slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nazwa szkoły: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nazwa szkoły:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 72

Nazwa szkoły: - PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16 VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. J. PIŁSUDSKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA W POZNANIU. Nazwa szkoły:. ID grupy:. 97/44_P_G1. 97/46_P_G2. Opiekun:. ARKADIUSZ DERA. MAŁGORZATA RADASZEWSKA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nazwa szkoły:' - deana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

ZESPÓŁ SZKÓŁ

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. J. PIŁSUDSKIEGO

W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. KAROLA LIBELTA W POZNANIU

Nazwa szkoły:

ID grupy:

97/44_P_G1

97/46_P_G2

Opiekun:

ARKADIUSZ DERA

MAŁGORZATA RADASZEWSKA

Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Temat projektowy:PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE FIRMY

Semestr/rok szkolny: III / 2010/2011

slide3

Podjęcie i zakładanie działalności gospodarczej w Poznaniu i Gorzowie Wlkp.

Koncesje i zezwolenia.

Regon- Urząd Statystyczny.

Firmowe konto bankowe.

Urząd Skarbowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Państwowa Inspekcja Pracy.

Sanepid.

Wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

1 zak adanie dzia alno ci gospodarczej w poznaniu w gorzowie wlkp
1.ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POZNANIU W GORZOWIE WLKP

Działalność gospodarcza jest zarobkową działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przedsiębiorca, to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, którą najpóźniej w dniu rozpoczęcia jej wykonywania musi zgłosić do właściwego rejestru.

W zależności od przyjętej formy prawnej przedsiębiorca zgłasza podjęcie działalności gospodarczej do:

-ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta- osoby fizyczne, wspólnicy spółki cywilnej,

-rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

1 podj cie dzia alno ci gospodarczej
1.PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Osoba fizyczna, składa w urzędzie gminy/miasta wniosek EDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wniosek ten jest jednocześnie:

-wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY/MIASTA),

-wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON- URZĄD STATYSTYCZNY),

-zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP- URZĄD SKARBOWY),

-zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zwolnione jest z opłat.

1 podj cie dzia alno ci gospodarczej1
1.PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zawiera:

-oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,

-numer NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada,

-oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania- również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,

-określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

-wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,

-numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada.

1 podj cie dzia alno ci gospodarczej2
1.PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Dostępne formy złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

-listownie- w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia podpisu,

-elektronicznie- za pośrednictwem formularza on-line dostępnego na stronie internetowej gminy

www.poznan.pl/mps

-osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie gminy/miasta- w przypadku osób zamieszkałych na terenie miasta Poznania i Gorzowa Wlkp miejscem złożenia wniosku jest:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Działalności Gospodarczej

60-770 Poznań, ul. Matejki 50,

e-mail: uwagiedg@um.poznan.pl

Tel. 61 8784773, 61 8784956

2 koncesje i zezwolenia
2.Koncesje i zezwolenia.

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą winna upewnić się, czy w jej przypadku konieczne będzie uzyskanie dodatkowo koncesji, zezwolenia czy wpisu do rejestru działalności regulowanej. Informacje w tym zakresie można uzyskać w:

Punkcie Informacji Gospodarczej

ul.Matejki 50

tel. 61 8794773, 61 8784956

e-mail: uwagiedg@um.poznan.pl

dg@um.poznan.pl,

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3-4

tel.: 095 735 55 00

e-mail: um@um.gorzow.pl

kancelaria@um.gorzow.pl

Koncesja jest to decyzja administracyjna zezwalająca na prowadzenie działalności w obszarze, w którym z mocy ustawy ograniczona jest swoboda prowadzenia tejże działalności. Koncesje wydaje organ, który administruje zakresem interesującej nas działalności.

2 koncesje i zezwolenia1
2.Koncesje i zezwolenia.

Posiadanie koncesji jest konieczne w prowadzeniu działalności w zakresie:

-poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym podziemnych wyrobiskach górniczych,

-wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

-wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami oraz energią,

-ochrony osób i mienia,

-rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,

-przewozów lotniczych,

-prowadzenia kasyna gry,

2 koncesje i zezwolenia2
2.Koncesje i zezwolenia

Zezwolenia wymaga działalność gospodarcza podlegająca koncesjonowaniu na podstawie odpowiednich ustaw. Zezwolenia wydawane są na czas oznaczony, lub nieoznaczony, na wniosek przedsiębiorcy pod warunkiem, że odrębne przepisy tak stanowią. Wydawanie lub odmowa wydania oraz cofnięcie zezwolenia odbywa się w drodze administracyjnej.

 • Uzyskanie zezwolenia wymaga prowadzenie działalności w zakresie, m.in.:
  • -prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,
  • -przemysł spirytusowy, sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia, wyrób i rozlew wyrobów winiarskich oraz na wytwarzanie wyrobów tytoniowych,
  • -prowadzenie apteki ogólnodostępnej, wytwarzanie środków farmaceutycznych,
  • -utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
  • -zarządzanie lotniskiem,
  • -działalności polegającej na wykorzystaniu, usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,
2 koncesje i zezwolenia3
2.Koncesje i zezwolenia.

-obrotu zwierzyną żywą,

-obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami,

-prowadzenie magazynu lub składu celnego,

-produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych,

-wytwarzania i przetwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych,

-produkcji i wprowadzania do obrotu dietetycznych środków spożywczych i odżywek,

-prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzybowisk i spalarni zwłok i części zwierząt,

2 koncesje i zezwolenia4
2. Koncesje i zezwolenia

-urządzania i prowadzenia działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych,

-uprawy maku i konopi włóknistych,

-działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej,

-eksploatacji publicznej sieci telefonicznej lub sieci przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych lub radiofonicznych,

-prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych,

3 regon urz d statystyczny
3.REGON – URZĄD STATYSTYCZNY

Zgodnie z zasadą „jednego okienka” przedsiębiorca będący osobą fizyczną składa w urzędzie gminy/miasta wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1. Dane z wniosku urząd gminy/miasta przekazuje urzędowi statystycznemu, który na jego podstawie nadaje numer REGON.

W przypadku spółki cywilnej numer REGON nadawany jest samej spółce, nie każdemu ze wspólników z osobna. Nadanie REGON-u spółce cywilnej wymaga osobistego zgłoszenia wspólników w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu.

przydatne adresy i telefony
PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY

3.REGON – URZĄD STATYSTYCZNY

Urząd Statystyczny w Poznaniu:

 • Wydział rejestrów

ul. Wojska Polskiego 27/29

60-625 Poznań,

Tel. 61 27 98 310

www.stat.gov.pl/urzedy/poznan

 • Informatorium

Ul. Wojska Polskiego 27/29, I piętro pok.36

Tel. 61 27 98 320, 61 27 98 325

przydatne adresy i telefony1
PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY

3.REGON – URZĄD STATYSTYCZNY

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze - Oddział w Gorzowie Wielkopolskim:

Wydział rejestrów

ul. Jagiellończyka 10 

66-400 Gorzów Wlkp

Tel. (95)7225880 

www.stat.gov.pl

Informatorium

ul.Jagiellończyka 10

Tel. 95 711 56 36

4 firmowe konto bankowe
4.FIRMOWE KONTO BANKOWE

Przedsiębiorca informuje o założeniu rachunku bankowego Urząd Skarbowy i ZUS na załączniku EDG-RB bezpośrednio w tych instytucjach.

Dokonywanie płatności za pośrednictwem firmowego rachunku bankowego jest konieczne, gdy:

 • Stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca
 • Jednorazowa wartość przekracza równowartość 15.000€
4 firmowe konto bankowe1
4. FIRMOWE KONTO BANKOWE

Do założenia firmowego konta bankowego niezbędne będą następujące dokumenty:

 • Dokument tożsamości
 • Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
 • Firmowa pieczątka
 • W przypadku spółek cywilnych: jw. + umowa spółki
5 urz d skarbowy
5. URZĄD SKARBOWY

Składając w urzędzie gminy/miasta zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dokumentujemy jednocześnie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP – urząd skarbowy).

Za pośrednictwem wspomnianego wniosku dokonujemy rejestracji/aktualizacji numeru identyfikacyjnego NIP oraz wybieramy rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej.

5 urz d skarbowy1
5. URZĄD SKARBOWY

Przedsiębiorcy deklarujący podjęcie czynności w zakresie podatku VAT zobowiązani są – poza złożeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy – do dokonania rejestracji w urzędzie skarbowym właściwym dla tego podatku (za pośrednictwem formularza VAT-R)

forma opodatkowania podatkiem dochodowym od os b fizycznych karta podatkowa
FORMA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – KARTA PODATKOWA

5. URZĄD SKARBOWY

Karta podatkowa jest najprostsza formą opodatkowania. Jest to zryczałtowana forma opodatkowania.

Podatnik wybierający kartę podatkową jest zwolniony z prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych. Nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego, jak również nie musi prowadzić ewidencji środków trwałych.

forma opodatkowania podatkiem dochodowym od os b fizycznych karta podatkowa1
FORMA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – KARTA PODATKOWA

5. URZĄD SKARBOWY

Stawki karty podatkowej określane są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Wysokość stawki podatkowej uzależniona jest od:

 • Rodzaju i zakresu prowadzonej działalności
 • Liczby zatrudnionych pracowników
 • Liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza
forma opodatkowania podatkiem dochodowym od os b fizycznych karta podatkowa2
FORMA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – KARTA PODATKOWA

5. URZĄD SKARBOWY

Przepisy ograniczają krąg podatników uprawnionych do korzystania z tej formy opodatkowania. Kartę podatkową mogą stosować m. in. osoby prowadzące:

 • Działalność usługowo-wytrwórczą
 • Działalność w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
 • Działalności w zakresie usług gastronomicznych z wyjątkiem sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.
forma opodatkowania podatkiem dochodowym od os b fizycznych rycza t
FORMA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH - RYCZAŁT

5. URZĄD SKARBOWY

Poza kartą podatkową, podatnik może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednakże nie mogą korzystać z tej formy opodatkowania osoby które:

 • Prowadzą apteki, lombardy, kantory wymiany walut,
 • Korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 • Rozpoczynają działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki, jeśli one same bądź jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności tego podatnika bądź spółki.
forma opodatkowania podatkiem dochodowym od os b fizycznych rycza t1
FORMA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – RYCZAŁT

5. URZĄD SKARBOWY

Stawki podatku zryczałtowanego wynoszą:

 • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, a także przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą równowartość 4.000€
 • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m. in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
 • 8,5% od przychodów m. in. z działalności usługowej, sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, od przychodów z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze od kwoty stanowiącej równowartość 4.000€,
forma opodatkowania podatkiem dochodowym od os b fizycznych rycza t2
FORMA OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – RYCZAŁT

5. URZĄD SKARBOWY

Stawki podatku zryczałtowanego wynoszą:

 • 5,5% od przychodów m. in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3% od przychodów m. in. Z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonaną działalnością gospodarczą.
zasady og lne
ZASADY OGÓLNE

5. URZĄD SKARBOWY

 • Podatnik może wybierać opodatkowanie według skali progresywnej (18% i 32%) lub opodatkowanie według tzw. stawki liniowej (19%)
opodatkowanie wed ug skali progresywnej
OPODATKOWANIE WEDŁUG SKALI PROGRESYWNEJ

5. URZĄD SKARBOWY

 • Podatnik może zdecydować się na opodatkowanie na zasadach ogólnych i tym samym stosowanie podatku progresywnego. Oznacza to że wraz ze wzrostem dochodów wzrasta wysokość podatku dochodowego. W roku 2010 skala podatkowa wynosi 18% i 32%.
 • Wybierając tę formę opodatkowania, należy pamiętać o comiesięcznym odprowadzaniu zaliczek na poczet podatku dochodowego.
opodatkowanie wed ug skali progresywnej1
OPODATKOWANIE WEDŁUG SKALI PROGRESYWNEJ

5. URZĄD SKARBOWY

 • Każdy podatnik wybierający opodatkowanie na zasadach ogólnych, musi pamiętać o prowadzeniu ewidencji środków trwałych oraz ewidencji przebiegu pojazdu.
 • Zaliczki miesięczne za okres od stycznia do listopada opłaca się do dnia 20-go każdego miesiąca. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, kiedy zaliczkę na poczet podatku należy wpłacać do dnia 20-go listopada danego roku podatkowego.
opodatkowanie wed ug stawki liniowej 19
OPODATKOWANIE WEDŁUG STAWKI LINIOWEJ-19%

5. URZĄD SKARBOWY

 • Podatnik ma możliwość opodatkowanie dochodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, a więc podatkiem liniowym. Podatek w stałej wysokości mogą opłacać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółek niemających osobowości prawnej.
 • Przy opodatkowanie w formie podatku liniowego podstawą opodatkowania jest dochód ustalony na podstawionych danych wynikających z prowadzonych ksiąg podatkowych.
opodatkowanie wed ug stawki liniowej 191
OPODATKOWANIE WEDŁUG STAWKI LINIOWEJ-19%

5. URZĄD SKARBOWY

Jeżeli podatnik zdecyduje się na tzw. podatek liniowy, utraci prawa do:

 • Wspólnego opodatkowania z małżonkiem;
 • Preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci;
 • Korzystania z ulg i zezwoleń w tym również prawda do kontynuacji odliczeń
opodatkowanie od towar w i us ug vat
OPODATKOWANIE OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

5. URZĄD SKARBOWY

Z rejestracji w zakresie podatku VAT zwolnieni są podatnicy, którzy zostali zwolnieni z podatku z uwagi na osiągnięte obroty (nie przekraczające 50000 zł) oraz ci, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione z podatku. Niezależnie od osiągniętych dochodów, z powyższych zwolnień nie mogą skorzystać niektórzy podatnicy. Zalicza się do nich m. in. podatników świadczących usługi prawnicze przez notariuszy, adwokatów czy radców prawnych, podatników świadczących usługi jubilerskie, oraz podatników, którzy nie mają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamknięty katalog tej grypy zawarty został w obowiązujących przepisach prawnych.

opodatkowanie od towar w i us ug vat1
OPODATKOWANIE OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

5. URZĄD SKARBOWY

Rejestracji w zakresie podatku VAT należy dokonać u właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wypełniając formularz VAT-R. Podatnik następnie jest zobowiązany do składania comiesięcznej deklaracji do dnia 25-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Większość przedsiębiorców jest zobowiązana do posiadania tzw. Kas rejestrujących (kas fiskalnych). Kwota wydatkowana na zakupy kasy fiskalnej może zostać odliczona od podatku należnego – jednakże do 50% ceny zakupy, nie więcej niż 2.500 zł!

przydatne adresy i telefony2
PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY

5. URZĄD SKARBOWY

Pierwszy Urząd Skarbowy: Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp.:

60-965 Poznań, Gorzów Wielkopolski 66-400

ul. Chłapowskiego 17/18 ul. Jagiellończyka 10

Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście:

61-845 Poznań, ul. Strzelecka 2/6

Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady:

60-685 Poznań, ul. Wojciechowskiego 3/5

Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto:

61-066 Poznań, ul. Warszawska 183/185

Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce:

60-823 Poznań, ul. Słowackiego 22

6 zak ad ubezpiecze spo ecznych
6. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE :

 • Emerytalne, polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty osobom, które osiągnęły wiek emerytalny
 • Rentowe, polegają na comiesięcznej wypłacie określonej kwoty w okresie wyznaczonym przez specjalną komisję np. osobom niezdolnym do pracy
 • Chorobowe, polegają na wypłacie określonej kwoty w razie chorób oraz za urlopy macierzyńskie
 • Wypadkowe, polegają na wypłacie określonej kwoty w postaci odszkodowań i zasiłków z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
6 zak ad ubezpiecze spo ecznych1
6. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Osoba prowadząca poza rolniczą działalność gospodarczą i zatrudniająca przy prowadzeniu tej działalności inne osoby zobowiązana jest do opłacania składek na :

FUNDUSZ PRACY

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

UBEZPIECZNIA ZDROWOTNE

slide36
ZUS

państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce

Przedsiębiorca dokonując zgłoszenia w ZUS ma do dyspozycji następujące formularze :

ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej zarówno w zakresie ubezpieczenia społecznego jak i zdrowotnego

ZUZ ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej wyłącznie w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego

6. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

terminy op acenia sk adek
TERMINY OPŁACENIA SKŁADEK

6. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • do 10-go dnia następnego miesiąca – jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników
 • do 15-go dnia następnego miesiąca – jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników
osobami uprawnionymi do skorzystania z ulgi z op at w zus s
OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO SKORZYSTANIA Z ULGI Z OPŁAT W ZUS SĄ :

6. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNEYCH

 • przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po dniu 24 sierpnia 2005 roku
 • Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej
 • Przedsiębiorcy, którzy nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej
7 pa stwowa inspekcja pracy
7. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika bądź pracowników ma obowiązek zawiadomienia na piśmie inspektora Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) o miejscu, rodzaju oraz zakresie prowadzonej działalności, a także o liczbie pracowników.

Ważne !

Zawiadomienie do PIP należy złożyć w terminie 30 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika.

Wszelkie zmiany w zakresie danych objętych zawiadomieniem należy również zgłosić do PIP.

slide40
W ramach tych obowiązków pracodawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie odpowiednich (zgodnych z przepisami) warunków pracy na terenie: zakładu pracy, obiektów budowlanych ,w pomieszczeniach (na podłogach, ścianach, stropach, oknach, i innych częściach oszklonych, schodach itp.)

Ten obowiązek pracodawcy rozciąga się także na: wyposażenie pomieszczeń i infrastrukturę towarzyszącą, czyli ogrzewanie,

wentylację, oświetlenie, narzędzia l inne urządzenia techniczne, stanowisko pracy, maszyny, pomieszczenia i urządzenia socjalne

i sanitarne.

Ważne!

Przedsiębiorca zatrudniając pracowników w ramach stosunku pracy, zobowiązany jest ponadto do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składek na Fundusz Pracy.

7. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

slide41
Przedsiębiorca powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności

Obowiązek, o którym mowa, ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia zdrowia pracowników.

7. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

8 sanepid
8. SANEPID

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika bądź pracowników ma obowiązek zawiadomienia na piśmie właściwego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju oraz zakresie prowadzonej działalności, a także o liczbie pracowników.

Ważne!

Zawiadomienie do Inspektora Sanitarnego należy złożyć w terminie 30 dni od daty za­trudnienia pierwszego pracownika.

przydatne adresy i telefony3
PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY

POZNAŃ

GORZÓW WLKP

7. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

 • Okręgowy Inspektorat Pracy ul. Mościckiego 666-400 Gorzów Wlkp.
 • Godziny urzędowania:poniedziałek - piątekw godz. 7.30 - 15.30
 • Telefony:Sekretariat:        (95) 722 32 96Faks:                  (95) 722 32 87email:sekretariatgw@zielonagora.oip.pl

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

ul. Św. Marcin 46/50

61-807 Poznań

tel. 61 85 99 000 (centrala), fax 61 85 99 003

email: kancelaria@poznan.oip.pl

www.oip.poznan.pl

slide44

8. SANEPID

W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie zgody inspektora sanitarnego (SANEPID-u) na prowadzenie działalności w danym lokalu. Dotyczy to m.in. podjęcia działalności w zakresie prowadzenia: sklepu spożywczego, wszelkich placówek gastronomicznych, gabinetu kosmetycznego itp.

W tych przypadkach „odbioru" lokalu zakładu głównego/miejsca wykonywania działalności gospodarczej musi dokonać SANEPID.

Wszelkie zmiany w zakresie danych objętych zawiadomieniem należy również zgłosić do SANEPID-u.

slide45

8. SANEPID

Procedura zgłoszenia obejmuje m.in,:

 • zgłoszenie stosownego wniosku,
 • inwentaryzację wraz z opisem technologicznym,
 • plany architektoniczne pomieszczenia i jego dane (powierzchnię, wysokość, liczbę okien, dostęp do windy, itp.)

Na rozpatrzenie wniosku inspektor ma 14 dni. Po tym czasie można spodziewać się odbioru lokalu (oględzin obiektu) i wydania postanowienia lub decyzji odbioru.

Ważne!

Opłata za odbiór uzależniona jest od czasu trwania oględzin obiektu

przydatne adresy i telefony4
PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY

POZNAŃ

8. SANEPID

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23 tel. 61 854 48 02, fax 61 852 50 03 e-mail: wsse.poznan@pis.gov.pl

www.wsse.poznan.pl

8 sanepid1
8. SANEPID

POZNAŃ

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

(SANEPID)

61-771 Poznań, ul.Sieroca 10

Tel.61 856 28 50/51,

fax 61 853 18 49

e-mail:inspsanit@psse.poznan.pl

Główny Inspektorat Sanitarny

www.gis.gov.pl

slide48

9.WSPARCIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ORAZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PLANUJĄCYCH ROZWÓJ SWOJEJ FIRMY)- DOTACJE, DORADZTWO, SZKOLENIA.

wojew dzki urz d pracy wup punkt informacyjny efs
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY (WUP) PUNKT INFORMACYJNY EFS

9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

Poznań, ul. Kościelna 37. budynek A

tel. 61 846 38 23

e-mail: infoefs@wup.poznan.pl

efs.wup.poznan.pl

slide50

9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

Dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (przed zarejestrowaniem działalności ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- realizacja projektów polegających m.in. na wsparciu finansowym osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej. Lista firm, które realizować będą projekty oraz szczegółowe informacje o naborze osób chętnych do udziału w ww. projektach dostępne są na stronie internetowej WUP

powiatowy urz d pracy pup
POWIATOWY URZĄD PRACY (PUP)

Poznań, ul. Czarnieckiego 9

tel. 61 834 56 40

www.pup.poznan.pl

Kontakt w sprawie dotacji do PUP w Poznaniu

tel. 61 834 56 84

e-mail: dotacje@pup.poznan.pl

9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

powiatowy urz d pracy pup1
POWIATOWY URZĄD PRACY (PUP)

66-400 Gorzów Wlkp.  

ul. Walczaka 110

Kontakt w sprawie dotacji do PUP w Gorzowie Wlkp.

tel. (95) 7-360-640

e-mail: zigo@praca.gov.pl

slide53

9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

Dotacje dla osób bezrobotnych chcących rozpocząć działalność gospodarczą ( przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej) w wysokości 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę

slide54
URZĄD MIASTA POZNANIA – WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH ODZIAŁ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Poznań, Pl. Kolegiacki 17, pok. 33,35

tel. 61 87 85 822, 87 85 823 lub 87 85 825

9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

biuro obs ugi inwestora urz d miasta gorz w wlkp
Biuro Obsługi InwestoraUrząd Miasta Gorzów Wlkp.

ul. Kombatantów 34, XI piętro, pokój 113166-400 Gorzów Wlkp.tel./fax +48 95 7355 830

9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

9 o rodki wsparcia innowacji
9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

Środki (dotacje) dla osób niepełnosprawnych przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, w wysokości 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

polska agencja rozwoju przedsi biorczo ci w warszawie
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE

9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

Warszawa, ul. Pańska 81/83

tel. 22 432 80 80, 432 71 25

www.parp.gov.pl

miejsce sk adania wniosk w
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. pełniąca rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla działania 8.1. oraz 8.2. PO IG

Poznań, ul. Piekary 19 – (X piętro)

tel. 61 6565-306, 6563-500

e-mail: info@warp.org.pl

www.warp.org.pl

9 o rodki wsparcia innowacji1
9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

Dofinansowanie (dotacje) ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) projektów związanych:

 • z tworzeniem firmy i wsparciem działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (e-biznes) – Działanie 8.1. PO IG,
 • z elektroniczną współpracą firm B2B (biznes to biznes) – Działanie 8.2. PO IG,
akademickie inkubatory przedsi biorczo ci w poznaniu wy sza szko a komunikacji i zarz dzania
AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POZNANIUWYŻSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA

9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

Poznań, Stary Rynek 87/88

tel. 61 852 42 52 wew. 225, kom. 515 229 809

www.inkubatory.pl

www.inkubatory.com.pl

www.polskaprzedsiebiorcza.pl

Unijne wsparcie dla młodych lub początkujących przedsiębiorców w ramach działania 6.2 Programu Opracyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

slide61

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (UMWW)GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO (WRPO 2007-2013)

9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

Poznań, ul. Strzelecka 49 (budynek Victoria Center)

tel. 61 858 12 27, 858 12 37

www.wrpo.wielkopolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

dotacje dla istniej cych ju firm
DOTACJE DLA ISTNIEJĄCYCH JUŻ FIRM

9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

-działanie1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, w ramach Priorytetu i WRPO dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorców działających nie dłużej niż2 lata, konkursy ogłaszane są średnio raz na pół roku

-działanie1.2 wsparcie rozwoju MSP-j.w dla małych i średnich firm działających dłużej niż 2 lata

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wyszukiwarka dotacji dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dla przedsiębiorców na rozwój ze środków UE.

slide63

9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.

Poznań, ul. Piekary 19 – X piętro

tel. 61 656 53 06, 656 35 00

e-mail: info@warp.org.pl

www.warp.org.pl

po yczki
POŻYCZKI

9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

Pożyczki dla osób podejmujących działalność gospodarczą (przed rozpoczęciem działalności) oraz dla przedsiębiorców na rozwój działalności

-maksymalna kwota pożyczki do 120000zł

-fundusz pożyczkowy działa głównie w oparciu o środki UE pochodzące z dotacji, stąd umożliwia m.in. stosunkowo korzystne oprocentowanie w skali roku 6,53%

-pożyczki udzielane są na okres 60 miesięcy

-możliwy okres karencji w spłacenie rat kapitałowych wynosi 6 miesięcy

bank gospodarstwa krajowego bgk
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK)

9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

Poznań, ul. Św. Marcin 58/64

tel. 61 852 30 01, infolinia: 801 667 655

www.bgk.com.pl

Kredyt technologiczny ze środków UE w ramach PO IG dla MSP na realizację inwestycji technologicznej, mającej na celu zakup i wdrożenie nowej technologii nie dłużej niż na 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Kredyt udzielany jest za pośrednictwem banków kredytujących – szczegóły i lista banków na stronie www.bgk.com.pl

*fundusz Poręczeń Unijnych – oferuje m.in. Poręczenia do zabezpieczenia projektów finansowych ze środków UE,

*doradztwo,

*szkolenia.

fundusz mikro
FUNDUSZ MIKRO

8. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

Poznań, ul. Emilii Sczanieckiej 8 B/102

tel. 61 851 02 33

www.funduszmikro.com.pl

Pożyczki dla osób podejmujących działalność gospodarczą i dla przedsiębiorców z poręczeniem do 150 000 zł, bez do 10 000 zł.

pozna ski fundusz por cze kredytowych sp z o o
POZNAŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.

8. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

Poznań, Al. Marcinkowskiego 20

tel. 61 855 64 80/81

www.pfpk.pl

Poręczenie kredytów dla przedsiębiorców

 • formy zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • dla firm istniejących dłużej niż 6 miesięcy,
 • konieczna zdolność kredytowa,
 • poręczenie kredytu do 650 000 (do 60% wartości kredytu, na okres 5 lat).
inqbator technologiczny pozna skiego parku naukowego technologicznego fundacji uam
INQBATOR TECHNOLOGICZNY POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWEGO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UAM

8. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

Poznań, ul. Rubież 46

tel. 61 622 69 00

www.inqbator.pl

 • doradztwo w zakresie finansowania działalności gospodarczej,
 • szkolenia
pozna ski o rodek wspierania przedsi biorczo ci
POZNAŃSKI OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

Poznań, Stary Rynek 52b – wejście od ulicy Klasztornej/Wodnej

tel. 61 853 22 04, 853 21 86

www.powp.poznan.pl

- bezpłatne szkolenia i doradztwo,

- dyżury specjalistów z różnych dziedzin (prawo gospodarcze, cywilne, pracy, ubezpieczenia społeczne, doradca podatkowy, konsultacje biznes planów).

urz d miasta poznania wydzia dzia alno ci gospodarczej punkt informacji gospodarczej
URZĄD MIASTA POZNANIA - WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PUNKT INFORMACJI GOSPODARCZEJ

9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

Poznań, ul. Matejki 50, pok. 105

tel. 61 878 49 56

e-mail: dg@um.poznan.pl

www.poznan.pl/msp

Informacja m.in. na temat organizowanych szkoleń – przykładowa tematyka: własna firma – zakładanie

i prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie księgowości w małej firmie, przygotowanie wniosków

o dotacje UE wraz z biznes planem i inne.

wydzia maj tku i dzia alno ci gospodarczej
Wydział Majątku i Działalności Gospodarczej

9. OŚRODKI WSPARCIA INNOWACJI

Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4

tel:095 7355 559

e-mail: mdg@um.gorzow.pl

Informacja m.in. na temat organizowanych szkoleń – przykładowa tematyka: własna firma – zakładanie

i prowadzenie działalności gospodarczej, prowadzenie księgowości w małej firmie, przygotowanie wniosków

o dotacje UE wraz z biznes planem i inne.

bibliografia
BIBLIOGRAFIA

http://turegion.pl/img/companies/132647/wup-poznan.png

http://job.poznan.pl/

http://www.parp.gov.pl/index/main/

http://www.warp.org.pl/

www.bgk.com.pl

http://www.funduszmikro.pl/