bankarski menad ment n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Bankarski menad žment. js. Uvod. Bankarski menadžment – posebna naučna disciplina koja se bavi u pravljanjem bankarski m poslovima . Ima veliki značaj u savremenom bankarstvu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - faolan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Uvod
 • Bankarski menadžment – posebna naučna disciplina koja se bavi upravljanjem bankarskim poslovima.
 • Ima veliki značaj u savremenom bankarstvu.
 • Procesi ubrzanih bankarskih promena, transformacija, koncepcija i dr. ukazuju da će bankarstvo i u narednom periodu sve manje ličiti na tzv. tradicionalno bankarstvo.
 • Zbog toga je neophodno praćenje i proučavanje savremenih razvojnih i operativnih bankarskih trendova u razvijenim zemljama i razmatranje mogućnosti primene u našem bankarstvu.
 • Pred bankama se postavljaju slobodni zadaci da kreiraju poslovnu politiku koja će obezbediti kontrolu rizika i neizvesnosti u tržišnim uslovima poslovanja.
 • Posebnu ulogu ima strateški bankarski menadžment.
faktori novih trendova
Faktori novih trendova
 • U finansijskom sektoru, posebno u razvijenimtržišnimekonomijama, ostvaruju se jakitransformacioniprocesi.
 • Vodeći pokretačkifaktoriovihprocesa:
 • Globalizacija
 • Deregulacija
 • Informacione tehnologije i dr.
globalizacija
Globalizacija
 • Multinacionalnebankedeluju u pravcuintegracijeiglobalizacijefinansijskihtržišta.
 • Ovebankemogudaproširesvojeposlovanjenadrugezemljenajedanodsledecihnacina: 
 • da same izgradesvojufilijalskumrežu u drugimzemljama, 
 • daizvršeakviziciju (kupovinustranebanake)
 • daizvršekupovinumanjinskogpaketaakcijskogkapitalanekestranebanke.
 • Pretpostavkezaulazakstranebanke u domaćibankarskisistem je dobijanjeodgovarajuće licenceoddomaće centralnebanke (ilinekedrugenadležneinstitucije).
 • Najpoznatijeglobalnebankarskeinstitucijesu Citigroup (SAD), Deutsche Bank (Nemacka), UBS (Švajcarska), HSBC (Britanija) itd.
deregulacija
Deregulacija
 • Smanjenjedržavneregulacije u bankarskom sistemu predstavljaglavnupokretačku snagukojadovodi do transformacionihprocesa.
 • Osnovnirazlogzakorišćenjeintervencionističkogpristupa u regulisanjufinansijskestrukturebilo je nastojanjeda se u prvomreduobezbedisistemskastabilnost finansijskogsistema.
 • Putemograničenjafinansijskihinstitucijanastojalo se da se smanjerizici u funkcionisanjufinansijskogsistema.
 • Deregulacijomstvara se konkurencijabanakaidrugihfinansijskihinstitucija.
informacione tehnologije
Informacione tehnologije
 • Brzrazvojinformacionihtehnologija (IT) je izuzetnobitanfaktor u formiranjutrendabankarstvaifinansijskestrukture.
 • Savremenitelekomunikacioniikompjuterskisistemipredstavljajutehničkubazuzamomentalnoprenošenjeiobradupodataka.
 • Dolazi do stvaranjaelektronskogbankarstva i virtuelnih banaka.
novi stil u upravljanju
Novi stil u upravljanju
 • Strategijski menadžmentpredstavljasavremenistilupravljanjaorganizacijomkojipolaziodnovebiznisfilozofije u upravljanjufinansijskimirealnimfaktorimarastaorganizacije.
 • Strategijskimenadžmentuključuje:ciljeve, sredstvaiinstrumentestrategijarastairazvoja organizacije.
 • Strateškimenadžmentodnosi se na:
 • planiranjepravca, razvojaiakcije,
 • planiranjestrategije, 
 • sprovođenjeizabranestrategije,
 • akcione programe.

Danas, sveveće bankeprimenjujustrateškoplaniranjekaosredstvozasvojepozicioniranjenavisokokonkurentnomtržištukaoizatraženjenajpovoljnijihmetodazajačanjetepozicije u narednimgodinama.

s trate ki bankarski menad ment
Strateški bankarski menadžment
 • Zadatak strateškog menadžmenta je u sagledavanju srednjoročne pozicije bankarske politike. To će dovesti do mogućih revizija određenih planova, ali će omogućiti optimalno prilagođavanje finansijskim promenama.
 • Bankarski menadžment će se u savremenim tržišnim ekonomijama sve više razvijati. Banke će uvoditi nove aktivnosti u bankarskim uslugama, tehnološkim inovacijama, kadrovskim potencijalima itd.
 • Posebno će se insistirati na adekvatnom formiranju cene bankarskih resursa kao i odgovarajućoj naknadi za bankarske usluge.
 • Elektronsko bankarstvo će imati posebnu ulogu u bankarskom menadžmentu, posebno u organizacionom delu poslovanja banaka i modelima pružanja bankarskih usluga.
 • Polaznu osnovu bankarskog menadžmenta u savremenom bankarstvu čini planiranje i razvojna politika banke.
ad