omsorgssvikt hos barn i f rskolealder l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Omsorgssvikt hos barn i førskolealder PowerPoint Presentation
Download Presentation
Omsorgssvikt hos barn i førskolealder

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Omsorgssvikt hos barn i førskolealder - PowerPoint PPT Presentation


 • 350 Views
 • Uploaded on

Omsorgssvikt hos barn i førskolealder. - med vekt på styrket kompetanse hos pedagogisk personale i et forebyggende perspektiv Charlotte U. Johannessen PP-tjenesten Bærum kommune 2008. Mål for prosjektet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Omsorgssvikt hos barn i førskolealder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
omsorgssvikt hos barn i f rskolealder

Omsorgssvikt hos barn i førskolealder

- med vekt på styrket kompetanse hos pedagogisk personale i et forebyggende perspektiv

Charlotte U. Johannessen

PP-tjenesten Bærum kommune

2008

m l for prosjektet
Mål for prosjektet
 • Å styrke de pedagogiske ledernes kompetanse i å identifisere tegn på omsorgssvikt hos barn i førskolealder
 • Pedagogiske ledere skal bli styrket i:
  • Å bli bevisst og observant på barnas signaler
  • Å forstå det de ser i lys av økt forståelse og kunnskap om barn som er faresonen for å bli utsatt for/ utsettes for omsorgssvikt
  • Å forstå hvordan omsorgssvikt påvirker barns videre utvikling

Dette vil bidra til å gi barna optimale utviklings og læringsbetingelser i barnehagen

 • Bidra til og hjelpe barn som strever i hverdagen på et tidligere tidspunkt
 • Arbeidet i prosjektperioden skal danne grunnlag for videre implementering i PPTs arbeid med temaet overfor barnehagene og erfaringsutveksling med samarbeidspartnere i kommunen

CUJ-08

utviklingsarbeid
Utviklingsarbeid
 • Utvalg: 18 barnehager
  • 2 førskolelærere som deltar i prosjektet
  • Styrer/ faglig veileder tilknyttet barnehagene deltar på del 1 for forankring i ledelsen i barnehagen
 • Del 1: 3 kursdager der bakgrunnsteori blir gjennomgått
 • Del 2: Veiledningsgrupper med 6-7 møter gjennom 1 år
 • Evaluering: Prosessevaluering ved bruk av spørreskjema ved oppstart/ avslutning

CUJ-08

teoretisk grunnlag
Teoretisk grunnlag
 • Hva er omsorgssvikt?
 • Tilknytningsteori som forståelsesramme
 • Omsorgssvikt og nevrobiologi
 • Utvikling av overlevelsesstrategier hos voksne og barn
 • Hvordan kommer signaler på omsorgssvikt til uttrykk hos barna?
 • Observasjon av voksen
 • - barn samspill
 • Mål og metoder i arbeid med barna i hverdagen
 • Utvikling av tilknytningsforstyrrelser
 • Barn som utsettes for rus i svangerskapet og følger for videre utvikling
 • Fosterbarn og adopterte barn som risikogruppe
 • Arbeid med foreldre; i bekymringsfase og akutte faser

CUJ-08

definisjon av omsorgssvikt
Definisjon av omsorgssvikt
 • ”Med omsorgssvikt forstår vi at foreldre eller de som har omsorgen for barnet påfører det fysisk eller psykisk skade eller forsømmer det så alvorlig at barnets fysiske/ psykiske helse og utvikling er i fare

(Kempe, 1979, Killén, 2004, Lundén, 2004)

 • Det har vokst frem flere kategorier som i dag kan sees på som ulike dimensjoner av omsorgssvikt
 • Retter i dag mer fokus mot psykiske overgrepsprosesser og følelsesmessig vanskjøtsel. Disse kategoriene vil alltid være tilstede før andre former for vanskjøtsel, fysiske- og seksuelle overgrep

CUJ-08

omfang
Omfang
 • Stor variasjon i omfang av barn som utsettes for omsorgssvikt i ulike undersøkelser
 • Avhenger av definisjonens kompleksitet
 • Varierer fra 4% til 25 % i ulike undersøkelser
 • Tall fra Sverige 2004 (Lundén, 2004)
  • 28 barnehager med totalt 1516 barn i alderen 1-6 år
  • Identifiserte 10% av barna som de trodde ble utsatt for omsorgssvikt
 • Fortsatt store mørketall…
 • Barn i alderen 0-5 år mest utsatt

CUJ-08

fysiske overgrep
Fysiske overgrep
 • ”Fysisk skade som er uført av andre og som ikke skyldes et uhell” (Barnett m.fl, 1997)
 • Vanligste tegn: blåmerker, brannsår og bruddskader, men også ulike former for hodeskader og hjerneskader
 • Vær obs på plassering av skade på kroppen og foreldrenes forklaringer-stemmer oftest ikke overens
 • De fysiske skadene leges, men barna har store psykiske belastninger
 • Münchausen-by proxy: barna påføres symptomer de ikke lider av, ved f.eks forgiftning eller feilmedisinering. Mødrene er overengasjert i barna og har satt seg godt inn i sykdomsbildet. Mødrene har et stort behov for oppmerksomhet, bli tatt hånd om(Killén, 2004, Meadow, 2000)

CUJ-08

vanskj tsel
Vanskjøtsel
 • ”Refererer til manglende dekning av barnas

nødvendige behov over tid” (Barnett m.fl, 1997)

 • Følelsesmessig vanskjøtsel:
  • Foreldrenes manglende evne til å engasjere seg positivt følelsesmessig i barnet, følelsesmessig utilgjengelige
  • Tildekket eller åpent
  • Store konsekvenser for barnas sosiale, følelsesmessige, atferdsmessige og kognitive utvikling
 • Ernæringsmessig vanskjøtsel
 • Medisinsk vanskjøtsel
 • Utdanningsmessig vanskjøtsel

CUJ-08

psykiske overgrep
Psykiske overgrep
 • ”En kronisk holdning eller handling hos foreldrene eller annen omsorgsgiver, som er ødeleggende for, eller forhindrer utviklingen av, et positivt selvbilde hos barnet” (Killén, 2004)
 • ”Det innebærer et vedvarende, kronisk atferdsmønster overfor barnet, som blir et dominerende trekk ved barnets liv” (Garbarino, 1986)
 • Kan omfatte avvisning, isolering, terrorisering, ignorering (Garbarino, 1986)
 • Inngår i alle andre former for omsorgssvikt, og den eneste form som kan opptre alene
 • Barn med veksthemming og vantrivsel: barn vokser opp i et svært belastet og utilstrekkelig omsorgsmiljø. Dårlig emosjonell omsorg og stressende omsorgsmiljø fører til at barna ikke tar til seg den maten de spiser, fører til vantrivsel og lav vekt

CUJ-08

seksuelle overgrep
Seksuelle overgrep
 • ”Enhver form for seksuell omgang mellom voksne og barn”(Normann, 1993)
 • ”Den voksne utnytter barns avhengighet og umodenhet til å skaffe seg seksuell tilfredsstillelse” (NOU, 1982, Finkelhor, 1986)
 • Utnytter barnas sårbarhet på ulikt vis
 • Blir ofte ført inn i seksuelle aktiviteter via lek, deretter presses barnet til taushet og hemmeligholdelse med bestikkelser og trusler
 • Store psykiske belastninger for barnet
 • Overgriper er i hovedsak en kjent person for barnet

CUJ-08

psykiske overgrepsprosesser og f lelsesmessig vanskj tsel
Psykiske overgrepsprosesser og følelsesmessig vanskjøtsel
 • Barnet oppfattes som annerledes enn de er/ tillegges egenskaper de ikke har
  • Avvisning / invadering
  • ”Askepott syndromet”
 • Barn utsettes for foreldrenes rusmiddelbruk; innebærer at de må forholde seg til foreldrenes
  • Benekting
  • Bagatellisering
  • Projisering
  • Barn av foreldre med rusproblemer lever med en konstant bekymring for det forutsigbare uforutsigbare i hverdagen - dette er en stor belasting for barna!

CUJ-08

psykiske overgrepsprosesser og f lelsesmessig vanskj tsel12
Psykiske overgrepsprosesser og følelsesmessig vanskjøtsel
 • Barn som utsettes for voldelige samlivssituasjoner
  • Mange barn strever med bekymring for tap av omsorgsperson
 • Barn som utsettes for foreldrenes psykiske lidelser
  • Forhindrer stabilt følelsesmessige engasjement i barna
 • Barn som utsettes for foreldrenes ubearbeidede skilsmisseprosesser
  • Foreldrenes sorg og aggresjon kan overføres til barna eller foreldrene trekker seg unna barna(Killén, 2004, 2006)

CUJ-08

foreldrefunksjoner
Foreldrefunksjoner
 • Realistisk oppfatning av barna
 • Realistiske forventninger til hvilke behov barna skal dekke
 • Realistiske forventninger til barns mestring
 • Positivt engasjement i samspill med barna
 • Empati med barna
 • Prioritering av barnas behov fremfor egne
 • Unnlate å avreagere på barna

(Killén, 2004, 2007)

CUJ-08

tilknytningsteori som forst elsesramme
Tilknytningsteori som forståelsesramme
 • Bowlby(1969) utviklet 2 hovedhypoteser:
  • Barn vil knytte seg til sine omsorgspersoner, men de gjør dette på ulike måter med bakgrunn i de samspillserfaringer de har med de voksne. Noen utvikler trygg tilknytning, og andre utrygg tilknytning
  • På bakgrunn av dette dannes indre arbeidsmodeller; mentale forestillinger av barnet og tilknytingspersonen, grad av aksept, omsorgspersonens planer og tilgjengelighet
 • Ainsworth(1978) utviklet ”Fremmedsituasjonen”
  • En konstruert setting der kvalitet på tilknytningen mellom barn og omsorgsperson måles, fokus er på barnas reaksjoner i atskillelse- og gjenforeningssekvenser

CUJ-08

tilknytningsm nstre
Tilknytningsmønstre
 • Trygg tilknytning
 • Utrygg/unnvikende tilknytning
 • Utrygg/ambivalent tilknytning
 • Desorganisert tilknyting
 • Tilknyting: Et emosjonelt bånd som dannes mellom barnet og en spesifikk annen person. Det varer over tid og kommer til uttrykk gjennom tilknytningsatferd (Ainsworth m.fl, 1991)
 • Tilknytningsmønster; organiserte strategier barna anvender for å søke nærhet til omsorgspersonen eller unngår denne

(Smith, 2003)

CUJ-08

signaler p omsorgssvikt
Signaler på omsorgssvikt
 • Utviklingsforsinkelser
  • Hva slags samspill har barnet vært utsatt for?
  • Forstyrret samspill/ tilknytning: spesielt oppmerksom der det foreligger informasjon om normalt svangerskap/fødsel
  • ”Petit-mal” symptomer (små epileptiske anfall): kan også være dissosieringsmekanismer
 • Depresjon
  • Lek: ofte lite i lek eller ”hakk i plata” lek; sitter fast i samme leketema uten utvikling, stereotyp lek, ikke så opptatt om andre er med på sin lek, holder på alene, lite utforskende og nysgjerrig, strever med å følge lekens koder, klarer ikke å bruke leken som bearbeidelse
  • Fysisk aktivitet: enten passiv/ tung eller ekstremt aktiv

CUJ-08

signaler p omsorgssvikt17
Signaler på omsorgssvikt
 • Avhengighetsproblemer
  • Klengete
  • Tøff, uavhengig, trenger ingen
 • Kontaktforstyrrelser
 • Aggresjonsforstyrrelser
 • Angstproblemer-fobier
 • Konsentrasjonsvansker (lærevansker)
 • Skyld/skam følelser
  • Foreldrene plasserer dette hos barna- barna får dermed en følelse og opplevelse av ansvar for foreldrenes tilstand

CUJ-08

signaler p omsorgssvikt18
Signaler på omsorgssvikt
 • Lav selvfølelse
  • Dannes som en følge av de signaler som sendes til dem fra foreldre og omgivelser
  • Går ofte i ”bølger”: veksler mellom å bli sett og å bli oversett. Dette skaper liten forutsigbarhet og usikkerhet hos barna
 • Somatiske reaksjoner
  • Ofte mer vondt i magen, i hodet og er mer borte
  • Det er vanskelig å dokumentere da det er et sammensatt problem
  • Ofte høyt stressnivå i hverdagen

(Killén, 2004, 2006)

CUJ-08

hvordan g r det med barna
Hvordan går det med barna?
 • Sårbarhet og motstandsdyktighet er viktige faktorer
 • Hva karakteriserer motstandsdyktige barn?
  • Barnas personlige egenskaper; selvstendighet, positiv selvfølelse, sosial orientering
  • Et støttende miljø; en viss sammenheng i familien og liten grad av uoverensstemmelse og disharmoni
  • Et ytre støttende miljø som gir barnet mulighet til å knytte seg til én person utenfor familien, som oppmuntrer og forsterker barnas mestringsinnsats og styrker disse ved å innprente positive verdier (Garmezy 1987)
 • Disse faktorene virker beskyttende og kan forutsi barnas motstandsdyktighet i stressende situasjoner

CUJ-08

observasjon av samspill
Observasjon av samspill
 • Barnas samspill med foreldrene ;

Vurderes etterforeldrenes holdninger, atferd og verbal kommunikasjon overfor barna. Ulike samspillmønstre:

  • Foreldrene: sensitivt, kontroll/invadering, passive/manglende respondering og eller uforutsigbarhet
  • Barna: samarbeidende, motstand, passivt eller anstrenger seg for å tilpasse seg foreldrene
 • Barnas samspill med andre voksne
 • Barnas samspill med andre barn i lek og aktivitet

CUJ-08

slide21

Samspill voksen-barn

Voksenbetegnelser

Sensitiv, tilgjengelig

Kontrollerende, invaderende

Utilgjengelig, passiv

Barnebetegnelser

Samarbeid

Vanskelig, motstand

Passiv

4. Underkastende; bestrebe seg på å tilpasse seg de voksne

(Killén, Klette og Arnevik, 2006)

CUJ-08

voksnes overlevelsesstrategier
Voksnes overlevelsesstrategier
 • Overidentifisering:
  • Fører til mangel på aksept av foreldrenes situasjon
 • Bagatellisering; av barnas lidelser
 • Drømmeløsninger: som ikke holder i lengden..
 • Aggresjon og moralisering
  • Viktig å jobbe med å tåle og kjenne på følelsen av at barn har det vanskelig for å komme videre i prosessen
 • Projisering av følelse av utilstrekkelighet
 • Handlingslammelse
  • Vi tar opp i oss fortvilelsen og følelse av utilstrekkelighet - det fører til at vi blir tunge som bly!

CUJ-08

voksnes overlevelsesstrategier23
Voksnes overlevelsesstrategier
 • Stort engasjement i aktivitet uten mål og mening
  • En måte å takle vår følelse av angst på
 • Distansering/ tilbaketrekning
 • Problemforflytning
 • Normtenkning
 • Voksnes tidsperspektiv;
  • Bygger på de voksnes behov- barna har ikke tid til å vente…

Konsekvens: Rolleforvirring; tar på seg rollen som behandler, advokat, etterforsker, dommer eller redningsmann(Killén, 2006)

CUJ-08

referanseliste
Referanseliste
 • Ainsworth, M, Blehar, M. C., Waters, E og Wall, S. (1978). Patterns of attachment. A psychological study of the strange situation. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum
 • Ainsworth, M (1985). Patterns og infant-mother attachment: antecedents and effects on development
 • Bowlby, J. (1969). Attachment and loss I: Attachment. London: Hogarth Press
 • Bowlby,J (1988). A secure base. Clinical applications of attachment theory. London: Routledge
 • Crittenden, P.M. (2004). Care Index manual. Miami: Family relations institute
 • Kempe,R.S. og Kempe, C.H. (1979). Barnemishandling. Barn i utvikling. Universitetsforlaget
 • Killén, K. (2007). Barndommen varer i generasjoner. Oslo: Kommuneforlaget
 • Killén, K. (2004). Sveket. Omsorgssvikt er alles ansvar. Oslo. Kommuneforlaget
 • Killén, K. og Olofsson, M. (2003). Det sårbare barnet. Barn, foreldre og rusmiddelproblemer. Oslo: Kommuneforlaget
 • Killén, K. (2006). Seminar for PPT, Storefjell juni 2006
 • Killén, K., Klette, T. og Arnevik, E. (2006). Tidlig samspill mor-barn i norske familier. Tidsskrift for norsk psykologforening
 • Lundén, K. (2004): Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn. Göteborg: Psykologiske institusjonen, Göteborgs Universite
 • Lene Lind (1994). Sosial arv - tung bagasje for barn, foreldre og pedagoger. Tano forlag
 • Gunilla Wahlstrøm (1998). Nikki - den umulige ungen. En historie om overgrep og omsorg

CUJ-08