STRATEGISKI MENAD Ž MENT - PowerPoint PPT Presentation

strategiski menad ment n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STRATEGISKI MENAD Ž MENT PowerPoint Presentation
Download Presentation
STRATEGISKI MENAD Ž MENT

play fullscreen
1 / 123
STRATEGISKI MENAD Ž MENT
242 Views
Download Presentation
flint
Download Presentation

STRATEGISKI MENAD Ž MENT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. STRATEGISKI MENADŽMENT dr Vladimir Stojanović 2012.

 2. A. UVOD U STRATEGIJSKI MENADŽMENT • DUGOROČNI CILJEVI STRATEGIJSKE POZICIJE ORGANIZACIJE • PROMENE U ORGANIZACIJI • STRATEGISKI MENADŽMENT B. SISTEM STRATEGIJSKOG PLANIRANJA IV. STRATEGIJA ORGANIZACIJE • ANALIZE-PROGNOZE U FUNKCIJI DEFINISANJA STRATEGIJE ORGANIZACIJE • PAKET MERA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ORGANIZACIJE • SPROVOĐENJE STRATEGIJE ORGANIZACIJE C. SISTEM UPRAVLJANJA RAZVOJEM ORGANIZACIJE UZ POMOĆ CILJEVA

 3. UVOD

 4. UVOD • U ne tako dalekoj prošlosti materija koja se danas prezentuje i razmatra u okviru strategijskog menadžmenta razmatrala se u okviru upravljanja razvojem organizacija. • Iz tih razloga može se staviti znak jednakosti između strategijskog menadžmenta i sistema upravljanja razvojem- razvojnim promenama organizacija.

 5. UVOD • STRATEGIJSKI MENADŽMENT = UPRAVLJANJE DUGOROČNIM RAZVOJEM ORGANIZACIJA • U aktuelnoj ekonomiji znanja, kada se vrlo mnogo insistira na inovacijama i unapređenjima u tekućem radu i na razlličitim situacionim - preduzetničkim prilagođavanjima organizacija, ne mali broj pojedinaca, pogrešno izjednačava inovacije i razvojne promene organizacije

 6. UVOD • Danas, sve više se govori o sistemu upravljanja razvojem organizacija uz pomoć ciljeva

 7. ORGANIZACIJA Pod organizacijom mislimo na: preduzeća-različite veličlne, na neprivredne organizacije, na političke partije, sportska društva, na lokalne zajednice, na državne zajednice i druge oblike organizovanja faktora i pojedinaca kako bi se ostvarili ciljevi na nivou organizacije.

 8. ORGANIZACIJA

 9. ORGANIZACIJA • Osnovna definicija organizacije • Na žalost vrlo često u priči o menadžmentu se zapostavljaju činjenice da je organizacija: • pravni subjekt - koji raspolaže sa imovinom, u poslovanju ulazi u dužničko-poverilačke odnose sa brojnim drugim organizacijama ipojedincima i svoj rad mora da prilagodi pravnom sistemu sredineu kojoj funkcioniše i razvija se • ekonomski subjekt - koji kroz angažovanje ekonomskih faktorafunkcionisanja i kroz ekonomske aktivnosti /trošenja,stvaranja i razmene vrednosti/ treba da ostvaruje ekonomske ciljeve funkcionisanje bez gubitaka i sa zaradom

 10. ORGANIZACIJA • Osnovni dugoročni ciljevi organizacije • dugo, uspešno funkcionisanje poslovanje ili nepropadanje, • rast i razvoj, i • očuvanje i jačanje pozicija u okruženju.

 11. ORGANIZACIJA

 12. ORGANIZACIJA

 13. ORGANIZACIJA • Osnovni ciljevi organizacije • U uslovima velike konkurentnosti, kada su mogućnosti proizvodnje i ukupne ponude višestruko veće od platežno sposobne tražnje veliki broj organizacija propada, tako da opstajanje i nepropadanje postaje jedan od značajnih ciljeva svake organizacije.

 14. ORGANIZACIJA • Osnovni ciljevi organizacije • Praksa pokazuje da organizacija može da razmišlja i radi na rastu i razvoju tek onda, kada ima kvalitetno rešen problem opstajanja ili stabilnog i uspešnog funkcionisanja • Danas se vrlo mnogo govori o održivosti organizacije /sistema/

 15. ORGANIZACIJA • Osnovni ciljevi organizacije • Pod održivošću organizacije misli se na njeno dugo, uspešno opstajanje i praćenje razvojnih promena u okruženju - ne zapadanje u razvojnu, zaostajanju u odnosu na okruženje ili očuvanje i jačanjestrategijskih pozicija.

 16. ORGANIZACIJA • Osnovni ciljevi organizacije • Praksa afirmiše dva zahteva u obezbeđivanju održivosti organizacija: • prvi zahtev - da dugoročni ciljevi moraju da imaju primat nad kratkoročnim ciljevima organizacije • drugi zahtev - da ciljevi na nivou organizacije imaju primat nad ciljevima njenih pojedinih delova ili elemenata

 17. ORGANIZACIJA • Ostvarivanje osnovnih i opštih ciljeva na nivou organizacije zavisi od: • obima, strukture i kvaliteta tekućeg rada • obima, strukture, kvaliteta i izvora različitih promena u tekućem radu organizacije • poslovnih /funkcionalnih/ i razvojnih i inovativnih kapaciteta • pozicija organizacije u okruženju

 18. ORGANIZACIJA • ŽIVOTNI VEK ORGANIZACIJE • Organizacija se rađa /osniva/, živi /funkcioniše i razvija se/ i umire /biva likvidirana/. • Prosečna stopa smrtnosti preduzeća u razvijenom svetu je od 12 do 15%. • Prosečna stopa smrtnosti mladih preduzeća je cca 60% u prvih 4-5 godina života.

 19. ORGANIZACIJA • SLOŽENO I DINAMIČKO OKRUŽENJE ORGANIZACIJE • Organizacija funkcioniše, raste i razvija se u složenom i dinamičnom svetu. • Ovaj složen i dinamičan svet nije ništa drugo do funkcionalno /poslovno/ i razvojno okruženje organizacije.

 20. ORGANIZACIJA

 21. ORGANIZACIJA • ZAVISNOST - MEĐUZAVISNOST ORGANIZACIJE OD OKRUŽENJA • Danas, dinamičnosti okruženja vrlo mnogo doprinose: • dinamičan naučno-tehnološki /NT / razvoj promenljivost subjekata, i • globalizacija ili visoka međuzavisnost subjekata, aktivnosti, kretanja i događaja u okruženju

 22. ORGANIZACIJA • Organizacija je otvorena i zavisna od složenog i dinamičnog okruženja

 23. ORGANIZACIJA • Osnovne i strateške pozicije organizacije

 24. ORGANIZACIJA • STRATEGIJSKE POZICIJE ORGANIZACIJE • Strateška pozicija organizacije posmatra se kroz sledeće pokazatelje: • njeno procentualno učešće u određenoj oblasti rada u širem okruženju • njen uticaj koji ima na ostale subjekte okruženja • njen uticaj koji ima na stanja, kretanja i pravila u širem okruženju

 25. ORGANIZACIJA • EKSTERNA ORIJENTACIJA U POSLOVANJU I RAZVOJU ORGANIZACIJE Promene u poslovanju organizacije sistematizuju se na: • civilizacijski orijentisane - razvojne promene • strategijski orijentisane - razvojne promene • situaciono orijentisane promene ili inovacije

 26. ORGANIZACIJA

 27. II.PROMENE U ORGANIZACIJI

 28. PROMENE U ORGANIZACIJAMA • Brojne i raznovrsne promene u organizaciji sprovode se u: • konkuretnskim, poslovnim i razvojnim strategijama i politikama poslovanja i razvoja • vremenu, mestu, obimu, strukturi, načinu tekućeg rada – funkcionisanja ili poslovanja i razvoja • funkcionalnim /poslovnim/ i razvojnim kapacitetima organizacije ili na faktorima i u strukturi faktora poslovanja

 29. PROMENE U ORGANIZACIJAMA PROMENE FUNKCIONISANJE – POSLOVANJE ORGANIZACIJE FUNKCIONISANJE I RAZVOJNI KAPACITETI ORGANIZACIJE

 30. SISTEMSTIZACIJA PROMENA U ORGANIZACIJI • Osnovni tipovi promena u organizaciji

 31. SISTEMSTIZACIJA PROMENA U ORGANIZACIJI • Danas, akcenat se stavlja na kvalitativne promene. • Kvalitativne promene na faktorima, u aktivnostima i procesima i u strategijama i politikama poslovanja i razvoja organizacije sistematizuju se na: • revolucionarne promene – uvođenje novih rešenja i novih supstituirajućih rešenja i eliminisanje postojećih rešenja,i • inkrementalne promene - veće ili manje promene na postojećim rešenjima

 32. SISTEMSTIZACIJA PROMENA U ORGANIZACIJI • Danas, akcenat se stavlja na kvalitativne promene. • Kvalitativne promene na faktorima, u aktivnostima i procesima i u strategijama i politikama poslovanja i razvoja organizacije sistematizuju se na: • revolucionarne promene – uvođenje novih rešenja i novih supstituirajućih rešenja i eliminisanje postojećih rešenja,i • inkrementalne promene - veće ili manje promene na postojećim rešenjima

 33. SISTEMSTIZACIJA PROMENA U ORGANIZACIJI • U okviru kvalitativnih promena koje se definišu, projektuju i sprovode u organizacijama jedna specifična grupa promena odnosi se na promene u strukturama, vremenu i mestu angažovanja postojećih - nepromenjenih rešenja. • Kao što će se videti u strukturi strateških ili razvojnih promena organizacije javljaju se i kvalitativne i kvantitative promene. • U strukturi kvalitativnih promena javljaju se promene različlte složenosti, od manjih inovacija i unapređenja do zamena postojećih i uvođenja bitno novih ili eliminisanja postojećih rešenja.

 34. RAST– sredstvo ili cilj organizaciji ? • Praksa pokazuje da rastkapaciteta, obima poslovanja nije cilj, već sredstvo za ostvarivanje drugih ciljeva: • obezbeđivanje ekonomije obima • obezbeđivanja potrebne kritične mase pretpostavki u rešavanju razvojnih problema • jačanja pregovaračkih i strateških pozicija • ostvanje nekih drugih ciljeva

 35. RAZVOJ ORGANIZACIJE Osnovna pitanja razvoja organizacije

 36. RAZVOJ ORGANIZACIJE

 37. RAZVOJ ORGANIZACIJE • Praksa je pokazala da se kroz strukturu strategijskih ili razvojnih promena obezbeđuje preko potreban sinergetski efekat ili efekat: 1 + 1 = 3 • U slučaju preduzeća ova struktura uključuje trimeđuzavisna pravca razvojnih promena: • tehnološko-prolzvodni razvoj, • tržišni razvoj i • eksterni razvoj organizacije /organizaciono-statusne promene, strateška partnerstva i slično/

 38. Osnovni koraci u analizi razvoja organizacije

 39. III. STRATEGIJSKI MENADŽMENT – SISTEM UPRAVLJANJA STRATEGIJSKI ORIJENTISANIM RAZVOJNIM PROMENAMA

 40. OSNOVNA DEFINICIJA MENADŽMENTA • Menadžment je proces /sistem/ donošenja i sprovođenja upravljačkih odluka. • Osnovni alati u procesu upravljanja su: • razne analize i prognoze u funkciji rešavanja problema i donošenja racionalnih upravljačkih odluka • definisanje kriterijuma odlučivanja i donošenje odluka • programiranje planiranje aktivnosti na realizaciji donetih odluka • organizacija i organizaciona rešenja i mere vezano za upravljanje i funkcionisanje i razvojem organizacije

 41. OSNOVNI UPRAVLJAČKI ALATI ODLUČIVANJE

 42. OPERATIVNI I STRATEGIJSKI MENADŽMENT • Odnos operativnog i strategijskog menadžmenta

 43. ODNOS OPERATIVNOG I STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA • Kada se sprovedu strategijski orijentisane razvojne promene, nosioci operativnog menadžmenta dobijaju zadatak da kvalitetno angažuju i ekonomski efektuiraju inoviranu ili novu strategiji ili politiku poslovanja i inovirani ili novi poslovni kapacitet organizacije.

 44. ODNOS OPERATIVNOG I STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA • Osnovni zadaci u operativnom menadžmentu su: • kvalitetno sprovođenje uvedene, • konkurentske i poslovne strategije organizacije, • kvalitetno i ekonomično angažovanje raspoloživog proizvodnog kapaciteta, i • upravljanje inovacijama i unapređenjima u tekućem poslovanju organizacija.

 45. STRATEGIJSKE ODLUKE • Strategijske odluke su odluke o: • razvoju - strukturama razvojnih promena i pojedinačnim razvojnim promenama koje su od značaja za ostvarivanje dugoročnih ciljeva i zadataka na nivou organizacija, i • putevima i načinima ostvarivanja strategija organizacija

 46. STRATEGIJSKE ODLUKE • Strategijske odluke donose: • vlasnici kapitala • na predlog vrhunskih profesionalnih menadžera

 47. STRATEGIJSKI MENADŽMENT I ISTRAŽIVAČKI I RAZVOJNI RAD • Operativni menadžment i tekuće funkcionisanje /poslovanje/ počivaju na više ili manje rutinskom, inovativnom i unapređivačkom radu. • Operativni menadžment uključuje odluke i akcije koje se tiču situacionih prilagođavanja.

 48. OSNOVNI TIPOVI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA • Strategijski menadžment se razvio tokom II. svetskog rata. • U 70-im, a naročito u 80-im godinama ovaj sistem upravljanja uvodi se u upravljanje poslovanjem i razvojem i drugih organizacija.

 49. OSNOVNI TIPOVI STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA • Dva osnovna tipa strategijskog menadžmenta