ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ
Download
1 / 12

?????? ??????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Updated On :

ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ. Јагодина , школска 200 9/10. Реч информатика настала је конструкцијом француских речи INFORMATION и AUTOMATIQUE ( аутоматска обрада података ) спојио их Филип Драјфус (1962) У Немачкој : Наука о компјутерима

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????? ???????????' - elinor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2009

ОСНОВЕ ИНФОРМАТИКЕ

Јагодина, школска 2009/10


2009

РечинформатиканасталајеконструкцијомфранцускихречиINFORMATION и AUTOMATIQUE (аутоматскаобрадаподатака) спојиоихФилипДрајфус (1962)

УНемачкој: Наукаокомпјутерима

УРусији: Интегралнанаукакојапроучаваструктуруисвојстванаучнихинформацијаизаконитостиуинформационо-документационојделатности

Францускаакадемијанаука (1966):’Информатикајенаукаорационалнојобрадиинформација, пресвегапомоћуаутоматскихмашина, стимдасеинформацијасматраносиоцемљудскихзнањаикомуникацијауобластитехнике, економијеидругихдруштвенихнаука. ’

Дефиниције


2009
Дефиниције

Информатикајенаукачијиједометиметодвезанзатеоријскеипрактичнерадовеуобластилогике, математике, лингвистике, формалнеграматикекаоизасавременекомпјутере.

Информатикајенаукакојаимазапредметпроизводњуинформација, конструкцијуифункционисањеинформационихсистема, њиховуконкретнуприменууконкретнојреалности, ауоквируунапреддатихциљева.


2009
Областикојимасебавиинформатика

 • Програмирањеипрограмскијезици

 • Оперативнисистеми

 • Базеподатакаиинформационисистеми

 • Вештачкаинтелигенцијаиекспертнисистеми

 • Мултимедијаикомпјутерскаграфика

 • Рачунарскемрежеикомуникације

 • Архитектурарачунара

 • Пословнаприменарачунара

 • Применарачунарауобразовању

 • Контролапроцесаиаквизицијаподатака

 • Применарачунарауразнимнаучнимобластима


2009
Основнипојмовио PC рачунарима- дефиниције

Рачунарјесложенисклопсастављенодразличитихуређаја, којиимамогућностизвршавањапрограмазаобављањепословаразличитенамене, меморисањавеликеколичинеорганизованихподатакаињиховогкоришћењапопотреби (умножавања, измене, преношењаитд.).

 • Hardware– свиматеријални (механички, електронски, магнетнииоптички) деловикојисумеђусобноповезаниифункционалноусклађени

 • Software– системскииапликативнипрограми, каоипрограмизамрежнипротоколисвиподациурачунару


Hardware

 • Централнајединица

 • Монитор

 • Тастатура

 • Миш

 • Осталипериферниуређаји

Периферниуређаји:

Улазни

Излазни

Улазно-излазни

HARDWARE


2009

Desktop

 • Сапредњестране:

 • ЦДРОМуређај

 • Флопидискуређај

 • Power- Главнипрекидач

 • Ресет

 • Визуелнииндикаторитј. лампице

 • Сазадњестране :

 • Отворзавентилацију

 • Прикључцизаструју

 • Конектори

Кућиштемикрорачунара(Централнајединица)

Tower


2009

Delete

Backspace

Функцијскитастери

Нумеричкатастатура

Словнатастатура

Тастатура

Esc

Space

Shift Ctrl Alt

Enter

Навигационитастери


2009

Графичкакарта

Елементицентралнејединице

Модем

DVD-ROM

Hard-diks

Матичнаплоча

Flopy-disk


Software

Системскисофтвер

Апликативнисофтвер

 • Апликативнисофтверпредстављаразличитеуслужнепрограмскепакетекојисемогукориститиза:

 • Обрадутекста, слика, звука

 • Графо-аналитичкуобрадуподатака

 • Креирањеанимација

 • Креирањепрезентација (мултимедијалних, Интернет)

 • КоришћењеуслугаИнтернета

SOFTWARE

Оперативнисистемјескупрутинасистемскогсофтверакојијесмештенизмеђуапликационогпрограмаихардвера. Онјесвевремеактиваниприсутанурачунаруи:

 • обезбеђујеправиланрадрачунара

 • омогућаваинтеракцијусакорисником

 • контролишеизвршавањесвихосталихпрограма


2009
Оперативнисистем(Системскисофтвер)

Примери:

 • DOS

 • WINDOWS (95, 98, Me, 2000, NT, XP)

 • LINUX

 • UNIX

 • OS/2


Windows

Desktop (Радна површина)

Windows

Иконе

Recycle bin (корпа за отпатке)

Start дугме