1 / 82

Insolvenční zákon – oddlužení stav k 20.7.2009 (zákon č. 217/2009 Sb. )

Insolvenční zákon – oddlužení stav k 20.7.2009 (zákon č. 217/2009 Sb. ). Mgr. Lukáš Pachl lukas.pachl@gmail.com. Oddlužení. Způsob řešení tzv. „spotřebitelského úpadku“ „osobní bankrot“ V ČR zcela nový institut úpadkového práva Inspirace – Bankruptcy Code 1978

marnin
Download Presentation

Insolvenční zákon – oddlužení stav k 20.7.2009 (zákon č. 217/2009 Sb. )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Insolvenční zákon – oddluženístav k 20.7.2009 (zákon č. 217/2009 Sb. ) Mgr. Lukáš Pachl lukas.pachl@gmail.com

 2. Oddlužení • Způsob řešení tzv. „spotřebitelského úpadku“ „osobní bankrot“ • V ČR zcela nový institut úpadkového práva • Inspirace – Bankruptcy Code 1978 hlava VII. – zpeněžení majetku hlava XIII. – splátkový kalendář • Sanační způsob řešení úpadku dlužníka • Po úspěšném splnění oddlužení mohou být dlužníkovi prominuty dluhy, které nebyly v rámci oddlužení uhrazeny – NE AUTOMATICKY • „nový začátek“

 3. Fáze oddlužení FÁZE I. PODÁNÍ NÁVRHU NA ZAHÁJENÍ INS. ŘÍZENÍ A NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ FÁZE II. POVOLENÍ ODDLUŽENÍ FÁZE III. URČENÍ ZPŮSOBU PLNĚNÍ ODDLUŽENÍ SCHVÁLENÍ ODDLUŽENÍ FÁZE IV. PLNĚNÍ ODDLUŽENÍ UKONČENÍ ODDLUŽENÍ

 4. Legitimace k podání návrhu • Dlužník, který není podnikatelem – stav v okamžiku podání návrhu, neznamená to, že by podnikatelem nemohl být v minulosti případně v budoucnosti - fyzická osoba, která není podnikatelem - právnická osoba nepodnikatel (neziskovky) - návrh nikdy nemůže podat věřitel - nemůže se na tomto způsobu řešení úpadku usnést ani schůze věřitelů (§ 150 an. IZ)

 5. Výkladové stanovisko č. 2 Dlužníkem, který není podnikatelem se rozumí taková právnická nebo fyzická osoba, která není podle zákona považována za podnikatele a zároveň nemá závazky vzešlé z jejího podnikání.

 6. 29 NSČR 3/2009 (KSOS 34 INS 625/2008) To, zda existuje rozumný důvod nepokládat při rozhodování o návrhu na povolení oddlužení nebo při rozhodování o tom, zda se oddlužení schvaluje, za překážku bránící uplatnění institutu oddlužení neuhrazený dluh z dlužníkova dřívějšího podnikání, insolvenční soud uváží vždy především s přihlédnutím k : • době vzniku konkrétního dlužníkova závazku z podnikání, • době ukončení dlužníkova podnikání, • četnosti neuhrazených dlužníkových závazků z podnikání, • výši konkrétního dlužníkova závazku z podnikání v porovnání s celkovou výší všech dlužníkových závazků, • tomu, zda věřitel, o jehož pohledávku jde, je srozuměn s tím, že tato pohledávka bude podrobena režimu oddlužení (např. neuplatní výhradu proti schválení oddlužení založenou na argumentu, že jeho pohledávka je dlužníkovým dluhem z podnikání)

 7. Lhůty pro podání návrhu • Podává-li insolvenční návrh dlužník – musí návrh na povolení oddlužení podat současně s insolvenčním návrhem - formulář • Podal-li insolvenční návrh věřitel – musí návrh na povolení oddlužení dlužník podat do 30 dnů od okamžiku kdy mu byl insolvenční návrh věřitele insolvenčním soudem doručen ( o tom musí být soudem výslovně poučen)

 8. 2 VSPH 184/2008(MSPH 95 INS 16182008) Usnesení jímž insolvenční soud dlužníkovi uložil, aby se vyjádřil k insolvenčnímu návrhu a předložil seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, neobsahovalo v rozporu s § 390 odst. 1 poučení o tom, že je ve lhůtě 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu oprávněn podat návrh na povolení oddlužení. Toto poučení mu insolvenční soud poskytl až dodatečně v rozhodnutí o úpadku, v němž navázal počátek běhu 30 denní lhůty k podání návrhu na povolení oddlužení na doručení tohoto rozhodnutí. Dle názoru odvolacího soudu napravil soud prvního stupně tímto způsobem své pochybení a zjištěná vada řízení nemohla mít za následek nesprávnost napadeného usnesení.

 9. Chybně podaný návrh Opožděný návrh na povolení oddlužení nebo návrh podaný někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, insolvenční soud odmítne. Např. návrh podá dlužník, který je podnikatel Odvolání je přípustné Je-li odmítnut insolvenční návrh – lze jej podat znovu včetně návrhu na povolení oddlužení

 10. Návrh na povolení oddlužení • Lze jej podat pouze na formuláři – náležitosti jsou stanoveny ve vyhlášce č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení • Formulář návrhu na povolení oddlužení je dostupný na www.insolvencni-zakon.cz nebo na podatelnách krajských soudů • Označení dlužníka a osob oprávněných za něj jednat • Údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech • Údaj o příjmech dlužníka za poslední 3 roky

 11. Judikatura č. 1 V posuzované věci dlužník nepodal insolvenční návrh samostatným podáním. Ve formuláři návrhu na povolení oddlužení nevyplnil kolonku 21, která je určena pro současné podání insolvenčního návrhu. Dlužník tedy neuvedl, zda současně s návrhem na povolení oddlužení podává i insolvenční návrh, zda jej podává z důvodu úpadku či hrozícího úpadku a neoznačil ani rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek nebo hrozící úpadek. Tyto skutečností nevyplývají ani z obsahu celého návrhu na povolení oddlužení. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2 VSOL 25/2008-A-8 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 24 INS 763/2008

 12. Judikatura č. 2 Dlužnice v návrhu na povolení oddlužení (kolonka 21) navrhla, aby soud rozhodl o hrozícím úpadku a zároveň rozhodl o povolení oddlužení. Rozhodující skutečnosti osvědčující hrozící úpadek popsala tak, že „příjmy manželů nepostačují ke krytí závazků, které narůstají o úroky. Závazky lze vypořádat v poměrné výši za podmínek daných zákonem č. 182/2006 Sb.“. Z tohoto obecného konstatování nevyplývají žádné konkrétní skutečnosti, které by nasvědčovaly hrozícímu úpadku dlužnice. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 8/2008-A-8 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 37 INS 294/2008

 13. Judikatura č. 3 Dále v návrhu dlužník tvrdí, že má věřitele „a jejich soupis je přílohou návrhu“. Tímto odkazem na přílohu návrhu učinil dlužník součástí návrhu obsah přílohy, v níž jsou přesně označeni jeho věřitelé, výše závazků, jejich důvod a splatnost. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 1 VSOL 29/2008-A-9 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSOS 981/2008

 14. Judikatura č. 4 Druhá, ze soudem vytčených vad návrhu, jež spočívá ve vadě petitu insolvenčního návrhu, není vadou, která by byla sama o sobě důvodem pro odmítnutí návrhu. Domáhá-li se věřitel prohlášení konkursu na majetek dlužníka, vyplývá přímo z insolvenčního zákona, že tomuto rozhodnutí musí předcházet rozhodnutí o dlužníkově úpadku. Tato vada návrhu proto nebrání dalšímu pokračování v řízení. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2 VSOL 67/2008-A-9 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 31 INS 1583/2008

 15. Návrh na způsob oddlužení Dlužník může, ale nemusí navrhnout způsob oddlužení Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového kalendáře, může v návrhu na povolení oddlužení požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě musí v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly k jeho úpadku. Ustanovení § 395 tím není dotčeno.

 16. Nižší měsíční splátky - nejpozději v návrhu na povolení oddlužení (k opožděné žádosti se nepřilíží) - uvést výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení • odůvodnit svůj návrh • i při nižších navrhovaných splátkách musí být schopen zaplatit nejméně 50%, pokud se výslovně nedohodli jinak • soud tímto návrhem není vázán • soud u návrhu posuzuje: a) důvody, které vedly k úpadku, b) k celkové výši dlužníkových závazků c) k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, d) k opatření, které dlužník učinil k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, e) k doporučení věřitelů (hlasují o tom na schůzi věřitelů)

 17. Přílohy návrhu na povolení oddlužení • Seznam majetku a seznam závazků dlužníka - musí obsahovat vedle náležitostí stanovených v § 104/2 IZ ještě údaj o době pořízení majetku, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny majetku (nemovitosti a majetek sloužící k zajištění musí být oceněny znalcem) • Listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky • Výpis z rejstříku trestů

 18. Judikatura č. 5 Pokud dlužník v seznamu závazků neuvedl nic o popření v seznamu uvedených pohledávek a neuvedl nic o jejich zajištění, vyplývá z něj, že tyto pohledávky nepopírá a že zajištěny nejsou Údaj o popření a o zajištění, případně o popření zajištění, musí dlužník v seznamu výslovně uvést jen pokud tyto skutečnosti nastaly a není třeba uvádět, že nenastaly, jak vyplývá z dikce ustanovení § 104 odst. 3 insolvenčního zákona. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 1 VSOL 72/2008-A-22 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 39 INS 1564/2008

 19. Judikatura č. 6 „Nezbytnou přílohou insolvenčního návrhu podaného věřitelem dlužníka je dle § 105 IZ i přihláška jeho pohledávky vůči dlužníku, již lze dle § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti a přílohy stanoví § 21 a 22 vyhlášky č.311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a jež je bezplatně přístupný na adrese www.insolvencnizakon.czzřízené Ministerstvem spravedlnosti. Jestliže navrhovatel svůj insolvenční zákon ani přes výzvu insolvenčního soudu o řádnou přihlášku pohledávky nedoplní, musí jej insolvenční soud dle § 128 odst.2 IZ odmítnout.“ Usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. 1 VSPH 7/2008-A-18 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSUL 43 INS 384/2008

 20. Podepsání návrhu • Dlužník • Dlužníkův manžel – musí výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí (dává tím souhlas k využití SJM pro oddlužení) • Osoba, která se zavazuje jako spoludlužník nebo ručitel • Všechny podpisy musí být úředně ověřeny – návrh nelze podat elektronicky

 21. Spoludlužník a ručitel Přílohou návrhu by mělo být samostatné prohlášení ručitele nebo spoludlužníka Ručitel – ručí pouze za částky, které je v době podání návrhu schopen odvádět dlužník Spoludlužník – navyšuje o částku, se kterou vstupuje do oddlužení, sumu peněz, kterou je dlužník schopen odvádět svým nezajištěným věřitelům

 22. Odstranění vad NPO !!! Insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení jsou dvě různá podání !!! § 128 – vady insolvenčního návrhu se neodstraňují – soud návrh automaticky odmítá • Soud nejprve zkoumá insolvenční návrh – odmítne-li jej k návrhu na povolení oddlužení se nepřihlíží – není to překážka podle § 395/2 písm. a) IZ - na odstranění vad návrhu na povolení oddlužení nebo jeho příloh insolvenční soud dlužníka vyzývá

 23. Výzvy na odstranění vad NPO • Nemá-li všechny náležitosti, je nesrozumitelný, neurčitý nebo neobsahuje-li všechny požadované přílohy • Lhůta max. 7 dnů • Poučení jak má být oprava nebo doplnění provedeno • Není-li na výzvu soudu splněno – insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne - KONKURS • Odvolání je přípustné

 24. Záloha na náklady insolvenčního řízení - může být uložena i v případě podaného návrhu na povolení oddlužení - Je ukládána zejména tehdy pokud je zřejmé, že návrh na povolení oddlužení není způsobilý k tomu, aby oddlužení bylo povoleno

 25. Judikatura č. 7 Z tohoto výpočtu vyplývá, že dlužnice, pokud by jejímu návrhu na povolení oddlužení bylo vyhověno, by ze svého příjmu byla schopna hradit nejen závazky vůči věřitelům, ale také náklady spojené s výkonem funkce insolvenčního správce. Zákon pro dlužníky, kteří nejsou podnikateli upravuje možnost oddlužení plněním splátkového kalendáře. V tomto případě budou náklady na řízení a odměnu insolvenčního správce vznikat postupně v jednotlivých měsících. Jestliže dlužník podle obsahu návrhu na povolení oddlužení bude schopen hradit tyto náklady ze svých budoucích příjmů, není důvod klást mu jako další podmínku přístupu k oddlužení složení zálohy na náklady insolvenčního řízení pro případ, že jeho úpadek bude následně řešen zpeněžením majetkové podstaty nebo konkursem. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 1 VSOL 57/2008-A-16 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 46 INS 1209/2008

 26. Zpětvzetí návrhu • Je možné do okamžiku kdy soud rozhodne o schválení oddlužení - !!! i po rozhodnutí o povolení oddlužení !!! KONKURS • Pokud je vzat zpět IN i NPO – soud řízení zastaví • Není možné následně podat návrh na povolení oddlužení znovu (v identickém řízení) – je to překážka podle § 395/2 písm. a) IZ

 27. Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení I. Insolvenční soud zamítne návrh jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat: • že je návrhem sledován nepoctivý záměr: - jestliže ohledně dlužníka probíhalo v posledních 5 letech insolvenční nebo jiné obdobné řízení (řízení podle ZKV) – nevztahuje se na případy kdy bylo rozhodnuto o zastavení řízení, odmítnutí návrhu, zamítnutí návrhu apod. - v posledních 5 letech byl pravomocně odsouzen pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy

 28. Judikatura č. 8 Okolnosti uvedené v tomto ustanovení jsou demonstrativním výčtem případů, o nepoctivém záměru může svědčit i celá řada jiných skutečností. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci 2 VSOL 181/2008-A-14 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 40 INS 3720/2008

 29. Judikatura č. 9 Výčet případů nepoctivého záměru je sice demonstrativní, avšak to nic nemění na skutečnosti, že nelze s ohledem na slova uvozující věty „lze usuzovat zejména tehdy“ dospět k jinému závěru než že případy pod § 395 odst. 3 písm. a) a b) jsou „zejména“ případy takového nepoctivého záměru bez dalšího. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 5/2008-A-16 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSOS 34 INS 110/2008

 30. Judikatura č. 10 Odvolací soud je toho názoru, že ani pravomocné odsouzení v rozhodné době před podáním návrhu na povolení oddlužení pro trestný čin majetkové a hospodářské povahy dlužníka zcela nezbavuje možnosti úspěšně se domáhat povolení oddlužení. Musí však tvrdit a prokazovat takové specifické okolnosti, z nichž by bylo možno usuzovat na to, že i přes existenci odsouzení se u něho o nepoctivý záměr nejedná. Obecně lze říct, že takové okolnosti by mohly spočívat např. v tom, že dlužník uhradil škodu způsobenou trestným činem, zcela výjimečnými okolnostmi případu, jež mohou vyplývat zejména z povahy trestního jednání dlužníka, míry jeho účasti na spáchání činu, následku jeho jednání, výši a druhu uloženého trestu, či v chování dlužníka po vynesení odsuzujícího rozsudku. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci 2 VSOL 181/2008-A-14 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 40 INS 3720/2008

 31. Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení II. b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé bude nižší než 30% jejich pohledávek (ledaže s tím tito věřitelé souhlasí) - dlužník musí v návrhu na povolení oddlužení podrobně popsat okolnosti, z nichž lze usuzovat výši hodnoty plnění, kterou nezajištění věřitelé obdrží

 32. Příklad výpočtu 30% • Příklad: • Čistá mzda 8.000,- (manžel, 1 dítě) – na splátky lze použít částku 1.146,- Kč ( nutno odečíst 900,- Kč na odměnu a hotové výdaje správce) nezajištěným věřitelům bude odváděna částka 246 Kč měsíčně ( 14.760 za 5 let) dluhy mohou být maximálně ve výši cca 50.000,- Kč)

 33. Judikatura č. 11 Do splátkového kalendáře dlužníka, který je nutno hodnotit ve smyslu splnění podmínky oddlužení plněním splátkového kalendáře dle § 398 odst. 3 IZ, je možno zahrnout pouze příjem dlužníka samotného. Nelze do něho totiž zahrnout příjmy jeho manželky, neboť ta, jak vyplývá z obsahu spisu, se nezavázala poskytovat dlužníkovi pravidelný finanční obnos právně závazným způsobem a soudně vynutitelným právním úkonem a její příjem proto může být postižen výkonem rozhodnutí na základě návrhu společných věřitelů dlužníka i jeho manželky. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 68/2008-A-24 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 27 INS 323/2008

 34. Judikatura č. 12 Soud při této úvaze zcela správně vyšel z hodnocení soudem určené vyživovací povinnosti dlužníka jako jeho opakujícího se peněžitého plnění v budoucnu, které je postaveno na roveň pohledávkám za podstatou ( § 169 odst. 1 písm. e) IZ). Proto je správný závěr, že pohledávky na výživném, které vzniknou až po rozhodnutí o schválení oddlužení, musí být uspokojeny z majetkové podstaty. Závěr soudu, že o částku soudem určeného výživného je třeba při možnosti schválit navržené oddlužení, je třeba snížit hodnotu celkového plnění, které by při plnění splátkového kalendáře nezajištění věřitelé mohli obdržet je zcela správný. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci 2 VSOL 66/2009-B-25 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 37 INS 4592/2008.

 35. Judikatura č. 13 Příspěvek na péči lze u osoby pečující považovat za příjem, který je možno využít pro výpočet splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 218/2009-A-12 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 32 INS 3370/2009

 36. Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení III. c) jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto - odmítnut (v rámci identického insolvenčního řízení), zamítnut (kdykoliv jindy) - týká se pouze návrhů na povolení oddlužení - nevztahuje se na řízení vedené podle ZKV d) dosavadní výsledky insolvenčního řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení - týká se to pouze insolvenčního řízení – nikoliv osobního života (gamblerství, alkoholismus)

 37. Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení IV. • v případech a) a d) záleží na uvážení insolvenčního soudu • v případech b) a c) musí insolvenční soud zamítnout vždy • Odvolání je přípustné – pouze dlužník • Zamítnutí návrhu - KONKURS

 38. Rozhodnutí o povolení oddlužení • rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka • § 148/3 – je-li insolvenční návrh podán dlužníkem – současně s rozhodnutím o úpadku dlužníka • § 149/2 – je-li insolvenční návrh podán věřitelem a dlužník podává návrh na povolení oddlužení – samostatné rozhodnutí do 30 dnů od rozhodnutí o úpadku dlužníka – nemusí předcházet schůze věřitelů Odvolání není přípustné

 39. Povinnosti insolvenčního správce • Provedení soupisu majetkové podstaty dlužníka • Sestavení seznamu přihlášených pohledávek • Insolvenční správce není osobou s dipozičními oprávněními • Vždy je osobou oprávněnou nakládat s majetkem, který slouží k zajištění • Pouze v případě kdy bude oddlužení řešeno prodejem majetku je insolvenční správce osobou oprávněnou nakládat s majetkem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty – není však osobou s dipozičními oprávněními v celém rozsahu

 40. Přihlášky pohledávek + přezkum – věřitelský návrh • v rozhodnutí o úpadku dlužníka – lhůta pro podávání přihlášek - 30 dnů – 2 měsíce • Přezkum se musí konat nejpozději do 2 měsíců po uplynutí lhůty k podávání přihlášek • Insolvenční správce musí seznam přihlášených pohledávek odevzdat nejpozději 15 dnů přede dnem konání přezkumného jednání • (30 až 60) + max. 60 – min. 15 = max. 45 dnů – na kontrolu přihlášek a odstranění jejich vad od okamžiku uplynutí lhůty pro podávání přihlášek

 41. Přihlášky + přezkum – dlužnický návrh • pokud je rozhodnuto podle § 148/3 – přihlášky se podávají ve lhůtě 30 dnů • přezkum se musí konat do 15 dnů po skončení lhůty • Insolvenční správce musí seznam přihlášených pohledávek odevzdat nejpozději 3 dny před konáním přezkumu • (30) + max. 15 – min. 3 = max. 12 dnů od uplynutí lhůty pro podávání přihlášek

 42. Způsoby oddlužení I. • Prodejem majetku • Postupuje se jako při zpeněžení majetkové podstaty v konkursu • Zpeněžení provádí insolvenční správce • Nevztahuje se na majetek, který dlužník nabyl po schválení oddlužení prodejem majetku

 43. Způsoby oddlužení II. • Splátkový kalendář • dlužník je povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky • částka se rozvrhne prostřednictvím insolvenčního správce mezi nezajištěné věřitele poměrně podle výše jejich pohledávek

 44. Způsoby oddlužení III. • Splátkový kalendář Pohledávky za podstatou nebo jim na roveň postavené se uspokojují přednostně v celém rozsahu ( měsíční výživné stanovené soudem, poměrná část odměny insolvenčního správce (750,-) + paušál na náklady(150,-)) !!!! Zajištění věřitelé se uspokojují z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění!!! – provádí insolvenční správce – zvláštní složka odměny

 45. Rozhodování o způsobu oddlužení I. - O způsobu oddlužení rozhodují pouze nezajištění věřitelé !!! – zajištění věřitelé nikdy nehlasují!!! - hlasují - na schůzi věřitelů - prostřednictvím hlasovacích lístků (hlasovací lístek doručují insolvenčnímu soudu – mohou hlasovat i před zahájením insolvenčního řízení – k hlasování se přihlédne jen přihlásí-li svoji pohledávku (hlasovací lístek doručují dlužníkovi – ten jej předá insolvenčnímu soudu) - současně hlasují i o doporučení k návrhu dlužníka na nižší splátky DŘÍVE - Pokud se dlužník bez omluvy nedostaví na schůzi věřitelů, která má hlasovat o způsobu oddlužení, má se za to, že vzal svůj návrh zpět - KONKURS – zrušeno ÚS (Nález ÚS Pl.ÚS 42/08)

 46. Rozhodování o způsobu oddlužení II. Rozhodnutí o způsobu oddlužení je přijato hlasovala-li pro něj prostá většina přihlášených nezajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek. Jestliže není rozhodnutí přijato – rozhodne o způsobu oddlužení insolvenční soud. Nejsou-li přihlášeni žádní nezajištění věřitelé – rozhodne o způsobu oddlužení insolvenční soud. Insolvenční soud rozhodne o způsobu oddlužení do konce schůze věřitelů, která byla za účelem zvolení způsobu oddlužení svolána.

 47. Skutečnosti odůvodňující zamítnutí návrhu na povolení oddlužení Pokud existují skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí insolvenčního návrhu, ale nebyly soudu v době rozhodování o povolení oddlužení známy a: • insolvenční správce na ně věřitele upozorní před rozhodováním schůze věřitelů o způsobu oddlužení • věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení podají námitku k insolvenčnímu soudu do konce schůze věřitelů, na které bylo hlasováno o způsobu oddlužení – soud pro jejich projednání nařídí zvláštní jednání • shledá-li námitky důvodné - rozhodnutí o neschválení oddlužení – KONKURS - odvolání je přípustné • jsou-li námitky nedůvodné, nebo nejsou-li podány, vydá insolvenční soud rozhodnutí o schválení oddlužení • soud nemá možnost zrušit usnesení schůze věřitelů o způsobu oddlužení

 48. Judikatura č. 14 V daném případě se žádný ze 4 přihlášených nezajištěných věřitelů nezúčastnil schůze věřitelů a ani nehlasoval o způsobu oddlužení mimo schůzi věřitelů. Tímto svým postojem ovšem nezajištění věřitelé nejenže rezignovali na své právo zúčastnit se prostřednictvím hlasování rozhodnutí o způsobu, jakým má být oddlužení provedeno, ale dali tak rovněž najevo, že žádné námitky ze stran nepřípustnosti oddlužení nehodlají uplatnit, a že ani nereflektují na možnost s případnými novými zjištěními v tomto směru se seznámit. Za této situace je nutno dovodit, že nezajištění věřitelé nemají zájem revidovat naplnění podmínek pro povolení oddlužení, jež jsou podle § 405 IZ rozhodné i pro jeho schválení, a že jsou srozuměni s tím, že úpadek dlužnice bude řešen oddlužením. Usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. 1 VSPH 170/2008 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSUL 70 INS 2162/2008.

 49. Judikatura č. 15 Insolvenční soud je ve fázi insolvenčního řízení následující po povolení oddlužení oprávněn rozhodnout o tom, že oddlužení neschvaluje, a to v případech, kdy dodatečně vyšly najevo skutečnosti, pro něž je v předcházející fázi insolvenčního řízení třeba zamítnout návrh na povolení oddlužení. V daném případě však žádné nové skutečnosti oproti těm, jež byly soudu známy v době, kdy rozhodoval o povolení oddlužení , najevo nevyšly: zjištění o majetkové situaci dlužnice popsané v insolvenčním návrhu, v návrhu na povolení oddlužení a v listinách k nim připojených nedoznalo žádných změn, skutečnost, že její majetek nepostačuje na uspokojení 30% pohledávek věřitelů, byla od počátku řízení zjevná a způsob, jakým v minulosti využila vypůjčené finanční prostředky, je pro posouzení existence důvodů vedoucích k neschválení oddlužení irelevantní. Usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. 2 VSPH 7/2008 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. MSPH 59 INS 167/2008

 50. Všichni nezajištění věřitelé hlasovali prostřednictvím hlasovacích lístků • Soud není povinen svolat schůzi věřitelů, nebo svolanou schůzi zruší • Výsledky hlasování zveřejní vyhláškou • Do 15 dnů vydá – (rozhodnutí o způsobu oddlužení) - rozhodnutí o schválení oddlužení - rozhodnutí o návrhu dlužníka na nižší splátky ----------------------------------------------------------- - rozhodnutí o neschválení oddlužení • Na skutečnosti jinak odůvodňující zamítnutí návrhu na povolení oddlužení upozorní insolvenční správce nezajištěné věřitele do 3 dnů po zveřejnění výsledků hlasování • Věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení mohou námitky k insolvenčnímu soudu podávat do 10 dnů od zveřejnění výsledků hlasování

More Related