slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
7. Program Ramowy Wspólnoty w zakresie badań i rozwoju technologicznego (2007-2013) PowerPoint Presentation
Download Presentation
7. Program Ramowy Wspólnoty w zakresie badań i rozwoju technologicznego (2007-2013)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 49
Download Presentation

7. Program Ramowy Wspólnoty w zakresie badań i rozwoju technologicznego (2007-2013) - PowerPoint PPT Presentation

fauna
152 Views
Download Presentation

7. Program Ramowy Wspólnoty w zakresie badań i rozwoju technologicznego (2007-2013)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Politechnika Warszawska, 13 grudnia 2007 r. 7. Program Ramowy Wspólnoty w zakresie badań i rozwoju technologicznego (2007-2013) Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 2. Badania Wzrost i zatrudnienie Edukacja Innowacje Strategia Lizbońska (2000r.) Nowa Strategia Lizbońska (2005r.) Trójkąt wiedzy

 3. Podział budżetu UE

 4. Budżet Programów Ramowych w mld euro • Budżet bez programu EURATOM i działań nuklearnych JRC

 5. 7PR: Główny instrument finansowania badań i rozwoju technologicznego w Europie • Wspieranie współpracy ponadnarodowejna wszystkich płaszczyznach UE. • Zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowychw pionierskich dziedzinach wiedzy (naukowcy w sposób niezależny i odpowiedzialny określają główne tematy badań). • Wzmacnianie kadry naukowejpoprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału badawczego oraz uznania dla zawodu naukowca. Zwiększenie udziału kobiet w badaniach naukowych. • Wspieranie naukowcówrozpoczynających karierę zawodową. • Zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeństwemcelem zwiększenia społecznego zaufania do badań naukowych. • Wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzyuzyskanej w wyniku działalności badawczej finansowanej ze środków publicznych.

 6. 7PR: Podstawowe zasady (1) • O sposobie wykorzystania budżetu PR decydująwyłącznieinstytucje europejskie: Rada i Parlament Europejski uchwalając 7PR oraz Komisja Europejska odpowiedzialna za jego wdrożenie. Budżet nie jest dzielony na poszczególne kraje. • Finansowane są najczęściejprojekty realizowane przez konsorcjazłożone z kilku (kilkunastu) partnerów z różnych krajów. • W programie szczegółowym IDEAS i PEOPLE projekty są składane także przez indywidualnych naukowców. • Finansowane są projekty zgodne z priorytetami Unii Europejskiej zawartymi w dokumentach 7PR.

 7. 7PR: Podstawowe zasady (2) • Wybór projektów skierowanych do finansowania odbywa sięna drodze zaproszeń do składania wniosków(call for proposals)ogłaszanych regularnie przez KE. • Jakość zgłoszonych projektów jest oceniana przezniezależnych ekspertów z różnych krajów. • Środki finansowe 7PR nie służą subsydiowaniu uczestniczących instytucji. Mogą być wykorzystane jedynie dlasfinansowania jasno określonych pracsłużących rozwojowi naukowemu i technologicznemu Europy. • Projekty muszą miećwymiar europejski,a nie tylko lokalny. • Realizowane w projektach działania sądofinansowywane, a nie finansowane. • MNiSW: -będzie dofinansowywało zaakceptowane projekty (Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oaz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą) - konkurs „Granty na Granty” – fundusze dla polskich koordynatorów na przygotowanie wniosku

 8. Eksperci w 7PR KE stworzyła bazę ekspertów do której mogą wpisywać się osoby indywidualnie lub nominowane przez instytucje macierzystą. https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome KE wybiera ekspertów do oceny projektów z powyższej bazy. • udział w ocenie to doskonała szkoła pisania projektów: zaoszczędza czas na przygotowanie własnego wniosku i zwiększa szanse sukcesu; • za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje honorarium- 450 euro/dzień, refundację kosztów podróży, dietę dzienną – 149 euro; • ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo- rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle i administracji; • wymogi: wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie oraz znajomość języka angielskiego (ale nie koniecznie doskonała); • udział w ocenie jest sprawą indywidualną każdego eksperta = nie trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy.

 9. 7PR: Struktura i budżet Cooperation 32 413 Ideas 7 510 People 4 750 Capacities 4 097 Euratom 2 751 (517 - działania nukelarne JRC) JRC 1 751 (działania nienuklearne) 53 272 mld euro ( Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. )

 10. Program szczegółowy COOPERATION • Wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w dziesięciu wybranych tematach • Zdrowie • Żywność, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i biotechnologia • Technologie Informacyjne i komunikacyjne (ICT) • Nanowiedza, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji • Energia • Środowisko (w tym zmiany klimatu) • Transport (w tym aeronautyka) • Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne • Przestrzeń kosmiczna • Bezpieczeństwo

 11. COOPERATION: Obszary tematyczne Budżet 32 413 mln euro

 12. Nanowiedza, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji(NMP) Przemysł oparty na zasobach Przemysł oparty na wiedzy • Nanowiedza i nanotechnologie: wspieranie zapotrzebowania na wiedzę generowaną tej dziedzinie we wszystkich sektorach przemysłowych; • Materiały: generowanie wiedzy o nowych materiałach by umożliwić wytwarzanie nowych produktów przemysłowych oraz powstawanie nowych metod produkcji przy wykorzystaniu interdyscyplinarnego podejścia • Procesy produkcyjne: kreowanie innowacyjnych zdolności produkcyjnych w celu uzyskania przodownictwa na rynkach globalnych • Integracja technologii dla zastosowań przemysłowych: popieranie wdrażania nowych technologii do zastosowań przemysłowych w celu przyśpieszenia transformacji przemysłu europejskiego i zwiększenia jego konkurencyjności

 13. Nanowiedza, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji(NMP) 1 nm = 0,000 001 mm • Nanonauki, nanotechnologie • Stworzenie materiałów i systemów, których właściwości i zachowanie można wcześniej określić a w konsekwencji nowej generacji produktów i usług. • Rozwój wiedzy w zakresie wzajemnego oddziaływania pomiędzy atomami, cząsteczkami i ich zbiorami oraz elementami naturalnymi i sztucznymi. • Tworzenie nano-struktur, systemów lub materiałów. • Zrozumienie lub imitowanie procesów naturalnych w skali nanometrycznej. • Procesy nano-wytwarzania, funkcjonalizacja powierzchni, cienkie warstwy, właściwości samoorganizowania się. • Metody i procesy pomiarów.

 14. Nanowiedza, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji(NMP) • Materiały • Nowe, oparte na wiedzy, wielofunkcyjne powierzchnie i materiały, o właściwościach dostosowanych do potrzeb. • Wykorzystanie potencjału nanotechnologii i biotechnologii. • „Uczenie się od natury”. • Nanomateriały o wyższych parametrach technologicznych. • Biomateriały, materiały hybrydowe i materiały sztuczne posiadające cechy elektromagnetyczne nie występujące w naturze. • Integracja poziomu nano, poziomu molekularnego i poziomu makro w technologiach chemicznych i materiałowych.

 15. Nanowiedza, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji(NMP) • Nowe technologie produkcji • Nowe modele i strategie przemysłowe obejmujące wszystkie aspekty procesów wytwarzania i cyklu życia produktu. • Produkcja sieciowa mająca na celu opracowanie nowych narzędzi i metod dla wspólnych operacji. • Narzędzia projektowania i zarządzania procesami produkcyjnymi. • Wykorzystanie sieci multidyscyplinarnych badań oraz konwergencji w zakresie nano-, mikro-, bio-, geo- i infotechnologii, technologii optycznej oraz technologii poznawczych w celu opracowania nowych technologii hybrydowych, produktów i koncepcji inżynieryjnych oraz potencjalnych nowych sektorów przemysłu.

 16. Nanowiedza, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji(NMP) • Integracja technologii na rzecz zastosowań przemysłowych Integracja nowych osiągnięć wiedzy w zakresie nano- i mikrotechnologii, materiałów produkcji w zastosowaniach sektorowych i międzysektorowych, w dziedzinach takich jak zdrowie, przemysł spożywczy, budownictwo, transport, energia, informacja i komunikacja, chemia, środowisko, przemysł włókienniczy i odzieżowy, przemysł obuwniczy, przemysł leśny, przemysł hutniczy, technologia budowy maszyn.

 17. COOPERATION: Typy projektów • Projekty współpracy (CP - Collaborative Projects) projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez konsorcja z uczestnikami z różnych państw, mające na celu stworzenie nowej wiedzy, nowych technologii, produktów i wykorzystanie wspólnych zasobów przeznaczonych na badania (Work Program): - projekty małej i średniej skali (np. 1-4 mln euro, 5-10 partnerów, 2-3 lata) - projekty dużej skali (np. 4-25 mln euro, 10-20 partnerów, 3-5 lat). • Sieci doskonałości (NoE - Networks of Excellence) wsparcie wspólnego programu działań, wdrażanego przez wiele organizacji badawczych łączących swoje działania w danej dziedzinie. • Działania koordynacyjne i wspierające (CSA-CA, CSA-SA Coordination/ Support Actions) wsparcie dla działań mających na celu koordynację i wspomaganie działań i polityk badawczych (tworzenie sieci, wymiany, międzynarodowy dostęp do infrastruktur badawczych, prace studyjne, konferencje itd.).

 18. COOPERATION: liczba partnerów • MS – Member States: państwa członkowskie Unii Europejskiej • AC –Associated Countries: kraje stowarzyszone z 7PR (np. Szwajcaria, Norwegia, Izrael, Chorwacja, Turcja) • ICPC – International Cooperation Partner Country: kraje trzeciewymienione w Programach Pracy

 19. IDEAS czyli POMYSŁY !realizowane w Europie! Eureka! Program szczegółowy IDEAS

 20. O jakie pomysły chodzi? • W dowolnej dziedzinie naukowej, ale zgodnie z definicją • FRONTIER RESEARCH* • czyli • badania pionierskie, poznawcze, teoretyczne i doświadczalne • prowadzące do tworzenia nowej wiedzy, fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników, zmieniające rozumienie świata • obarczone wysokim ryzykiem naukowym • muliti-, inter- i transdyscyplinarne (łączenie różnych dyscyplin, różnych koncepcji, technik, metodologii) • wymagające w wielu przypadkach współpracy ośrodków naukowych i badaczy na poziomie europejskim • Pojęcie badań poznawczych niweluje klasyczne rozróżnienie między naukami podstawowymi i stosowanymi • *(High-Level Expert Group Report, 2005)

 21. European Research Council • European Research Council (Europejska Rada Badań) działająca od 2005 r., to pierwsza europejska agencja finansująca badania poznawcze (frontier research). • http://erc.europa.eu/index_en.cfm • ERC ma zapewnioną autonomię działania • wspiera i stymuluje badania poznawcze we wszystkich dziedzinach nauki • zapewnia swobodę wyboru kierunków badań przez samych badaczy • zapewnia przejrzystość oceny wniosków • samodzielnie wybiera ekspertów • ERC składa się z niezależnej Rady Naukowej i specjalnej jednostki ds. realizacji programu. • Rada Naukowa składa się z 22 wybitnych uczonych, wśród nich jest prof. Michał Kleiber.Członkowie Rady wybierani są co 4 lata.

 22. Specyfika grantów ERC • Inicjowane przez naukowców – żadnych priorytetów tematycznych . • Realizowane przezzespoły badawcze(a niekonsorcja), tworzone i kierowane przez Głównego Badacza(Principal Investigator) – lidera zespołu; możliwe są projekty jednoosobowe. • Zespoły badawcze mogą mieć charakter narodowy lub międzynarodowy. • Granty przyznawane sąinstytucji goszczącejlidera (Applicant Legal Entity), pod warunkiem odpowiedniego porozumienia, zapewniającego mu niezależność; instytucją goszczącą może być przedsiębiorstwo. • Lider i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata, ale • instytucja goszcząca musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym. • 2 umowy: • pomiędzy ERC i instytucją goszczącą oraz • pomiędzy instytucją goszczącą i liderem • Granty są „przenośne”.

 23. Typy grantów ERC • ERC Starting Independent Researcher Grants • (ERC Starting Grants) • Retain, Repatriate, Recruit • Wsparcie rozwoju niezależnej kariery młodych, utalentowanych naukowców, pragnących stworzyć swój pierwszy zespół lub program badawczy • ERC Advanced Investigator Grants • (ERC Advanced Grants) • Wsparcie najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych badaczy o ustalonej pozycji naukowej • ~1/3 budżetu dla Starting Grants, ~2/3 dla Advanced Grants

 24. ERC Advanced Grants • Budżet 1go konkursuca 517 mln euro • Wielkość projektu:do 2,5 mln euro (wyjątkowo do 3,5 mln euro) • Czas trwania projektu:do 5 lat • Dofinansowanie:do 100% kosztów dopuszczalnych • oraz 20% koszty pośrednie • Wymóg formalny:brak - dowolny wiek i narodowość • w projektach interdyscyplinarnych możliwość wskazania „współwykonawcy” (co-investigator) • EWALUACJA • Nadsyłanie wniosków - jednoetapowe • Ewaluacja - dwuetapowa • Ogłoszenie konkursu - 30 listopada 2007 • Terminy (3) nadsyłania wniosków – I półrocze 2008

 25. ERC Advanced Grants • Nadsyłanie wniosków: Lider (w imieniu instytucji goszczącej) • Wniosek – część A – formularz (on-line) • Wniosek – część B - trzyczęściowa: • Osiągnięcia naukowe, CV, 10-letni dorobek, streszczenie projektu (11 stron: 2+2+2+5) • Opis naukowo-technicznych aspektów projektu (15 stron) • Opis zasobów badawczych i środowiska naukowego (2 strony) • Aneks: Zobowiązanie instytucji goszczącej do wsparcia projektu i zapewnienia głównemu badaczowi niezależności • (bez aneksu wniosek jest odrzucany) • Pierwszy etap oceny: tylko część B1 • Drugi etap oceny:pełna wersja projektu • Należy wskazać panel oceniający (ew. panel dodatkowy, jeśli projekt jest interdyscyplinarny)

 26. Kryteriaoceny (AdG) • 1. Lider • Jakość badań i dorobku naukowego • Potencjał intelektualny i kreatywność • 2. Projekt badawczy • Przełomowość badań • Potencjalne korzyści • Metodologia • Stosunek ryzyka do korzyści • 3. Środowisko badawcze • Wpływ środowiska w instytucji goszczącej na projekt • Udział innych instytucji

 27. Program szczegółowy PEOPLE • Międzynarodowy etap • kariery naukowej

 28. PEOPLE: Ogólne cechy programu • projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie; różne typy projektów mające na celu rozwój zasobów ludzkich w nauce;podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery;brak limitu wieku – istotne doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych; dowolna tematyka badań proponowana przez projektodawców;  nacisk kładziony na aktywny udział przemysłu (głównie MŚP); większość akcji otwartych dla naukowców z krajów trzecich.BUDŻET:FP5: 1 050 mln euroFP6: 1 580 mln euroFP7: 4 728 mln euro

 29. PEOPLE:Uczestnicy Instytucja(participant/ beneficiary/ host institution):każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo Naukowiec(fellow/ researcher)Naukowiec początkujący(early-stage researcher): mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych, po uzyskaniu tytułu magistraNaukowiec doświadczony (experienced researcher): stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra ZASADY OGÓLNENaukowiec: - nie może mieć obywatelstwa kraju, w którym zamierza realizować projekt /odbyć szkolenie (istnieją wyjątki !); - nie może odbyć szkolenia w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat.

 30. PEOPLE: Typy projektów W ramach Programu PEOPLE finansowanych jest 10 rodzajów projektów badawczo-szkoleniowych (Akcje Marie Curie) podzielone na: • Projekty instytucjonalne • instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych (osobomiesiące) • kontrakt z KE – max. 4 lata • zaakceptowane instytucje dokonują selekcji naukowców na szkolenia i prowadzenie badań • pobyt szkoleniowy może trwać od 2 do 36 miesięcy (w zależności od rodzaju akcji) • Projekty indywidualne • doświadczony naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy • kontrakt z KE podpisuje instytucja przyjmująca, która następnie zatrudnia naukowca • pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 12 do 36 miesięcy (w zależności od rodzaju akcji)

 31. Akcje MarieCurie:Projekty instytucjonalne • Sieci (ITN) tworzone przez co najmniej 3 instytucje z 3 krajów MS lub AC umożliwiają szkolenie początkujących naukowców, w tym doktorantów. W ramach 4-letnich projektów można wymieniać pracowników i przyjmować naukowców z całego świata, organizować szkolenia, kursy i konferencje. • Projekty współpracy pomiędzy przemysłem i instytucjami naukowymi (IAPP)to 3-4 letnie projekty umożliwiające wymianę pracowników pomiędzy sektorami, organizację szkoleń, przyjmowanie naukowców, dla MŚP zakup sprzętu (do 10% budżetu projektu). • Międzynarodowa wymiana pracowników naukowych (IRSES) umożliwia współpracę dwóch instytucji z MS lub AC z krajem trzecim (kraje sąsiedzkie lub mające umowę o współpracy naukowej z KE) poprzez wymianę naukowców z instytucją partnerską kraju trzeciego. • Dofinansowanie programów stypendialnych (regionalnych, krajowych i międzynarodowych) (COFUND) mających na celu wspieranie międzynarodowej mobilności indywidualnych badaczy. Dofinansowanie KE do 40% kosztów.

 32. PEOPLE: Sieci Marie Curie (ITN) Wsparcie dla instytucji oferujących wspólne programy szkoleniowe dla początkujących naukowców (np. w formie studiów doktoranckich):• sieć składa się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z 7PR;• kompetencje szkoleniowe oferowane przez poszczególne instytucje powinny być komplementarne względem siebie oraz interdyscyplinarne;• jednym z członków sieci powinno być przedsiębiorstwo (w zależności od dziedziny); • dopuszczalne jest dofinansowanie pojedynczego centrum szkoleniowego bądź „twinning” instytucji;• szkolenia- szkolenia początkujących naukowców: 3-36 miesięczne; - szkolenia dla naukowców z doświadczeniem max. rocznym od uzyskania stopnia doktora: 3-24 miesięcy; - wizyty naukowców doświadczonych celem dydaktycznego wzmocnienia sieci; - wymiana naukowców; - organizowanie szkoleń, konferencji, szkół letnich dla partnerów i naukowców z zewnątrz.

 33. Akcje MarieCurie: Projekty indywidualne • Projekty Indywidualne (IEF)umożliwiają doświadczonym europejskim naukowcom prowadzenie badań od 12 do 24 miesięcy w innym MS lub AC. • Indywidualne projekty wyjazdowe ((IOF) są dla doświadczonych naukowców europejskich zainteresowanych prowadzeniem badań w kraju trzecim (12 - 24 miesięcy) z obowiązkową fazą powrotną do Europy (12 miesięcy). • Indywidualne projekty przyjazdowe (IIF)dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich zainteresowanych prowadzeniem badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w Europie. • Europejskie Granty Reintegracyjne (ERG)sądla doświadczonych naukowców realizujących przez co najmniej 18 miesięcy projekt Marie Curie na prowadzenie badań w kraju europejskim (również w kraju ojczystym). • Międzynarodowe Granty Reintegracyjne(IRG)sądla doświadczonych europejskich naukowców przebywających w krajach trzecich przynajmniej przez 3 lata, zainteresowanych powrotem na kontynent (również do kraju ojczystego).

 34. Akcje MarieCurie: naukowcy a staż Staż naukowy 10+ lat ITN IAPP COFUND IRG ERG IEF IOF IIF ITN IAPP IRSES IRG ERG IEF IOF IIF COFUND 4-10 lat ITN IAPP IRSES 0-4 lata ITN (doktoranci) Naukowcy spoza konsorcjum Pracownicy

 35. Akcje Marie Curie: fundusze • Na budżet całkowity projektu składa się: - wynagrodzenie dla naukowca (tabela- wysokość przy umowie o pracę) - dodatek „rozłąkowe”: 500 euro/miesiąc lub 800 euro/miesiąc (rodzina) - koszty podróży (ryczały – zależy od dystansu) - dodatek „rozwój kariery” – 2000 euro - koszty badań, udziału w konferencjach przyjmowanego naukowca - koszty współpracy merytorycznej w ramach konsorcjum, wymiany własnych pracowników, konferencji, - zarządzanie 3% (dla ITN 7%) - koszty pośrednie 10% Nie wszystkie akcje mają takie same składowe !! • W przypadku grantów reintegracyjnych ryczałtowa kwota roczna: IRG - 25 000 euro/rok ERG – 15 000 euro/rok • IRSES – finansowanie KE obejmuje tylko naukowców europejskich: 1800 euro/ miesiąc

 36. Akcje Marie Curie: wynagrodzenie • Wynagrodzenie i dodatek „rozłąkowe” podlega współczynnikowi krajowemu PL: 0,716DE: 1,015 UK: 1,092 FR: 1,044 CZ; 0,772 HU: 0,665 • Co roczna waloryzacja wysokości wynagrodzenia i współczynnika krajowego, ale: dla każdego projektu obowiązują wysokości aktualne w momencie ogłoszenia danego konkursu (dane w Programie Pracy „WP” na dany rok). • Staż jest liczony w momencie składania wniosku/ przyjmowania naukowcai nie zmienia się w trakcie trwania danego projektu. • Naukowiec zatrudniany na inną umowę niż praca ma o połowę niższe wynagrodzenie. • W Polscestypendia Marie Curie i dochody otrzymywane z programów ramowych zwolnione są z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku poprawnie skonstruowanej umowy ZUS płacony jest tylko od wynagrodzenia.

 37. PEOPLE: Terminy składania wniosków

 38. Joint Research Centre (JRC) • Formy współpracy dla indywidualnych naukowców i ekspertów: • Krajowi Delegowani Ekspercido pracy w instytutach JRC • Stypendyści naukowi(doktoranci i naukowcy ze stopniem doktora) • Staże naukowe • Personel statutowy(pracownicy kontraktowi i tymczasowi) • Warsztaty i zaawansowane szkolenia w instytutach JRC(krótkie, 1-2 dniowe pobyty) • Formy współpracy instytucjonalnej: • Projekty badawcze w ramach 7PR-JRC partnerem w konsorcjum projektowym • Sieci badawcze • Inicjatywy naukowe Polecane linki: http://jrc.cec.eu.int http://projects.jrc.cec.eu.int

 39. Inne możliwości • KE utworzyła bazęofert stypendialnychfinansowanych w ramach • projektów instytucjonalnych Marie Curie zaakceptowanych w poprzednich • programach ramowych (6PR-projekty realizowane do 2010). • Od 2007 będą się pojawiać informacje o ofertach projektów 7PR. • http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/ • Po wyszukaniu odpowiedniej oferty należy skontaktować się z osobą • podaną do kontaktu, spełnić oczekiwania instytucji goszczącej. • Przy wysyłaniu oferty do Host Fellowships załączyć CV oraz informacje • o projekcie badawczym, który się realizuje lub chce się realizować. • Dostęp do infrastruktur badawczychfinansowanych z programów ramowych: laboratoria, archiwa, kolekcje, etc. http://cordis.europa.eu/infrastructures/projects.htm • 3-miesięczne pobyty; pokrywane koszty podróży i pobytu oraz bezpłatne wykonanie badań lub • Wysłanie materiału do laboratorium; bezpłatny dostęp do zasobów.

 40. Inne możliwości • Staże urzędnicze w Komisji Europejskiej • http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm • Program skierowany do absolwentów szkół wyższych, nie wyłączając osób, które • w ramach prowadzonej przez całe życie nauki uzyskały ostatnio dyplom szkoły • wyższej i rozpoczynają nową karierę zawodową. • Cele: - doświadczenie pracy w szczególności w Komisji Europejskiej i • ogólnie pracy w instytucjach UE; • - zdobycie praktycznego doświadczenia i wiedzy o codziennej pracy • departamentów i służb Komisji; • Wymagania: - wyższe wykształcenie (Polska- licencjat); • - dobra znajomość dwóch języków Unii, w tym język angielskiego, • francuskiego lub niemieckiego; • Czas trwania: 3-5 miesięcy w okresie • - od 1 marca do końca lipca; • - od 1 października do końca lutego następnego roku. • Stażyści otrzymują miesięczne stypendium, wysokość ustalana corocznie.

 41. Program szczegółowy CAPACITIES • Infrastruktury badawcze • Badania na rzecz MŚP • Regiony wiedzy • Potencjał badawczy • Nauka w społeczeństwie • Spójny rozwój polityk badawczych • Współpraca międzynarodowa

 42. Potencjał badawczy Cel: • pobudzenie wykorzystania pełnego potencjału badawczego rozszerzonej Unii poprzez wspieranie najlepszych instytucji i centrów znajdujących się w regionach konwergencji i w najbardziej oddalonych regionach UE, • pomoc w zwiększaniu możliwości efektywnego uczestnictwa naukowców w działalności badawczej na poziomie wspólnotowym. • Proponowane działania: • ponadnarodowe wzajemne oddelegowywanie personelu naukowo-badawczego między wybranymi instytucjami w regionach konwergencji i jedną lub więcej organizacjami partnerskimi; • przyjmowanie doświadczonych naukowców z całego świata;

 43. Potencjał badawczy • pozyskiwanie i rozbudowa sprzętu badawczego oraz stworzenie warunków materialnych dla wykorzystania potencjału intelektualnego istniejącego w centrach znajdujących się w regionach konwergencji, • organizacja warsztatów i konferencji ułatwiających transfer wiedzy, działania promocyjne, rozpowszechniania i przekazywanie wyników badań, • „mechanizmy oceniające” – ośrodek badawczy w regionie konwergencji może uzyskać ocenę dokonaną przez międzynarodowych, niezależnych ekspertów w zakresie ogólnej jakości prowadzonych prac badawczych, personelu i poziomu infrastruktury badawczej. Dodatkowo będzie mógł zdefiniować swój Plan Działania w celu poprawy potencjału badawczego. Typ projektu - Działania koordynacyjne i wspierające (CSA)

 44. Jak przygotować wniosek projektowy? • 1. Punkt wyjścia– nowatorski pomysł naukowo-technologiczny na skalę europejską • 2. Zapoznać się zkalendarzem konkursówiodpowiednimi dokumentami (Work Programme i Guide for Applicants) • http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm • 3.Zorganizować lub przyłączyć się dokonsorcjum (koordynator lub partner) • 4. Napisać wniosek (Część A – administracyjna, Część B– merytoryczna) • 5. Przesłać wniosek przy pomocyEPSS • (EPSS - Electronic Proposal Submission Service): • http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7SubmitProposalPage

 45. Kryteria poprawności formalnej wniosków • 1.Przesłanie wniosku w terminie • 2. Spełnienie warunku dotyczącego minimalnej liczby odpowiednich partnerów konsorcjum • 3. Kompletność wniosku (część A i B) • 4. Zgodność wniosku z tematem konkursu (topic) i oczekiwanym typem projektu (funding scheme)

 46. Podstawowe kryteria oceny wniosków • 1. Doskonałość naukowo-techniczna - trafność koncepcji i zgodność celu projektu z tematem w odpowiednim Programie Pracy; - nowa wiedza ponad ‘state of the art’; - jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy. • 2. Jakość i efektywność wdrażania i zarządzania • - adekwatność struktury zarządzania; • - jakość konsorcjum; • - uzasadnienie doboru środków (budżet, grupa badawcza, wyposażenie). • 3. Potencjalne korzyści • - rozwój, promocja, wykorzystanie wyników; • - wkład na poziomie europejskim; • - adekwatność planu promocji i wykorzystania wyników; • - zarządzanie własnością intelektualną.

 47. Więcej informacji • Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl • Kariera naukowa w 7PR http://www.kpk.gov.pl/7pr/karieranaukowa/index.html • Siódmy Program Ramowy http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://ec.europa.eu/research/fp7 Konkursy http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage  Wysyłanie zapytań do KE http://ec.europa.eu/research/enquiries Baza ekspertów 7PR https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome

 48. Więcej informacji http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

 49. Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl