fylkeskommunen strategisk samarbeidspartner for kommunal n ringsutvikling n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Fylkeskommunen – strategisk samarbeidspartner for kommunal næringsutvikling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Fylkeskommunen – strategisk samarbeidspartner for kommunal næringsutvikling - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Fylkeskommunen – strategisk samarbeidspartner for kommunal næringsutvikling. Bård Sandal, Hordaland fylkeskommune. Fylkeskommunen - strategisk samarbeidspartner for kommunal næringsutvikling. Fylkesdirektør Regional utvikling Bård Sandal. Voss. Knarvik. Frekhaug. Kleppestø.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fylkeskommunen – strategisk samarbeidspartner for kommunal næringsutvikling' - flann


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fylkeskommunen strategisk samarbeidspartner for kommunal n ringsutvikling

Fylkeskommunen – strategisk samarbeidspartner for kommunal næringsutvikling

Bård Sandal, Hordaland fylkeskommune

fylkeskommunen strategisk samarbeidspartner for kommunal n ringsutvikling1

Fylkeskommunen - strategisk samarbeidspartner for kommunal næringsutvikling

Fylkesdirektør

Regional utvikling

Bård Sandal

folketal

Voss

 • Knarvik
 • Frekhaug
 • Kleppestø
 • Øystese
 • Straume
 • Bergen
 • Norheimsund
 • Osøyro
 • Odda
 • Husnes
 • Svortland
 • Leirvik
 • Etne
 • Sveio
Folketal
 • Vel 500 000 innbyggjarar (9,9 % av folketalet i landet)
 • 268 926 bur i Bergen
 • Folketalet aukar i kystområda
 • Største kommunar etter folketalet 1.4.2013
 • Bergen 268 926
 • Askøy 26 927
 • Fjell 23 440
 • Os 18 294
 • Minste kommune:
 • Modalen 383

www.hordaland.no

hordaland export county no 1
Hordaland – Export County no. 1
 • Hordaland 2011:
  • 16 % of all Norwegian export
  • 47 % of oil- and gas export
  • 12 % of export of fish
  • 7 % of export of manufactured goods

www.hordaland.no

utfordring i hordaland
Utfordring i Hordaland

Vekst langs kysten –

Nedgang i indre strøk

fylkeskommunen si rolle i omstillingsarbeidet
Fylkeskommunen si rolle i omstillingsarbeidet

Alle fylkeskommunarhar i dag ansvaret for omstillingsarbeidet i eige fylke. Fylkeskommunen si oppgåvei denne samanhengener både å prioritere kva områder som skal få bistand og avgjere kor mykjemidlardesseeventuelt skal få. Midlane vert prioritert innan fylkeskommunen si ramme, slik den er gjevenfråKommunal- og regionaldepartementet.

grunnlag for vellykka omstilling
Grunnlag for vellykka omstilling

Vellykka omstilling, både av bedrifter og stadar, krev einkombinasjon av kunnskap om lokale forhold, og kompetanse på bedriftsutvikling og marknadsmoglegheiter. Difor ser vi det som viktig at fleireoffentlegeaktørarspelarpå lag for å få til deigode omstillingane. Dette krev einkoordinert innsats på tvers av departement, forvaltningsnivå og verkemiddel-apparatet med fokus på regionale omstillingar.

omstillingsprogrammet i hordaland n ringsutvikling s rbarheit omstilling
Omstillingsprogrammet i HordalandNæringsutvikling, sårbarheit, omstilling
 • Formål å skape eit breiare næringsgrunnlag med eit meir robust næringsliv. Gjere lokalsamfunn mindre avhengig av ein/få verksemd(er). Omstillingstiltaka skal vere langsiktige og vere ekstraordinære.
 • Eit omstillingsprogram er normalt på 2-4 år. Vi har og døme på innsats over 6 år. Kommunal- og regionaldepartementet tilrår kortare programperiode.
kva kan st ttast
Kva kan støttast?
 • Kartlegging av situasjonen. Mål- og strategiarbeid. Tiltak: bedriftsretta prosjekt, kompetanseheving, lokal mobilisering, informasjonsarbeid, fysiske investeringar, produktutvikling med meir.
 • Kartlegging- og strategiarbeid: Inntil 75% frå fylkeskommunen. For tiltak innafor omstillingsprogrammet vil støttenivået varierer
lokalt program for omstilling
Lokalt program for omstilling
 • Programarbeidet startar med initiativ frå kommunen eller fylkeskommunen. Det vert utarbeidd ein analyse av ståa og utfordringar som kommunen/ lokalsamfunnet/næringslivet er i.
 • Viss einønskjer å gå vidare, vert det utarbeidd ein programsøknad som skal godkjennast av fylkeskommunen. Vanlegvis vert det oppretta eit programstyre med lokal forankring i næringsliv og kommune.
 • Fylkeskommunen og Innovasjon Noreg er gjerne observatørar i programstyret.
rammer omstillingsprogram
Rammer omstillingsprogram

Programmet inneber tre ulike tiltakspakkar tilpassa omfang og det aktuelle problemområdet :

 • A. Full omstillingsstatus, med omstillingsprogram inntil 6 år, For å oppnå full omstillingsstatus, med omstillingsprogram inntil 6 år, skal reduksjon i talet på sysselsette vere minimum 10% over ein periode på 1 – 2 år med tidlegare vedvarandenedbygging av arbeidsplassar i området.
 • B. Omstillingsprogram 2 – 4 år, Områder som har hatt nedbygging av arbeidsplassar, samt ser ein reduksjon i sysselsettinga på mindre enn 10% dei komande 1 – 2 år, kan få støtte til omstillingsprogram over ein kortareperiode.
 • C. Konkrete omstillingsprosjekt, Kommunar/regionar med særlege problem, men i mindre omfang og kompleksitet, kan få støtte til gjennomføring av konkrete tiltak eller analysar/utgreiingar. Innovasjon Norge sine tenesteprodukt frå regional omstilling vil også her vere aktuelle.
fasar for prgram a og b
Fasar for prgram a) og b)

Omstillingsprosessen blir delt i fasar med rapporterings- og avgjerdspunkt for kvar fase.

 • Avklåringsfase
 • strategi- og forankringsfase
 • gjennomføringsfase

For alle 3 fasane kan fylkeskommunen dekke inntil 75% av kostnadane. For fase 1 og 2 skal midlane gå til dekking av dei eksterne kostnadane knytt til konsekvensanalyse og strategi- og handlingsplan.

bakgrunn
Bakgrunn
 • I 2008 fekk fylkeskommunen gjennomslag i KRD for omstillingstiltak for å motverke den varige tendensen med fall i folketal og sysselsetjing i indre Hardanger.
m l og eigarskap
Mål og eigarskap
 • Flytt til Hardanger fase 1 var eit 3-årig omstillingsprogram: 2007 – 2010. Fase 2: 2011 til 2015.
 • Prosjektansvar; Hardangerrådet og alle dei sju Hardangerkommunane. Mål for fase 1: ”På ein offensiv måte marknadsføre regionen sine tilbod og kvalitetar og snu flyttestraumen innan utgangen av 2009”.
 • Finansiering: Hordaland fylkeskommune; 80 % av et prosjektbudsjett på 10,5 millioner kroner. Kommunene finansierte resten. I fase to er budsjettet redusert til 9 millioner, og fylkeskommunens andel er 33 %. Kommunenes andel står for en stor grad av egeninnsats.
evaluering
Evaluering
 • I fase 1 er det gjennomført over 100 aktivitetar.
 • I følge ei evaluering utført av Hordaland fylkeskommune (AUD 2011a) har «Flytt til Hardanger» vore vellykka. målsettingen om å snu flyttestrømmen innen 2009 blei nådd.
 • Er å merke seg at prosjektleiinga er meir oppteken av å snakke om regional identitet. «Det er det å styrka den regionale kjensla eg meiner me har lukkast best med. Truleg er det og det viktigaste me har oppnådd». Prosjektleiar presiserer at dette handler om at ein har eit betre utgangspunkt for god utvikling når ein kan spele på en heil region når det gjelder bustad, arbeid og kultur.
slide19

Sett på kva spesielle forhold ved

prosjektet som kan ha bidratt

positivt til å snu flyttestrømmen

flytt til hardanger del 2
«Flytt til Hardanger» Del 2
 • Prosjektperiode: Jan 2011 – Jan 2015
 • Prosjektet er eit samarbeid mellom Hardangerrådet, fylkeskommunen og dei 7 kommunane i Hardanger

Visjonen:

 • Hardanger skal vera ein utviklande region med fokus på tilflytting, trivnad og regionalt samarbeid. Hardanger skal ha attraktive bukommunar.

Hovudmål:

 • Hovudmålet er å gjera Hardangerkommunane til attraktive bukommunar. Godt og varierte bustadtilbod, møtestadar og eit inkluderande lokalsamfunn skal vera kjenneteikn ved Hardangerkommunane. FTH skal ilag med kommunane rekruttera tilflyttarar med et føremål å auka folketalet.
hib senter for nyskaping
HiB - Senter for Nyskaping

Senter for nyskaping driv forsking og utgreiing på næringsutvikling, regional utvikling, innovasjon og innovasjonsprosessar. Fokus ligg på å forstå dynamikken i slike prosessar, og korleis systemnivået best kan innrettast for å bidra til innovasjon og nyskaping. Det unike med Senteret er at dei har ei tilretteleggarrolle for innovasjon gjennom å fremme nyskapande samhandlingsprosjekt mellom FoU-miljø, næringsliv og offentlig sektor.

slide28

Fremtidige omstillings-

utfordringer i Hordaland

slide30

Sør Norge Aluminium,

Husnes i Kvinnherad