STÖDINFO 2007 Ålands landskapsregering Naturbruksskolan 3.4.2007 12.4.2007 18.4.2007 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STÖDINFO 2007 Ålands landskapsregering Naturbruksskolan 3.4.2007 12.4.2007 18.4.2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
STÖDINFO 2007 Ålands landskapsregering Naturbruksskolan 3.4.2007 12.4.2007 18.4.2007

play fullscreen
1 / 65
STÖDINFO 2007 Ålands landskapsregering Naturbruksskolan 3.4.2007 12.4.2007 18.4.2007
477 Views
Download Presentation
dora
Download Presentation

STÖDINFO 2007 Ålands landskapsregering Naturbruksskolan 3.4.2007 12.4.2007 18.4.2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STÖDINFO 2007 Ålands landskapsregering Naturbruksskolan 3.4.2007 12.4.2007 18.4.2007

 2. NYTT ÅR 2007 • ○ Ny programperiod 2007-2013 • ○ Nationella tilläggsdelarna har överförts • till landskapsregeringen •   ► ändringar i blanketter och • ansökningsförfarandet

 3. OBSERVERA: EU-kommissionen har ännu inte godkänt Ålands program ► allavillkor skrivna utgående från landskapsregeringens förslag

 4. TILL GÅRDARNA HAR SKICKATS Blanketter - alla gårdar: Å1a, Å1, Å1B, Å1c och Å2a (ny) - gårdar med djur: Å2b och Å2c - gårdar med specialstöd: Å20 - Å26

 5. Stödvillkor för - miljöstödets basstöd - LFA-kompensationsbidrag - kompensationsbidragets nationella tilläggsdel

 6. Nya villkoren gäller förbindelser och avtal som ingås år 2007 Gamla villkor gäller för förbindelser och avtal från år 2003, 2004, 2005 och 2006 ( ej utskickade)

 7.  NYA PROGRAMMET ALLMÄNT (gäller både miljöstöd och LFA) 1. Jordbrukarensålder   ○ den 31 december året före förbindelsen ingås   - minst 18 år - högst 65 år ► i år; född 1.1.1941 eller senare

 8. sammanslutningar: - minst en måste uppfylla ålderskravet Förbindelsen förfaller inte när jordbrukaren fyller 65 år

 9. 2. Koppling till tvärvillkoren (JSM:s guide sid. 100) ○ god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden ○ föreskrivna verksamhetskrav ( = vissa lagar) ► brister leder till påföljder

 10. 3. Jordbruk skall bedrivas aktivt i förvärvssyfte

 11. LFA-KOMPENSATIONSBIDRAG (åren 2007-2009 ev. revidering år 2010) ○ stödbeloppet oförändrat (200 e/ha) ○ ingen referensareal ○ kan beviljas för naturbeten

 12. LFA för naturbeten ○ 100 e/ha upp till 50 ha, sedan 50 e/ha ○ på basen av antalet betande husdjur ○ även tvinmark, bergspartier och impediment ○ ej för skogsmark ○ ej samtidigt med miljöstödets basstöd för naturbeten NYTT: måste kunna ritas in på kartan (helst redan när ansökan fylls i)

 13. MILJÖSTÖD Minimikrav (nytt) a) gödselmedel - enligt nitratbeslutet - fosfor max. 80 kg/ha, 120 kg/ha trädgårdsväxter b) bekämpningsmedel - anv. enligt bekämpningsmedelslagen - test av växtskyddssprutan - växtskyddsutbildning

 14. Miljöstödets delområden ○ Basstöd - obligatoriska åtgärder - frivilliga åtgärder ○ Specialstöd

 15. Basstöd ○ minimiareal 3 ha eller 0,5 ha trädgårds- växter ○ ej delprogram ○ basstöd för ekologisk produktion -> specialstöd för ekologisk produktion ○ basstöd för naturbeten -> LFA

 16. OBLIGATORISKA ÅTGÄRDER 1. Skriftlig odlings- och gödslingsplan NYTT: - ej enbart gödslingsplan - minst uppgifterna om skiftet och den planerade växten

 17. 2. Skiftesvisa anteckningar NYTT: - basuppgifterna får finnas i separata dokument

 18. 3. Markkartering NYTT: - bestämmelser om provtätheten - trädgårdsväxter; minst vart 3. år - högst 2 år gammalt resultat om fleråriga trädgårdsväxter planteras - grundanalys

 19. 4. Behovsanpassad gödsling ( N och P) NYTT: - tabellerna uppdaterade - max. mängder för trädgådsväxter - utjämningsperioden för fosfor är 5 år - anteckning om fosforutjämning i skifteskorten

 20. - undantag på gårdar med husdjur om enbart stallgödsel används för fosforgödsling på fleråriga vallar - beaktas ○ på våren 100% av lösligt N ○ på hösten 75% av lösligt N ○på våren och hösten 85% av P-total

 21. 5. Stallgödselanalys NYTT: - gäller alla gårdar - om mera än 10m3 används per år

 22. 6. Skyddsremsor NYTT: - måste slås om risk för sly eller buskar - växtresterna behöver inte föras bort - hänsyn till den biologiska mångfalden - kan lämnas även längs andra åkerkanter

 23. 7. Landskapsvård och biologisk mångfald NYTT: - omgivningen kring boningshus och produktionsbyggnader skall skötas och hållas i snyggt och vårdat skick - Mångfaldsobjekt i jordbruksmiljön skall upprätthållas

 24. Miljöstödets basstöd är differentierat beroende av produktionsinriktning - Växtodlingsgård  - Husdjursgård: = minst 0,4 de/ha ELLER minst 10 de totalt och minst 0,2de/ha

 25. STÖDBELOPP: Åkergrödor: - 120 e/ha på växtodlingsgård - 145 e/ha på husdjursgård Grönsaker: - 415 e/ha husdjurs- och växtodlingsgård Frukt- och bär: - 554 e/ha på husdjurs- och växtodlingsgård

 26. Träda: - 39 e/ha på husdjurs- och växtodlingsgård Stödberättigade trädor: - flerårig grönträda - viltträda - landskapsträda som anlagts på en obligatorisk träda

 27. OBSERVERA: Miljöstöd betalas inte längre för frivilliga trädor eller för icke odlad åker som sköts

 28. FRIVILLIGA ÅTGÄRDER: 1. Reducerad höstbearbetning (58 e/ha) tidigare vårplöjd mark NYTT: - skiften med sockerbeta, potatis eller trädgårdsväxter tillåts endast en bearbetning - kan väljas på skiften som direktsås på hösten och på vallskiften som bryts följande vår

 29. - måste plöjas eller bearbetas på våren • halmen eller halmstubben får inte brännas • på åkern • 2. Fånggröda (186 e/ha) • NYTT: • - sådd senast 15 augusti efter huvudgrödan • - får inte gödslas • - SKALL brytas senast 30.6. året efter sådd

 30. 3. Minskad gödsling (11 e/ha) - ny åtgärd - spannmål, olje- och industriväxter, baljväxter, sockerbeta, vall - tabeller för N och P - ej undantag för stallgödsel

 31. 4. Flerårig extensiv vall (224 e/ha) NYTT: - enbart på husdjursgårdar - vid riklig ogräsförekomst tillåts en behandling med kemiska bekämpningsmedel

 32. 5. Spridning av stallgödsel under växtperioden (32 e/ha) - ny åtgärd - enbart på husdjursgårdar - spridning mellan 15.4. (el.1.4. om torrt) och 15.9. - outspädd svämgödsel/urin skall spridas med slangspridare eller nedmyllningsaggregat - kan spridas på annans mark men får ej överlåtas

 33. 6. Precisering av kvävegödsling i grönsaksodling (234 e/ha) - ny åtgärd - mätning av lösligt N i marken före gödsling - mätningen kan göras av odlaren, en rådgivare eller ett labb - över 20 kg/ha skall beaktas i gödslingen

 34. 7. Minskning av växtnäringsläckage i grönsaks- och potatisodling (210 e/ha) - ny åtgärd - under 15.5.-31.8. skall markens fukthalt mätas - bevattning enligt behovet

 35. 8. Mekanisk ogräsbekämpning i potatisodling (139 e/ha) - ny åtgärd - endast mekanisk bekämpning av ogräs

 36. 9. Användning av täckmaterial vid bekämpning av ogräs hos fleråriga trädgårdsväxter (257 e/ha) - ny åtgärd - täckta rader (biologiskt nedbrytbart material) eller gräs mellan raderna

 37. 10. Minskad användning av växtskydds- medel mot skadeinsekter (281 e/ha) - ny åtgärd - fällor i odlingen mellan 1.5. -31.8. - avläses och byts minst en gång i veckan - bekämpning på basen av observationerna - "Aktuella växtskyddsanvisningar"

 38. - observations- och åtgärdsdagbok • skiften med äpple, plommon, päron, • körsbär, vinbär, halon, jordgubbe, blåbär, • kålväxter, morot och rotselleri

 39. 11. Minskad användning av växtskydds- medel mot växtsjukdomar (354 e/ha) - ny åtgärd - användning av prognos- och varningssystem - bekämpning enligt behov - dokumenteras - på skiften med äpple och lök (potatis, päron, körsbär, plommon och kålväxter ej ännu utvecklat system)

 40. ○ Skall väljas senast det andra förbindelseåret ○ Kan ej kombineras: - reducerad höstbearbetning och fånggröda - flerårig extensiv vall och minskad gödsling - flerårig extensiv vall och fånggröda ○ Odlingsväxten begränsar vissa kombinationer

 41. ○ På areal med ekoavtal kan väljas: - reducerad höstbearbetning - fånggröda - spridning av stallgödsel under växtperioden - minskning av växtnäringsläckage i grönsaks- och potatisodling

 42. STÖDTAK obligatoriska + frivilliga åtgärder max. - 600 e/ha ettåriga grödor - 900 e/ha frukt och bär - 450 e/ha vall

 43.  REFERENSAREAL a) ökning - andra och tredje året max. 50% el. 2 ha - fjärde och femte året ingen ökning b) minskning NYTT: - max. 20% el. 5 ha under hela förbindelseperioden

 44. SPECIALSTÖD 1. Ekologisk produktion NYTT: - 30% av arealen som inte är under omläggning skall odlas med spannmål, potatis, protein- grödor, socker- eller foderbetor, oljeväxter, fiberväxter, frövall, grönsaker, örter, bär eller frukt

 45. 100% av arealen i vall endast på gårdar • med djur och på gårdar som samarbetar • med en går med ekodjur • - produktionsrådgivning minst en gång

 46. Stödbelopp: - 238 e/ha för åkergrödor - 978 e/ha för grönsaker och matpotatis - 1.069 e/ha för frukt och bär - 39 e/ha för träda - 269 e/ha för ekodjur OBSERVERA: Betalas i sin helhet utöver basstödet

 47. 2. Användning av stallgödsel - ny åtgärd - till odlare som tar emot stallgödsel - skall spridas minst 10 m3/ha - stödbelopp: 99 e/ha

 48. 3. Prioriterade naturbeten NYTT: - tillskottsutfodringen begränsad till 2 veckor i början och 2 veckor i slutet av betesperioden - ingen gödsel på åkrar i anslutning till betet - stödberättigade områden måste bilda egna basskiften - stödbelopp: 220 e/ha

 49. 4. Hävd av löväng NYTT: - åtgärdsplan med en rådgivare - stödbelopp: 778 e/ha (betalas i sin helhet)   5. Extra breda skyddszoner NYTT: - Basstöd kan betalas för arealen - stödbelopp: 746 e/ha (betalas i sin helhet)

 50. 6. Bevarande av ursprungsraser NYTT: - alla finska lantrasfår - stödbelopp: 170 e/de (= 7 djur)