Download
fat h projesi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FATİH Projesi PowerPoint Presentation
Download Presentation
FATİH Projesi

FATİH Projesi

346 Views Download Presentation
Download Presentation

FATİH Projesi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu

 2. Öğretim Sürecinde Materyallerin Kullanımı • Materyalin kullanıldığı öğretim süreçleri • Giriş aşaması • Sunma/bilgi edinme aşaması • Uygulama aşaması • Özetleme aşaması • Değerlendirme aşaması • Öğretim Sürecinde Resim kullanımı • Öğretim Sürecinde Video kullanımı • Öğretim Sürecinde Animasyon kullanımı • Öğretim Sürecinde Simülasyon kullanımı • Öğretim Sürecinde Oyunların kullanımı

 3. Materyal Kullanımının Genel İlkeleri • Kapsam • Materyal kullanımının genel ilkeleri • Materyaller kullanım ilkeleri • Materyal kullanım kılavuzu • Materyal kullanım ölçeği • Etkinlik

 4. Materyal Kullanımının Genel İlkeleri Materyaller öğrenme ortamlarının vazgeçilmez bileşenleridir. Bilgi teknolojilerinin sunduğu imkânlarla kolay bir şekilde hazırlanabilir, kullanılabilir ya da bulunabilirler. İyi materyal bulmak ya da hazırlamak önemli olsa da asıl etki ders içerisinde uygun bir şekilde kullanıldığındaortaya çıkar.

 5. Materyal Kullanımının Genel İlkeleri • Materyaller ders anlatımlarını daha ilgi çekici hale getirirler. • Öğrencilerin dersi takip etmelerini kolaylaştırır. • Materyaller bilginin organize edilmesinikolaylaştırır. • Materyaller, bilginin kalıcılığını ve transferini artırır.

 6. Materyal Kullanımının Genel İlkeleri • Materyallerin öğretmenin öğretim anlayışı, sınıfın seviyesi ve içerik türüne göre kullanımları değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, materyalin nasıl kullanılacağını katı bir şekilde sınıflandırmak mümkün değildir. Ancak, materyal kullanımında göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeler vardır.

 7. Genel Materyal Kullanım İlkeleri • Kullanılan materyaller dersin içeriği ve hedefleriyle uyumlu olmalıdır. • Materyaller her dersin yapısına, hedeflerine ve içeriğine uygun olarak kullanılmalıdır. Öğretimde hedefler içeriğin, ortamın ve stratejilerin belirlenmesinde en önemli bileşendir.

 8. Materyal Kullanımının Genel İlkeleri • Materyaller kullanım amaçlarına uygun olarak sunulmalıdır. • Materyaller derste dikkat çekme, ön bilgileri harekete geçirme, öğrenmeyi kolaylaştırma, alıştırma-pratik yapma ve öğrenmeyi kalıcı hale getirme gibi amaçlarla kullanılabilir. Ancak önemli olan materyale kullanım amacına uygun bir şekilde yer vermektir.

 9. Materyal Kullanımının Genel İlkeleri • Materyaller hedef kitleye uygun olarak kullanılmalıdır. • Derste kullanılan materyal öğrenci seviyesine uygun olarak belirlenmelidir. Materyalin öğrenci seviyesinin altında olması sıkılma, motivasyon kaybı, derse isteksizlik gibi istenmeyen durumlara neden olabilir.

 10. Materyal Kullanımının Genel İlkeleri • Materyalin sadece iyi tasarlanmış olması etkili bir öğrenme için yeterli değildir. • Materyallerin sınıf içerisinde kullanılan etkili araçlar olmalarına rağmen bazı durumlarda tek başlarına öğrenmeyi sağlayacak kadar güçlü olamayabilirler. Materyalin anlaşılması ve istenilen etkiyi göstermesi için öğretmenin materyali kullanım şekli ve yaklaşımı oldukça önemlidir.

 11. Materyal Kullanım Kılavuzu • Hazırlık aşaması • Kullanılacak materyalin önemini ve amacını iyi belirleyiniz • Öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurunuz • Kullanılacak materyalin önceden izleyip test ediniz • Materyalin kullanılacağı ortamın göz önünde bulundurunuz

 12. Etkinlik 1.1 • Dersinizde kullanabileceğiniz bir materyali göz önünde bulundurarak hazırlık aşamasında neler yapacağınızı kısaca yazınız.

 13. Materyal Kullanım Kılavuzu • Ortamın hazırlanması • Kullanılacak materyallerin sınıfta bulunduğundan ve çalıştığından emin olunuz • Işık ve oturma düzeninin ayarlayınız

 14. Etkinlik 1.1 Dersinizde kullanabileceğiniz bir materyali göz önünde bulundurarak ortamın hazırlanması aşamasında neler yapacağınızı kısaca yazınız.

 15. Materyal Kullanım Kılavuzu • Öğrenenlerin hazırlanması • Materyalin neden kullanıldığını açıklayınız • Materyal içeriğinin tartışınız • Öğrenenlerin materyalden nasıl bir sonuç çıkarmalarını beklediğinizi açıklayınız • Gerekirse materyalde kullanılan yeni kelime ve kavramları tanıtınız • Materyal gösteriminden sonra yapılacak etkinliklerden haberdar ediniz

 16. Etkinlik 1.1 Dersinizde kullanabileceğiniz bir materyali göz önünde bulundurarak öğrenenlerin hazırlanması aşamasında neler yapacağınızı kısaca yazınız.

 17. Materyal Kullanım Kılavuzu • Materyalin sunumu • Sunumu öğrencinin ilgisini uyandıracak biçimde yapınız • Süreyi devamlı kontrol ediniz • Öğrenci tepkilerini gözlemleyiniz

 18. Etkinlik 1.1 Dersinizde kullanabileceğiniz bir materyali göz önünde bulundurarak materyalin sunum aşamasında neler yapacağınızı kısaca yazınız.

 19. Materyal Kullanım Kılavuzu • Özetleme • Sunumu detaylı bir şekilde tartışınız • Öğrenciye konuyu özetleyecek nitelikte sorulur sorunuz • Yanlış ya da eksik anlamaları ortaya çıkarıp gideriniz • Yeni öğrendiklerini organize etmelerine yardımcı olunuz

 20. Etkinlik 1.1 Dersinizde kullanabileceğiniz bir materyali göz önünde bulundurarak özetleme aşamasında neler yapacağınızı kısaca yazınız.

 21. Metinlerin Kullanımı

 22. Kapsam • Metinlerin kullanımı • Kısa tanımlar ve örnekleri sunma • Benzerlik ve farklılıkları belirleme • Sıralama ve listelemeler • Sebep-Sonuç yapıları veya açıklamaları belirtme • Farklı materyalleri destekleme

 23. Resim, video ya da animasyon kullanmak varken neden metin kullanılsın ki?

 24. Metinlerin Kullanımı • En yaygın ve en kısa yol • Kolayca hazırlanabilir ve dağıtılabilir • Öğretimsel mesajlarda metinler; harfler, rakamlar ve sembollerden oluşturulur. İYİ METİN İYİ ETKİ

 25. Metinler Tasarlanırken • Sade ve öz tasarım • Anlatımı destekler • Önemli noktaları öne çıkarır.

 26. Kısa Tanımları Örnekleri Sunma • Kavramlar kısaca tanımlanır ve örneklerle desteklenir. • Tanımlar sade ve anlaşılır olmalıdır. • Örnekler uygun olmalıdır. Homojen Karışımlar: Her tarafında aynı özelliği gösteren, tek bir madde gibi gözüken karışımlara homojen karışımlar denir. Tuzlu su, şekerli su, alkollü su, çeşme suyu ile içerisinde bulunduğumuz hava homojen karışıma örnek verilir.”

 27. Benzerlik ve Farklılıkları Belirtme • Kavram ya da olguların birbirleri ile olan ilişkilerini belirtmek için kullanılır. • Kavram özellikleri listeleniyorsa aynı sayfada bulunmalıdır. • Kavramlar ayrı ayrı ele alınmamalı, karşılaştırmalı bir şekilde sunulmalıdır.

 28. Sıralama ve Listelemeler-1 • Birden fazla kavram, olay, nesne veya özelliğin listelenmesinde kullanılır. • Belirli bir düzen veya sıra izlenmeyecekse tek düze madde imli listeler kullanılır. • Metaller ve Genel Özellikleri • Isı ve elektriği iyi iletirler. • Hg hariç hepsi oda sıcaklığında katıdır. • Asit çözeltileriyle çoğu H2 gazı açığa çıkarırlar. • Elektron almazlar. • Yüzeyleri parlaktır. • Dövülebilir, tel ve levha haline getirilebilirler.

 29. Sıralama ve Listelemeler-2 • Hiyerarşik yapıların gösteriminde etkilidir. • Başlıklandırmayapılarak listeler arasında yapısal ilişkiler gösterilir. • Derslerin girişinde konu yapısını sunarken kullanılabilir. • Öğrencinin konuyu içinde kaybolmadan daha sistemli bir şekilde takip etmesine yardımcı olur.

 30. Sıralama ve Listelemeler-3 • Bir işlem ya da sürecin açıklandığı konularda adımları ya da işlem sırasını sunmak için kullanılabilir. • Bu tür metinler genellikle numaralandırılır. 1-Ağ Komşuları ikonuna sağ tuşla tıklayınız. 2-Özellikler menüsünü seçiniz. 3-TCP/IP butonuna tıklayınız.

 31. Sebep Sonuç Yapıları veya Açıklamaları Belirtme • İki ya da daha fazla kavram ve olay arasındaki ilişkiyi tanımlamak ve açıklamak için kullanılır. Kapalı bir kaptaki gazın sıcaklığı artırıldığında; kap içerisindeki gaz moleküllerinin kinetik enerjileri artacağından kabın iç çeperine çarpma ile uyguladıkları kuvvet dolayısıyla gazın basıncı artar.

 32. Farklı Materyalleri Destekleme Çoklu ortam öğelerini açıklamak, desteklemek, onları daha anlaşılır hale getirmek amacıyla kullanılır.

 33. Etkinlik 2.1

 34. Etkinlik 2.1- CEVAP- • Göğüs boşluğunda iki akciğer arasında ve göğüs kemiğinin hemen arkasında yer alır. • Kadınlarda ortalama 230-280 gr. Erkeklerde ise 280-340 gr ağırlığındadır. • İki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere toplam 4 odacıklıdır. • Sağ kulakçığa üst ana toplardamar ile alt ana toplardamar bağlanır. • Sağ karıncıktan ise akciğer atardamarı çıkar. • Sol kulakçıktan aort atardamarı çıkar.

 35. Etkinlik 2.1 • Adım 2: Bu materyali derste kullanacak olsanız hangi amaçla kullanırdınız? Kısaca açıklayınız • Örnek verme ________________________________________________ • Benzerlik ve farklılıkları belirtme ________________________________________________ • Sıralama ve listeleme ________________________________________________ • Destek sağlama ________________________________________________

 36. Resimlerin Kullanımı

 37. Kapsam • Giriş • Resimlerin genel özellikleri • Resimlerin Kullanım Amaçları • Dekor • Gösterim • Yorumlama • Organize etme • İlişkilendirme • Karşılaştırma

 38. Bin kelime ile anlatacaklarınızı bir resimle anlatabilir misiniz?

 39. Resimlerin Kullanımı • Konudaki önemli olan bilgilere öğrenenin dikkati çekilir. • Konuyla ilgili ön bilgiler harekete geçirilir. • Yeni anlamlandırmalar oluşturulabilir. • Yeni ve genişletilmiş bilişsel modeller oluşturulabilir. • Bilgi transferini sağlar ve kolaylaştırır. • Öğretim amaçlarını tamamlamak ve başlatmak için öğrenenler motive edilir.

 40. Resimlerin Genel Özellikleri Eğitim Ortamlarında Resim Kullanımının Avantajları • Herhangi bir donanım gerektirmediği için kullanımı kolaydır. • Nispeten ucuz materyallerdir. • Her seviyedeki konu ve amaçlar için ders içerisinde kullanılabilmektedir.

 41. Resimlerin Genel Özellikleri Eğitim Ortamlarında Resim Kullanımının Dezavantajları • Bazı resimlerin tasarlanması için özel bir emek harcamak gerekir. • Bazı resimler sembolik oldukları için anlamları kişiden kişiye değişebilir veya yanlış anlaşılabilir.

 42. Resimlerin Kullanım Amaçları • Dekor • Gösterim • Yorumlama • Organize etme • İlişkilendirme • Karşılaştırma

 43. Dekor Amaçlı Kullanım • Anlatıma ve öğretime estetik, mizah veya motivasyon faktörleri katmak için kullanılır. • Bu tür resimler, anlatılan konu ile ilgili olsa dahi öğretimi destekleyici bir rolü yoktur. Örnek: Kitap kapakları, dekoratif resimler

 44. Gösterim Amaçlı Kullanım • Ders içeriğini daha somut ve gerçekçi bir şekilde göstermek için kullanılır. • Bilginin hızlı ve kolay bir şekilde sunulmasını sağlar. • Genellikle, nesnenin gerçek fotoğrafı veya çizimi kullanılır.

 45. Yorum Amaçlı Kullanım • Gözlenmesi ve anlaması zor olan bilgileri göstermek için kullanılabilir. • Bir konuyla alakalı kavram, ilke veya sebep-sonuç ilişkisini göstermek için kullanılabilir. • Bu resimler kullanılarak öğrencilerden yorumlar yapmaları istenebilir. Örnek: Yandaki resim basınç ve yükseklik arasındaki ilişkiyi gösterir. Öğrencinin bu resme bakarak yükseklik ile basıncın nasıl değiştiğini yorumlayabilir.

 46. Yorum Amaçlı Kullanım Organize Etme • Kavramların ve işlevlerin birbirleriyle ilişkisini veya bir olayın meydana geliş sırasını gösteren resimlerdir.

 47. Yorum Amaçlı Kullanımİlişkilendirme-1 İki veya daha fazla değişken arasında var olan ilişkiyi göstermek amacıyla kullanılabilir. İstatistiki çizelgeler, grafikler örnek olarak verilebilir.

 48. Yorum Amaçlı Kullanımİlişkilendirme-2 Değişimi göstermek için de ilişkilendirmeyi sağlayan resimler kullanılabilir. Bu tür resimler genellikle döngüsel olarak gösterilen prosedürler ya da süreçleri temsil etmek için kullanılır.

 49. Etkinlik 3.1 • Aşağıda verilen resimlerin ders anlatım esnasında hangi amaçla ya da amaçlarla kullanılabileceğini seçiniz.

 50. Etkinlik 3.1