1 / 64

Presentasjon av

Presentasjon av. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Helsebiblioteket Kunnskapsbasert praksis. Ingeborg Lidal og Louise Forsetlund. Visjon: God kunnskap bidrar til gode helsetjenester. Strategisk intensjon.

chipo
Download Presentation

Presentasjon av

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Presentasjon av • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten • Helsebiblioteket • Kunnskapsbasert praksis Ingeborg Lidal og Louise Forsetlund

 2. Visjon:God kunnskap bidrar til gode helsetjenester

 3. Strategisk intensjon Kunnskapssenteret fremskaffer, analyserer, formidler og støtter bruk av kunnskap for: • å medvirke til gode beslutninger og riktige prioriteringer på alle nivåer i helsetjenesten • å understøtte kontinuerlig kvalitetsforbedring i helsetjenesten • å bidra til virksomme og trygge tjenester som ivaretar brukernes behov.

 4. Våre viktigste målgrupper er beslutningstakere på alle nivå i helsetjenesten og helseforvaltningen, dvs. ledere, helsepersonell og myndigheter. Vi er avhengig av samarbeid

 5. Kunnskapssenteret (1) • Etablert 1.1.2004 Samling av: Senter for medisinsk metodevurdering (SMM), SINTEF, HELTEF, Divisjon for kunnskapshåndtering, SHDir, GRUK. • Selvstendig og faglig uavhengig institusjon med 170 ansatte • Uavhengig av myndigheter, profesjoner og industri • Organisert som et forvaltningsorgan • Ingen myndighetsoppgaver og ingen ”beslutningsmakt” • Underlagt Helsedirektoratet, større avstand fra Helse- og omsorgsdepartementet

 6. Kunnskapssenteret (2) • Kan ikke instrueres i faglige spørsmål • Bestemmer egen arbeidsform, formidler fritt og offentliggjør sitt arbeid • Ikke noe styre, men et fagråd med mandat til å uttale seg bl.a.om • Hovedlinjene i Kunnskapssenterets faglige virksomhet

 7. Hva vi gjør • Kunnskapsoppsummering • Kunnskapsformidling og undervisning • helsebiblioteket.no, emnebibliotek, MedNytt, Forskning i fjæra • Kvalitetsmåling og kvalitetsforbedring • Pasientsikkerhet • Nasjonal enhet, 10 råd til pasienter, pasientsikkerhetskonferanse Sjekk også våre nettsider: Kunnskapssenteret.no Se generelt informasjonsskriv

 8. Juni 2013 Helsebiblioteket.no Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Helsebiblioteket

 9. Hva er Helsebiblioteket.no? • Hvordan kan det brukes? • Hvordan kan Helsebiblioteket.no bidra?

 10. Hva er Helsebiblioteket.no? • Intensjon: å gi enklere tilgang til forskningsbasert kunnskap • Et heldigitalt bibliotek for helsepersonell og helsefagstudenter i Norge • Driftes i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten • Redaksjonelt uavhengig

 11. Tilgang til Helsebibliotekets ressurser • Sidene: Åpne • Avtalene: Tilgangskontroll • For hele befolkningen: Nasjonal IP-tilgang • For helsepersonell:Institusjonell IP-gjenkjenning Innlogging med personlig bruker for tilgang til fulltekstartikler

 12. Generell søkemotor

 13. Nytt er Rehabilitering /habilitering emnesider: • Send gjerne inn forslag til Helsebiblioteket.no Informasjon om Helsebiblioteket.no: • Skriver til fagtidsskrifter • Står gjerne på stand eller holder foredrag • Se Faktaark • Gå inn på Helsebiblioteket og opprett en brukerkonto

 14. Spørsmål om Helsebiblioteket? www.helsebiblioteket.no

 15. Kunnskapsbasert praksis www.kunnskapsbasertpraksis.no

 16. Disposisjon • Hva er Kunnskapsbasert praksis (KBP) • De 6 trinnene: • Refleksjon • Kjernespørsmål – PICO • Søk etter forskningskunnskap • Kritisk vurdere • Anvende • Evaluere • Skepsis til Kunnskapsbasert praksis • Oppsummering

 17. Kasustikk Anne, innlagt for rehabiliteringetter et iskjemiskhjerneslag for 1 månedsiden… • 63 år, bankansatt • DM II, hyperlipidemi og hypertensjon (høy kardiovaskulær risiko) • Hun har vansker med å ta til seg næring, og taper vekt • En sondeerlagt via nesen og nedimagen for å tilførenæring • Anne er urolig og drar stadig ut sonden Du tenker å få lagt PEG (port direkte til magesekk) Ektemannen: ”Erdetriktig å gi Anne PEG sonde? Diskuter med din sidemann: Hvorville du førstsøkeettersvarpåspørsmålet?

 18. Grunnlaget for praksis • Kyndighet og innlevelse • Kjennskap til befolkningens, brukerens eller pasientens behov • Hvilke helsetjenester kan dekke disse behovene • Ferdigheter i praktiske gjøremål • Evne til kommunikasjon

 19. God fagutøvelse Forutsetter blant annet at man; • Erkjenner informasjonsbehov • Stiller spørsmål • Søker etter informasjon (forskningsbasert kunnskap) • Kritisk vurderer det man har funnet • Integrerer informasjonen med erfaring, verdier og preferanser (både egen og brukerens) og overføre dette til praksis

 20. Kunnskapsbasert praksis Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på • systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, • erfaringsbasert kunnskap, • - og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen

 21. De 6 trinnene i kunnskapsbasert praksis • Refleksjon over egen praksis • Formulere spørsmål (kjernespørsmål) • Finne forskningsbasert kunnskap (litteratursøk) • Kritisk vurdere forskningen • Anvende forskningsbasert kunnskap mederfaringsbasert kunnskap og brukerens behov • Evaluere egen praksis

 22. De 6 trinnene i kunnskapsbasert praksis • Refleksjon over egen praksis • Formulere spørsmål (kjernespørsmål) • Finne forskningsbasert kunnskap (litteratursøk) • Kritisk vurdere forskningen • Anvende forskningsbasert kunnskap mederfaringsbasert kunnskap og brukerens behov • Evaluere egen praksis

 23. De 6 trinnene i kunnskapsbasert praksis • Refleksjon over egen praksis • Formulere spørsmål (kjernespørsmål) • Finne forskningsbasert kunnskap (litteratursøk) • Kritisk vurdere forskningen • Anvende forskningsbasert kunnskap mederfaringsbasert kunnskap og brukerens behov • Evaluere egen praksis

 24. De 6 trinnene i kunnskapsbasert praksis • Refleksjon over egen praksis • Formulere spørsmål (kjernespørsmål) • Finne forskningsbasert kunnskap (litteratursøk) • Kritisk vurdere forskningen • Anvende forskningsbasert kunnskap mederfaringsbasert kunnskap og brukerens behov • Evaluere egen praksis

 25. De 6 trinnene i kunnskapsbasert praksis • Refleksjon over egen praksis • Formulere spørsmål (kjernespørsmål) • Finne forskningsbasert kunnskap (litteratursøk) • Kritisk vurdere forskningen (kan vi stole på?) • Anvende forskningsbasert kunnskap mederfaringsbasert kunnskap og brukerens behov • Evaluere egen praksis

 26. De 6 trinnene i kunnskapsbasert praksis • Refleksjon over egen praksis • Formulere spørsmål (kjernespørsmål) • Finne forskningsbasert kunnskap (litteratursøk) • Kritisk vurdere forskningen • Anvende forskningsbasert kunnskap mederfaringsbasert kunnskap og brukerens behov • Evaluere egen praksis

 27. De 6 trinnene i kunnskapsbasert praksis • Refleksjon over egen praksis • Formulere spørsmål (kjernespørsmål) • Finne forskningsbasert kunnskap (litteratursøk) • Kritisk vurdere forskningen • Anvende forskningsbasert kunnskap mederfaringsbasert kunnskap og brukerens behov • Evaluere og justere egen praksis

 28. KBP • Refleksjon over egen praksis Hva er de faglige begrunnelsene for praksis? -hvorfor gjør vi det vi gjør? Hva fikk oss til å råde personer med akutte ryggplager til å ligge i senga…. å gi råd om at spedbarn skulle sove på magen Er det riktig å anbefale å gi Anne PEG- sonde….. ?

 29. www.kunnskapsbasertpraksis.no

 30. Å formulere kjernespørsmål - PICO Nasogastrisk sonde Iskemisk hjerneslag PEG (percutaneous endoscopic gastrostomy) Ernæring Komplikasjoner Andre kliniske utfall

 31. Kategorier av kjernespørsmål i helsetjenesten • Hvor mange har en spesiell plage …. • Hvorfor får noen …… • Hvordan kan vi avgjøre om noen … • Hva kan vi gjøre … • Hvordan går det …… • Hvordan oppleves det ….

 32. www.kunnskapsbasertpraksis.no

 33. Hvor vil du hente informasjon ? • Politikere • Wikipedia • Kollegaer • Fagartikkel • Egen erfaring • Lærebok • Sjefen • Presse / media • Eksperter • Systematisk oversikt/ kunnskapsoppsummering • Brukerne • Internett

 34. Lærebøker inneholder ALLTID minst to år gammel kunnskap!

 35. Hva skal vi lete etter? Vi anbefaler å lete først etter • 1) Nasjonale faglige retningslinjer • 2) Systematisk oppsummert kunnskap Hvor skal vi lete? • Retningslinjer – søk i Helsebiblioteket • Systematisk oppsummert kunnskap - søk i medisinske databaser: Medline (Pub med), Cochrane, Cinahl, Embase og andre (referanser til publiserte, vitenskapelige artikler)

 36. Systems Systemer Summaries Oppslagsverk og retningslinjer Synopses of syntheses Kvalitetsvurderte systematiske oversikter Syntheses Systematiske oversikter Synopses of single studies Kvalitetsvurderte primærstudier Single studies Primærstudier S-pyramiden Start å søke høyt i pyramiden Basert på: DiCenso A, Bayley L, Haynes B. ACP Journal Club. 151(3), 2009. Oversatt av Lena Nordheim, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen

 37. www.kunnskapsbasertpraksis.no

 38. Kritisk vurdere forskning • Kan vi stole på at forskningen har konkludert riktig? • Det finnes verktøy for å vurdere ulike typer forskningsdesign: Sjekklister på Kunnskapssenteret.no • Funnene, artiklene, studiene må kritisk vurderes for • Gyldighet • Generaliserbarhet / anvendbarhet

 39. www.kunnskapsbasertpraksis.no

More Related