sratej gel t rme ube m d rl eyl l 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 96

SRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

SATIN ALMA-İHALE İŞLEMLERİ. SRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2014. İHALE MEVZUATI. İdareler, idari iş ve işlemlerini yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirmesi gerekmektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2014' - neylan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sratej gel t rme ube m d rl eyl l 2014

SATIN ALMA-İHALE İŞLEMLERİ

SRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

EYLÜL 2014

hale mevzuati
İHALE MEVZUATI
 • İdareler, idari iş ve işlemlerini yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirmesi gerekmektedir.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Kamu İhale Genel Tebliği
 • Kamu İhale Tebliği (Parasal Sınırlar)
 • Kamu İhale Kurulunun Kararları
hale mevzuati1
İHALE MEVZUATI
 • Sözleşmenin imzalanmasından önce ihale sürecine yönelik İdare ve Kamu İhale Kurumuna yönelik şikayet başvurularına ilişkin uygulanacak ihale mevzuatı hükümleri;
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ
slide4

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

KANUNUN KAPSAMI  

Madde 2- Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:

a) (Değişik: 1/6/2007-5680/1 md.) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.

slide5

TEMEL İLKELER VE KURALLAR

 • İdareler ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
 • Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla alımlar kısımlara bölünemez.
 • İhalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir.
 • Pazarlık usulü ile ihale yapılması ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçların karşılanması ancak Kanunda belirtilen özel hallerde mümkündür.
 • Birden fazla mal kaleminden oluşan ihaleler, birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilir.
slide6

İhale dokümanı, hazırlanmadan ilan veya davet yapılamaz.

 • İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz.
 • Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu aşamaz.
slide7

İHALE SÜRECİ

 • İhale yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan,
 • Sözleşmenin ihale yetkilisi ve yüklenici taraflarca imzalanmasıyla tamamlanan süreçtir.
slide8

İHALE USULÜNÜN BELİRLENMESİ

 • Bu konuda yetki ve sorumluluk ilgili idareye aittir.
 • Bu belirleme yapılırken önceliğin açık ihale usulüne verilmesi zorunludur.
 • Ancak, Kanunda belirtilen hallerde belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü yada doğrudan temin yolu ile de alım yapılabilir.
slide9

PAZARLIK USULÜ İLE İHALE

MADDE 21

a) Açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

.

.

f) yaklaşık maliyeti 157.923,- TL Türk Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

“(b), (c) ve (f) bentlerinde ilan zorunlu değildir, en az üç istekli teklif vermeye davet edilir,

(b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

slide10

İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ VE YAKLAŞIK MALİYETİN HAZIRLANMASI

 • İdare tarafından ihale konusu iş kalemleri ve buna ilişkin miktarlar tespit edilir.
 • Yaklaşık maliyet, ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.
 • Yaklaşık Maliyet Katma Değer Vergisi hariç olarak belirlenir.
 • Yaklaşık maliyetin tespiti çalışmalarına katılan veya bu bilgiye sahip olan kişiler yaklaşık maliyetin gizliliğini korumak zorundadır.
 • Kamu İhale Genel Tebliği 78.19.(07/06/2014-29023 R.G./ 46. md.) İhale konusu işin yürütülmesi sırasında kullanılacak kıyafetlerin tür, miktar ve özelliklerine ilişkin bilgilere teknik şartnamede yer verilir.
slide11

YAKLAŞIK MALİYET

 • Gerçekçi bir şekilde hazırlanması önemlidir:
 • İhtiyaç duyulan ödenek miktarını,
 • İhalenin eşik değeri geçip geçmediğini,
 • İhaleye katılımda istenilecek ekonomik-mali, mesleki-teknik belgeleri vb.,
 • İhale ilan sürelerini,
 • Kesin teminat miktarını belirler.
slide12

YAKLAŞIK MALİYETİN HESAPLANMASINA

ESAS FİYATLARIN TESPİTİ:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar

d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,

İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

slide13

İHALE ONAYININ ALINMASI

 • İhale konusu işe ilişkin
 • Yaklaşık maliyet hesap cetveli,
 • İdari, Teknik ve diğer Şartnameler,
 • Sözleşme tasarısı,
 • Standart Formlar,
 • Diğer belgeler ihale onay belgesine eklenir ihale yetkisinin onayına sunulur.
slide15

KAMU İHALE KANUNU

MADDE 7- İHALE İŞLEM DOSYASI

 • Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli,
 • İhale dokümanı (İdari, Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı, Standart Formlar, gerekli diğer belgeler),
 • İlân metinleri,
 • Adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler,
 • Düzenlenmişse zeyilname, düzeltme ilanı
 • İhale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler işlem gerçekleşme sırasına göre bulunur.
slide16

İHALE İLANI

 • İhale dokümanı hazırlanmadan ihale ilânı yapılamaz
 • İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz.
 • Pazarlık Usulünün (b) (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilân yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.
slide17

İLANIN UYGUN OLMAMASI

VE DÜZELTME İLANI

 • Uygun olmayan ilanlar geçersiz olup uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
 • İlanda uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, 13 üncü maddeye göre yirmibeş ve kırk günlük ilan süresi bulunan ihalelerde ilânların yayımlanmasını takip eden onbeş gün diğer ihalelerde ise on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.
slide18

İHALE KOMİSYONUN KURULMASI

 • İhale yetkilisi, Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin “İhale Komisyonunun Kurulması Ve Çalışma Esasları” başlıklı 19. Maddesinde “ İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.”
 • İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur.
slide19

Görevi nedeniyle ihale komisyonundan ayrılan personelin yerine o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi gerekmektedir.

 • İhaleyi gerçekleştiren ihale komisyonu üyeleri söz konusu ihaleye ilişkin olarak yapılan sözleşme sonucunda teslim edilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleriyle ilgili muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir.
 • Ancak yapılan bir sözleşme ile ilgili olarak kontrol teşkilatında yer alan görevliler, sözleşme sonucunda hizmet alımları ve yapım işleriyle ilgili muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar.
 • İhale yetkilisi ihale komisyonunda görev alamaz
slide20

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz.

 • Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır
slide21

İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

ZEYİLNAME VE DÜZELTME İLANI

 • Teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.
 • Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün (10) öncesinde olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tümüne yazılı olarak bilgi sahibi olmaları sağlanır.
slide22

Ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir.

 • Tekliflerini vermiş olan istekli teklifini geri çekip yeniden teklif verme imkanı tanınır.
 • Hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. (Md.55)
 • İdarenin düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale iptal edilebilir.
 • İstekliler ihalenin iptal edilmesi nedeniyle idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
slide23

TEKLİFLERİN SUNULMASI

 • İstekliler idari şartnamede istenilen teklif mektubu ve geçici teminatı, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeleri idari şartnamelerde belirlenen düzenlemelere uygun olarak bir zarfa koyarak idareye sunarlar.
 • Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır.
 • Zarfın yapıştırılan istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
slide24

TEKLİF MEKTUPLARI

 • Başvuru ve teklif mektupları standart formlar esas alınarak hazırlanır.
 • Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:
 • a) Yazılı olması.
 • b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.
 • c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.
 • ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.
 • d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.
 • e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.
slide25

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

 • Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir.
 • Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
slide26

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • İhale komisyonunca kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilir .
 • İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler.
 • Uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
 • Zarflar hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.
 • İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir.
 • Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tespit edilir.
 • İsteklilerin teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır.
slide27

YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİFLER

 • Kamu İhale Genel Tebliği Madde 16.3.1. İhale komisyonu;
 • a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,
 • b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,
 • c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,
 • Sorgulayarak teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder
 • Bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurur
 • Teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar
 • vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir
slide28

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ

İdari Şartnamenin 35. Maddesinde:

Bu madde idare tarafından aşağıdaki (I), (II) ve (III) numaralı seçeneklerden biri seçilerek düzenlenecektir.

(I) Açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı (teklif edilen fiyatların en düşük olanı) teklif üzerinde bırakılacaktır.

(II) Teklifi sınır değerin altında kalan istekliler aşırı düşük olarak belirlenecek ve yazılı açıklama istenecektir. Açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. (Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği Madde 59. )

(III) Yaklaşık Maliyeti, Kanunun 8. maddesinde belirtilen eşik değerin yarısının altında (2014 Yılı için 868.486/2=434.243.-TL) olan ihalelerde, teklifi sınır değerin altında olan isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

slide29

SINIR DEĞER

SINIR DEĞER: Kamu İhale Genel Tebliği Madde 79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları

78.1. Personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik,(bakım), malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerdir.

slide30

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMETLER

78.3.Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma (araç kiralama) gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.

78.4. …..malzemenin idare tarafından karşılandığı yemek hizmeti (malzemesiz yemek hizmeti) alımlarının personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir.

slide31

TEMİNATLAR

 • HİZMET ALIMLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Madde 55
 • İhale üzerinde kalan isteklinin teklifi sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır.
 • Kısmi teklife açık ihalelerde, sınır değerin altında verilen kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin % 9’u, sözleşmeye konu diğer kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise % 6’sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde kesin teminat ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
 • Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde ise bu artış tutarının yüzde altısı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır.
slide32

Kamu İhale Genel Tebliği Madde 78.29.

(Ek:07/06/2014-29023 R.G./ 48. md.)

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

slide33

Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması

 • Kamu İhale Genel Tebliği Madde 70- En düşük geçerli teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63. maddesinde belirtilen aşağıdaki kriterler sırayla dikkate alınır.
 • a) (Vergi matrahının/mali zararın) net satışlar tutarına oranının büyüklüğü,
 • « … istekliye ait ihale tarihinden önceki son gelir/kurumlar vergisi beyannamesindeki vergi matrahı/mali zarar tutarı ile bu beyanname ekindeki gelir tablosunda yer verilen net satışlar tutarına (işletme hesabı esasına göre defter tutan istekliler için beyannamede yer alan performans bilgileri tablosundaki gayrisafi hasılat tutarına)ilişkin EKAP üzerinde bulunan bilgiler esas alınır. Ancak ihale tarihinin yılın ilk dört ayında olması durumunda, değerlendirme yapılırken iki önceki yıla ait bilgiler üzerinden değerlendirme yapılır. «
slide34

Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması

 • b) İsteklinin ve istekli tarafından söz konusu ihalede tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ihale ilan/davet tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan ve Kanuna göre sözleşmeye bağlanmış olan hizmet işlerine ait sözleşme tutarları toplamının düşüklüğü,
 • ihalede tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağın ilan/davet tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan hizmet işlerinin toplam tutarına (varsa iş artışları hariç) dair yazılı beyanı esas alınır. Söz konusu yazılı beyan KİK028.0/H numaralı standart forma göre düzenlenecek olup, beyan edilen hususların idarece EKAP üzerinden teyidi yapılır.
slide35

c) İsteklinin korumalı işyeri statütüsü belgesine (engelli personel istihdamı) sahip olması,

ç) Faaliyet süresinin uzunluğu : gerçek kişi istekliler için ticari işletme tescil tarihini, tüzel kişi istekliler için ise şirket kuruluş sözleşmesinin tescil tarihini gösteren ticaret sicil gazetesi nüshası/nüshaları veya ticaret sicil müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler esas alınır.

slide36

Kriterleri sırayla dikkate alınır. Buna göre, üst sırada belirtilen kritere göre eşitliğin bozulmaması durumunda sonraki kritere başvurulur.

a) bendine göre yapılan değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde, teklifi eşit olan isteklilere,70.1.2 nci maddesinde belirtilen yazılı beyan ve varsa 70.1.3 üncü maddesinde belirtilen belgeyi sunmaları için 3 (üç) iş günü süre tanınır. 70.1.2 nci maddesinde belirtilen yazılı beyanın sunulmaması halinde istekliye ait EKAP üzerinde bulunan bilgiler dikkate alınır.

Ortak girişimler için yapılacak değerlendirmede pilot veya koordinatör ortağın durumu esas alınır.

slide37

AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMA

 • Kamu İhale Genel Tebliği 78.30.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
 • Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihindeki brüt asgari ücret, brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası, ulusal bayram ve genel tatil günleri, fazla çalışma ücreti nakdi yemek ve yol bedeli vb. ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.  
 • b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler  
slide38

c) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem ve ihbar tazminatları, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.

slide39

Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi

79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

slide40

İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

 • Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Fiyat teklifini veren kişinin çalıştığı meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Bu tutanaklar meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecek ancak idare tarafından istenebilecektir.
 • Maliyet tespit tutanağı (EK-O.5) : Teklif edilen birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifi üzerine meslek mensubu (YMM veya SMMM) tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
 • Satış tutarı tespit tutanağı(EK-O.6): Teklif edilen birim fiyatın, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (.../.../...) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.
 • Fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.
 • Kaşeleme işlemi özel kaşe kullanılmak suretiyle veya meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
slide41

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar: Açıklamanın geçerli olabilmesi için kullanılan fiyatların ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar:
 • Açıklamanın geçerli olabilmesi için ilan edilen fiyatların ihalenin ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olması zorunludur.
 • Ticaret Borsası Fiyatları:
 • İlgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününde gerçekleşen ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
 • Toptancı Hal Fiyatları: İlgili malın ihale tarihinden önceki son 12 ayın herhangi bir işlem gününe ait ortalama fiyatını gösteren belge ile açıklama yapılabilir.
 • Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: İlgili mevzuatı uyarınca, belirli mal veya hizmetlerin kamuya sunulması konusunda lehine sınırlama bulunan kuruluşların tedarikçisi oldukları mallar veya sunucusu oldukları hizmetler için uyguladıkları fiyatlar ile açıklama yapılabilir.
slide42

İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar:

 • Aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.
 • İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere satış yapmış ve malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.
 • Kaşeleme işlemi özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
slide43

İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: Emsal bedelinin tespitinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.  

 • Tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemi pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.
 • Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.
slide44

79.2.6. Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere teknik şartnamede asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılır ve bu menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarları belirtilir.

Teklifi aşırı düşük bulunan istekli öncelikle “ana çiğ girdi”, “işçilik” ve “yardımcı gider” oranlarının belirtildiği Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelini (Ek- H.4) hazırlayarak açıklaması kapsamında sunar. Açıklamanın geçerli kabul edilebilmesi için “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,80’den az ve 0,95’den çok olmaması gerekir. Oran belirtmeyen veya belirttiği oran 0,80’den az veya 0,95’den çok olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Ana çiğ girdi ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdiler anlaşılır.

Yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri (doğalgaz, LPG gibi), temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler (tuz, baharat, tatlandırıcı vb.) gibi unsurlar “yardımcı girdiler” başlığında değerlendirilir ve bu unsurlar için açıklama sunulması gerekmez.

slide46

Örneğin; 1.000 öğün yemek alımı için çıkılan bir ihalede, birim fiyat olarak 5 TL teklif veren bir isteklinin, 5.000 TL olan toplam teklif bedelinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi ve istekli tarafından sunulan Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde “(Ana Çiğ Girdi Maliyeti+İşçilik Maliyeti)/Toplam Teklif Tutarı” oranının 0,90 olarak belirtilmesi halinde, teklifin 4.500 TL’sinin ana çiğ girdi ile işçilik toplamını içerdiği kabul edilir ve isteklinin sadece bu kısma ilişkin açıklama yapması gerekir. Teklifin 500 TL’lik kısmının ise yardımcı giderlere ilişkin olduğu kabul edildiğinden, bu kısma ilişkin açıklama yapılması gerekmemektedir.

Malzemeli yemek alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyetlerinin tevsiki amacıyla üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri kullanılamaz. Ancak 79.2.2 nci maddede yer alan diğer yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklama yapılabilir.

slide47

79.3 İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

 • Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.
 • Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.
 • Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe, fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir.
 • 79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacaktır.
slide48

İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi

EK MADDE 1-31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2015 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve yetkili kişi tarafından onaylanır, eski iş deneyim belgesi idarede muhafaza edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2015 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.

slide49

İHALE KARARININ ONAYLANMASI

 • İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan belgeyle teyit eder.
 • Her iki isteklinin de yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.
 • İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
 • Teklif kapsamında idareye verilen asıl belgeler ile noter onaylı belgeler, aday veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir.
 • İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin geçici teminatları hemen verilmez.
slide50

İHALE KARARININ TEBLİĞ EDİLMESİ

 • İhale sonucu, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihaleye teklif veren bütün isteklilere ekinde ihale kararı ile bildirilir.
 • İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.
 • İhalenin ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
 • İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer ihalelerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.
slide51

SÖZLEŞMEYE DAVET

 • Ön mali kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.
 • Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.
 • Mücbir sebep halleri dışında, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır. Aksi durumda isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun hükümleri uygulanır.
 • Ancak, diğer yasal yükümlülükler yerine getirildiği halde, Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, yukarıda belirtilen durumlar uygulanmaz.
slide52

Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

 • Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir.
 • Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
slide53

İdarenin de süresi içinde sözleşme yapılması hususunda yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

 • Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.
 • Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir.
slide54

İHALEYE YAPILAN ŞİKAYETLER

 • İlan, ihale dokümanı hükümleri ve ihale sürecinde idarece gerçekleştirilen tüm işlem ve eylemler şikayet ve itirazen şikayet konusu yapılabilecektir.
 • Şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren;
 • - 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün,
 • - Diğer ihalelerde on gün.
slide55

İSTEKLİ VE İSTEKLİ OLABİLECEKLER HANGİ KONULARA İTİRAZ EDEBİLİR

 • İstekli olabilecekler (İhale dokümanı satın alan firmalar):
 • ihale dokümanının verilmesi, ihale ilanında veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara karşı,
 • İstekliler (İhaleye teklif veren firmalar):
 • Yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemlere karşı, şikayet başvurusunda bulunabilir.
slide56

İTİRAZ BAŞVURUSUNUNBAŞLANGIÇ SÜRESİ

 • İhale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi,
 • Zeyilname için zeyilnamenin bildirildiği tarihi izleyen gün başlar.
 • İlan veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.
 • Süresinde ilana veya dokümana yönelik şikayet başvurusunda bulunmayan ancak ihaleye teklif veren istekli sonraki aşamalarda ihale ilanı veya ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.
 • Ancak, ilana veya dokümana karşı şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra ihaleye teklif verilmiş olması KİK’e itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasını engellemez.
slide57

İDARE TARAFINDAN İTİRAZA YÖNELİK İNCELEME

 • İdare, gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.
 •  Alınan karar, şikayetçi ile istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir.
 • Süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı KİK’ in internet sayfasında sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise KİK tarafından nihai karar verilmeden idare sözleşme imzalayamaz.
slide58

KAMU İHALE KURUMUNA İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU

 • İhalenin iptali kararına karşı iptal kararının bildirildiği tarihi izleyen beş gün içinde,
 • İdare on günlük süre içerisinde şikayete yönelik bir karar almışsa, itirazen şikayet süresi bu kararın bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren on gün içinde,
 • İdare karar almamışsa itirazen şikayet süresi on günlük sürenin bitimini izleyen günden itibaren on gün içinde,
 • İdarenin şikayet üzerine aldığı kararı mevzuata aykırı bulan diğer istekli olabilecek veya istekliler de kararın kendilerine bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren on günlük süre içerisinde doğrudan KİK’e itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.
slide59

KAMU İHALE KURUMU KARARLARI

 • İdare, Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. Uygulanmaması halinde doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.
 • İdare:
 • a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,
 • b) İdare tarafından düzeltme yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,
 • c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusu Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine, karar verilir.
slide60

Anayasanın 138. maddesi 4. fıkra :

Yasama, yürütme organları ve idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. İdare mahkeme kararlarını hiçbir şekilde değiştiremez ve kararların yerine getirilmesini geciktiremez.

Kamu İhale Kanunun 56. maddesi :

İdareler hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.

slide61

KİK, Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihaleler ile şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi kararına karşı yapılacak itirazen şikayet başvurularına ilişkin nihai kararını, ihale işlem dosyası veya ihaleye ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin Kurum kayıtlarına alındığı tarihten itibaren on iş günü içinde,

 • Diğer itirazen şikayet başvurularında yirmi gün içinde, vermek zorundadır.
slide62

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.
 • Amaç: işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek
 • Kapsam : Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerleri, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları.
 • İşverenin, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu, bu çerçevede mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması,
slide63

İşverenin, çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini görevlendireceği,

 • Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebileceği,
 • 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde de alabileceği,
 • Belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenlere idari para cezasının verileceği,
slide64

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2016 tarihinde,

 • 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.01.2014 tarihinde (yürürlükte),
 • Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girecektir (yürürlükte).
 • Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirileceği,
slide65

Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde; her alt işverenin yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapacağı veya yaptıracağı,

 • Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelerin asıl işverence sağlanacağı,
 • Asıl işverenin, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetleyeceği ve bu konudaki çalışmaları koordine edeceği,
 • Alt işverenlerin hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene vereceği, asıl işverenin; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol, tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izleyeceği, denetleyeceği ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlayacağı belirtilmektedir.
slide66

İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI

NACE Kodu nedir?

Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE olarak adlandırılmaktadır.

26.12.2012 tarihli 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği” NACE Rev.2 Altılı Faaliyet Sınıflamasına göre hazırlanmıştır.

İşyeri SGK sicil numaranızın 2, 3, 4 ve 5. rakamı işyeri faaliyet kodunuzu göstermektedir.

NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir.

slide70

ÖRNEK

YAKLAŞIK MALİYET

slide73

% 4 Sözleşme ve Genel Giderler Hesaplama:

1. Yol : 69.465,12/1,04= 66.793,39 69.465,12-66.793,39= 2.671,73

2. Yol : (69.465,12x4)104= 2.671,73

slide78

İHALE DOSYASINDA OLMASI GEREKEN BELGER

 • İhale konusu işle ilgili yetki yazısının,
 • İhale ilan çıktısının,
 • İsteklilerin davet edildiğine dair davet yazılarının,
 • İsteklilerin yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit belgesinin,
 • Şartnameler ve standart formların bulunmadığı,
slide79

SOMUT GEREKÇELER OLMADAN AÇIK İHALE YERİNE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE YAPILMASI

 • İhale türü olarak Kamu İhale Kanunun Pazarlık 21/b maddesinin belirlendiği ancak İhale Onay Belgesinde bu ihale türünün seçilme gerekçesi olarak herhangi bir açıklamanın yer almadığı,
 • (Açık ihaleye neden çıkılmadığı, çıkılmış ise açık ihalenin akıbeti, itiraz, iptal?)
slide80

YAKLAŞIK MALİYET HESAPLAMA

 • Ulusal bayram ve genel tatil günlerinin ihale konusu işin gerçekleştirildiği döneme denk gelen ulusal bayram ve genel tatil gün sayısının yanlış hesaplandığı,
 • Sadece Ticaret Odasından alınan fiyatların kullanıldığı,
 • Firmalardan alınan tekliflerden ortalamayı anlamlı bir şekilde düşüren veya yükselten tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmadığı,
slide81

% 4 SÖZLEŞME VE GENEL GİDERLERİN YANLIŞ HESAPLANMASI

 • Yaklaşık maliyet hesabında % 4 Sözleşme ve Genel Giderler tutarının, toplam asgari işçilik maliyeti toplamının 100’e bölünüp 4 ile çarpılması formülüyle yanlış bir şekilde hesaplandığı,
 • Asgari İşçilik Maliyetinin % 4 Sözleşme ve Genel Giderlerini kapsaması nedeniyle bu hesaplamanın asgari işçilik maliyetinin 1,04’e bölünerek veya toplam asgari işçilik maliyetinin 4 ile çarpılıp 104’e bölünerek yapılması gerekmektedir.
slide82

İHALE KOMİSYONU İLE İLGİLİ EKSİKLİKLER

 • Mevzuat gereğince ihale ilanını izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunun oluşturulmaması,
 • Komisyonda değişiklik yapılmasına rağmen bununla ilgi herhangi açıklayıcı belgenin bulunmaması,
 • Komisyon kararlarında tarihin; başkan veya üyelerin imzasının olmaması,
slide83

UYGUN OLMAYAN TEKLİF ZARFININ KABULU, AÇILMASI

 • Mevzuata uygun olamayan teklif zarfının açıldığı, Kamu İhale Genel Tebliğinin Tekliflerin Alınmasına İlişkin İşlemler başlıklı 16.1. maddesinde “Başvuru ya da teklif zarfının Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra başvuru veya teklif zarfı açılmaksızın iade edilecektir. Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ise idare tarafından ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.” hükmü gereğince uygun olmayan teklif zarfının açılmaması gerektiği,
slide84

İHALE DOKÜMANLARINDA BİRBİRİYLE UYUMSUZ DÜZENLEMLER

 • İhale işlem dosyasının incelenmesinde ihaleye esas İdari Şartnamenin “İhale Konusu işe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 inci maddesinde hizmetin “..en az 2010 Model Midibüs …” ile yürütüleceği düzenlemesi olmasına rağmen, Teknik Şartnamenin 11 inci maddesinde servis hizmetinin “…en az 2009 Model Midibüs…” ile yürütüleceği hükmünün yer aldığı ihale dokümanlarındaki düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması gerektiği,
slide85

FİRMA NIN İŞ DENEYİM BELGESİNDE İHALE KONUSU İŞİN HARİCİNDEKİ İŞLER

 • 15 kişilik Bakım Hizmeti alımı işinde istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde “… idaresinin bakım, temizlik, güvenlik, ilaçlama …işlerinin yapılması” bilgisinin yer aldığı,
 • İhale konusu işle ilgili kısımların iş deneyim belgesinde ayrıştırılmamış olması nedeniyle belgeyi düzenleyen idareden ihale konusu işle ilgili iş deneyim tutarının tespit edilmesi gerektiği ,
slide86

MAMUL YEMEK ALIMINDA ÖĞÜNLER ARASI ORANLAR

 • Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti Alımı ihalesinde İdari Şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 47.1. maddesindeki “1–2, 3–6, 7–12 ve 13 yaş üzeri ve diyetli gruplar için; bir kişiye verilecek “bir adet ara öğünün bedeli kahvaltı bedelinin yarısı”nı, bir kişiye verilecek bir günlük iki adet ara öğün ya da bir günlük üç adet ara öğün verilmesi durumunda “iki adet ara öğünün toplam bedeli bir kişiye verilecek bir günlük kahvaltı bedeli”ni, bir günlük bir adet ara öğün, bir günlük iki adet ara öğün ya da bir günlük üç adet ara öğün verilmesi durumunda, “bir günlük iki adet ara öğünün toplamı ile bir günlük kahvaltı toplamı bedeli, bir kişiye verilecek olan bir günlük öğle yemeği ya da bir günlük akşam yemeği bedeli”ni geçmeyecektir. Bu kurala uymayan isteklinin teklifi “ekonomik açıdan en avantajlı teklif” olsa dahi değerlendirmeye alınmayacaktır.” Düzenlemesine yaklaşık maliyet hesaplanırken uyulmadığı,
slide87

BİLANÇO YETERLİLİK

 • İhale dosyalarında istekliler tarafından sunulan Bilanço veya eşdeğer belgelerdeki bilgilerle cari oranın, özkaynakların toplam aktife oranının, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranın yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmesine yönelik Kamu İhale Kurumu internet sayfasında yer alan «İhale Araçları» başlığının altındaki «Bilanço Yeterlilik» bölümünden herhangi bir çıktının mevcut olmadığı
slide88

GEÇİCİ TEMİNATLARIN İDAESİ

 • Kamu İhale Kanunun “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34. Maddesinde “İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir.
 • İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.” Hükmü gereğince sözleşme imzalanmadan önce ekonomik açıdan 2. en avantajlı teklifi veren istekliye geçici teminatın iade edilmemesi gerekirken geçici teminatın iade edildiği,
slide89

DOSYALARIN ÖN MALİ KONTROLE GEÇ GÖNDERİLMESİ

 • Bakanlığımızın Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları başlıklı 10 uncu maddesinde “… iki nüsha işlem dosyası harcama yetkilisi tarafından sözleşme imzalanmadan ve idare taahhüt altına girmeden önce gönderilir.» düzenlemesi yer almaktadır.
 • İhale Komisyonu Kararının isteklilere tebliğ edilmesine rağmen ihale dosyasının İl Müdürlüğümüze çok geç gönderildiği,
slide90

İSTEKLİLERE İHALE KOMİSYON KARARININ GÖNDERİLMEMESİ

Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı 66. Maddesinde “(Değişik 16/07/2011-27996 R.G./ 10. md.) Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere 65 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birliktebildirilir.” hükmü yer almasına rağmen ihale kararının isteklilere tebliğ edilmesine ait yazıya ihale kararının eklenmediği tespit edilmiştir.

slide91

YASAKLILIK TEYİDİ

Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 65.2. maddesinde “ İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.” denilmesine rağmen ihale dosyasında yasaklılık teyidinin yapıldığına dair herhangi bir belgenin olmadığı görülmüştür. Yönetmeliğin “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi” başlıklı 67. Maddesi gereğince sözleşmenin imzalanacağı tarihte, sözleşme imzalanmadan önce ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan

slide92

AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMALARIN UYGUN GÖRÜLMEME GEREKÇELERİNİ

 • İdare tarafından, isteklinin aşırı düşük sorgulamaya vermiş olduğu yazılı cevabın :
 • - Aşırı düşük sorgulamaya verilen cevap yeterli görülmeyerek değerlendirmeye alınmamıştır,
 • - İdarece belirlenen kriterleri karşılamadığından değerlendirme dışı bırakılmıştır vb. ifadelerle mevzuata dayalı gerekçeler gösterilmeden uygun görülmesi.
slide93

İTİRAZLARA ŞİKAYETLERDE İDARELERCE İZLENEN YOL

 • En avantajlı 2. teklifi veren isteklinin ihale kararına Kamu İhale Kurumunun 2013.UH.III-1017 ve 2009/MK-149 sayılı kurul kararlarını emsal göstererek itirazda bulunduğu, “İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ” in “Şikayetin Sonuçlandırılması” 7. Maddesinde “Şikayet başvuruları üzerine idare tarafından yapılacak inceleme ihale yetkilisince bizzat yapılabileceği gibi ihale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportörtarafından da yapılabilir. İhale komisyonu üyeleri de raportör olarak görevlendirilebilir.” denilmesine rağmen bu madde gereğince herhangi bir görevlendirme yapılmadan 22.01.2014 tarihinde İhale Komisyonun yeni bir İhale Kararı ile düzeltici işlem tesis ettiği,
slide94

UYGUN OLMAYAN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

 • Teknik şartnamede ”malzemelerin tamamı sıfır ve orijinal olarak teslim edilecektir.” düzenlemesi yer almasına rağmen İhale Komisyonu tarafından ihaleye verdiği teklifi en avantajlı teklif olarak kabul edilen isteklinin birim fiyat teklif cetveline “Markası” başlığıyla yeni bir sütun eklendiği, ürünlerin karşısına bu başlık altında muadil firmaların adının yazıldığı,
 • Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuru ve Teklif Mektuplarının Şekli” başlıklı Maddesinde “Başvuru ve teklif mektupları, bu Yönetmeliğin ekinde yeralan standart formlar esas alınarak hazırlanır. Ancak birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerde teklif mektuplarının, birim fiyat teklif mektubu esas alınarak hazırlanması zorunludur.” Hükmü yer almaktadır.