ortalama 250 ve daha fazla çalıştırılan kişi sayısının olması • Vergi Borcunun bulunmaması • Yukarıdaki şartları tamamlayan mükellef iade talep dilekçesi ile müracaat edip gerekli evrakları tamamladıktan sonra çıkarılan kontrol raporunda olumsuzluk tespiti edilmeyen tutarların ödemesini 5 gün içinde, kalan tutarı da evrakların tamamlanmasından sonra alabilecektir.

 41. D. DİĞER HUSULAR D.1 İade Hakkının İndirim Yoluyla kullanılması • İade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla giderme tercihinde bulunmaları mümkündür. • Tercihini bu yönde kullanan mükellefler tarafından iade hakkı doğuran işlem bedelleri KDV Beyannamesinin “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” ve “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablolarında beyan edilir; ancak tabloların "Yüklenilen KDV" veya "İadeye Konu Olan KDV" sütunlarına "0" (sıfır) yazılır. • Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade için istenenler hariç, iade hakkı doğuran işlemi tevsik eden belgeleri beyanname ekinde ibraz etmeleri gerekir.

 42. D.1 İade Hakkının İndirim Yoluyla kullanılması • Ancak, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle iadesini talep ettikleri tutarın bir kısmının iade alınıp kalan kısmının indirim yoluyla giderilmesi tercihinde bulunmaları mümkün değildir. • KDV iade alacağını indirim yoluyla giderme tercihinde bulunan mükelleflerin daha sonra bu tercihten vazgeçerek nakden veya mahsuben iade talep etmeleri halinde aradaki dönemler için düzeltme beyannamesi vermeleri gerekir. Tercih değişikliğinin yapıldığı dönemde iade için istenilen belgeler de verilir. • 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının, indirim yoluyla telafi edilebilmesi mümkündür. Bu tercihi yapan mükellefler, tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunda 107 kod numaralı satır aracılığıyla indirim konusu yapabilirler ve bu işlem için indirilecek KDV listesi vermezler.

 43. D.2 Defter ve Belgelerin Zayi Olması • Defter ve belgelerin zayi olması (yangın,su baskını, çalınma gibi) durumlarda dahi iadenin yapılmasına olanak sağlanmıştır.Bu durumda iadeyi talep eden mükellef mal ve hizmet alımlarına ilişkin satıcılar nezdinde indirim konusu yapılan verginin beyan edilip ödendiğini, satıcıların bu belgeleri defterlerine kayıt ettiklerini, kdv beyannamelerinde beyan ettiklerini ispatı halinde iade talepleri yerine getirilecektir. Ancak verginin indirim konusu yapılabilmesi alış faturası veya benzeri vesikalarla gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmesi gerekmektedir. İade talep eden, indirime hak kazanıp kazanmadıklarının harici delillerle ispatlamak zorundadır. Satıcının vergiyi KDV beyannamesine dahil ettiğinin tespiti delil olarak kabul edilecektir.

 44. D.4 Matrah Değişmesi ve Düzeltme İşlemleri • Matrahta malların iade edilmesi işlemin gerçekleşmemesi işlemden vazgeçilmesi veya değişiklik vuku bulduğu hallerde, malların fiilen iade edilmesi halinde bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi kaydıyla düzeltebilecekleri hükme bağlanmıştır. Benzeri kayıtları alıcının da yapması tabidir. • İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde kdvhesaplanmaz.Bu itibarla yalnızca matrahta gelen değişiklik doğrultusunda defter kayıtları ile beyanların düzeltilmesi yeterlidir. İade alındıktan sonra ortaya çıkan durum var ise, değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme döneminde defter kaydı ve beyanname üzerinde gerekli düzeltmeyi yapan mükellefin vergi dairesine yazılı müracaat etmesi halinde iadesini aldığı tutarı iade etmesi durumunda geçikme faizi ve vergi ziya cezası uygulanmaz.Mükellefin ilgi dönemde düzeltme yapmaması halinde daha sonraki dönemlerde yapılan düzeltmelerde vergi ziya cezası ve geçikme zammı hesaplanarak idarece iade geri alınır.

 45. D.5. İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleştiği Dönemden Sonra Ortaya Çıkan Ödemeler • İstisna kapsamındaki işlemin gerçekleşmesinden sonra, satıcı lehine veya aleyhine bazı ödemeler (vade farkı, kur farkı, reklâmasyon vb.) ortaya çıkabilmektedir. İstisna kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak ortaya çıkan bu gibi ödemelerin KDV’ye tabi olması söz konusu değildir. Bu tutarlar KDV matrahını etkilediğinden, iade edilebilecek azami vergi tutarının hesabında dikkate alınmalıdır. • İstisna kapsamındaki işlemi gerçekleştiren lehine meydana gelen ödemeler, ortaya çıktıkları ilgili dönem beyannamesinde asıl işlemin beyan usulü doğrultusunda beyan edilir.

 46. D.6.Saklama ve İbraz YükümlülüğüD.7. Yoklama ve Değerlendirme • İlk defa iade talebinde bulunan mükellefler ile iade taleplerinde kayda değer bir artış olan mükelleflerin iade talepleri, gerekli belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi ve/veya vergi dairesine verilmesinden sonra, vergi dairesince yapılacak yoklama ve değerlendirme sonunda yerine getirilir. Yoklama ve değerlendirme işlemi vergi dairelerince 30 günü geçmemek üzere en kısa süre içinde tamamlanır.Mükellefler hakkında aşağıda belirtilen kapsamda yoklama yapılarak tutanak düzenlenir.

 47. D.7. Yoklama ve Değerlendirme • Daha önce hakkında, KDV iadesi ile ilgili olumlu vergi inceleme raporu bulunan ve bu raporlara göre herhangi bir ceza uygulanmaksızın vergi iadesi yapılan mükellefler hakkında yoklama yapılmaz. Aynı şekilde mükelleflerin YMM tam tasdik sözleşmesi bulunan takvim yılına ilişkin iade taleplerine bağlı olarak yoklama yapılmaz.

 48. D.8. Kayıt Düzeni • 3065 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre, KDV mükellefleri, tutulması mecburî defter kayıtlarını bu verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkân verecek şekilde düzenlemek zorundadır. • Bu kayıtlarda en az; • a) Vergi konusu işlemlerin mahiyeti, vergisiz tutarları, hesaplanan vergi, indirilebilir vergi miktarları, • b) Vergiden istisna edilen işlemlerin, indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre mahiyeti ve ayırımı ile hesaplanan indirilebilir vergi miktarı, • c) İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin niteliği ve bu işlemlerle ilgili vergi miktarları, • ç) Matrah ve indirim miktarlarındaki değişmelerle, ödenen, terkin edilen ve iade olunan vergiler, • hususlarının açıkça gösterilmesi şarttır.

 49. D.8. Kayıt Düzeni • Buna göre, KDV’den istisna edilmiş işlemlerin mevcut olması halinde, tutulacak defter kayıtlarında bu işlemler, indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre ayrı ayrı hesaplarda izlenecek ve bu işlemlere ilişkin yüklenilen vergi miktarları kayıtlarda ayrı ayrı gösterilecektir. • İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin niteliği ve bu işlemlere ilişkin indirilemeyecek KDV’nin defter kayıtlarında gösterilmesi şarttır. Aynı şekilde iade olunan ve terkin edilen KDV tutarları da kayıtlarda açıkça gösterilir. • ATİK’ler nedeniyle yüklenilen ve indirim hesaplarına alınan vergilerden indirimle telafi edilen ve edilemeyen, iade konusu yapılan vergi miktarlarının da kayıtlarda açıkça yer alması gerekmektedir.

 50. EK BİLGİLER • Mahsup-İade talebinde internet vergi dairesi aracılığı ile aktarılan belgelerin kağıt ortamında ibrazına gerek olmadığı • Y.M.M.’lerce düzenlenen KDV iadesi raporlarındada yer verilmeyip internet vergi dairesi alındısının yeterli olucağı • İade hesabından çıkarılan (tenzil edilen ) tutarların indirim hesaplarından çıkarılmasına gerek bulunmamaktadır. • 11-1c kapsamında sadece tecil terkin yapan mükelleflerin indirilecek KDV listesi vermesine gerek kalmamıştır. • İade ve mahsup taleplerinin tümünde 429 VUK Tebliği ekindeki standart iade talep dilekçesinin mutlak suretle verilmesi halinde işlem sonuçlandırılacaktır.Aksi taktirde işlem tamamlanmayacaktır.