ISKUSTVA PROGRAMA ZAJEDNIČKOG FINANCIRANJA PROJEKATA
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

ISKUSTVA PROGRAMA ZAJEDNIČKOG FINANCIRANJA PROJEKATA EnU I KORIŠTENJA OIE U KUĆANSTVIMA NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - findlay-gavin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dubrova ko neretvanska upanija

ISKUSTVA PROGRAMA ZAJEDNIČKOG FINANCIRANJA PROJEKATA EnU I KORIŠTENJA OIE U KUĆANSTVIMA NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za turizam, pomorstvo,

poduzetništvo i energetiku

v.d. Pročelnika Maro Kristić


Poticanje kori tenja oie u ku anstvima dn
POTICANJE KORIŠTENJA OIE U KUĆANSTVIMA DNŽ

 • Dubrovačko-neretvanska županija jetijekom 2012. i 2013 u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uspješno provela javne natječaje putem kojih su u 75 kućanstava na području Županije ugrađeni solarni kolektorski sustavi.

 • Pod sustavima za korištenje obnovljivih izvora energije smatraju se isključivo solarni kolektorski sustavi za pripremu potrošne tople vode i potporu grijanju koji se sastoje od minimalno sljedećih komponenti:

  • solarnog kolektora;

  • toplinskog spremnika;

  • potrebne ugradbene opreme

   (montažna konstrukcija, pribor, automatika, cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta).

 • Ukupni troškovi nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima bilisu sufinancirani nepovratnim novčanim sredstvima.


Uvjeti za podno enje prijava
UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 • Pravo sudjelovanja na Natječaju imale su fizičke osobe – vlasnici obiteljskih kuća i suvlasnici više stambenih zgrada koji se na Natječaj prijavljuju putem upravitelja svoje zgrade ili ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade.

 • Osnovni uvjeti kojima prijava vlasnika obiteljske kuće ili upravitelja / ovlaštenog predstavnika suvlasnika više stambene zgrade mora udovoljavati kako bi vlasnici obiteljske kuće odnosno suvlasnici zgrade ostvarili pravo na korištenje sredstava su slijedeći:

 • obiteljska kuća, odnosno zgrada u kojoj se planira ugradnja sustava mora se nalaziti na području Dubrovačko-neretvanske županije,

 • suglasnost svih suvlasnika za ugradnju sustava u zajednički objekt,

 • odgovarajući pravomoćni akt kojim je dopušteno građenje obiteljske kuće odnosno više stambene zgrade u koju se sustav ugrađuje,

 • ulaganje vlastitih sredstava vlasnika obiteljske kuće odnosno suvlasnika zgrade,

 • sustav koji se ugrađuje mora biti zasebna funkcionalna cjelina i mora se sastojati od svih potrebnih tehničkih komponenti.


Potrebna dokumentacija
POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelji prijava bili su dužni dostaviti:

 • potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje,

 • potpisanu Izjavu o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju Projekta,

 • potpisanu Izjavu o ozbiljnosti prijave ,

 • presliku osobne iskaznice,

 • dokaz da posjeduju legalno izgrađenu građevinu na koju se planira ugradnja sustava,

 • suglasnost Uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine - Konzervatorski odjel u Dubrovniku kojom se dopušta ugradnja solarnih kolektora na krov objekta, odnosno potvrdu da se objekt ne nalazi pod režimom zaštite.


Na in dostave prijave na natje aj
NAČINDOSTAVE PRIJAVE NA NATJEČAJ

Prijava na Natječaj trebala je biti dostavljena u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom ponuditelja na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za turizam,pomorstvo,

poduzetništvo i energetiku

Pred dvorom 1

20 000 Dubrovnik

ili osobno u pisarnici Dubrovačko-neretvanske županije.

uz naznaku " NATJEČAJ ZA POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA" – NE OTVARAJ


Isplata sredstava
ISPLATA SREDSTAVA

 • Korisnici sredstava bili su dužni realizirati ugradnju sustava putem vrijednosnog kupona najkasnije u roku od 60 dana, računajući od dana konačnosti odluke o odabiru ponuditelja.

 • Pri nabavi opreme korisnici sredstava prilagali su vrijednosni kupon kao instrument plaćanja te isti ostavljali u trajno vlasništvo prodavatelju opreme koji je pri naplati umanjivao iznos računa za 55% ukupne vrijednosti s uključenim PDV-om do najvećeg iznosa od 16.500,00 kuna.

 • Nakon ugradnje opreme svaki pojedini prodavatelj opreme dostavio je Dubrovačko-neretvanskoj županiji zahtjev za povrat sredstava koji objedinjuje slijedeću dokumentaciju:

 • Račun opreme i montaže sa jasno naznačenim iznosom subvencije Dubrovačko-neretvanske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,

 • Zapisnik o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača,

 • Popunjeni i ovjereni vrijednosni kupon.


Realizacija prihva enih prijava
REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PRIJAVA

 • Dubrovačko-neretvanska županija je prodavateljima, ukoliko su ispunili sve tražene uvjete u roku od 30 dana od dana dostave tražene dokumentacije izvršila plaćanje sufinanciranog dijela računa na njihov transakcijski račun.

 • Proces ugradnje nadgledali su i pratili ovlašteni stručnjaci Županije, kojima je odabrani korisnik bio dužan dati na uvid svu dokumentaciju propisanu Natječajem.


Natje aj u provedbi
NATJEČAJ U PROVEDBI

POTICANJE UGRADNJE ENERGETSKI UČINKOVITE VANJSKE STOLARIJE I TOPLINSKE IZOLACIJE VANJSKE OVOJNICE NA OBITELJSKIM KUĆAMA U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI ZA 2014. GODINU


Predmet natje aja
PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Dubrovačko-neretvanske županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju projekata ugradnje energetski učinkovite vanjske stolarije i toplinske izolacije vanjske ovojnice na obiteljskim kućama.

Dokumentacija za natječaj dostupna na web stranici Županije www.dnz.hr


Korisnici sredstava
KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na korištenje sredstava sukladno ovom Natječaju, mogu ostvariti fizičke osobe-vlasnici obiteljskih kuća koji imaju prebivalište na području Dubrovačko-neretvanske županije i koji ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se raspisuje Natječaj. Obiteljska kuća mora biti na zasebnoj građevinskoj čestici, građevinske bruto površine do 400 m², u cijelosti stambene namjene i s najviše dvije stambene jedinice.


Iznos subvencije
IZNOS SUBVENCIJE

Troškovi nabave i ugradnje ili sanacije građevne stolarije i toplinske izolacije vanjske ovojnice na najmanje 20 obiteljskih kuća sufinancirati će se u iznosu do 29,80% vrijednosti ukupne investicije do najvećeg iznosa od 29.200,00 kuna po kućanstvu, odnosno najviše do 20.200,00 za obnovu vanjske ovojnice i najviše 9.000 kn za zamjenu vanjske stolarije po kućanstvu.


Uvjeti za sudjelovanje na natje aju
UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe – vlasnici obiteljskih kuća. Osnovni uvjeti koje fizička osoba, koja podnosi prijavu, mora udovoljavati kako bi ostvario pravo na korištenje sredstava su sljedeći:

 • prebivalište na području Dubrovačko-neretvanske županije;

 • obiteljska kuća u kojoj se planira provedba projekta mora se nalaziti na području Dubrovačko-neretvanske županije;

 • posjedovanje dokaza o vlasništvu nad obiteljskom kućom u kojoj se planira provedba projekta;

 • odgovarajući pravomoćnigrađevinski akt


Na in dostave prijava
NAČIN DOSTAVE PRIJAVA

Prijava se dostavlja u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i adresom ponuditelja, s naznakom " NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKTA POTICANJE UGRADNJE EnU VANJSKE STOLARIJE I TOPLINSKE IZOLACIJE VANJSKE OVOJNICE NA OBITELJSKIM KUĆAMA U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI " – NE OTVARAJ.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku

Pred dvorom 1, 20 000 Dubrovnik

Rok za dostavu prijava


O ekivani natje aji u 2014 godini
OČEKIVANI NATJEČAJI U 2014. GODINI

Na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavljeni su sljedeći projekti korištenja OIE u kućanstvima Županije:

 • Projekt ugradnje 50 solarnih kolektorskih sustava (potpora grijanju i priprema potrošne tople vode u kućanstvima) u kućanstva na području Županije,

 • Projekt zamjene 30 kotlova koji kao primarni pogonski energent koriste loživo ulje i električnu energiju kotlovima na biomasu,


O ekivani natje aji u 2014 godini1
OČEKIVANI NATJEČAJI U 2014. GODINI

 • Projekt ugradnje EnU vanjske stolarije i toplinske izolacije vanjske ovojnice na 30 obiteljskih kuća na području Dubrovačko-neretvanske županije


Dubrova ko neretvanska upanija

HVALA NA POZORNOSTI!

MARO KRISTIĆ, mag.oec.

v.d. Pročelnika

Upravnog odjela za turizam, pomorstvo,

poduzetništvo i energetiku

Dubravačko-neretvanske županije

KONTAKTI:

t: +385 (0)20 351 420

f: +385 (0)20 351 439

m: maro.kristic@dnz.hr

Metković, travanj 2014.


ad