program gel t rmen n kuramsal temeller n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROGRAM GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROGRAM GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

PROGRAM GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 1054 Views
 • Uploaded on

PROGRAM GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ. Haz: Arş. Gör. Ceyhun OZAN Atatürk Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı. PROGRAM GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ. Tarihsel Temeller: Dünyada, . Tarihsel Temeller: Dünyada, . Tarihsel Temeller: Türkiye`de, .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROGRAM GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ' - euridice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program gel t rmen n kuramsal temeller

PROGRAM GELİŞTİRMENİN KURAMSAL TEMELLERİ

Haz: Arş. Gör. Ceyhun OZAN

Atatürk Üniversitesi

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

toplumsal temeller

Toplumsal dinamizm, eğitim programlarının da dinamik olmasını gerektirir.

 • Eğitim programları, yalnızca okulla sınırlı değildir. Bireylerin toplumdaki yaşam ve öğrenme koşullarına hazırlanmaları için bir yandan toplumun problemlerini ve gereksinimlerini gidermeyi, diğer yandan da bireylerin ilgilerini, gelişim özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate almayı gerekli kılar. Böylelikle eğitim programları toplumu oluşturan bireylerin özellikleri ile toplumu dengeler.
Toplumsal Temeller
toplumsal temeller1

Eğitim programları bireyleri toplumdaki belli statülere ve rollere hazırlar.

 • Toplumsal düzeyde yaşanan değişim, meslek ve iş alanlarındaki çeşitlilik; bireylere kazandırılacak becerilerin de farklılaşmasını gerekli kılmaktadır.
 • Toplumun istek ve beklentileri, gereksinimleri yapısı ve yönelimi program hedeflerinin önemli belirleyicisidir.
Toplumsal Temeller
toplumsal temeller2

Eğitim programlarının dinamikliğini objektif süreçlerle sağlamak, insan gücünü toplumun isteklerine uygun biçimde yetiştirmeyi sağlar.

 • Toplum gereksinimleri ve beklentileri; yapısı, işleyişi ve yönelimi dikkate alınarak analiz edilmeli ve programlara yansıtılmalıdır.
 • Program geliştirme sürecinin tüm aşamalarında toplumsal ve çevresel koşullar dikkate alınmalıdır.
Toplumsal Temeller
psikolojik temeller

Öğretim programlarını hazırlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirme süreçlerinde insanın gelişim özelliklerini, insanda öğrenmenin nasıl oluştuğunu anlamak önemlidir.

 • Programlar, belli gelişim dönemlerindeki bireylerin ilgi, gereksinim, beklenti ve özelliklerine göre hazırlanır.
Psikolojik Temeller
psikolojik temeller1

Program hedeflerinin gerçekleştirilebilirliğini/ulaşılabilirliğini/ oluşturulabilirliğini/kazanılabilirliğini tayin etmede, bireylerin hem gelişim hem de öğrenme özelliklerinin bilinmesi gerekir. Örneğin ilköğretim birinci sınıf matematik öğretim programı hazırlanırken "Üç ondalık kesir sayısını büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralayabilme." hedefi, bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin ne gelişim, ne de öğrenme özelliklerine uygun değildir.

Psikolojik Temeller
psikolojik temeller2

Öğretmenlerin öğretim hedefleri doğrultusunda etkili öğrenme yaşantıları sağlayabilmesi için öncelikle bireyinnasıl öğrendiğini bilmesi gerekir. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini bilen bir öğretmen; öğretim modellerini, ilkelerini, yöntem ve tekniklerini daha kolay kavrar ve uygular, öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin, hatalarının, güçlüklerinin nedenlerini açıklayabilir ve önlemler alabilir.

Psikolojik Temeller
psikolojik temeller3

Eğitim programları ve uygulamaları çocukların gelişim ve öğrenme özelliklerine uygun olmalıdır. Öğretmenler çocukların başarabileceğinin üstünde öğretim yapma eğiliminden uzak durmalıdır. Hangi kademede olursa olsun, öğrencileri bulundukları düzeyden bir üst düzeye çıkaracak programlar hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

Psikolojik Temeller
felsefi temeller

“Philosophia” terimine dayanan felsefe, “Sevgi” anlamına gelen “Philio” sözcüğü ve “bilgi, bilgelik” anlamına gelen “sophia” sözcüklerini bir araya gelmesiyle bilgi ve bilgelik sevgisi anlamını almıştır.

 • Sokrates felsefeyi “neleri bilmediğini bilmek”,
 • Platon, “doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışma”,
Felsefi Temeller
felsefi temeller1

Aristo, “ilkeler ya da ilk nedenlerin bilimi ya da bilimlerin bilimi”

 • Kant, “kendisini akla dayanan nedenlerle meşru kılmak veya haklı çıkarmak iddiasında bir zihinsel etkinlik biçimi” olarak tanımlamaktadırlar.
Felsefi Temeller
felsefenin al ma alanlar

Varlık Felsefesi (Ontoloji)

 • Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)
 • Değerler Felsefesi (Aksiyoloji)
Felsefenin Çalışma Alanları
varl k felsefesi ontoloji

Var olan şeyleri, varlıkların temellerini ve varlıklar arasındaki bağları sorgulayan bilim dalıdır.

 • Varlık felsefesinin en önemli sorusu “İlk nedir” sorusudur.
 • Varlık felsefesinin ulaşmak istediği sonuç, tüm varlık dünyasını yöneten ilkleri bulmak ve açıklamaktır.
Varlık Felsefesi (Ontoloji)
bilgi felsefesi epistemoloji

Bilgi felsefesi, bilme eylemini ve bunun sonucunda elde edilen bilginin mahiyetini, bilme eyleminin nasıl gerçekleştiğini ve insanın nasıl bildiğini inceler.

 • Bilme, özne (suje) ile nesne (obje) arasında bağ kurmadır.
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)
de erler felsefesi aksiyoloji

Değerlerin mahiyetini açıklamaya çalışır.

 • Değerler, insanlığın evrensel sorunlarından biri olup insanların iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin gibi tercihler yapmada kullandıkları ölçütler olup önem verileni ifade eder.
 • Kendi içinde etik ve estetik olmak üzere ikiye ayrılır. Etik, ahlaki değerleri; estetik ise sanatsal değerleri ifade eder.
Değerler Felsefesi (Aksiyoloji)
felsefi ak mlar

İdealizm (İdealistlik)

 • Realizm (Gerçekçilik)
 • Pragmatizm (Yararcılık)
 • Varoluşçuluk (Existentialism)
Felsefi Akımlar
dealizm

Kurucusu Platon (Eflatun)`dur.

 • İdealizm, maddi ve fiziki varlığı olmayan, duyularla algılanamayan, elle tutulup gözle görülemeyen şeylerin varlığını kabul eden ve maddeciliğin karşıtı olan bir felsefedir.
 • İdealizme göre gerçek, maddi ve fiziksel olmaktan çok metafizik, ruhsal mahiyettedir.
İdealizm
dealizm1

İdealizme göre insanın en önemli yönü, ruhsal/zihinsel yönüdür. İnsan, doğuştan eşyanın kavram bilgisine sahip olup önce eşya değil, kavram vardır.

 • Parça-bütün ilişkisine önem verir. Doğru bilginin, tek ve değişmez olduğunu ve söz konusu bilgiye akılla ulaşılabileceğini kabul eder.
İdealizm
dealizm2

İdealizme göre eğitim, insan aklının ve insanın zihinsel süreçlerinin geliştirilmesidir.

 • Eğitim kavramlar ve gerçekler üzerine kurulmalıdır. Aklı kullanma ve akıl yürütme ön plandadır.
 • Eğitim, bireyi, iyi, doğru ve güzele teşvik etmeli doğuştan getirdiği bazı yetenekleri ortaya çıkarmalıdır.
İdealizm
realizm

Kurucusu Aristoteles`tir.

 • Realist felsefenin esası, maddenin gerçeğine ve varlığına inanmaktır.
 • Evrendeki her şey, insanın zihninden bağımsız olarak vardır ve gerçektir.
 • Önce kavram değil, eşya vardır. İnsan önce eşyayı görür, sonra kavram oluşturur.
Realizm
pragmatizm

Kurucusu John Dewey`dir.

 • Pragmatizme göre dünya, sürekli değişmektedir. Gerçeğin özü değişmedir.
 • Değişmez bir gerçeklikten söz edilemez. İnsan doğası da dahil olmak üzere her şey değişmektedir.
 • Bir şeyin değeri, yararlı olmasıyla ölçülür. İnsana yararlı olan şey iyidir.
Pragmatizm
pragmatizm1

Eğitim, değişen çevre ve koşullara bağlı olarak insanı sürekli yeniden yetiştirme işidir.

 • Eğitim yaşama bir hazırlık değil, yaşamın kendisidir.
 • Eğitimde değişmez bir içerik söz konusu değildir.
Pragmatizm
varolu uluk

Bu felsefenin temelini, insanın kendini ve kendi gerçekliğini tanıması oluşturur.

 • İnsana olabildiğince özerklik ve seçme şansı verilmesinden yanadır.
 • Varoluşçuların en çok işlediği temalardan biri ölümdür.
 • Kötü bir yaşam sürdürmektense ölüm daha tercih edilir görülmüştür.
Varoluşçuluk
varolu uluk1

Eğitimin ve yaşamın amacı, insanın bir varlık olarak kendi varoluşunun farkında olmasını, kendini tanımasını ve kendi varoluşunu gerçekleştirmesini sağlamaktır.

Varoluşçuluk
varolu uluk2

Pascal`ın “yarın ölecekmiş gibi bugünü yaşa sözü, varoluşçuların yaşam felsefesini ifade etmektedir.

 • Başlıca varoluşçular: S. Kierkegaard, M. Heiddegger, K. Jaspers, J. P. Sartre, F. Nietzsche
Varoluşçuluk
e itim ak mlar

Daimicilik (Perennializm)

 • Esasicilik (Essentializm)
 • İlerlemecilik (Progressivizm)
 • Yeniden Kurmacılık (Recontructionizm)
Eğitim Akımları
daimicilik perennializm

Dayandığı temel felsefe; idealizm ve realizmdir.

 • Değişmeyen evrensel bir eğitim: İnsanın işlevi her toplumda aynıdır ve düşünme yeteneği ortaktır. İnsanın doğasının evrenselliği edebiyat, tarih ve felsefi ürünlerde görülür. Bu nedenle eğitim programları beşeri bilimlere dayalı olmalıdır. Eğitim programları değişmemelidir.
Daimicilik (Perennializm)
daimicilik perennializm1

Entelektüel eğitim: Düşünme insanın en önemli yeteneğidir. İnsan doğasının en önemli unsuru akıldır. Bu nedenle insan, akıllıca kendini yönetebilecek şekilde yetiştirilmelidir. İnsanın zihinsel (entelektüel) gelişimine önem verilmelidir.

Daimicilik (Perennializm)
daimicilik perennializm2

Evrensel ve değişmez gerçeğe uyum için eğitim: Eğitim, evrensel nitelikteki gerçeklere göre şekillendirilmelidir. Gerçek her yerde aynıdır. İnsanın doğası ve ahlaki ilkeler değişmez. İnsanın özü değişmez. Öyle ise eğitim herkes için aynı olmalıdır.

Daimicilik (Perennializm)
daimicilik perennializm3

Eğitim hayatın bir kopyası değil, ona hazırlıktır: Okulun temel işlevi, kültürü etkili bir şekilde yeni kuşaklara aktarmaktır. Öğrencinin kültürel mirası ve değerleri benimsemesi onun gelişimi için önemlidir.

Daimicilik (Perennializm)
daimicilik perennializm4

Dünyanın hem maddi hem de manevi gerçeklerini tanıtacak bilgiler verilmelidir: Her yerde her yaş için gerekli bilgi ve değerler kazandırılmalıdır. Okuma, yazma, matematik, felsefe, edebiyat ve doğal bilimler programın merkezinde olmalı; iş ve meslek eğitimi iş yerlerinde olmalıdır.

Daimicilik (Perennializm)
daimicilik perennializm5

Büyük kitaplar eğitimi: İnsan doğasının en iyi ve en güzel eserleri klasik kitaplarda örneklendirilmiştir. Eğitimde bunlara ağırlık verilmelidir.

Daimicilik (Perennializm)
esasicilik essentializm

Belli bir felsefeye dayanmaktan çok doğrudan bir eğitim hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Daha çok realist az da olsa idealistözellikler taşır.

 • Eğitim programlarının konu alanı üzerinde daha çok durur.
 • Geçmişten gelen ancak zamanın tecrübesinden geçmiş kalıcı olan konulara ve değerlerin seçimine önem verir.
Esasicilik (Essentializm)
esasicilik essentializm1

Geçmişten gelen bilgi ve değerlerin önemli yanları korunup yeni kuşaklara bunların öğretilmesiyle geçmişin başarıları üzerine daha mükemmel uygarlıklar yaratılabilir.

 • Esasiciler, öğrencinin serbestliğine ve onların ilgisine dayalı bir eğitimi savunan ilerlemecileri eleştirir­ler.
 • Öğrenmenin doğasında çok ve sıkı çalışma ve çoğu zaman zorlama vardır: Disiplin, eğitimde önemlidir.
Esasicilik (Essentializm)
esasicilik essentializm2

Öğrenciden çok öğretmen önemlidir: Öğrencilerin kendilerini tam olarak gerçekleştirebilmesi için yetişkinlerin rehberliğine ve kontrolüne ihtiyaçları vardır, öğretmenin görevi, yetişkin dünyası ile çocuk dünyası arasında denge kurmaktır. Bu nedenle öğretmenler iyi yetiştirilmelidir. Konu alanında uzman olmalıdır. Konu alanındaki uzmanlığını kullanarak öğrencileri yetiştirmelidir.

Esasicilik (Essentializm)
esasicilik essentializm3

Konu alanı iyi özümsenmelidir: Zamanın tecrübesinden geçmiş sağlam bilgiler, çocuğun kendi tecrübelerinden daha değerlidir. Dolayısıyla bu bilgilerin sınıflanmasıyla oluşan disiplinleri (matematik, fen ve yabancı dil gibi) öğrenciler iyi bilmelidir.

Esasicilik (Essentializm)
esasicilik essentializm4

Okulda zihinsel disiplin anlayışının geleneksel yöntemleri kullanılmalıdır: Soyut düşünme, alıştırma, ezber gibi yöntemler kullanılmalıdır, ilerlemecilerin benimsediği problem çözme her alana uygulanamaz.

Esasicilik (Essentializm)
lerlemecilik progressivizm

Pragmatizmin eğitime uygulanışıdır.

 • Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine dayalı olmalıdır: Çocuklar; ilgi, kapasite ve özelliklerine uygun bir eğitim programı içinde yetiştirilmelidir.
İlerlemecilik (Progressivizm)
lerlemecilik progressivizm1

Problem çözme yöntemi esastır: Bilgi, yaşantı edinmede, yaşantıları geliştirmede ve yeniden düzenlemede bir araçtır. Problem çözme, eleştirel düşünme daha önceden öğrenilmiş olanların yeniden geliştirilmesini içerir. Düşünme becerilerinin (eleştirel, yaratıcı, yansıtıcı, problem çözme) gelişimi önemlidir.

İlerlemecilik (Progressivizm)
lerlemecilik progressivizm2

Okul yaşama hazırlık değil, yaşamın kendisidir: Okul, bireyin gerçek yaşamda karşılaşaca­ğı durumlara uygun olmalıdır. Demokratik bir toplumda yaşamak, demokratik bir okul ortamında yaşamayı gerektirmelidir.

İlerlemecilik (Progressivizm)
lerlemecilik progressivizm3

Öğretmen esasicilikte olduğu gibi yöneten ve bilgi aktaran değil, rehberlik eden kişidir:Öğretmen bir danışman ve bir rehber rolündedir. Çocuklar kendi gelişimlerini kendileri planlamalı, öğretmen de onlara rehberlik etmelidir. Öğretmen, bilgi kaynağı ve otorite değildir. Çoklu bakış açıları ve öğrencilerin özdenetimi önemlidir.

İlerlemecilik (Progressivizm)
lerlemecilik progressivizm4

Okul yarışmayı değil, işbirliğini özendirmelidir: Öğrenciler demokratik bir ortamda daha çok işbirlikli çalışmalar yaparak öğrenirler. İşbirliği; sosyal amaçları gerçekleştirir ve yarışmadan daha değerlidir.

İlerlemecilik (Progressivizm)
lerlemecilik progressivizm5

Demokratik eğitim ortamı: Öğrencilerin okulda kendi kendilerini yönetmelerine, fikirlerini serbestçe tartışmalarına okul faaliyetlerinin öğrencilerle birlikte planlanmasına ve herkesin eğitsel yaşantılara katılmasına olanak sağlanmalıdır.

İlerlemecilik (Progressivizm)
yeniden kurmac l k reconstructionizm

Temelinde pragmatizm ve varoluşçuluk vardır.

 • İlerlemeciliğin devamıdır.
 • Uygarlığın bütün temel değerleri gözden geçirilmeli ve yeni bir toplum düzeni oluşturmak üzere okul önderlik etmelidir.
 • Sosyal reformu gerçekleştirme aracı eğitimdir.
Yeniden Kurmacılık (Reconstructionizm)
yeniden kurmac l k reconstructionizm1

Toplum, politika yoluyla değil; eğitim yoluyla değişecektir.

 • Toplumu yeniden düzenlemek ve toplumda gerçek demokrasiyi yerleştirmek önemlidir.
 • Eğitim, davranış bilimlerinin bulgularına dayanarak toplumu yeniden inşa etmelidir.
 • Okul ve öğretmen, toplumsal değişimin ve reformun temsilcisidir.
Yeniden Kurmacılık (Reconstructionizm)