skolebestyrelsens rsberetning 2013 14 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skolebestyrelsens årsberetning 2013/14 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skolebestyrelsens årsberetning 2013/14

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Skolebestyrelsens årsberetning 2013/14 - PowerPoint PPT Presentation

gala
124 Views
Download Presentation

Skolebestyrelsens årsberetning 2013/14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skolebestyrelsens årsberetning 2013/14 Velkommen

 2. Skolebestyrelsen • Forældrevalgte:- Lars Mogensen, formand- Jens Skov, næstformand- Helle Ottosen - Lotte Christensen- Ole Jespersen - Christel Rousing- Henriette Nielsen • Elever:- Sofie Olsen- Emilie Westergaard

 3. Året i overskrifter • Skole/hjem-samarbejde • Skolestruktur • Inklusion • Økonomi • Høringssvar • Principper • Udearealer • Diverse • Sammenlægningsudvalget • Skolebestyrelsesvalg • Kommende opgaver/udfordringer

 4. Skole/hjem-samarbejde • Folkeskolen i Egedal står over for mange udfordringer, bl.a.:- Ny folkeskolereform- Ny skolestruktur- Faglige mål- Økonomi - Inklusion • Derfor er der mere end nogensinde brug for et solidt skole/hjem-samarbejde, som bygger på gensidig forståelse og respekt • Alle parter spiller en vigtig rolle i at fremme og udvikle skole/hjem-samarbejdet i den nye skolestruktur:- Skolen- Skolebestyrelsen- Kontaktforældrene- Forældrene

 5. Skolestruktur • 7/9-2011: - ”Startskuddet”. Skoleudvalg og skolecentret afholder skolekonference på Boesagerskolen • Efterår 2011: - Dialogmøder og workshops med administrationen - Debatoplæg formuleres/udformes (folder med scenarier) • Forår 2012: - Høring af administrations forslag med 5 skoledistrikter, efterfulgt af borgermøde den 9 maj - Administrationen vælger at udsætte ændring af skolestrukturen - Eksternt konsulentfirma Brøndum & Fliess bliver hyret ind til skoleanalyse • Efterår 2012: - Visionsseminarer og workshops med Brøndum & Fliess, og administrationen - Nyt forslag fra administrationen med 5 distrikter og reducering af skoler - Skoleudvalget afviser administrationens forslag • Forår 2013: - Nyt forslag fra administrationen med 4 distrikter og alle lokaliteter bibeholdes- Behandlet i skoleudvalg den 10/4 og økonomiudvalg den 17/4 - Administrationens forslag godkendes af kommunalbestyrelsen den 24/4 og sendes i høring • 2013/2014: - Endelig godkendelse af skolestruktur på kommunalbestyrelsesmøde 28/8 - Efterår 2013: Der etableres sammenlægningsudvalg - Forår 2014: Der indskrives til skolerne i de nye distrikter- Efterår 2014: Ny skolestruktur træder i kraft pr. 1/8-2014

 6. Inklusion • Vi taler meget om inklusion.I den daglige debat i medier og offentligheden.På skolen og i skolebestyrelsen. • Tanken bag inklusion er, at børn og unge støttes i at kunne indgå i de faglige og sociale fællesskaber. Og have gavn af, at forblive i dette miljø. Både i skole- og fritid. • Elever som tidligere blev visiteret til specialtilbud, skal nu inkluderes i den almindelige folkeskole.Det giver naturligvis nogle nye udfordringer. • På Boesagerskolen er vi godt i gang med inklusion.Resurserne er knappe, og situationen er endnu ikke optimal. Men der gøres et godt stykke arbejde i hverdagen.Efteruddannelse af lærere, supervision, tildeling af støttetimer, m.m. • Inklusionsopgaven er i sagens natur en kommunal opgave.Med graden af succes afhænger også meget af, at alle elever, og deres forældre har forståelse for og er med til, at få fællesskabet til at fungere, og dermed fremme inklusion.

 7. Økonomi • Efterår 2013:- Budgetmøde med administrationen på Stenløse Rådhus- Indefrosne midler søges frigivet til udearealer- Erstatningstimer efter lockout’en gives kun op til min. timetal- Løbende budgetopfølgning • Forår 2014:- Regnskab 2013- Indefrosne midler + lidt egne midler benyttes til udeareal - Løbende budgetopfølgning

 8. Høringssvar • November 2013:Skolebestyrelsen giver høringssvar på kommunens kvalitetsrapport • Februar 2014:Skolebestyrelsen giver høringssvar på kommunens inklusionsstrategi • Marts 2014:Skolebestyrelsen giver høringssvar vedr. kluborganisering • Marts 2014:Skolebestyrelsen giver høringssvar på ny styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Egedal Kommune

 9. Principper • Skolebestyrelsen gennemgår og vurderer løbende alle skolens principper • Verden omkring skolen og på skolen ændrer sig hele tiden, og derfor er der jævnligt behov for opdatering af principperne • Principperne skal understøtte skolens fokusområder og udviklingsplan • Skolebestyrelsen lægger vægt på, at de gældende principper:- Er relevante- Er opdaterede- Rent faktisk efterleves • 5 principper har været under behandling i det forgangne år:- Princip vedr. skole/hjemsamarbejde (opdateret)- Princip vedr. mobning/antimobbestrategi (drøftet)- Princip vedr. klassedannelse (drøftet)- Princip vedr. timefordeling (opdateret)- Princip vedr. undervisningens organisering (forslag drøftet) • Skolens principper ligger på skolens hjemmeside (”Skoleporten”) • Der skal laves helt nye principper for den nye fælles distriktsskole

 10. Udearealer • Udearealerne spiller en helt ny rolle i.f.m. den nye skolereform, hvor mere aktivitet bliver en integreret del af undervisningen • Skolens arealer er ikke helt klar til dette, og har i mange år generelt trængt til en opgradering • Der søges derfor de ”indefrosne midler”, som bevilges tilbagebetalt • Yderligere vælger skolebestyrelsen at lægge lidt økonomi til • Der indbydes 3 entreprenører til at give bud og præsentere deres projekt • Der vælges én, og den tiltrængte renovering sættes i gang hen over vinteren • De bedste hensigter lægges i at tilgodese indskoling, mellemtrin og udskoling ligeligt, således alle får nogle indbydende forhold • De nyrenovere, spændende og flotte udearealer forventes taget i brug i løbet af foråret • Der etableres desuden hegn mod Smørum Parkvej

 11. Diverse • Deltagelse i SB Egedalmøder(SB Egedal er et ERFA forum for alle skolebestyrelserne i Egedal) • Planlægge og afholde borgermøde om skolen i Egedal på Balmoseskolen i september, sammen med Egedal Lærerkreds (ordstyrer: Kåre Quist) • Formandsmøder med de 2 andre Smørumskoler om skolestruktur og øvrige emner • Dialog med kommunen om ringe faciliteter til atletik og basket ved hallen • Madordning drøftet. Flere tiltag, men er foreløbig ikke genetableret, da vi ønsker ordningen mere integreret med læring og adfærd • Redaktion og udgivelse af Boesnyt oktober • Foto (drøftet tilbud og valgt leverandør) • Planlægning og afholdelse af fælles (kontakt)forældre møder (jan/maj) • Ansættelsesudvalget (2 bestyrelsesmedlemmer deltager ved nyansættelse af personale) • Deltagelse i dialog-, budgetmøder, workshops, m.m. med kommunen • Orientering og drøftelse af:IT, skolens udviklingsplan, APV, fraværsstatistik og læsekompetenceplan • Skoleleder:Farvel til Susanne Carlsen efter 12½ år og goddag til Peter Kilmose

 12. Sammenlægningsudvalget • Formål:At finde ”fælles nævner” for den kommende sammenlagte distriktsskole i Smørum • Deltagere fra hver af de 3 Smørum skoler:- To forældrerepræsentanter (Boesager: Helle Ottosen og Jens Skov) - Én medarbejderrepræsentant (Boesager: Torben Pedersen)- Én repræsentant fra elevrådet (Boesager: Sofie Frisk Olsen)- Skoleleder (Boesager, samt distriktsskolen: Peter Kilmose) • Udvalget har siden januar 2014 mødtes en gang om måneden (referater på intra) • Emner på udvalgets møder:- Kommissorium og kompetence (Egentligt ingen, men godt med et samlet organ) - Navn til vores fælles skole (høringssvar til Skoleudvalget)- Indre linjer for skolen (tanker til den kommende fælles skolebestyrelse): • Ønske om profilskole? • Skal klasselokaler fastholdes som princip? Eller fx faglokaler som eleverne kommer hen til? Eller? • Måske kunne man skabe fagmiljøer på bestemte matrikler? • Skal vi måske tænke i årgange og hold, frem for klasser? • Mulighed for hold for de dygtige elever, således at en elev kan få undervsining på et eller to trin højere end sit klassetrin. • Måske Master classes med undervisning på engelsk? • Børn med særlige vanskelligheder, skal vi gøre os specielle tanker om

 13. Skolebestyrelsesvalg • Forår 2014 skal der vælges ny skolebestyrelse til den nye fælles distriktsskole • Boesagerskolen har siden april 2010 haft forskudt valg til skolebestyrelsen (halvdelen af bestyrelsen udskiftes hvert 2 år) • Nu vendes tilbage til ordinært valg og valgperiode på 4 år • Fælles valgbestyrelse for Søagerskolen, Balsmoseskolen og Boesagerskolen:- Peter Kilmose, skoleleder, Boesagerskolen- Jørgen Schou, formand, Søagerskolen- Jens Skov, næstformand, Boesagerskolen • Valgmøde på Boesagerskolen den 28 april • Der skal bruges 7 medlemmer og min. 2 suppleanter • 12 kandidater er pt. stillet op • Opstilling kan ske frem til den 8 maj – hvor endelig kandidatliste udfærdiges • Ved flere end 7 opstillede kandidater på kandidatlisten, udskrives kampvalg, som vil foregå elektronisk eller ved personligt fremmøde • Nuværende bestyrelse, og sammenlægningsudvalg, sidder frem til sommerferien • Tak for samarbejdet i den nuværende bestyrelse • Den nye fælles skolebestyrelse konstituerer sig på sit første møde til august • Næste valg er det ordinære valg i april 2018

 14. Kommende opgaver/udfordringer • Den nye skolereform pr. 1 august 2014:- Nye undervisningsformer indføres- Flere timer til eleverne- Nye forhold for lærerne • Den nye skolestruktur pr. 1 august 2014:- Ny distriktsskole med fælles ledelse og fælles skolebestyrelse- ”Kulturer” fra 3 skoler skal finde sammen- En krævende proces og alt vil ikke være på plads fra starten • Skole/hjem samarbejdet:Hvordan sikrer vi gensidig forståelse, forventningsafstemning og samarbejde mellem forældre, elever og skole, inden for de givne rammer? • Inklusion: Hvordan kan vi alle bidrage til, at få dette projekt til at lykkes?Hvordan styrkes almen området samtidigt? • ØkonomiForældre: Vær aktive i jeres skole – deltag i arrangementer, debat og møder