1 / 62

PERATURAN-PERATURAN KEBERSIHAN MAKANAN 2009

PERATURAN-PERATURAN KEBERSIHAN MAKANAN 2009. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA. CHE SAIPOLLIZA BIN DERAMAN Pegawai Kesihatan Persekitaran Pejabat Kesihatan Daerah Melaka Tengah. PERUNDANGAN MAKANAN. 2. PEWARTAAN PERATURAN BARU. 28 Feb 2009. 28 Feb 2009. 12 Mac 2009. 3.

evania
Download Presentation

PERATURAN-PERATURAN KEBERSIHAN MAKANAN 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PERATURAN-PERATURAN KEBERSIHAN MAKANAN 2009 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA CHE SAIPOLLIZA BIN DERAMAN Pegawai Kesihatan Persekitaran Pejabat Kesihatan Daerah Melaka Tengah

 2. PERUNDANGAN MAKANAN 2

 3. PEWARTAAN PERATURAN BARU 28 Feb 2009 28 Feb 2009 12 Mac 2009 3

 4. PERATURAN-PERATURAN KEBERSIHAN MAKANAN 2009 • Latarbelakang • Objektif • Pemakaian • Kandungan 4

 5. LATAR BELAKANG Seksyen 10 – Pengarahmempunyaikuasauntukmengarah kan supayapremis , peralatan dan perkakasanmakanan yang digunakanberadadalamkeadaanbersih dan suci Seksyen 11 – Pengarahatau orang yang diberikuasaolehnyabolehmenutuppremis yang tidaksuciselama 14 hari. • Mula digubal pada tahun 1983 • Berdasarkan Kod Amali Kebersihan Makanan 1974, • TheCodex general Principles of Food Hygiene, Regulation (EC) No. 852/2004 (hygiene of foodstuffs) dan Regulation (EC) No. 853/2004 (hygiene rules for food of animal origin) • Peruntukan di bawah Akta Makanan 1983 5

 6. OBJEKTIF AM Peraturaninimenyediakansatuprasaranayang bolehmengawalkebersihanpremismakanandankeselamatanmakanan di negarainibagimelindungikesihatanrakyat 6

 7. OBJEKTIF KHUSUS Memastikan premis makanan bersih dan memuaskan dari segi rekabentuk dan bangunan Memastikan pengendali makanan menjaga kebersihan diri dan mengelakkan amalan yang boleh mencemarkan makanan Memastikan perkakas dan peralatan yang digunakan sesuai, bersih dan mudah dicuci Membantu, mengukuh dan menyeragamkan aktiviti penguatkuasaan kebersihan makanan di premis makanan termasuk yang dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan Mewajibkan program jaminan keselamatan makananseperti HACCP, GHP dan GMP di kilang makanan 7

 8. PEMAKAIAN TafsirandalamAktaMakanan 1983 Premismeliputi- Bangunanataukhemahataustruktur lain, kekalatausebaliknya, kenderaan, pengangkutan, veselataupesawatudara; dan (b) Lebuh, tanahlapang, atautempatperanginanawamataubasikalatau kenderaan yang digunakanuntukpenyediaan, pengawetan, pembungkusan, penyimpanan, pengiriman, pengedaranataupenjualan makanan Premismakanan - premis yang digunakanuntukpenyediaan,pengawetan, pembungkusan, penyimpanan, pengiriman, pengedaran ataupenjualanmakananataupelabelansemula, pemprosesanataupembaikansemulamakanan Semuapremismakanandarikedaimakanhinggake kilangmakananperlumematuhiPeraturan-Peraturan KebersihanMakanan 2009 8

 9. KANDUNGAN 9

 10. BAHAGIAN I – PERMULAAN Peraturan 1. Nama: Peraturan-PeraturanKebersihanMakanan 2009 Peraturan 2 Tafsiran : air minuman, makanancepatrosak, mesinjual air, pemunya, pengendalimakanan, penghuni, sanitasi, tuanpunya, daging, ikan, susu,dll 10

 11. BAHAGIAN I – PERMULAAN Tafsiran (sambungan): “pengendali makanan” termasuklah mana-mana orang yang – (a) terlibat secara langsung dalam penyediaan makanan; (b) menyentuh makanan atau permukaan yang menyentuh makanan; dan (c) mengendalikan makanan yang berbungkus atau tidak dibungkus, atau perkakas, dalam mana-mana premis makanan 11

 12. BAHAGIAN I – PERMULAAN Tafsiran (sambungan): “penghuni” ertinya orang yang menjaga dan bertanggungjawab menjalankan, mengawas dan menguruskan perniagaan hari ke hari di premis makanan “tuan punya” ertinya mana-mana orang yang memiliki atau menjalankan perniagaan makanan, atau jika orang itu tidak dapat dikenal pasti, seseorang yang menjaga perniagaan makanan itu 12

 13. BAHAGIAN I – PERMULAAN Tafsiran (sambungan): • Program jaminan keselamatan makanan- suatu sistem amalan yang terancang dan didokumenkan yang memberi jaminan bahawa mana-mana jenis makanan tertentu tidak akan memudaratkan pengguna apabila ia dimakan; 13

 14. BAHAGIAN I – PERMULAAN • Tafsiran (sambungan): • “air minuman” ertinya apa-apa air yang mematuhi piawaian yang ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan Makanan 1985 • “rosak” suatu keadaan yang menyebabkannya tidak sesuai untuk digunakan, dan termasuklah perkakasan yang rosak, pecah, sumbing, retak atau karat; 14

 15. BAHAGIAN I – PERMULAAN • Tafsiran (sambungan): • “sanitasi” ertinya bebas daripada apa-apa yang menjejaskan kesihatan dan termasuklah apa-apa keadaan yang boleh membawa atau menyebabkan pencemaran makanan dengan bahan cemar mikrobiologi atau bahan toksik yang boleh menyebabkan makanan itu berbahaya kepada kesihatan; 15

 16. BAHAGIAN II – PENDAFTARAN PREMIS MAKANAN Peraturan 3 – 7 • Semua premis makanan seperti berikut wajib didaftar : • Kilang makanan • Katering makanan • Premis di mana makanan disedia, diproses,disimpan dan dihidangkan untuk jualan iv. Kenderaan yang menjual makanan sedia dimakan • Sah selama 3 tahun • Permohonan untuk pendaftaran semula hendaklah dibuat sebulan sebelum tarikh tamat pendaftaran 16

 17. 17

 18. BAHAGIAN III – PERJALANAN DAN PENGENDALIAN PREMIS MAKANAN 18

 19. BAB 1 – KEWAJIPAN TUAN PUNYA, PEMUNYA ATAU PENGHUNI PREMIS MAKANAN (PERATURAN 8 – 11) • Peraturan 8: • Mempamerkan perakuan pendaftaran, • Notis basuh tangan disetiap tandas, b/persalinan, sink cuci tangan • Notis larangan sesiapa membawa masuk binatang kedalam premis makanan • Peraturan 9: MenyediakanProgram jaminan keselamatan makanan khusus untuk pengilangan makanan 19

 20. BAB 1 – KEWAJIPAN TUAN PUNYA, PEMUNYA ATAU PENGHUNI PREMIS MAKANAN (PERATURAN 8 – 11) • Peraturan 10: Sistem kebolehkesanan makanan : Kenal pasti satu langkah ke hadapan dan satu langkah ke belakang dalam mana-mana peringkat daripada pengeluaran ke pengedaran 20

 21. BAB 1 – KEWAJIPAN TUAN PUNYA, PEMUNYA ATAU PENGHUNI PREMIS MAKANAN (PERATURAN 8 – 11) Sistem kebolehkesanan makanan 21

 22. BAB 1 – KEWAJIPAN TUAN PUNYA, PEMUNYA ATAU PENGHUNI PREMIS MAKANAN (PERATURAN 8 – 11) • Peraturan 11: Kewajipan am tuan punya, pemunya atau penghuni premis makanan: • Mematuhi semua keperluan am dan khas premis makanan (BAB 2 & BAB 3); • Menggaji pengendali makanan yang telah menjalani latihan pengendali makanan, pemeriksaan kesihatan dan diberi vaksin; • Mengekalkan rekod latihan, pemeriksaan kesihatan; dan rekod pembersihan, pembungkusan, pemprosesan, penyimpanan dan pengedaran makanan. 22

 23. BAB 2 – KEHENDAK AM BAGI PREMIS MAKANAN Contoh: • Kawasan persekitaran jauh dari aktiviti industri yang boleh menghadirkan acaman pencemaran yang serius ke atas makanan; contoh – pertukangan logam, bengkel, kedai cat dan kilang papan. • Kawasan yang tidak terdedah kepada banjir melainkan perlindungan yang mencukupi disediakan. • Kawasan yang terlindung daripada kehadiran serangga; contoh - tapak pembuangan sampah, ternakan binatang, loji najis dll. • Kawasan yang sampah, samada pepejal atau cecair, dibersihkan dengan berkesan; contoh - gerai di atas longkang. Per. 12 – Lokasi • Jauhdaripadapuncapencemaran 23

 24. BAB 2 – KEHENDAK AM BAGI PREMIS MAKANAN • Per. 13 – Reka bentuk am • Memudahkan pembersihan dan • penyahjangkitan • Per. 14 – Bekalan air • Air minuman yang cukup, dilindungi • daripada apa- apa pencemaran 24

 25. BAB 2 – KEHENDAK AM BAGI PREMIS MAKANAN Per. 15 – Kebersihanpremismakanan • Berkeadaanbaik, bersihdankemaspadasetiapmasa • Bebasdaripadaapa-apatimbunankotak, tin,botolkosong, sampahatauapa-apabarang lain yang tidakberkaitandenganurusanpremismakananuntukmengelakkankemasukandanmenjadisarangperosak • Pembersihanpremismakanan, membuangsisamakanandankotorandijalankansekurang-kurangnyasekalisehari 25

 26. BAB 2 – KEHENDAK AM BAGI PREMIS MAKANAN Per. 15 – Kebersihan premis makanan • Kemudahan yang secukupnya bagi: • pembersihan, • penyahjangkitan dan • penyimpanan perkakasan Dibina daripada bahan tahan hakisan dan senang untuk dicuci 26

 27. BAB 2 – KEHENDAK AM BAGI PREMIS MAKANAN Per. 15 – Kebersihan premis makanan • Ejen pencuci dan penyahjangkitan yang digunakan hendaklah dilabel secukupnya dan tidak disimpan dalam kawasan di mana makanan disimpan atau dikendalikan. 27

 28. BAB 2 – KEHENDAK AM BAGI PREMIS MAKANAN • Per. 15 – Kebersihanpremismakanan • - Disediakandantersediapadasetiapmasa • bekalanejenpencuci, • penyahjangkitandan • alatan yang secukupnya • untukpembersihantetapdanbetulpremisdansemuaperkakasan 28

 29. BAB 2 – KEHENDAK AM BAGI PREMIS MAKANAN Per. 16 – Kawalan perosak di premis makanan • Kekal bebas daripada perosak • Mengambil langkah kawalan perosak yang sesuai Per. 17 –Pelupusan sampah • Sampah hendaklah dialihkan dengan seberapa segera • Menyediakan bekas bertutup dan mudah dibersih • Secukupnya bagi penyimpanan dan pelupusan sisa makanan dan sampah lain. 29

 30. BAB 3 – KEHENDAK KHAS BAGI PREMIS MAKANAN Per. 18 – Permukaan lantai • Keadaan baik, mudah dibersihkan • Dibuat daripada bahan tidak telap air, bukan penyerap dan tidak toksik • Menyalirkan secukupnya Per. 19 – Permukaan dinding • Keadaan baik, mudah dibersihkan • Dibuat daripada bahan tidak telap air, bukan penyerap, tidak toksik, permukaan rata sehingga ketinggian yang sesuai • Dinding lengkung cengkung jika perlu 30

 31. BAB 3 – KEHENDAK KHAS BAGI PREMIS MAKANAN Per. 20 – Pencahayaan • Semulajadiatautiruan yang tidakmembawakepadaataumenyebabkanpencemaran Per. 21 – Pengalihudaraan • Sesuaidanmencukupi • Tidakmengalirdaripadakawasantercemarkekawasanbersih Per. 22 – Siling • Permukaanbumbungmestimenghalangpengumpulankotoran 31

 32. BAB 3 – KEHENDAK KHAS BAGI PREMIS MAKANAN Per. 23 – Pintu • Mudahdicuci • Permukaan rata, bukanpenyerapdanbolehtutupsendiri Per. 24 – Perabot, lengkapandanpermukaan yang menyentuhmakanan • Diselenggaradenganbaikdankekalbersih • Dibuatdaripadabahantidaktelap air danmudahdicuci 32

 33. BAB 3 – KEHENDAK KHAS BAGI PREMIS MAKANAN Per. 25 – Penyimpanan makanan • Bilik penyimpanan yang sesuai, saiz mencukupi • Bilik penyimpanan yang berlainan untuk menyimpan bahan mentah dan makanan yang telah diproses • Kemudahan Penyimpanan sejuk beku; • berasingan bagi bahan makanan mentah dan makanan yang diproses • dicairbekukan apabila perlu bagi mengekalkan kecekapan penyejukan • binaan lapisan dalam- rata dan dari bahan tidak telap air, bewarna cerah dan mudah dicuci • peranti untuk merekod suhu adalah tepat sehingga lebih atau kurang 1°C; • bilik sejuk, pintu hendaklah dipasang dengan tirai udara atau cara lain yang berkesan 33

 34. BAB 3 – KEHENDAK KHAS BAGI PREMIS MAKANAN Per. 26 – Bilikpersalinan • Bilikpersalinanuntukpengendalimakanan Per. 27 – Sink cucitangan • Mencukupi • Disediakandengan air yang mengalir, sabun, pengeringtangandanpaipdioperasitanpatangan • Sink cucitanganberasinganbagimencucitangandanmembasuhmakanan Per. 28 – Biliktandas • Mencukupi • Disediakan air yang mengalir • Sabun, pengeringtangan/ tualagulung/kertas yang bersih • Bersihdanbebasbau yang tidakmenyenangkan • Tidakterbukasecarateruskebahagian yang adamakanan 34

 35. BAB 3 – KEHENDAK KHAS BAGI PREMIS MAKANAN Per. 29– Kemudahan penyaliran • Mencukupi • Dibina bagi mengelakkan risiko pencemaran makanan • Di dapur atau kawasan penyediaan makanan diperbuat daripada bahan yang rata, dipasang dengan perangkap makanan • Tidak mengalir daripada suatu kawasan tercemar kearah atau ke dalam suatu kawasan bersih. 35

 36. BAHAGIAN IV – PENGENDALI MAKANAN Bab 1 Latihan, pemeriksaanperubatandankeadaankesihatan, pakaiandankebersihandiripengendalimakanan Bab 2 Perlindunganmakanan 36

 37. Bab 1- Latihan, pemeriksaan perubatan dan keadaan kesihatan, pakaian dan kebersihan diri pengendali makanan Per. 30 – Latihan pengendali makanan • Wajib untuk semua pengendali makanan Per. 31 - Pemeriksaan perubatan dan keadaan kesihatan pengendali makanan • Wajib untuk semua pengendali makanan • Pengendali makanan tidak boleh bekerja di premis makanan sekiranya menghidap atau pembawa penyakit bawaan makanan 37

 38. Bab 1- Latihan, pemeriksaan perubatan dan keadaan kesihatan, pakaian dan kebersihan diri pengendali makanan Per. 32 – Pakaian Pengendali Makanan • Pakaian bersih, sesuai, berwarna cerah dan tidak menyumbang kepada pencemaran makanan. • Pakaian yang tidak dipakai disimpan dalam almari atau loker. 38

 39. Bab 1- Latihan, pemeriksaan perubatan dan keadaan kesihatan, pakaian dan kebersihan diri pengendali makanan Per. 33 – Kebersihan diri Semasa mengendali, menyediakan, membungkus, membawa, menyimpan, mempamer dan menghidang makanan hendaklah; • Mengekalkan kebersihan diri ditahap tinggi • Kuku pendek dan bersih • Menanggalkan apron, tutup kepada sebelum masuk tandas • Basuh tangan sebelum mulakan kerja • Tidak melakukan perkara yang boleh menyebabkan pencemaran • Tidak meletak apa-apa bahan yang boleh mencemar makanan didalam poket • Tidak memakai perhiasan diri 39

 40. Per. 34 – Kewajipan untuk mengekalkan premis makanan bersih Premis sentiasa bersih dan bebas daripada sampah,kotoran atau jelaga, penyapuan, abu, sisa dan sarang labah–labah serta LILATI. Bab 1- Latihan, pemeriksaan perubatan dan keadaan kesihatan, pakaian dan kebersihan diri pengendali makanan 40

 41. Bab 2- Perlindungan makanan Per.35 - Pengendali makanan, perkakas, dsb. • Makanan tidak boleh bersentuhan dengan bahan yang boleh mencemarkannya • Bekas dan perkakas berkeadaan baik, bersih, mudah dicuci dan tidak mencemarkan kandungannya • Bekas dan perkakas yang berlainan digunakan untuk makanan mentah dan makanan yang telah dimasak • Mengunakan ais dan stim yang tidak mencemarkan makanan • Pembersihan premis tidak dilakukan semasa pengendalian makanan • Tidak membekukan semula makanan 41

 42. Bab 2- Perlindungan makanan Per. 36 - Penyediaan, pembungkusandan penghidanganmakanan • Bebasdaripadapencemaran • Pembungkusmakanandapatmelindungimakanandaripadapencemaran • Tidakmenggunakantangan yang tidakberlapikuntukmenyentuhmakanan yang tidakberbungkus • Suhusimpanan yang tidakmenimbulkanrisikokesihatan • Perkakasberlainanuntukmakanandaripadakhinzir 42

 43. Bab 2- Perlindunganmakanan Per. 37 - Penyimpanan, pendedahan atau pameran makanan untuk dijual • Dilindungi daripada pencemaran 43

 44. Bab 2- Perlindunganmakanan Per. 38 – Penyimpanan makanan • Penyimpanan berasingan: • bahan mentah dengan bahan yang telah diproses • Makanan dengan agen pencuci dan penyahjangkit • Makanan berasal daripada babi dan bukan berasal daripada babi • Makanan berisiko tinggi dengan makanan tidak berbungkus • Makanan kekal bersih dan dilindungi daripada pencemaran 44

 45. Makanan diletakkan pada jarak minimum 15 cm daripada dinding dan jarak minimum 20 cm dari atas lantai Suhu simpanan makanan yang sesuai Bahan mentah dan ramuan hendaklah dilabel Sistem First In- First Out (FIFO) di setor makanan Rantaian sejuk makanan dingin atau sejuk beku tidak diganggu Bab 2- Perlindunganmakanan 45

 46. BAHAGIAN V – Keperluankhasdalampengendalian, penyediaan, pembungkusan, penyajian, penyimpanandanpenjualanmakanankhusus 46

 47. BAB 1 - DAGING 47 Per. 39 - Penyediaan daging • Kawasan penyediaan dibersih dan dinyahjangkit setiap hari • Kawasan dan kelengkapan dikhaskan untuk penyediaan daging, suhu kekal di bawah 150C • Daging sejuk beku disimpan pada suhu di bawah minus 180C Per. 40 - Pengangkutan daging • Dilindungi daripada pencemaran Per. 41 - Penjualan daging • Daging dingin – suhu di antara minus10C hingga 100C • Semua daging dipamerkan untuk jualan runcit dalam unit penyejukan pada suhu di bawah 100C

 48. BAB 2 – IKAN 48 Per. 42 - Memunggah dan menurunkan ikan • Kelengkapan mudah dicuci dan berkeadaan baik • Amalan tidak menyebabkan kerosakan ikan • Aktiviti tidak mencemarkan ikan Per. 43 - Pengendalian ikan segar • Pemprosesan – simpanan, pembuangan kepala, isi perut, hirisan ikan • Ais cair tidak menyentuh ikan Per. 44 - Pengendalian krustasea atau moluska • Penyejukan • Pembuangan cangkerang atau kulit

 49. BAB 2 – IKAN 49 Per. 45 - Penyimpanan ikan • Ikan segar – suhu menghampiri ais • Ikan sejuk beku – suhu di bawah minus180C • Ikan sejuk beku dalam air garam – suhu di bawah minus 90C Per. 46 - Pengangkutan ikan • Suhu pengangkutan • Ais yang cair tidak boleh menyentuh ikan Per. 47 - Penjualan ikan dingin dan sejuk beku • Ikan dingin – suhu di antara minus10C hingga 100C • Ikan sejuk beku – suhu di bawah minus180C

 50. BAB 3 – AISKRIM DAN KONFEKSI SEJUK BEKU 50 Per.48- Penyediaan, pembungkusanataupenjualanaiskrimataukonfeksisejukbeku • Penyejukbekuandilindungidaripadapencemaran Per. 49 – Kelakuanorang yang menjualaiskrimataukonfeksisejukbeku • Ais yang cairataudisejukbekukansemulatidakbolehdijual • Suhusimpanandibawah minus 180C

More Related