1 / 90

YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİ VE KDV İADE İŞLEMLERİ SEMİNERİNE HOŞGELDİNİZ. 30 MAYIS 2014

YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİ VE KDV İADE İŞLEMLERİ SEMİNERİNE HOŞGELDİNİZ. 30 MAYIS 2014.

lirit
Download Presentation

YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİ VE KDV İADE İŞLEMLERİ SEMİNERİNE HOŞGELDİNİZ. 30 MAYIS 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİ VE KDV İADE İŞLEMLERİSEMİNERİNEHOŞGELDİNİZ.30 MAYIS 2014

 2. 13.45 – 14.00 Katılımcıların Kaydı14.00 – 14.45 Genel Bilgilendirme KDV’de Vergi Mükellef, Vergi Sorumlusu Kimdir ? KDV ‘de Verginin Konusu, Vergi İstisnaları Nelerdir ? Yeni KDV Tebliğine Göre Özellikli İşlemler Nelerdir ? 14.45 – 15.00 Dinlenme Arası15.00 – 16.00 KDV İade İşlemleri Nelerdir ? İade İşlemlerinde Hozlı İade Sistemi Yeni İade Sisteminin Getirdirleri16.00 – 16.15 Dinlenme Arası  16.15– 17.00 Soru – Cevaplar AHMET GÜNDÜZ www.ahmetgunduz.com.tr YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ahmet-gunduz@ttmail.com Tel: 0-532-467 49 33 agunduz@ahmetgunduz.com

 3. 3065 KDV Kanunu 25.10.1984 Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 4. KDV Kanunu’na ilişkin 123 Adet tebliğ yayınlanmıştır.Maliye Bakanlığı Mevcut 123 tebliği birleştirmiştir.26.04.2014 tarih ve 28983 Sayılı Resmi Gazete ile bu tebliğler tek bir tebliğe düşürülmüştür.

 5. 01.05.2014 tarihinden itibaren KDV Uygulama Tebliği uygulanmaya başlanmıştır.

 6. VERGİNİN KONUSU:1-Mal Teslimi,2-Hizmet İfası, Ancak KDV.nin konusuna girebilmesi için Türkiye’de Ticari, Sınai, Zirai faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyet çerçevesinde yapılmış olmaları gerekir.Ayrıca her türlü mal ve hizmetin ithali KDV.ye tabidir.-Bu faaliyetlerin Kanunların ve resmi makamlara göre yapılmış olmanının,-Bu faaliyeti yapanların statü ve kişilerinin,-TC.vatandaşı olup-olmamasının,-İkametgahının veya işyerinin Türkiye’de olup olmamasının,işlemin mahiyetini değiştirmez ve vergilemeye mani teşkil etmez.

 7. VERGİNİN KONUSU:Türkiye’de Ticari, Sınai, Zirai faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyet çerçevesinde yapılmış olmaları gerekir.Bu kapsamda vergilendirilebilmek için faaliyetin devam Gelir Vergisi Kanununa göre değerlendirilir. Açık olmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuattaki durumlara göre değerlendirilir.Ayrıca GV.kanununa göre Ticari faaliyette bulunan esnafın teslim ve hizmetleri de verginin konusuna girer.Faaliyetleri devamlılık arz etmeyenler vergiye tabi değildir.

 8. VERGİNİN KONUSU:3065 Sayılı Kanunun 1 / 2.nci maddesine göre, Her türlü mal ve hizmet ithali Vergiye Tabidir.

 9. VERGİNİN KONUSU:Diğer Faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler Kanunun 1/3 maddesinde sayılmıştır. Bunlar;-PTT ve Diğer Posta haberleşme kuruluşları,-Spor Toto, Milli Piyango, at yarışı ve bunlara benzer bahis ve talih oyunları, (Bayiler Mükellef değildirler.)-Profesyonel Sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sanatçıların katıldığı gösteriler KDV tabidir.Profesyonel olması için, sporcu veya sanatçı bu faaliyeti ile ilgili gelir elde ediyor ise profesyoneldir.

 10. VERGİNİN KONUSU: -Müzayede Sahalarında yapılan satışlar ile gümrük depolarında yapılan satışlar KDV.’ye tabidir.-Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınması KDV.ye tabidir. Mükellef bu hatları işletenlerdir.-GVK. Göre mal ve hakların sahipleri ile mutasarrıfları, zilliyetleri, intifa ve irtifak hakkı sahipleri veya kiracıları kiralanma işleri verginin konusuna girer.-Kamu İdareleri, özel bütçeli daireler, belediyeler, köyler ve bunların oluşturdukları birliklerin Ticari, zirai ve mesleki nitelikli teslim ve hizmetleri de KDV.nin konusuna girer.-Rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla isteğe bağlı mükellef olanların yaptığı mal ve hizmet teslimleri,KDV.nin Konusuna girer.

 11. VERGİNİN KONUSU:b)Teslim: Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya onun adına hareket edenlere devredilmesidir.Örneğin: Çiftçinin Şeker Fabrikasına pancar vermesi ve karşılığında, bedelsiz küspe verilmesi halinde, Çiftçinin küspenin çiftçiye verilmesi vermesi teslim değildir. Ancak teslim alınan pancar karşılığı verilmeyen yani çiftçinin istihkakı haricinde bir bedel karşılığı satılan küspenin çiftçiye verilmesi teslimdir.

 12. VERGİNİN KONUSU:c)Teslim Sayılan Haller: - Vergiye tabi malların her ne surette olursa olsun vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla İŞLETMEDEN ÇEKİLMESİ,- Vergiye tabi malların işletme personeline ücret, ikramiye, prim, hediye, teberru gibi namlarda verilmesi, TESLİM SAYILIR VE VERGİLENDİRİLİR.

 13. VERGİNİN KONUSU:4) HİZMET : - Verginin konusuna giren işlemlerden biri olan HİZMET, 3065 Sayılı KDV. Kanunun 4.maddesindeki Teslim ve Teslim Sayılan İşlemler ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir.- Bu İşlemle; bir şeyi yapmak, işletmek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek, gibi şekillerde gerçekleşir.Yukarıdaki işlemlerin her biri bir hizmet veya teslim hükmüne göre ayrı ayrı vergilendirilir.

 14. VERGİNİN KONUSU: 4) HİZMET SAYILAN HALLER: - 3065 Sayılı KDV kanununa göre, vergiye tabi hizmetten işletme sahibinin, işletme personelinin veya diğer şahısların yararlanması halinde bunlar hizmet sayılarak vergilendirilir.

 15. VERGİNİN KONUSU:3065 Sayılı Kanuna göre; 1) Mal teslimi veya hizmet ifasının Türkiye’de yapılmış olması gerekir.2)İşlemlerin Kanunda sayılan mal teslimi veya hizmet ifazı olması,3)İthalat başka bir şart olmaksızın verginin konusuna girer,4)3065 Sayılı Kanunun 6 ve 7.Maddesinde hangi işlemlerin Türkiye’de faydalanılmış sayılacağı belirtilmiştir. Buna göre;- Mal tesliminde malların teslim anında Türkiye’de bulunması,- Hizmet ifalarında ise hizmetin Türkiye’de yapılması veya hizmetten Türkiye’de faydalanılması halinde, hizmet Türkiye’de yapılmış sayılır.

 16. VERGİNİN KONUSU: 3065 Sayılı Kanuna göre; Uluslar arası taşımacılık işlerinde hizmetin (taşımanın) iç parkura isabet eden kısmı Türkiye’de yapılmış sayılır ve bu kısım vergilendirilir.

 17. VERGİNİN KONUSU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HUSUSLAR : 1) KAP VE AMBALAJ MALZEMESİ - 3065 Sayılı Kanunun 2/4.ncü maddesine göre; kap ve ambalajın geri verilmesi mutat olduğu hallerde, KDV. Kap ve ambalaj HARİÇ bedel üzerinden hesaplanır. - Kap ve Ambalaj geri alınması mümkün olmayan ürünlerde ise kap ve ambalaj faturalarda gösterilmez ve Satış fiyatı kap ve ambalaj malzemesi bedelini de içeren tek bir fiyat olarak gösterilir. Bu şekilde ambalaj için uygulanacak KDV oranı da malın tabi olduğu KDV olacaktır.

 18. VERGİNİN KONUSU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HUSUSLAR : 2) Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar ile Mesleki Kuruluşların Vergilemesi - Genel Olarak bu kurum ve kuruluşlar KDV mükellefi değildirler. Ancak 3065 Sayılı Kanunun 1/3 maddesine göre; bu kurum ve kuruluşlar Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyet kapsamında yaptıkları faaliyetler KDV’ye tabidir.

 19. VERGİNİN KONUSU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HUSUSLAR : 3) MÜZAYEDE MAHALLİNDE YAPILAN SATIŞLAR - 3065 Sayılı Kanunun 1/3-d bendine göre, cebri, izra, izale-i şuyu, ipoteğin paraya çevrilmesi gibi nedenlerle açık arttırma, pazarlık ve diğer şekilde yapılan satışlarda KDV’ye tabidir. Kanunun istisna ve vergi oranlarına ilişkin hükümleri bu satışlarda geçerli değildir. - Müzayede alanlarındaki satışlara ait hesaplanan KDV.ler müzayedeyi düzenleyen kurum tarafından 7 gün içerisinde beyan edilerek ödenir. 50.000 TL’yi aşan satışlarda ertesi gün Vergi Dairesine ödenmek zorundadır.

 20. VERGİNİN MÜKELLEFİ : KDV’de Verginin Mükellefi, Mal veya hizmeti teslim edenlerdir. Ancak Maliye Bakanlığı Vergi Mükellefinden ayrıca Verginin ödenmesi açısından vergiyi ödeyenleri veya işlemi yapan tarafların her hangi birini Vergi Sorumlusu olarak tespit edebilir.

 21. ADİ ORTAKLIKTA VERGİLEME : KDV Uygulaması açısından adi ortaklıklarda, Vergi Mükellefiyeti, ortaklık adına tesis edilir. Ortakların ayrıca mükellefiyetlikleri var ise, KDV Ortaklık ile şahıs işletmesi birleştirilmez. Ortaklardan birinin ayrılması halinde, yeni ortaklar aynen devam edecektir ve KDV’ye tabi değildir. Ancak Ortaklık sona ermesi sonucunu doğuran (1 kişiye düşmesi halinde) ortak ayrılmalarında Ortaklık tarafından teslim edilen toplam mal bedeli üzerinden KDV hesaplanır.

 22. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE Kat Karşılığı İnşaat işlerinde iti tür teslim vardır.1) Birincisi; Arsa Sahibinin Müteahhide arsa teslimi,2) İkincisi; Müteahhidin Arsa Sahibine konut veya işyeri teslimi, Arsanın bir işletmeye dahil olması halinde KDV.ye tabidir. Ancak Arsanın iktisadi işletmeye dahil olmaması halinde KDV hesaplanamaz. Müteahhid tarafından Arsa sahibine konut veya işyeri tesliminde emsal bedel üzerinden KDV hesaplanacaktır.

 23. YURT DIŞINA DÜZENLENEN TUR Türkiye’deki seyahat şirketlerince organize edilen seyahatlerde yurt dışında verilen yeme-içme-konaklama v.b. Hizmetler yurt dışında verildiği ve yurt dışında yararlanıldığı için KDV hesaplanmaz. Ancak Yurt içine isabet eden hizmetler için KDV hesaplanması gerekir.

 24. PROMOSYON VE NUMUNELER: Promosyon Ürünlerde; Asıl verilen mal veya hizmetin KDV oranının düşük olması halinde, Ana ürün KDV oranına isabet eden kısmının indirim konusu yapılması, Ana Ürün veya hizmeti aşan kısmın Gelir veya Kurumlar Vergisi açısından GİDER yazılması gerekmektedir. Promosyon ürünün alındığı dönem ile satış ile teslim edildiği dönem arasında fark olduğu dönemlerde, ilk önce Promosyon ürüne ait KDV indirim yapılır. Satış ile teslim edildiği aşamada, Promosyon ürünün Ana Ürün KDV oranını aşan KDV.si İLAVE EDİLECEK KDV dahil edilerek beyan edilir. Gelir ve Kurumlar Vergisi açısından da Gider yazılır.

 25. EŞANTİYON VE NUMUNELER: Eşantiyon ve numuneler belirli zamanlarda özellikle bayramlarda ve yılbaşlarında verilmekte olup, Pazarlama gideri niteliğindedir. Bu nedenle bu ürünlerin bir bedel alınmaksızın teslim edilmesinde ayrıca KDV hesaplanmaz. Ayrıca Müşterilerine ürünlerini tanıtma amaçlı verilen ve Numunedir, Para ile satılmaz ibaresi yer alan ürünler de aynı eşantiyonlarda olduğu gibi KDV hesaplanmaz. Pazarlama gideri olarak dikkate alınır.

 26. İADE VE GARANTİ KAPSAMINDA DEĞİŞTİRİLEN ÜRÜNLER: Tüketiciyi Koruma Kanunu veya Garanti kapsamında değiştirilen veya iade alınan ürünler için, Gider Pusulası ile geri iadesi alınacak, Yeni ürün verilmesi halinde ayrıca tekrar satışı yapılacaktır. TAKSİTLİ SATIŞLARVade Farkı, Faiz, fiyat farkı v.b. Dahil toplam bedel üzerinden KDV hesaplanacaktır.

 27. BASİT USULDEKİ MÜKELLEFLERDE KDV UYGULAMASIBasit Usule tabi mükelleflerin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV.den istisnadır. Bu mükellefler KDV beyanı vermezler. Ancak bunların alışlarında tabiki KDV vardır.İLAÇ BEDELLERİİlaç bedelleri KDV dahil tutar şeklinde ambalajında yer alır. Bu nedenle KDV iç yüzde ile hesap edilip beyan edilecektir.

 28. FAZLA VE YERSİZ HESAPLANAN VERGİVergi Mükellefleri veya sorumlularınca fatura ve benzeri vesikalarda gösterme hakkı bulunmadığı halde düzenlediği belgelerde KDV hesaplayan veya gösteren mükellefler bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu şekilde yanlış hesaplanan veya gösterilen vergilerin İADE USUL ve ESASLARI Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre İADE EDİLİR. 1) Önce Satıcı Alıcıya Fazla Alınan Vergiyi iade edecektir. 2)Alıcı Mükellefse İndirim Hakkını iptal edecektir. Vergi Dairesinden Yazı alacaktır. 3)Satıcı Ödeme Makbuzu, Alıcının düzeltmesi ve Kendi Beyan düzeltmesi ile kendi Vergi Dairesine yazılı talepte bulunacak ve iade edilecektir.

 29. VERGİ SORUMLUSU:3065 Sayılı Kanunun 9/1.nci maddesine göre, Bakanlık Vergi Alacağını emniyete almak üzere verginin ödenmesinden mal veya hizmete taraf olanları sorumlu tutabilir. Bu bağlamda Maliye bakanlığı Vergi Mükellefinin yapması gereken ödevleri (Beyanname verme, ödeme) Vergi Sorumlularına bırakmıştır. Bu şekilde Vergi Sorumluları 2 Nolu KDV Beyannamesi vererek bu yükümlülüklerini yerine getirirler. Vergi Sorumlusu başkaca Vergi Mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın bu sorumluluğunu sanki Vergi Mükellefiymiş gibi yerine getirmek zorundadır.

 30. TEVKİFATA TABİ İŞLEMLER 1) TAM TEVKİFAT UYGULAMASI (% 100 Tevkifat uygulanacak) a) İkametgahı, işyerii Kanuni Merkezi, İş Merkezi Türkiye’de bulunmayanlara yapılan işlemler: Türkiye’de inşaa edilecek bir proje için yurt dışından mimari hizmetin alınması, Türkiye’de bulunan enerji santrali için yurt dışından alınan danışmanlık hizmeti, gibi hizmetler,b) Serbest Meslek Faaliyetleri : Gelir Vergisi Kanunun 181.nci maddesi kapsamında Vergiden Muaf olup, mükellefiyet açtırmayan Serbet Meslek kapsamında yapılan ödemeler. c)Kiralama Hizmetleri : Gelir Vergisi 70.nci Maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması (gayrimenkuller hariç) KDV konusuna girmekte olup, ödemeyi yapan tarafından 2 Nolu KDV ile ödenecektir. D) Reklam Verme Hizmeti :

 31. TEVKİFATA TABİ İŞLEMLER 1) TAM TEVKİFAT UYGULAMASI (% 100 Tevkifat uygulanacak) d) Reklam Verme Hizmetleri: Amatör Spor Klüplerine ve oyuncuların formalarında gösterilen, Saşısların veya kurumların bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara pano koymak suretiyle, Gazete, dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlamak suretiyle verilen reklam hizmetlerinde ödemeyi yapanlarca,

 32. KISMİ TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR 1) KDV Mükellefleri 2)Belirlenmiş alıcılar (KDV Mükellefi olsun veya olmasın)- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, - Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.nde işlem gören şirketler, - Kalkınma ve yatırım ajansları. (Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları,Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında değerlendirilmez.)

 33. KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLER 1) Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, 2/102) Yalnız Etüd, Plan-Proje-Danışmanlık-Denetim vb. hizmetleri 9/103) Makine Techizat ve taşıtlara Tadil, Bakım,Onarım Hizmeti 5/104)Yemek Servisi ve Organizasyon Hizmetleri 5/105) İşgücü Temini Hizmetleri 9/106) Yapı denetim hizmetleri 9/107)Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 5/108) Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmeti 9/109) Spor Kulüplerinin yayın, reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine konu işlemler 9/1010) Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 7/1011) Servis Taşımacılığı Hizmeti 5/1012) Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetlerinde 5/1013) Diğer Hizmet İfaları 5/1014) Külçe Metal Teslimleri 7/1015) Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi Kanunun 17/4-g’deki istisnadan vazgeçen mükelleflerin Hurda ve Atık Teslimleri 5/1016) Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi 17/4-g’de istisna değildir. 9/1017) Pamuk, Tiftik, Yün ve yapağı ile ham post ve deri Teslimleri 9/1018) Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi (Tomruk, odun, kereste, atık, talaş ve kırpıntılar) 5/10

 34. İSTİSNALAR- MAL İHRACI3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV’den istisnadır. Aynı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki iki şartın gerçekleşmesi gerekir:a) Teslim, yurtdışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidirb) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır.İADE İÇİN GEREKENLER:1-Standart İade Talep dilekçesi2-İhracatın beyan edildiği döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi,3-Yüklenilen KDV Listesi,4-İadesi talep edilen KDV Hesaplama TablosuMahsuben İade: Gereken evrakların ibraz edilmesi yeterlidir. Her hangi bir sınır yoktur.Nakten İade : 5000 TL’ye kadar Sadece yazılı talep, 5000 TL’yi aşan iadelerde, VİR, YMM Raporu veya teminat ile yapılır. Teminat Çözümü VİR veya YMM Raporuna göre yapılır.

 35. İSTİSNALAR- ÖZEL FATURA İLE İHRACATTürkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, KDV’den istisnadır. İADE İÇİN GEREKENLER:1-Standart İade Talep dilekçesi2-Onaylı Özel Fatura aslı veya firma yetkililerince onaylı örneği yada özel fatura listesi, 3-İhracatın beyan edildiği döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi,4-Yüklenilen KDV Listesi,5-İadesi talep edilen KDV Hesaplama TablosuMahsuben İade: Gereken evrakların ibraz edilmesi yeterlidir. Her hangi bir sınır yoktur.Nakten İade : 5000 TL’ye kadar Sadece yazılı talep, 5000 TL’yi aşan iadelerde, VİR, YMM Raporu veya teminat ile yapılır. Teminat Çözümü VİR veya YMM Raporuna göre yapılır.

 36. İSTİSNALAR- HİZMET İHRACI3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir. - Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılması, - Hizmetten yurt dışında faydalanılması gerekir, - Hizmetten yurt dışındaki bir müşteri için yapıldığı ve yurt dışında faydalanıldığı müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilmelidir.Örnek 1: Türkiye'de mükellef (Z) Mühendislik Ltd. Şti., Ürdün'de bulunan bir firma ile yaptığı anlaşma uyarınca bu firmaya Ürdün'de inşa edilecek bir tekstil fabrikası projesi çizimini yapmış ve buna ait bedeli tahsil etmiştir. Bu hizmet, hizmet ihracatı kapsamında KDV’den istisna olup, (Z) firması, düzenleyeceği faturada KDV hesaplamaz.İADE İÇİN GEREKENLER:1-Standart İade Talep dilekçesi2-Hizmet faturası veya Listesi, 3-Ödeme Belgesi (Dövizin Türkiye’ye geldiğini tevsik eden bir belge veya dekont)4-Hizmet ihracatın beyan edildiği döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi,4-Yüklenilen KDV Listesi,5-İadesi talep edilen KDV Hesaplama TablosuMahsuben İade: 5000 TL’ye kadar Gereken evrakların ibraz edilmesi yeterlidir. 5000 TL üstü VİR veya YMM Raporu ile yerine getirilir.Teminat verildi ise VİR veya YMM raporu ile çözülür.Nakten İade : Miktarına bakılmaksızın VİR ile yapılır. Teminat verilmiş ise teminat VİR ile çözülür. YMM Raporu geçersizdir.

 37. İSTİSNALAR- ROAMİNG HİZMETLERİ 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, uluslararası roaming (dolaşım) anlaşmaları kapsamında yurtdışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri, ilgili ülkeler itibarıyla karşılıklı olmak kaydıyla KDV’den istisnadır. Örnek: (A) Roaming A.Ş. kablosuz erişim sistemini dolaşıma açarak hem Türkiye’deki kullanıcıların yurtdışında, hem de yabancı kullanıcıların Türkiye içerisinde internet erişimini sağlamaktadır. Firma, İngiltere’de mukim (B)’ye Türkiye’ye geldiğinde yurtdışındaki abonelik bilgileri ile internet erişiminden faydalanmasını sağlamakta ve (B)’ye verilen erişim hizmetine ait bedeli İngiltere’deki anlaşmalı (C) Roaming Şirketine fatura etmektedir. (A) tarafından, İngiltere’deki anlaşmalı roaming firmasına uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde Türkiye’de verilen söz konusu roaming hizmeti, karşılıklı olmak kaydıyla, KDV’den istisna olacağından (C)’ye düzenlenecek faturada KDV hesaplanmaz.İADE İÇİN GEREKENLER:1-Standart İade Talep dilekçesi2-Yabacı ülkede roaming hizmetine istisna uygulandığına dair yazı, 3-Roaming Hizmeti faturası veya listesi4-Hizmetin beyan edildiği döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi,4-Yüklenilen KDV Listesi,5-İadesi talep edilen KDV Hesaplama TablosuMahsuben İade: Tutar sınırlaması olmaksızın Gereken evrakların ibraz edilmesi yeterlidir.Nakten İade : 5000 TL.aşmayan iadeler yazılı talep, 5000 TL.’yi aşan VİR veya YMM Raporu ile yapılır. Teminat verilmiş ise teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür.

 38. İSTİSNALAR-SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON HİZMETLER 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler KDV’den istisnadır. Aynı Kanunun (12/3) üncü maddesi uyarınca, fason hizmetlerin serbest bölgelerdeki müşterilere yapılmış sayılabilmesi için; - Fason hizmetin serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için yapılmış olması, - Fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanılması, şartları birlikte gerçekleşmelidir.İADE İÇİN GEREKENLER:1-Standart İade Talep dilekçesi2-Fason Hizmet Faturası veya listesi, 3-Fason hizmete konu malın S.bölgeden Yurt içine giriş-çıkış belgesi aslı veya örneği,4-Hizmetin beyan edildiği döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi,4-Yüklenilen KDV Listesi,5-İadesi talep edilen KDV Hesaplama TablosuMahsuben İade: Tutar sınırlaması olmaksızın Gereken evrakların ibraz edilmesi yeterlidir.Nakten İade : 5000 TL.aşmayan iadeler yazılı talep, 5000 TL.’yi aşan VİR veya YMM Raporu ile yapılır. Teminat verilmiş ise teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür.

 39. İSTİSNALAR-YOLCU BERABERİ EŞYA SATIŞLARI 3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddesine göre, Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar için ödedikleri KDV malın gümrükten çıkışı sırasında iade edilir. 100 TL üstü satışlarda istisna uygulanır. Alıcının istisnadan faydalanabilmesi için satın aldığı malları fatura ve benzeri belge tarihinden itibaren üç ay içinde yurtdışına çıkarması gerekir. Çıkış sırasında mallar gümrük görevlisine gösterilir ve malların yurtdışına çıkarıldığına ilişkin fatura ve benzeri belge örneği onaylatılır. Alıcı onaylattığı üç belge örneğinden ikisini onayı yapan gümrük görevlisine bırakır.Nakten İade : Satıcının iade için çek verdiği hallerde, çekte yazılı tutar, çeki düzenleyen bankanın gümrükteki şubesinden alınabilir. Çeki düzenleyen bankanın gümrükte şubesinin bulunmaması halinde çek tutarı, bankacılık ve kambiyo mevzuatı gereğince gümrükteki herhangi bir banka şubesinden de tahsil edilebilir. İadenin gümrük çıkışında ödenmesinin mümkün olmaması veya alınmak istenmemesi halinde, alıcı malın çıktığını gösteren onaylı faturayı çıkış tarihinde n itibaren üç ay içinde satıcıya gönderir. Satıcı iade tutarını, faturayı aldıktan sonra en geç 10 gün içinde alıcının banka hesabına veya adresine havale eder. Alıcı malın yurtdışına çıktığını göstermek üzere satıcıya onaylı faturanüshasını, çek düzenlenen hallerde ise fatura ile beraber onaylı çeki gönderir

 40. İSTİSNALAR-İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE KDV İADE UYGULAMASI3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesine göre, ihraç edilmek üzere imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait kdv.ler ihracatçılar tarafından ödenmez. Bu kapsamda yapılan teslimlere ilişkin faturaya “3065 Sayılı KDV Kanunun 11/1-c maddesi gereğince ihraç kayıtlı teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir.” ibaresi yazılır. Tecil Terkin Uygulamasından yararlanacak satıcılar; - Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine haiz olması veya Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi belgesi ve işletme onay belgelerinden birine sahip olması, - ilgili meslek odasına kayıtlı olması, - üretim yapıldığı dönemde işçi çalıştırdığı ve gerekli aaraç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim alt yapısına sahip olmalıdır.İADE İÇİN GEREKENLER:1-Standart İade Talep dilekçesi2-Meslek Odasından üyelik belgesinin noterce onaylı örneği, bir kere verilmesi yeterlidir. 3-İmalatçı Belgesi, Belgede değişiklik olmadığı halde bir kez verilecektir.4-İhraç Kayıtlı Teslim faturaları veya listesi, (Serbest bölge yazısı veya özel fatura örneği)4-İhraç Kayıtlı teslimde malın ihraç edildiğine dair ihracatçıdan alınan onaylı yazı5-İhraç Kayıtlı teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV Listesi,Mahsuben İade: Tutar sınırlaması olmaksızın Gereken evrakların ibraz edilmesi yeterlidir.Nakten İade : 5000 TL.aşmayan iadeler yazılı talep, 5000 TL.’yi aşan VİR veya YMM Raporu ile yapılır. Teminat verilmiş ise teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür.

 41. İSTİSNALAR-İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE KDV İADE UYGULAMASIÖrnek : İmalatçı (A), Ekim/2012 ayında toptancılara 8.000 TL tutarında, ihracatçı firmaya ise ihraç kaydıyla 2.000 TL tutarında gömlek teslim etmiştir. Ekim ayında yüklendiği KDV toplamı 600 TLdir. İmalatçının önceki dönemlerden devreden indirilebilir KDV’si yoktur.(A) nın Ekim ayı tecil işlemlerine ilişkin hesaplamaları aşağıdaki şekilde yapılır: Hesaplanan KDV [(8.000 + 2.000.) x (% 8)] 800 Toplam Vergi İndirimi - 600 Fark (Ödenmesi Gereken KDV) 200 Tecil Edilebilir KDV (2.000 x %8) 160 Tecil Edilecek KDV 160 Ödenmesi Gereken KDV 40 Bu mükellef Ekim/2012 ayına ait olmak üzere vergi dairesine 40 TL KDV ödeyecektir. 160 TL KDV ise ihracatın tamamlanmasından sonra terkin edilmek üzere tecil edilir.

 42. İSTİSNALAR-DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMİ KAPSAMINDAKİ MALLARIN TEMİNİNDE TESİL-TERKİN UYGULAMASIUygulamadan Yararlanacak Mükellefler 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamındaki teslimlerde, tecil-terkin kapsamında işlem yapılabilmesi için alıcıların; - KDV mükellefi olmaları (yalnızca sorumlu sıfatıyla KDV mükellefiyeti bulunanlar hariç), - 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı17 ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı ile bu Karara ilişkin Tebliğlere uygun "Dahilde İşleme İzin Belgesi" ne (DİİB) sahip bulunmaları, gerekmektedir. Dahilde işleme rejimi kapsamında belge almış alıcıların 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında KDV ödemeksizin mal alımı yapmaları için ayrıca “imalatçı” vasfını haiz olmaları gerekmez. DİİB sahibi mükellefler, bu belgede yer alan maddeleri, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde hükme bağlanan tecil-terkin sisteminden yararlanarak teslim alabilirler. 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamındaki teslimler nedeniyle düzenlenecek faturalarda, her bir mal türüne ilişkin KDV hariç bedelin 2.500 TL’yi (tekstil-konfeksiyon sektöründe pamuk, yün, iplik ve kumaş dışındaki mallarda 500 TL) aşması zorunludur. Belge kapsamında teslim edilen birden fazla mal türünün aynı faturada gösterilmesi durumunda bu sınırlar her bir mal türü için ayrı ayrı aranır.Mahsuben İade: Tutar sınırlaması olmaksızın Gereken evrakların ibraz edilmesi yeterlidir.Nakten İade : 5000 TL.aşmayan iadeler yazılı talep, 5000 TL.’yi aşan VİR veya YMM Raporu ile yapılır. Teminat verilmiş ise teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür

 43. İSTİSNALAR-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA1) Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde, Tadil, Bakım ve Onarımında, İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna:3065 sayılı Kanunun (13/a) maddesine göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler KDV’den istisna olup, bu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.İADE İÇİN GEREKENLER:1-Standart İade Talep dilekçesi2-İstisnanın beyan edildiği döneme İndilecek KDV Listesi 3-İade Hakkı doğuran işleme ait Yükelenilen KDV Listesi4-İade Talep edilen döneme ilişkin KDV Hesaplama tablosu,5-Satış Faturaları Listesi6-Vergi Dairesinden alınmış istisna yazısı örneğiMahsuben İade: Tutar sınırlaması olmaksızın Gereken evrakların ibraz edilmesi yeterlidir.Nakten İade : 5000 TL.aşmayan iadeler yazılı talep, 5000 TL.’yi aşan VİR veya YMM Raporu ile yapılır. Teminat verilmiş ise teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür.

 44. İSTİSNALAR-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA2) Araç ve Tesislerin Tadilat, Onarım ve Bakım Hizmetleri:İADE İÇİN GEREKENLER:1-Standart İade Talep dilekçesi2-İstisnanın beyan edildiği döneme İndilecek KDV Listesi 3-İade Hakkı doğuran işleme ait Yükelenilen KDV Listesi4-İade Talep edilen döneme ilişkin KDV Hesaplama tablosu,5-Satış Faturaları Listesi6-Vergi Dairesinden alınmış istisna yazısı örneğiMahsuben İade: Tutar sınırlaması olmaksızın Gereken evrakların ibraz edilmesi yeterlidir.Nakten İade : 5000 TL.aşmayan iadeler yazılı talep, 5000 TL.’yi aşan VİR veya YMM Raporu ile yapılır. Teminat verilmiş ise teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür.

 45. İSTİSNALAR-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA3) Araç ve Tesislerin bizzat inşaa ve imal edenler: (Tersaneler)İADE İÇİN GEREKENLER:1-Standart İade Talep dilekçesi2-İstisnanın beyan edildiği döneme İndilecek KDV Listesi 3-İade Hakkı doğuran işleme ait Yükelenilen KDV Listesi4-İade Talep edilen döneme ilişkin KDV Hesaplama tablosu,5-Satış Faturaları Listesi6-Vergi Dairesinden alınmış istisna yazısı örneğiMahsuben İade: 5000 TL.aşmayan iadeler yazılı talep, 5000 TL.’yi aşan VİR veya YMM Raporu ile yapılır. Teminat verilmiş ise teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür yeterlidir.Nakten İade : 5miktarına bakılmaksızın VİR göre yapılır. Teminat verilmiş ise teminat VİR ile çözülür.

 46. İSTİSNALAR-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA4) Araç ve Tesislerin sipariş vererek inşa ve imal ettirenlerMahsuben İade: 5000 TL.aşmayan iadeler yazılı talep, 5000 TL.’yi aşan VİR veya YMM Raporu ile yapılır. Teminat verilmiş ise teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür yeterlidir.Nakten İade : miktarına bakılmaksızın VİR göre yapılır. Teminat verilmiş ise teminat VİR ile çözülür.

 47. İSTİSNALAR-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA5) Araç ve Tesisleri sipariş üzerine fiilen imal ve inşa edenler:Mahsuben İade: 5000 TL.aşmayan iadeler yazılı talep, 5000 TL.’yi aşan VİR veya YMM Raporu ile yapılır. Teminat verilmiş ise teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür yeterlidir.Nakten İade : miktarına bakılmaksızın VİR göre yapılır. Teminat verilmiş ise teminat VİR ile çözülür.

 48. İSTİSNALAR-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA5) Faaliyeti Deniz Taşıma Araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara Bu Araçların İmal ve inşası ile ilgili teslim ve hizmetler: Mahsuben İade: 5000 TL.aşmayan iadeler yazılı talep, 5000 TL.’yi aşan VİR veya YMM Raporu ile yapılır. Teminat verilmiş ise teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür yeterlidir.Nakten İade : miktarına bakılmaksızın VİR göre yapılır. Teminat verilmiş ise teminat VİR ile çözülür.

 49. İSTİSNALAR-LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA3065 sayılı Kanunun (13/b) maddesinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.Mahsuben İade: 5000 TL.aşmayan iadeler yazılı talep, 5000 TL.’yi aşan VİR veya YMM Raporu ile yapılır. Teminat verilmiş ise teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür yeterlidir.Nakten İade : miktarına bakılmaksızın VİR göre yapılır. Teminat verilmiş ise teminat VİR ile çözülür.

 50. İSTİSNALAR-BORU HATTITLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATTI İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN İSTİSNAMahsuben İade: Miktarına bakılmaksızın gerekli belgelerin verilmesi ile talep edilir.Nakten İade : 5000 TL.aşmayan iadeler yazılı talep, 5000 TL.’yi aşan VİR veya YMM Raporu ile yapılır. Teminat verilmiş ise teminat VİR veya YMM Raporu ile çözülür yeterlidir.

More Related