Göran Finnveden, projektledare
Download
1 / 52

Göran Finnveden, projektledare Karin Alverbro, doktorand KTH - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Göran Finnveden, projektledare Karin Alverbro, doktorand KTH Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad Institutionen för Samhällsplanering och Miljö Avdelningen för miljöstrategisk Analys. Avdelningen för miljöstrategisk analys fms. Gruppen funnits sedan 1993 men på KTH sedan dec 2003

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Göran Finnveden, projektledare Karin Alverbro, doktorand KTH' - leslie-cooley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Göran Finnveden, projektledare

Karin Alverbro, doktorand

KTH

Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad

Institutionen för Samhällsplanering och Miljö

Avdelningen för miljöstrategisk Analys


Avdelningen f r milj strategisk analys fms
Avdelningen för miljöstrategisk analys fms

 • Gruppen funnits sedan 1993 men på KTH sedan dec 2003

 • Bidra till långsiktiga lösningar, kunskapsuppbyggnad och debatt kring strategiska miljöproblem.

 • Skärningen mellan miljöfrågor, samhällsförändringar och teknikutveckling


…fms…

 • Tvärvetenskaplig grupp, ca 25 pers.

 • Metodikområden:

  • Scenariometoder

  • Miljösystemanalytiska verktyg

  • Förändringsprocesser

 • Tillämpningsområden:Transporter, energi, städer, bebyggelse och infrastruktur, ICT, hållbar konsumtion, avfallshantering och försvaret


Strategiskt Beslutsunderlag

baserat på

Miljö och Riskfrågor


Bakgrund
Bakgrund

 • Många beslutssituationer berör både säkerhet och miljö.

 • I praktiken finns många beslut utan en helhetsbild

 • Besluten fattas inom antingen ett ramverk för miljö eller ett ramverk för säkerhet.

 • Exempelvis destruktion av ammunition.


Syfte
Syfte

 • Syftet är att utveckla ett ramverk där både miljöfrågor och riskfrågor integreras för ett bättre beslutsunderlag.

 • Utveckla ett ramverk.

 • Testa i ett eller flera fall.

 • Tänkt fallstudie på destruktion av ammunition.


Prelimin r tankemodell
Preliminär tankemodell

Fråga

Miljö

Etik

Person-

risk

Ekonomi

Avvägning

Beslutsunderlag!


Fallstudie
Fallstudie

Destruktion av ammunition.

Avgränsning:

 • Ej oexploderad ammunition

 • Destruktionen sker i Sverige med metoder som används idag


M l f r fallstudien
Mål för fallstudien

 • Använda realistiska destruktionsmetoder

 • Använda relevanta data och på så vis göra studien användbar.


Tre destruktionsalternativ
Tre destruktionsalternativ :

 • Öppen detonation

  (med och utan metallåtervinning)

 • Förbränning i ugn

  (två nivåer av utsläpp)

 • Kombinationsalternativ


Varf r destruera ammunition varf r inte spara den om tiderna f rs mras
Varför destruera ammunition?Varför inte spara den, om tiderna försämras?

 • Den är dyr att tillverka.

 • Den är dyr att destruera.

 • Det är inte så dyrt att bara förvara den.

 • Riskerna uppstår när ammunitionen hanteras.


Sk len f r demilitarisering destruktion
Skälen för demilitarisering, destruktion

 • Ammunitionen är för gammal

 • Ammunitionen har behandlats så att funktionen inte kan garanteras

 • Vapensystemen används inte längre

 • Politiska skäl

 • Andra skäl…


Granaten
Granaten

 • 40 mm granat

 • 2.5 kg totalvikt för en granat

 • 0.590 kg totalvikt energetiskt material per granat

 • 1.93 kg totalvikt metall per granatExempel p milj systemanalytiska verktyg

MFA

TMR

MIPS

SFA

IOA

SEEA

MKB

SMB

EMS

EA

LCA

LCC

CBA

EF

RA

Exempel på miljösystemanalytiska verktyg


S tt att karakt risera verktyg
Sätt att karaktärisera ”verktyg”

 • Analytiska verktyg och processverktyg

 • Objektet som studeras

  • Nation, region

  • Anläggning

  • Policy, plan

  • Företag, organisation

  • Produkt/tjänst

  • Kemisk substans

 • Typ av effekter

  • Miljö

  • Hälsa

  • Naturresurser

  • Ekonomi

 • Platsspecifikt - platsoberoende


F rh llandet mellan verktygen
Förhållandet mellan verktygen

 • Användas i följd

 • Komplettera

 • Konkurrera

 • Överlappande

 • Övergripande


Lca life cycle assessment livscykelanalys
LCA – Life Cycle AssessmentLivsCykelAnalys

 • Fokus på produkter, service, funktioner,

 • Från ”vagga till grav”

 • Miljömässiga aspekter

 • Till viss del ett standardiserat verktyg

 • LCAs används ofta för avfallshantering

 • LCAs för avfallshantering börjar ofta med insamlandet av avfallet


M let f r livscykelanalysen
Målet för livscykelanalysen:

 • Vilken påverkan har destruktionen på miljön?

 • Vilken del av granaten bidrar mest till påverkan?

 • Vilken substans bidrar mest till påverkan?

 • Vilken del av destruktionsprocessen har den största påverkan på miljön?


Forskningsfr gor
Forskningsfrågor

 • Vilka är fördelarna och nackdelarna för de tre olika destruktionsmetoderna?

 • Vilken del av destruktionsprocessen bidrar mest till de potentiella effekterna för de olika effektkategorierna?

F rbr nning i ugn max utsl pp static kiln max emissions
Förbränning i ugn, max utsläpp(Static Kiln, max emissions)


Kombinationsalternativ combination treatment
Kombinationsalternativ(Combination Treatment)Sammanfattning resultat av livscykelanalysen
Sammanfattning resultat av livscykelanalysen

 • Öppen detonation har stor negativ miljöpåverkan

 • Metallåtervinning gör att stor negativ miljöpåverkan kan minskas radikalt.

 • Beroende på typ av ammunition är förbränning i ugn eller kombinationsalternativet bättre


Rekommendationer
Rekommendationer

 • Öka graden av återvinning.

 • Öka återanvändningen.

 • Förbättra reningen av utsläppen.

 • Försök att konstruera/designa ammunitionen så att den är enklare att ta isär.Etiska verv ganden r sv ra att g ra
Etiska överväganden är svåra att göra

 • Etisk analysmetod utvecklad av Hermansson och Hansson (2007)


Roller
Roller

 • Riskexponerad

 • Nyttotagare

 • Beslutsfattare


Fr gest llningar hermansson och hansson
Frågeställningar (Hermansson och Hansson)

 • I vilken utsträckning har den som tar risken nytta av att utsätta sig för risken?

 • Är fördelningen av risktagande och nytta rättvis?

  3. Kan fördelningen av risker och nytta göras mer rättvis genom omfördelning eller kompensation?


Fr gest llningar forts
Frågeställningar forts…

4. I vilken utsträckning är det risktagaren som fattar beslut om att risken ska tas?

5. Har risktagaren tillgång till all relevant information?

6. Finns det risktagare som inte kan informeras om riskerna eller som inte kan delta i beslutsprocessen?


Fr gest llningar forts1
Frågeställningar forts…

7. Drar beslutsfattaren nytta av att andra utsätter sig för riskerna?


Prelimin ra resultat
Preliminära resultat

 • Risktagare:

  • Företag

  • Personal

  • Tredje man, närstående

  • Tredje man, andra länder, kommande generationer

 • Nyttotagare

  • Företag

  • Personal

  • Tredje man, närstående


Resultat forts
Resultat forts…

 • Frågorna ibland svåra att besvara

  • ”Vad är rättvist?”

  • ”I vilken utsträckning har risktagaren nytta?”

 • Ibland är de dock lätta att besvara

  • Tredje man i form av människor i andra länder och kommande generationer har liten nytta av destruktion av ammunition. Det verkar inte rättvist.

  • Speciell hänsyn behöver tas till tredje man i beslutsfattandet.Ra risk assessment of substances
RA -Risk Assessment of substances

 • Fokus på substanser/kemikalier

 • Kombination av exponerings- och effektstudier

 • Syftet kan vara att definiera riktvärden och/eller acceptabla risker


Ra risk assessment of accidents
RA -Risk Assessment of accidents

 • Används ofta för projekt och processer

 • Studier av oplanerade händelser/incidenter

 • Kan innehålla aspekter på miljön


Riskanalyser
Riskanalyser

 • Slumpmässiga/osäkra händelser med negativa konsekvenser för hälsa, liv, miljö och/eller egendom

 • Vad kan hända?

 • Hur troligt är det?


Vem och vad uts tts f r risker
Vem och vad utsätts för risker?

 • Personal

 • Allmänhet

 • Kommande generationer

 • Miljö


Hur och n r uts tts man det f r risk
Hur och när utsätts man (det) för risk?

 • Vid hantering av ammunition

 • Effekterna av destruktion

 • Direkt och indirekt via miljöpåverkan


Risker och önskemål (nytta) behöver kunna vägas mot varandra. Riskerna måste kunna identifieras för att kunna förebyggas.Många analysmetoder tillgängligaOlika analysmetoder är lämpliga för olika sammanhang.Ekonomi
EKONOMI varandra.


Ekonomi1
Ekonomi varandra.

 • Vem betalar?

 • Vem bestämmer vem som ska betala?

 • Vad vill vi betala (summa)?

 • Vad vill vi betala för?


T nkbara metoder f r ekonomisk analys
Tänkbara metoder för ekonomisk analys varandra.

 • Livscykelkostnadsanalys

  • Analys av en produkts kostnad över hela dess livscykel.

  • Kan innehålla olika typer av miljökostnader.

 • Samhällsekonomisk analyser

  • Analys av ett projekts samhällsekonomiska kostnader och nyttor.

  • Skall innehålla miljö och olyckskostnader.


Avv gning

Miljö varandra.

Etik

Person-

risk

Ekonomi

AVVÄGNING

BESLUTSUNDERLAG


F rv ntat resultat
Förväntat resultat varandra.

Ett verktyg (ramverk) för att underlätta för handläggare och beslutsfattare att fatta så bra beslut som möjligt som medför så små risker som möjligt för både människor och miljö samtidigt.


Vem har nytta av projektet
Vem har nytta av projektet? varandra.

 • Lagstiftare

 • Myndigheter

 • Näringslivet

 • Och många andra


Tidplan prelimin r
Tidplan, preliminär varandra.

 • Fas 1 2007-2009, försenat till våren 2010.

 • Livscykelanalys av destruktion av ammunition publicerad.

 • Etisk analys av destruktion av ammunition, underbearbetning.

 • Riskanalysmetoder, under bearbetning.

 • Slutrapport, under bearbetning.

 • Fas 2 20010-2011

 • Metoder för ekonomi och avvägning.


Litteratur
Litteratur varandra.

 • Alverbro, K., Björklund, A., Finnveden, G., Hochschorner, E. and Hägvall, J. (2009): A Life Cycle Assessment of Destruction of Ammunition. Journal of Hazardous Materials, 170, 1101-1109.

 • Alverbro et al (2009): Ethical analysis of three methods for destruction of ammunition. Under bearbetning.

 • Alverbro et al (2009): Methods for risk analysis. Under bearbetning.


ad