slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Małgorzata Rogowicz-Angierman Warszawa, 29 listopada 2012 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Małgorzata Rogowicz-Angierman Warszawa, 29 listopada 2012 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Małgorzata Rogowicz-Angierman Warszawa, 29 listopada 2012 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Prawa autorskie projektanta jako źródło ryzyka podczas realizacji inwestycji zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC. Małgorzata Rogowicz-Angierman Warszawa, 29 listopada 2012 r. Ryzyka prawne związane z projektem architektonicznym. Ryzyka wynikające z: umowy z projektantem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Małgorzata Rogowicz-Angierman Warszawa, 29 listopada 2012 r.' - ethel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Prawa autorskie projektanta jako źródło ryzyka podczas realizacji inwestycji zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC

Małgorzata Rogowicz-Angierman

Warszawa, 29 listopada 2012 r.

ryzyka prawne zwi zane z projektem architektonicznym
Ryzyka prawne związane z projektem architektonicznym

Ryzyka wynikające z:

 • umowy z projektantem
 • jakości wykonanego projektu
ryzyka prawne zwi zane z projektem architektonicznym1
Ryzyka prawne związane z projektem architektonicznym
 • jednoznaczne i precyzyjne oznaczenie przedmiotu zobowiązania projektanta
 • przeniesienie pełni majątkowych praw autorskich do dysponowania projektem niezbędnych do realizacji inwestycji
 • nadzór autorski
 • odpowiedzialność projektanta za ewentualne wady dokumentacji projektowej - rękojmia
prawo autorskie
Prawo autorskie
 • Przedmiotem prawa autorskiego są m. inn. utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne. (art. 1 Prawa Autorskiego)
 • Projektantowi (autorowi) przysługują z tytułu wykonanego projektu budowlanego:

- autorskie prawa majątkowe

- autorskie prawa osobiste

prawo autorskie osobiste
Prawo autorskie osobiste

Autorskie prawa osobiste chronią więź twórcy z utworem, w tym prawo do:

 • autorstwa utworu
 • oznaczenia utworu swoim nazwiskiem
 • nienaruszalności treści i formy utworu
 • nadzoru nad sposobem korzystania z utworu

Autorskie prawa osobiste są nieograniczone w czasie i niezbywalne

prawo autorskie osobiste1
Prawo autorskie osobiste

Wyrok NSA z 26 stycznia 2001 r. IISA/Po2404/99

W odniesieniu do projektu budowlanego realizacja praw osobistych, do których należy m. in. prawo do niewzruszalności treści i formy utworu i jego rzetelnego wykorzystania, następuje w trybie powództwa o ochronę autorskich praw osobistych, nie w trybie przepisów ustawy Prawo budowlane.

nadz r autorski
Nadzórautorski

Inwestor ma obowiązek zapewnić autorowi utworu architektonicznego dostęp do procesu realizacji utworu w każdym jej stadium oraz eksploatacji budowli (art. 60 Prawa Autorskiego)

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad utworami architektonicznymi i architektoniczno-urbanistycznymi reguluje Prawo budowlane

nadz r autorski1
Nadzór autorski

Do sprawowania nadzoru autorskiego zobowiązuje projektanta:

 • inwestor

lub

 • organ administracji architektoniczno-budowlanej

(art. 20 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 18 ust. 3 i art. 36 ust.1 pkt 4 PrBud)

zmiana projektanta sprawuj cego nadz r autorski art 18 w zw z art 44 ust 1 prawa budowlanego
Zmiana projektanta sprawującego nadzór autorski –art. 18 w zw. z art. 44 ust. 1 Prawa budowlanego

Zmiana projektanta sprawującego nadzór autorski w toku wykonywania robót budowlanych – po powiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego

Nie jest to zmiana osoby, która sporządziła projekt zatwierdzony decyzją organu administracji architektoniczno-budowlanej

zam wienia na pe nienie nadzoru autorskiego nad realizacj projektu architektoniczno budowlanego
Zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu architektoniczno-budowlanego
 • Sprawowanie nadzoru autorskiego w świetle przepisów art. 7 ust. 1, art. 10 ust.1, art. 29 ust. 1 Pzp oraz zasady przejrzystości powinno być uwzględnione w postępowaniu przetargowym albo w konkursie dotyczącym zlecenia wykonania dokumentacji projektowej.
zam wienia na pe nienie nadzoru autorskiego nad realizacj projektu architektoniczno budowlanego1
Zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu architektoniczno-budowlanego
 • Zamówienie publiczne na sprawowanie nadzoru autorskiego nie może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp, albowiem ochrona praw wyłącznych projektanta ma charakter wtórny w stosunku do wcześniej udzielonego zamówienia na prace projektowe.
zam wienia na pe nienie nadzoru autorskiego nad realizacj projektu architektoniczno budowlanego2
Zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu architektoniczno-budowlanego
 • W przypadku, gdy zamawiający nie uwzględnił w postępowaniu albo konkursie na dokumentację projektową sprawowania nadzoru autorskiego może rozważyć zastosowanie trybu przetargowego do wyboru wykonawcy świadczącego usługę nadzoru inwestorskiego.

Opinia prawna z 8 lutego 2012 r. www.uzp.gov.pl

nadz r autorski a prawo zam wie publicznych
Nadzór autorski a Prawo zamówień publicznych

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.b Pzp)

Ma to miejsce w szczególności w przypadku objęcia ochroną prawno -autorską lub patentową. (Uchwała KIOz dnia 6 lipca 2012 r. sygn. akt: KIO/KD 57/12)

nadz r autorski a prawo zam wie publicznych1
Nadzór autorski a Prawo zamówień publicznych

„Przesłanka określona w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Pzp musi wynikać z obiektywnych okoliczności, niezależnych od woli Zamawiającego, w przeciwnym razie stosowanie ww. przepisu mogłoby prowadzić w praktyce do omijania przepisów ustawy w ten sposób, że w następstwie zawarcia jednej umowy (w trybie konkurencyjnym) możliwe stałoby się dokonywanie swobodnego wydatkowania środków (w trybie z wolnej ręki) z powołaniem się na ochronę praw wyłącznych.” (Uchwała KIO z dnia 14 grudnia 2010 r., sygn. akt KIO/KD 99/10)

nadz r autorski a prawo zam wie publicznych2
Nadzór autorski a Prawo zamówień publicznych

Niemożliwa jest dokładna i całkowita wycena w ofercie przedmiotu zamówienia na nadzór autorski, bo:

 • obiekt, na którym ma być sprawowany nadzór autorski i związany z obiektem zakres robót budowlanych – nie jest znany
 • nieznana jest liczba możliwych potrzeb wykonania projektów zamiennych
 • nieznany jest okres trwania, czas rozpoczęcia i zakończenia sprawowania nadzoru autorskiego
 • nieznany jest przyszły wykonawca robot budowlanych, poziom jego kwalifikacji,

(pismo z 29 marca 2012 r. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i inn. Stowarzyszeń do Prezesa UZP)

zam wienia na pe nienie nadzoru autorskiego nad realizacj projektu architektoniczno budowlanego3
Zamówienia na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu architektoniczno-budowlanego

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 15 grudnia 2011 r. sygn. X Ga 509/11

Sąd ubocznie zauważa problem celowości, sensu i zasadności ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonanym już wcześniej przez konkretne osoby projektem w kontekście niezbywalności autorskich praw osobistych do utworu w rozumieniu art. 16 pkt. 5 „prawa autorskiego i praw pokrewnych” oraz możliwość powstawania sporów odszkodowawczych i innych na tym tle.

odpowiedzialno z tytu u r kojmi projektanta
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi projektanta

Projektant odpowiada za rozwiązania projektu niezgodne z:

 • parametrami ustalonymi dla realizowanej inwestycji
 • wiedzą architektoniczną
 • standardami projektowania
 • doświadczeniem budowlanym
 • przepisami techniczno-budowlanymi
odpowiedzialno z tytu u r kojmi projektanta1
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi projektanta

Inwestor, w przypadku wadliwości dokumentacji, może domagać się:

 • bezpłatnego usunięcia wad w oznaczonym terminie
 • obniżenia wynagrodzenia
 • odstąpienia od umowy, gdy wada uniemożliwia realizacje budowli na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej
zawiadomienie o przeszkodach
Zawiadomienie o przeszkodach

Wyrok SN z dnia 10 lipca 2008 r., III CSK 59/2008

1. Uchybienie przez wykonawcę obowiązkowi wynikającemu z art. 651 kc nie może wywierać żadnego skutku prawnego w odniesieniu do sfery sytuacji prawnej jednostki projektowania, która pozostaje z inwestorem w odrębnym stosunku prawnym zawiązanym w wyniku zawarcia umowy o prace projektowe czy umowy o pełnienie nadzoru autorskiego.

2. Konstrukcja normy art. 471 kc oparta jest na domniemaniu winy dłużnika, który, chcąc uwolnić się od odpowiedzialności, powinien wykazać, że nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie odpowiada.

dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

Małgorzata Rogowicz-Angierman

Radca prawny

Prezes Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

tel. 601 24 05 22

mail: malgorzata.angierman@gmail.com